Högsta kreditvärdighet  Limit: 3627 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-05AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-09AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-07-11AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-07-12AAA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-21AA2 % av omsättningen2011-12
2012-07-07A1 % av omsättningen2011-12
2011-10-01AA2 % av omsättningen2010-12
2010-06-08AA3 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AAA3 % av omsättningen2008-12
2008-06-27AA2 % av omsättningen2007-12
2008-03-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-07-17A3 % av omsättningen2006-12
2006-06-09A1 % av omsättningen2005-12
2005-11-08A1 % av omsättningen2005-04
2004-02-27NYTT-
2003-11-24--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2003-11-11
Nuv. namn registrerat
2004-02-25
Föregående namn
Cypressen Nr 4855, AB
Säte
Umeå kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4312  Mark- och grundarbeten
4311  Rivning av hus och byggnader

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
UE Företagen AB775706729Sverige100,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Mårtensson, ErikExtern vd2015-08-31
Morén, ArneLedamot ordförande2016-04-22
von Ahn, ErikLedamot2008-02-19
Hällgren, AndreasLedamot2015-08-31
Nilsson, HansRevisor2006-01-28

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning127,860119,99495,54887,87876,036
Förändring av lager mm-7,6961,537-2,395-1,621-923
Aktiverat arbete5601,16670564
Övriga rörelseintäkter7061,2498751,432706
Total omsättning120,926122,78095,19488,39475,883
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter72,35379,45759,02153,82850,028
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader7,8897,9536,3015,5615,195
Personalkostnader30,44327,48721,90319,89818,499
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader01,230000
Summa rörelsekostnader111,646117,25888,28680,46874,846
Varav avskrivningar9611,1311,0611,1811,124
Rörelseresultat efter avskrivningar9,2805,5216,9087,9261,037
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag4001003,60000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter132524
Övriga finansiella intäkter003001500
Summa finansiella intäkter4011323,9051524
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader1553344758601,011
Summa räntekostnader1553344758601,011
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader1553344758601,011
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto9,5275,32010,3387,21730
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition9,5275,32010,3387,21730
Koncernbidrag-6,840-3,020-400-2,9000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-910-290300-8000
Resultat före skatt1,7772,01010,2383,51730
Skatt2339761,451831-25
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,5441,0348,7872,68655

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark9,4059,58216,83116,14115,666
Varav mark00000
Maskiner00003,129
Inventarier2,4180000
Summa maskiner och inventarier2,4182,6322,3573,0673,129
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)56000106
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar11,87912,21419,18819,20818,901
Andelar i koncern- och intresseföretag1,1001,1001,2701,2501,205
Fordringar på koncern och intresseföretag0452000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar1,1259007801,313440
Summa finansiella anläggningstillgångar2,2252,4522,0502,5631,645
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,2812,4522,0502,5631,751
Pågående arbete00001,143
Övrigt varulager759911968858779
Summa varulager7599119688581,922
Kundfordringar21,13117,44421,03916,90111,949
Fordringar hos koncern- och intresseföretag3022,07512,1457,16510,351
Övriga kortfristiga fordringar7,9579,7455,3773,1978,142
Summa kortfristiga fordringar29,39029,26438,56127,26330,442
Summa kortfristiga placeringar000100100
Summa kassa/bank4,9236984822410
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar35,07230,87340,01128,46232,464
Summa tillgångar49,17645,54061,24950,23353,010
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond1,0551,0901,1261,1651,198
Övrigt bundet eget kapital66666
Summa bundet eget kapital1,3611,3961,4321,4711,504
Balanserat resultat9,4178,3389,70510,0219,925
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,5441,0348,7872,68655
Summa fritt eget kapital10,9619,37218,49212,7079,980
Summa eget kapital12,32210,76819,92414,17811,484
Summa obeskattade reserver1,7007905008000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,1381,108318329338
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner8,7989,11414,60315,01813,014
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder0000109
Summa långfristiga skulder8,7989,11414,60315,01813,123
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner5519832,0155,21810,647
Leverantörsskulder6,7238,9707,9044,4774,983
Skulder till koncern- och intresseföretag2,7852,8150591683
Övriga kortfristiga skulder15,15910,99215,9859,62111,752
Summa kortfristiga skulder25,21823,76025,90419,90728,065
Summa eget kapital och skulder49,17645,54061,24950,23353,010

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK120,926122,78095,19488,39475,883-
Resultat efter finansnetto kSEK9,5275,32010,3387,21730-
Beräknat eget kapital kSEK13,64811,38420,31414,80211,484-
Tillgångar kSEK49,17645,54061,24950,23353,010-
Antal anställda5042403635-
Soliditet %27.82533.229.521.733.5
Kassalikviditet %136.1126.1150.7138.7108.8118.5
Balanslikviditet %139.1129.9154.5143115.7125.3
Vinstmarginal %84.611.49.11.44.7
Avk totalt kapital %19.712.417.716.127.7
Avk eget kapital %69.846.750.948.80.327.1
Skuldränta %0.411.22.42.40.7
Riskbuffert19.311.416.513.7-0.57.1
Skuldsättningsgrad ggr/år2.6322.43.62
Räntetäckningsgrad ggr/år62.516.922.89.4122.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.52.71.61.81.41.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar12,30012,30012,30012,30012,300
Fastighetsinteckningar9,1009,10017,10017,10016,100
Övriga säkerheter1,6471,5698251,1991,436
Summa säkerheter23,04722,96930,22530,59929,836
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser02502009000
Summa ansvarsförbindelser02502009000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning000
Antal anställda5042403635
Löner till styrelse och VD873975681773550
Varav tantiem00000
Löner till övriga20,11117,81714,57813,67912,944
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader8,5087,6435,3985,1124,567
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit6,0009,20012,30012,30012,300
Utnyttjad checkräkningskredit05281,4664,6879,921

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-05-27
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
241
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2018-05-27 erhållit information avseende 241 betalda fakturor, totalt belopp 2,080,889 SEK.