Högsta kreditvärdighet  Limit: 13661 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-06AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-28AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-03-29AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-11AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-06-14AAA3 % av omsättningen2010-12
2010-07-06AAA3 % av omsättningen2009-12
2009-06-30AAA2 % av omsättningen2008-12
2008-07-24AAA2 % av omsättningen2007-12
2007-07-20A2 % av omsättningen2006-12
2006-07-26A1 % av omsättningen2005-12
2005-07-21A2 % av omsättningen2004-12
2004-09-16A2 % av omsättningen2003-12
2003-06-24AA2 % av omsättningen2002-12
2002-07-19A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-10A1 % av omsättningen2000-12
2000-07-03A1 % av omsättningen1999-12
1999-07-18A2 % av omsättningen1998-12
1998-10-07A1 % av omsättningen1997-12
1997-04-28A1 % av omsättningen1996-12
1996-09-04B1995-12
1995-11-20C1994-12
1995-03-30B1994-12
1994-09-03B1993-12
1994-08-26B1993-12
1993-07-01-1992-12
1992-09-28-1991-12
1992-01-02NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1991-10-29
Nuv. namn registrerat
1993-06-07
Föregående namn
Järfälla Va & Byggentreprenad
Säte
Järfälla kommun
Registrerat aktiekapital
750,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel finns
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4221  Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
4399  Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Järfälla Va & Byggentreprenad355394867Sverige600,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kastevik, FredricLedamot & vd2015-04-02
Skarin, Bo AndersLedamot ordförande2014-09-25
Öberg, MikaelLedamot2014-09-25
Karlsson, PeterLedamot2014-09-25
Kastevik, NiklasLedamot2014-09-25
Svensson, PerHuvudansvarig revisor2016-05-11
Bdo Mälardalen ABRevisor2016-05-11

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning455,209435,810399,888392,803359,877
Förändring av lager mm
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter18063683251867
Total omsättning455,389436,446400,720392,854360,744
Kostnader sålda varor419,680406,003385,305372,127360,308
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader16,79214,61214,65913,62711,989
Varav avskrivningar645388422448625
Rörelseresultat efter avskrivningar18,91715,8307567,099-11,553
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter247124119157
Övriga finansiella intäkter1806402,115282
Summa finansiella intäkter1821111242,234439
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader73714724072
Summa räntekostnader73714724072
Övriga finansiella kostnader179000218
Summa finansiella kostnader2527147240290
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto18,84715,8718329,094-11,404
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition18,84715,8718329,094-11,404
Koncernbidrag-1,600-1,333000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-2,384-2,010139-1,2976,404
Resultat före skatt14,86312,5289727,797-5,000
Skatt3,3092,8102481,756-1,002
Minoritetsintressen00000
Årets resultat11,5549,7187246,041-3,998

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier2,7375939761,2261,734
Summa maskiner och inventarier2,7375939761,2261,734
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar2,7375939761,2261,734
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager000400400
Summa varulager000400400
Kundfordringar55,74652,40654,55168,42547,802
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar21,34918,98224,6551,58414,032
Summa kortfristiga fordringar77,09571,38879,20670,00961,834
Summa kortfristiga placeringar4,8864,9114,997013,369
Summa kassa/bank49,19451,44930,97925,2834,968
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar131,176127,748115,18295,69180,571
Summa tillgångar133,913128,341116,15896,91782,304
Aktiekapital750750750750750
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital150150150150150
Summa bundet eget kapital900900900900900
Balanserat resultat12919,41121,6876,19510,193
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat11,5549,7187246,041-3,998
Summa fritt eget kapital11,68329,12922,41112,2366,195
Summa eget kapital12,58330,02923,31113,1367,095
Summa obeskattade reserver12,3729,9877,9778,1166,819
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar8,0695,4571,596721,028
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder47,70329,39743,89129,93632,281
Skulder till koncern- och intresseföretag1,6003,2538648452,048
Övriga kortfristiga skulder51,58650,21738,51944,81233,034
Summa kortfristiga skulder100,88982,86783,27475,59367,363
Summa eget kapital och skulder133,913128,341116,15896,91782,304

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK455,389436,446400,720392,854360,744-
Resultat efter finansnetto kSEK18,84715,8718329,094-11,404-
Beräknat eget kapital kSEK22,23337,81829,53319,46612,120-
Tillgångar kSEK133,913128,341116,15896,91782,304-
Antal anställda120111110133143-
Soliditet %16.629.525.420.114.725.4
Kassalikviditet %130154.2138.3126.1119121.6
Balanslikviditet %130154.2138.3126.6119.6126.1
Vinstmarginal %4.23.70.22.4-3.15.2
Avk totalt kapital %14.312.40.89.6-13.512.1
Avk eget kapital %84.8422.846.7-94.140
Skuldränta %0.10.10.10.30.10.2
Riskbuffert14.212.30.79.3-13.611.7
Skuldsättningsgrad ggr/år52.42.945.83
Räntetäckningsgrad ggr/år261.6224.518.738.9-154.474.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.43.43.44.14.42.7

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar4,5004,5004,5004,5004,500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter4,5004,5004,5004,5004,500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00
Antal anställda120111110133143
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga65,48860,14549,94756,61960,446
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader22,40220,61621,87122,55024,256
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit4,5004,5004,500
Utnyttjad checkräkningskredit000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-04-15
Omfrågad
78
Bransch
80
Antal fakturor
127
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2018-04-15 erhållit information avseende 127 betalda fakturor, totalt belopp 2,739,405 SEK.