Högsta kreditvärdighet  Limit: 236 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-06-07AAA7 % av omsättningen2017-12
2017-04-27AAA7 % av omsättningen2016-12
2016-05-21AAA7 % av omsättningen2015-12
2015-06-02AAA7 % av omsättningen2014-12
2014-05-13AAA7 % av omsättningen2013-12
2013-05-08AAA8 % av omsättningen2012-12
2012-07-12AAA7 % av omsättningen2011-12
2011-07-02AAA7 % av omsättningen2010-12
2010-08-03AAA7 % av omsättningen2009-12
2009-06-01AAA8 % av omsättningen2008-12
2008-08-06AAA7 % av omsättningen2007-12
2007-08-14AAA7 % av omsättningen2006-12
2006-06-21AAA7 % av omsättningen2005-12
2005-09-06AAA7 % av omsättningen2004-12
2004-07-09AA6 % av omsättningen2003-12
2003-06-30B2002-12
2002-06-12A3 % av omsättningen2001-12
2001-06-26AA6 % av omsättningen2000-12
2000-08-08AA5 % av omsättningen1999-12
1999-09-03AA5 % av omsättningen1998-12
1999-05-07AA5 % av omsättningen1997-12
1998-07-17B1997-12
1997-09-09B1996-12
1996-08-05B1995-12
1995-07-25B1994-12
1995-01-01B1994-08
1994-07-02C1993-08
1993-11-16B-
1993-10-03NYTT-
1993-01-03B-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1992-03-19
Nuv. namn registrerat
1997-11-06
Föregående namn
Creacon Rit & Cad AB
Säte
Borgholms kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6201  Dataprogrammering
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Modin, Lars-ErikLedamot & vd2007-02-09
Johansson, Göran Yngve Lars-ErikLedamot ordförande2004-11-03
Wanneby Modin, MarianneLedamot2007-10-03
Salqvist Johansson, AnnaLedamot2007-10-03
Olofsson, CamillaLedamot2007-10-03
Svensson, HasseRevisor2018-03-01

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning3,3793,6543,5393,2683,325
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning3,3793,6543,5393,2683,325
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter5257459491
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader378405396411411
Personalkostnader2,5042,4732,3812,2432,292
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader2,9752,9672,9052,8592,902
Varav avskrivningar413283111108
Rörelseresultat efter avskrivningar405687634410423
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter0011213
Övriga finansiella intäkter0011826
Summa finansiella intäkter0023039
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader00233
Summa räntekostnader00233
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader00233
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto404688634437460
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition404688634437460
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0-82-4040-40
Resultat före skatt404606594477420
Skatt9113513311096
Minoritetsintressen00000
Årets resultat313471461367324

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark409423437451465
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier10132090136
Summa maskiner och inventarier10132090136
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar510426457541601
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar645463589409669
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar1178086157103
Summa kortfristiga fordringar762543675566772
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank3,2823,8943,6683,3682,980
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar4,0444,4374,3433,9343,752
Summa tillgångar4,5544,8634,8004,4754,354
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital6060606060
Summa bundet eget kapital360360360360360
Balanserat resultat2,3782,5072,4962,3692,225
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat313471461367324
Summa fritt eget kapital2,6912,9782,9572,7362,549
Summa eget kapital3,0513,3383,3173,0962,909
Summa obeskattade reserver1,1401,1401,0581,0181,058
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1925193050
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder344360406331337
Summa kortfristiga skulder363385425361387
Summa eget kapital och skulder4,5544,8634,8004,4754,354

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK3,3793,6543,5393,2683,325-
Resultat efter finansnetto kSEK404688634437460-
Beräknat eget kapital kSEK3,9404,2274,1423,8903,734-
Tillgångar kSEK4,5544,8634,8004,4754,354-
Antal anställda55555-
Soliditet %86.586.986.386.985.842.3
Kassalikviditet %1,1141,152.51,021.91,089.8969.5163.3
Balanslikviditet %1,1141,152.51,021.91,089.8969.5165.3
Vinstmarginal %1218.81813.513.96.5
Avk totalt kapital %8.914.113.39.810.613.2
Avk eget kapital %10.316.315.311.212.331.8
Skuldränta %000.30.50.50.2
Riskbuffert8.914.112.99.310.112.4
Skuldsättningsgrad ggr/år0.20.20.20.20.21.3
Räntetäckningsgrad ggr/år00318146.715425.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.70.80.70.70.81.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar000
Fastighetsinteckningar000
Övriga säkerheter000
Summa säkerheter000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda55555
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga1,5881,5001,489
Varav resultatlön000
Sociala kostnader669656668
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2017-02-26
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
3
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2017-02-26 erhållit information avseende 3 betalda fakturor, totalt belopp 5,997 SEK.