Högsta kreditvärdighet  Limit: 31295 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2021-06-11AAA4 % av omsättningen2020-12
2020-06-05AAA3 % av omsättningen2019-12
2019-06-13AAA3 % av omsättningen2018-12
2018-06-01AAA3 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-06AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-28AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-03-29AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-11AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-06-14AAA3 % av omsättningen2010-12
2010-07-06AAA3 % av omsättningen2009-12
2009-06-30AAA2 % av omsättningen2008-12
2008-07-24AAA2 % av omsättningen2007-12
2007-07-20A2 % av omsättningen2006-12
2006-07-26A1 % av omsättningen2005-12
2005-07-21A2 % av omsättningen2004-12
2004-09-16A2 % av omsättningen2003-12
2003-06-24AA2 % av omsättningen2002-12
2002-07-19A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-10A1 % av omsättningen2000-12
2000-07-03A1 % av omsättningen1999-12
1999-07-18A2 % av omsättningen1998-12
1998-10-07A1 % av omsättningen1997-12
1997-04-28A1 % av omsättningen1996-12
1996-09-04B1995-12
1995-11-20C1994-12
1995-03-30B1994-12
1994-09-03B1993-12
1994-08-26B1993-12
1993-07-01-1992-12
1992-09-28-1991-12
1992-01-02NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1991-10-29
Nuv. namn registrerat
1993-06-07
Föregående namn
Järfälla Va & Byggentreprenad
Säte
Järfälla kommun
Registrerat aktiekapital
750,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4221  Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
4399  Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Eleda TopCo AB350842724Sverige31,5260%
Eleda MidCo AB350842723Sverige42,10763%
Eleda BidCo AB350842722Sverige25,954100%
Eleda Group Holding AB350727436Sverige26,668,273100%
Eleda Group AB350727435Sverige50,000100%
Eleda Holding AB353113170Sverige1,131,168100%
JV Partners AB353054551Sverige50,374100%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kastevik, FredricExtern vd2020-07-15
Halvardsson, JohanLedamot ordförande2020-07-15
Petersson, StefanLedamot2020-07-15
Condrup, PeterSuppleant2020-07-15
Pettersson, AndreasHuvudansvarig revisor2020-09-30
Ernst & Young ABRevisor2020-07-15

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Nettoomsättning779,648706,261798,136588,892455,209
Förändring av lager mm
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter2,7512964197180
Total omsättning782,399706,557798,140589,089455,389
Kostnader sålda varor674,105612,397736,224546,248419,680
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader31,53828,62522,01617,49416,792
Varav avskrivningar583899812910645
Rörelseresultat efter avskrivningar76,75665,53539,90125,34718,917
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter43900182
Övriga finansiella intäkter010421,005180
Summa finansiella intäkter43910421,023182
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader1847910210873
Summa räntekostnader1847910210873
Övriga finansiella kostnader15067179
Summa finansiella kostnader19979108115252
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto76,99665,46639,83526,25518,847
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition76,99665,46639,83526,25518,847
Koncernbidrag-351-428-927-5,596-1,600
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-19,43146817,5000-2,384
Resultat före skatt57,21465,50656,40820,65914,863
Skatt12,34814,12212,5534,5983,309
Minoritetsintressen00000
Årets resultat44,86651,38443,85516,06111,554

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00002,737
Summa maskiner och inventarier1,0841,6671,5271,8132,737
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1,0841,6671,5271,8132,737
Andelar i koncern- och intresseföretag250000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar001,49800
Summa finansiella anläggningstillgångar2501,49800
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2501,49800
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar66,42597,166112,53894,75455,746
Fordringar hos koncern- och intresseföretag149,0563,07233,2736,7000
Övriga kortfristiga fordringar42,76143,52325,72038,75821,349
Summa kortfristiga fordringar258,242143,761171,531140,21277,095
Summa kortfristiga placeringar119,9514,9624,9514,886
Summa kassa/bank0113,01387,56153,25249,194
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar258,242276,724264,053198,414131,176
Summa tillgångar259,352278,391267,078200,228133,913
Aktiekapital750750750750750
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital150150150150150
Summa bundet eget kapital900900900900900
Balanserat resultat17,71128,32727,74411,683129
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat44,86651,38443,85516,06111,554
Summa fritt eget kapital62,57779,71171,59927,74411,683
Summa eget kapital63,47780,61172,49928,64412,583
Summa obeskattade reserver19,431046817,96812,372
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar21,79022,08219,51310,0518,069
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder73,67365,46577,60672,58247,703
Skulder till koncern- och intresseföretag03,5443,1233,7591,600
Övriga kortfristiga skulder80,980106,68993,86867,22451,586
Summa kortfristiga skulder154,653175,698174,597143,565100,889
Summa eget kapital och skulder259,352278,391267,078200,228133,913

Nyckeltal

Nyckeltal
 2020-122019-122018-122017-122016-12Branschmedian
Omsättning kSEK782,399706,557798,140589,089455,389-
Resultat efter finansnetto kSEK76,99665,46639,83526,25518,847-
Beräknat eget kapital kSEK78,63380,61172,86442,65922,233-
Tillgångar kSEK259,352278,391267,078200,228133,913-
Antal anställda149151144127120-
Soliditet %30.32927.321.316.639.6
Kassalikviditet %167157.5151.2138.2130154.4
Balanslikviditet %167157.5151.2138.2130167
Vinstmarginal %9.99.354.54.23.4
Avk totalt kapital %29.823.51513.214.33.6
Avk eget kapital %97.981.254.761.584.815.3
Skuldränta %0.100.10.10.10.3
Riskbuffert29.723.514.913.114.23.5
Skuldsättningsgrad ggr/år2.32.52.73.751.5
Räntetäckningsgrad ggr/år419.5829.7391.6244.2261.645.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år32.532.93.42.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2020-122019-122018-122017-122016-12
Företagsinteckningar15,00015,00015,00015,0004,500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter15,00015,00015,00015,0004,500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning31,00022,000
Antal anställda149151144127120
Löner till styrelse och VD1,260
Varav tantiem00000
Löner till övriga92,33889,67883,62771,14865,488
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader34,07030,87830,87125,09622,402
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit4,500
Utnyttjad checkräkningskredit0

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-08-06
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
72
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2022-08-06 erhållit information avseende 72 betalda fakturor, totalt belopp 127,291 SEK.