Högsta kreditvärdighet  Limit: 17672 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-06-01AAA3 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-06AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-28AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-03-29AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-11AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-06-14AAA3 % av omsättningen2010-12
2010-07-06AAA3 % av omsättningen2009-12
2009-06-30AAA2 % av omsättningen2008-12
2008-07-24AAA2 % av omsättningen2007-12
2007-07-20A2 % av omsättningen2006-12
2006-07-26A1 % av omsättningen2005-12
2005-07-21A2 % av omsättningen2004-12
2004-09-16A2 % av omsättningen2003-12
2003-06-24AA2 % av omsättningen2002-12
2002-07-19A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-10A1 % av omsättningen2000-12
2000-07-03A1 % av omsättningen1999-12
1999-07-18A2 % av omsättningen1998-12
1998-10-07A1 % av omsättningen1997-12
1997-04-28A1 % av omsättningen1996-12
1996-09-04B1995-12
1995-11-20C1994-12
1995-03-30B1994-12
1994-09-03B1993-12
1994-08-26B1993-12
1993-07-01-1992-12
1992-09-28-1991-12
1992-01-02NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1991-10-29
Nuv. namn registrerat
1993-06-07
Föregående namn
Järfälla Va & Byggentreprenad
Säte
Järfälla kommun
Registrerat aktiekapital
750,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel finns
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4221  Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
4399  Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Riset Invest AB353109560Sverige60,0000%
JV Partners AB353054551Sverige50,00094%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kastevik, FredricLedamot & vd2015-04-02
Appelgren, RikardLedamot ordförande2018-10-11
Öberg, MikaelLedamot2014-09-25
Karlsson, PeterLedamot2014-09-25
Kastevik, NiklasLedamot2014-09-25
Svensson, PerHuvudansvarig revisor2016-05-11
Bdo Mälardalen ABRevisor2016-05-11

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning588,892455,209435,810399,888392,803
Förändring av lager mm
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter19718063683251
Total omsättning589,089455,389436,446400,720392,854
Kostnader sålda varor546,248419,680406,003385,305372,127
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader17,49416,79214,61214,65913,627
Varav avskrivningar910645388422448
Rörelseresultat efter avskrivningar25,34718,91715,8307567,099
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter18247124119
Övriga finansiella intäkter1,0051806402,115
Summa finansiella intäkter1,0231821111242,234
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader108737147240
Summa räntekostnader108737147240
Övriga finansiella kostnader7179000
Summa finansiella kostnader1152527147240
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto26,25518,84715,8718329,094
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition26,25518,84715,8718329,094
Koncernbidrag-5,596-1,600-1,33300
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0-2,384-2,010139-1,297
Resultat före skatt20,65914,86312,5289727,797
Skatt4,5983,3092,8102481,756
Minoritetsintressen00000
Årets resultat16,06111,5549,7187246,041

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier02,7375939761,226
Summa maskiner och inventarier1,8132,7375939761,226
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1,8132,7375939761,226
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager0000400
Summa varulager0000400
Kundfordringar94,75455,74652,40654,55168,425
Fordringar hos koncern- och intresseföretag6,7000000
Övriga kortfristiga fordringar38,75821,34918,98224,6551,584
Summa kortfristiga fordringar140,21277,09571,38879,20670,009
Summa kortfristiga placeringar4,9514,8864,9114,9970
Summa kassa/bank53,25249,19451,44930,97925,283
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar198,414131,176127,748115,18295,691
Summa tillgångar200,228133,913128,341116,15896,917
Aktiekapital750750750750750
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital150150150150150
Summa bundet eget kapital900900900900900
Balanserat resultat11,68312919,41121,6876,195
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat16,06111,5549,7187246,041
Summa fritt eget kapital27,74411,68329,12922,41112,236
Summa eget kapital28,64412,58330,02923,31113,136
Summa obeskattade reserver17,96812,3729,9877,9778,116
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar10,0518,0695,4571,59672
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder72,58247,70329,39743,89129,936
Skulder till koncern- och intresseföretag3,7591,6003,253864845
Övriga kortfristiga skulder67,22451,58650,21738,51944,812
Summa kortfristiga skulder143,565100,88982,86783,27475,593
Summa eget kapital och skulder200,228133,913128,341116,15896,917

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK589,089455,389436,446400,720392,854-
Resultat efter finansnetto kSEK26,25518,84715,8718329,094-
Beräknat eget kapital kSEK42,65922,23337,81829,53319,466-
Tillgångar kSEK200,228133,913128,341116,15896,917-
Antal anställda127120111110133-
Soliditet %21.316.629.525.420.118.8
Kassalikviditet %138.2130154.2138.3126.1110.6
Balanslikviditet %138.2130154.2138.3126.6113.9
Vinstmarginal %4.54.23.70.22.42.8
Avk totalt kapital %13.214.312.40.89.65.2
Avk eget kapital %61.584.8422.846.722.1
Skuldränta %0.10.10.10.10.30.4
Riskbuffert13.114.212.30.79.34
Skuldsättningsgrad ggr/år3.752.42.944.3
Räntetäckningsgrad ggr/år244.2261.6224.518.738.923
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.93.43.43.44.12.5

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar15,0004,5004,5004,5004,500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter15,0004,5004,5004,5004,500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00
Antal anställda127120111110133
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga71,14865,48860,14549,94756,619
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader25,09622,40220,61621,87122,550
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit4,5004,5004,500
Utnyttjad checkräkningskredit000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-04-21
Omfrågad
74
Bransch
79
Antal fakturor
303
Snittdagar efter förfallodatum
4

Soliditet har per 2019-04-21 erhållit information avseende 303 betalda fakturor, totalt belopp 2,054,837 SEK.