Högsta kreditvärdighet  Limit: 23944 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-06-13AAA3 % av omsättningen2018-12
2018-06-01AAA3 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-06AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-28AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-03-29AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-11AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-06-14AAA3 % av omsättningen2010-12
2010-07-06AAA3 % av omsättningen2009-12
2009-06-30AAA2 % av omsättningen2008-12
2008-07-24AAA2 % av omsättningen2007-12
2007-07-20A2 % av omsättningen2006-12
2006-07-26A1 % av omsättningen2005-12
2005-07-21A2 % av omsättningen2004-12
2004-09-16A2 % av omsättningen2003-12
2003-06-24AA2 % av omsättningen2002-12
2002-07-19A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-10A1 % av omsättningen2000-12
2000-07-03A1 % av omsättningen1999-12
1999-07-18A2 % av omsättningen1998-12
1998-10-07A1 % av omsättningen1997-12
1997-04-28A1 % av omsättningen1996-12
1996-09-04B1995-12
1995-11-20C1994-12
1995-03-30B1994-12
1994-09-03B1993-12
1994-08-26B1993-12
1993-07-01-1992-12
1992-09-28-1991-12
1992-01-02NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1991-10-29
Nuv. namn registrerat
1993-06-07
Föregående namn
Järfälla Va & Byggentreprenad
Säte
Järfälla kommun
Registrerat aktiekapital
750,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4221  Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
4399  Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Riset Invest AB353109560Sverige60,0000%
JV Partners AB353054551Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kastevik, FredricLedamot & vd2015-04-02
Appelgren, RikardLedamot ordförande2018-10-11
Öberg, MikaelLedamot2014-09-25
Karlsson, PeterLedamot2014-09-25
Kastevik, NiklasLedamot2014-09-25
Svensson, PerHuvudansvarig revisor2016-05-11
Bdo Mälardalen ABRevisor2016-05-11

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning798,136588,892455,209435,810399,888
Förändring av lager mm
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter4197180636832
Total omsättning798,140589,089455,389436,446400,720
Kostnader sålda varor736,224546,248419,680406,003385,305
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader22,01617,49416,79214,61214,659
Varav avskrivningar812910645388422
Rörelseresultat efter avskrivningar39,90125,34718,91715,830756
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter018247124
Övriga finansiella intäkter421,005180640
Summa finansiella intäkter421,023182111124
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader102108737147
Summa räntekostnader102108737147
Övriga finansiella kostnader6717900
Summa finansiella kostnader1081152527147
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto39,83526,25518,84715,871832
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition39,83526,25518,84715,871832
Koncernbidrag-927-5,596-1,600-1,3330
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner17,5000-2,384-2,010139
Resultat före skatt56,40820,65914,86312,528972
Skatt12,5534,5983,3092,810248
Minoritetsintressen00000
Årets resultat43,85516,06111,5549,718724

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier002,737593976
Summa maskiner och inventarier1,5271,8132,737593976
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1,5271,8132,737593976
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar1,4980000
Summa finansiella anläggningstillgångar1,4980000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar1,4980000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar112,53894,75455,74652,40654,551
Fordringar hos koncern- och intresseföretag33,2736,700000
Övriga kortfristiga fordringar25,72038,75821,34918,98224,655
Summa kortfristiga fordringar171,531140,21277,09571,38879,206
Summa kortfristiga placeringar4,9624,9514,8864,9114,997
Summa kassa/bank87,56153,25249,19451,44930,979
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar264,053198,414131,176127,748115,182
Summa tillgångar267,078200,228133,913128,341116,158
Aktiekapital750750750750750
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital150150150150150
Summa bundet eget kapital900900900900900
Balanserat resultat27,74411,68312919,41121,687
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat43,85516,06111,5549,718724
Summa fritt eget kapital71,59927,74411,68329,12922,411
Summa eget kapital72,49928,64412,58330,02923,311
Summa obeskattade reserver46817,96812,3729,9877,977
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar19,51310,0518,0695,4571,596
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder77,60672,58247,70329,39743,891
Skulder till koncern- och intresseföretag3,1233,7591,6003,253864
Övriga kortfristiga skulder93,86867,22451,58650,21738,519
Summa kortfristiga skulder174,597143,565100,88982,86783,274
Summa eget kapital och skulder267,078200,228133,913128,341116,158

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK798,140589,089455,389436,446400,720-
Resultat efter finansnetto kSEK39,83526,25518,84715,871832-
Beräknat eget kapital kSEK72,86442,65922,23337,81829,533-
Tillgångar kSEK267,078200,228133,913128,341116,158-
Antal anställda144127120111110-
Soliditet %27.321.316.629.525.427.3
Kassalikviditet %151.2138.2130154.2138.3151.2
Balanslikviditet %151.2138.2130154.2138.3151.2
Vinstmarginal %54.54.23.70.25
Avk totalt kapital %1513.214.312.40.812.1
Avk eget kapital %54.761.584.8422.844.9
Skuldränta %0.10.10.10.10.10.2
Riskbuffert14.913.114.212.30.711
Skuldsättningsgrad ggr/år2.73.752.42.92.7
Räntetäckningsgrad ggr/år391.6244.2261.6224.518.763.2
Kapitalomsättningshastighet ggr/år32.93.43.43.42.5

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar15,00015,0004,5004,5004,500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter15,00015,0004,5004,5004,500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning22,0006,0003,000
Antal anställda144127120111110
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga83,62771,14865,48860,14549,947
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader30,87125,09622,40220,61621,871
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit4,5004,5004,500
Utnyttjad checkräkningskredit000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-05-24
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
183
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2020-05-24 erhållit information avseende 183 betalda fakturor, totalt belopp 916,828 SEK.