Högsta kreditvärdighet  Limit: 21196 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-06-05AAA3 % av omsättningen2019-12
2019-06-13AAA3 % av omsättningen2018-12
2018-06-01AAA3 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-06AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-28AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-03-29AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-11AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-06-14AAA3 % av omsättningen2010-12
2010-07-06AAA3 % av omsättningen2009-12
2009-06-30AAA2 % av omsättningen2008-12
2008-07-24AAA2 % av omsättningen2007-12
2007-07-20A2 % av omsättningen2006-12
2006-07-26A1 % av omsättningen2005-12
2005-07-21A2 % av omsättningen2004-12
2004-09-16A2 % av omsättningen2003-12
2003-06-24AA2 % av omsättningen2002-12
2002-07-19A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-10A1 % av omsättningen2000-12
2000-07-03A1 % av omsättningen1999-12
1999-07-18A2 % av omsättningen1998-12
1998-10-07A1 % av omsättningen1997-12
1997-04-28A1 % av omsättningen1996-12
1996-09-04B1995-12
1995-11-20C1994-12
1995-03-30B1994-12
1994-09-03B1993-12
1994-08-26B1993-12
1993-07-01-1992-12
1992-09-28-1991-12
1992-01-02NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1991-10-29
Nuv. namn registrerat
1993-06-07
Föregående namn
Järfälla Va & Byggentreprenad
Säte
Järfälla kommun
Registrerat aktiekapital
750,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4221  Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
4399  Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Riset Invest AB353109560Sverige60,0000%
JV Partners AB353054551Sverige50,3740%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kastevik, FredricExtern vd2020-07-15
Halvardsson, JohanLedamot ordförande2020-07-15
Petersson, StefanLedamot2020-07-15
Condrup, PeterSuppleant2020-07-15
Pettersson, AndreasHuvudansvarig revisor2020-09-30
Ernst & Young ABRevisor2020-07-15

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Nettoomsättning706,261798,136588,892455,209435,810
Förändring av lager mm
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter2964197180636
Total omsättning706,557798,140589,089455,389436,446
Kostnader sålda varor612,397736,224546,248419,680406,003
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader28,62522,01617,49416,79214,612
Varav avskrivningar899812910645388
Rörelseresultat efter avskrivningar65,53539,90125,34718,91715,830
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter0018247
Övriga finansiella intäkter10421,00518064
Summa finansiella intäkter10421,023182111
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader791021087371
Summa räntekostnader791021087371
Övriga finansiella kostnader0671790
Summa finansiella kostnader7910811525271
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto65,46639,83526,25518,84715,871
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition65,46639,83526,25518,84715,871
Koncernbidrag-428-927-5,596-1,600-1,333
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner46817,5000-2,384-2,010
Resultat före skatt65,50656,40820,65914,86312,528
Skatt14,12212,5534,5983,3092,810
Minoritetsintressen00000
Årets resultat51,38443,85516,06111,5549,718

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier0002,737593
Summa maskiner och inventarier1,6671,5271,8132,737593
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1,6671,5271,8132,737593
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar01,498000
Summa finansiella anläggningstillgångar01,498000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar01,498000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar97,166112,53894,75455,74652,406
Fordringar hos koncern- och intresseföretag3,07233,2736,70000
Övriga kortfristiga fordringar43,52325,72038,75821,34918,982
Summa kortfristiga fordringar143,761171,531140,21277,09571,388
Summa kortfristiga placeringar19,9514,9624,9514,8864,911
Summa kassa/bank113,01387,56153,25249,19451,449
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar276,724264,053198,414131,176127,748
Summa tillgångar278,391267,078200,228133,913128,341
Aktiekapital750750750750750
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital150150150150150
Summa bundet eget kapital900900900900900
Balanserat resultat28,32727,74411,68312919,411
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat51,38443,85516,06111,5549,718
Summa fritt eget kapital79,71171,59927,74411,68329,129
Summa eget kapital80,61172,49928,64412,58330,029
Summa obeskattade reserver046817,96812,3729,987
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar22,08219,51310,0518,0695,457
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder65,46577,60672,58247,70329,397
Skulder till koncern- och intresseföretag3,5443,1233,7591,6003,253
Övriga kortfristiga skulder106,68993,86867,22451,58650,217
Summa kortfristiga skulder175,698174,597143,565100,88982,867
Summa eget kapital och skulder278,391267,078200,228133,913128,341

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-122018-122017-122016-122015-12Branschmedian
Omsättning kSEK706,557798,140589,089455,389436,446-
Resultat efter finansnetto kSEK65,46639,83526,25518,84715,871-
Beräknat eget kapital kSEK80,61172,86442,65922,23337,818-
Tillgångar kSEK278,391267,078200,228133,913128,341-
Antal anställda151144127120111-
Soliditet %2927.321.316.629.527.3
Kassalikviditet %157.5151.2138.2130154.2151.2
Balanslikviditet %157.5151.2138.2130154.2151.2
Vinstmarginal %9.354.54.23.75
Avk totalt kapital %23.51513.214.312.412.1
Avk eget kapital %81.254.761.584.84244.9
Skuldränta %00.10.10.10.10.2
Riskbuffert23.514.913.114.212.311
Skuldsättningsgrad ggr/år2.52.73.752.42.7
Räntetäckningsgrad ggr/år829.7391.6244.2261.6224.563.2
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.532.93.43.42.5

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-122018-122017-122016-122015-12
Företagsinteckningar15,00015,00015,0004,5004,500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter15,00015,00015,0004,5004,500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser0
Summa ansvarsförbindelser0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning31,00022,0006,000
Antal anställda151144127120111
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga89,67883,62771,14865,48860,145
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader30,87830,87125,09622,40220,616
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit4,5004,500
Utnyttjad checkräkningskredit00

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-10-18
Omfrågad
79
Bransch
80
Antal fakturor
168
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-10-18 erhållit information avseende 168 betalda fakturor, totalt belopp 868,604 SEK.