Högsta kreditvärdighet  Limit: 25286 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-09-08AAA3 % av omsättningen2021-12
2021-06-11AAA4 % av omsättningen2020-12
2020-06-05AAA3 % av omsättningen2019-12
2019-06-13AAA3 % av omsättningen2018-12
2018-06-01AAA3 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-06AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-28AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-03-29AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-11AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-06-14AAA3 % av omsättningen2010-12
2010-07-06AAA3 % av omsättningen2009-12
2009-06-30AAA2 % av omsättningen2008-12
2008-07-24AAA2 % av omsättningen2007-12
2007-07-20A2 % av omsättningen2006-12
2006-07-26A1 % av omsättningen2005-12
2005-07-21A2 % av omsättningen2004-12
2004-09-16A2 % av omsättningen2003-12
2003-06-24AA2 % av omsättningen2002-12
2002-07-19A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-10A1 % av omsättningen2000-12
2000-07-03A1 % av omsättningen1999-12
1999-07-18A2 % av omsättningen1998-12
1998-10-07A1 % av omsättningen1997-12
1997-04-28A1 % av omsättningen1996-12
1996-09-04B1995-12
1995-11-20C1994-12
1995-03-30B1994-12
1994-09-03B1993-12
1994-08-26B1993-12
1993-07-01-1992-12
1992-09-28-1991-12
1992-01-02NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1991-10-29
Nuv. namn registrerat
1993-06-07
Föregående namn
Järfälla Va & Byggentreprenad
Säte
Järfälla kommun
Registrerat aktiekapital
750,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4221  Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
4399  Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Eleda TopCo AB350842724Sverige31,5260%
Eleda MidCo AB350842723Sverige43,530100%
Eleda BidCo AB350842722Sverige25,954100%
Eleda Group Holding AB350727436Sverige26,668,273100%
Eleda Group AB350727435Sverige50,000100%
Eleda Holding AB353113170Sverige1,131,168100%
JV Partners AB353054551Sverige50,374100%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Van Der Heijden, EdmundExtern vd2023-01-10
Halvardsson, JohanLedamot ordförande2020-07-15
Petersson, StefanLedamot2020-07-15
Condrup, PeterSuppleant2020-07-15
Pettersson, AndreasHuvudansvarig revisor2020-09-30
Ernst & Young ABRevisor2020-07-15

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning839,093779,648706,261798,136588,892
Förändring av lager mm
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter3,8042,7512964197
Total omsättning842,897782,399706,557798,140589,089
Kostnader sålda varor737,007674,105612,397736,224546,248
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader37,86431,53828,62522,01617,494
Varav avskrivningar243583899812910
Rörelseresultat efter avskrivningar68,02676,75665,53539,90125,347
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter04390018
Övriga finansiella intäkter0010421,005
Summa finansiella intäkter043910421,023
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader018479102108
Summa räntekostnader018479102108
Övriga finansiella kostnader17415067
Summa finansiella kostnader17419979108115
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto67,85276,99665,46639,83526,255
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition67,85276,99665,46639,83526,255
Koncernbidrag-68,600-351-428-927-5,596
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner231-19,43146817,5000
Resultat före skatt-51757,21465,50656,40820,659
Skatt412,34814,12212,5534,598
Minoritetsintressen00000
Årets resultat-52144,86651,38443,85516,061

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier8411,0841,6671,5271,813
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar8411,0841,6671,5271,813
Andelar i koncern- och intresseföretag15,01325000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0001,4980
Summa finansiella anläggningstillgångar15,0132501,4980
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar15,0132501,4980
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar63,12366,42597,166112,53894,754
Fordringar hos koncern- och intresseföretag214,692149,0563,07233,2736,700
Övriga kortfristiga fordringar43,15642,76143,52325,72038,758
Summa kortfristiga fordringar320,971258,242143,761171,531140,212
Summa kortfristiga placeringar0119,9514,9624,951
Summa kassa/bank00113,01387,56153,252
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar320,971258,242276,724264,053198,414
Summa tillgångar336,825259,352278,391267,078200,228
Aktiekapital750750750750750
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital150150150150150
Summa bundet eget kapital900900900900900
Balanserat resultat62,57717,71128,32727,74411,683
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat-52144,86651,38443,85516,061
Summa fritt eget kapital62,05662,57779,71171,59927,744
Summa eget kapital62,95663,47780,61172,49928,644
Summa obeskattade reserver19,20019,431046817,968
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar12,60421,79022,08219,51310,051
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder88,33973,67365,46577,60672,582
Skulder till koncern- och intresseföretag73,24503,5443,1233,759
Övriga kortfristiga skulder80,48180,980106,68993,86867,224
Summa kortfristiga skulder242,065154,653175,698174,597143,565
Summa eget kapital och skulder336,825259,352278,391267,078200,228

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK842,897782,399706,557798,140589,089-
Resultat efter finansnetto kSEK67,85276,99665,46639,83526,255-
Beräknat eget kapital kSEK77,93278,63380,61172,86442,659-
Tillgångar kSEK336,825259,352278,391267,078200,228-
Antal anställda165149151144127-
Soliditet %23.130.32927.321.339.6
Kassalikviditet %132.6167157.5151.2138.2154.4
Balanslikviditet %132.6167157.5151.2138.2167
Vinstmarginal %8.19.99.354.53.4
Avk totalt kapital %20.229.823.51513.23.6
Avk eget kapital %87.197.981.254.761.515.3
Skuldränta %00.100.10.10.3
Riskbuffert20.229.723.514.913.13.5
Skuldsättningsgrad ggr/år3.32.32.52.73.71.5
Räntetäckningsgrad ggr/år0419.5829.7391.6244.245.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.532.532.92.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar15,00015,00015,00015,00015,000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter15,00015,00015,00015,00015,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser7,000
Summa ansvarsförbindelser7,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning31,00022,000
Antal anställda165149151144127
Löner till styrelse och VD5,4161,260
Varav tantiem00000
Löner till övriga97,29592,33889,67883,62771,148
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader39,42634,07030,87830,87125,096
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-03-25
Omfrågad
79
Bransch
80
Antal fakturor
23
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2023-03-25 erhållit information avseende 23 betalda fakturor, totalt belopp 109,644 SEK.