Högsta kreditvärdighet  Limit: 5951 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-06-27AAA4 % av omsättningen2018-12
2018-06-08AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-05AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-09AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-07-11AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-07-12AAA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-21AA2 % av omsättningen2011-12
2012-07-07A1 % av omsättningen2011-12
2011-10-01AA2 % av omsättningen2010-12
2010-06-08AA3 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AAA3 % av omsättningen2008-12
2008-06-27AA2 % av omsättningen2007-12
2008-03-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-07-17A3 % av omsättningen2006-12
2006-06-09A1 % av omsättningen2005-12
2005-11-08A1 % av omsättningen2005-04
2004-02-27NYTT-
2003-11-24--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2003-11-11
Nuv. namn registrerat
2004-02-25
Föregående namn
Cypressen Nr 4855, AB
Säte
Umeå kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4312  Mark- och grundarbeten
4311  Rivning av hus och byggnader

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
UE Företagen AB775706729Sverige100,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Mårtensson, ErikExtern vd2015-08-31
Morén, ArneLedamot ordförande2016-04-22
von Ahn, ErikLedamot2008-02-19
Hällgren, AndreasLedamot2015-08-31
Nilsson, HansRevisor2006-01-28

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning148,237132,155127,860119,99495,548
Förändring av lager mm-1,1853,501-7,6961,537-2,395
Aktiverat arbete1,0622,0285601,166
Övriga rörelseintäkter6694947061,249875
Total omsättning148,783138,178120,926122,78095,194
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter88,97582,99772,35379,45759,021
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader9,1278,6447,8897,9536,301
Personalkostnader36,68034,34930,44327,48721,903
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader030301,2300
Summa rörelsekostnader135,920127,352111,646117,25888,286
Varav avskrivningar1,1381,0599611,1311,061
Rörelseresultat efter avskrivningar12,86310,8259,2805,5216,908
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag3,1004604001003,600
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter101325
Övriga finansiella intäkter0000300
Summa finansiella intäkter3,1014604011323,905
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader121125155334475
Summa räntekostnader121125155334475
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader121125155334475
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto15,84311,1609,5275,32010,338
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition15,84311,1609,5275,32010,338
Koncernbidrag-3,200-5,300-6,840-3,020-400
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-320950-910-290300
Resultat före skatt12,3226,8091,7772,01010,238
Skatt2,3041,5902339761,451
Minoritetsintressen00000
Årets resultat10,0185,2191,5441,0348,787

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark14,49210,6769,4059,58216,831
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier2,8912,4332,41800
Summa maskiner och inventarier2,8912,4332,4182,6322,357
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)01925600
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar17,38313,30111,87912,21419,188
Andelar i koncern- och intresseföretag1,1001,1001,1001,1001,270
Fordringar på koncern och intresseföretag0004520
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar1,1221,1551,125900780
Summa finansiella anläggningstillgångar2,2222,2552,2252,4522,050
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,2222,4472,2812,4522,050
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1,2941,076759911968
Summa varulager1,2941,076759911968
Kundfordringar32,11920,38921,13117,44421,039
Fordringar hos koncern- och intresseföretag2,1691,1153022,07512,145
Övriga kortfristiga fordringar8,0008,6897,9579,7455,377
Summa kortfristiga fordringar42,28830,19329,39029,26438,561
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank4,1574,4054,923698482
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar47,73935,67435,07230,87340,011
Summa tillgångar67,34451,23049,17645,54061,249
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond9841,0191,0551,0901,126
Övrigt bundet eget kapital66666
Summa bundet eget kapital1,2901,3251,3611,3961,432
Balanserat resultat9,27211,0079,4178,3389,705
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat10,0185,2191,5441,0348,787
Summa fritt eget kapital19,29016,22610,9619,37218,492
Summa eget kapital20,58017,55112,32210,76819,924
Summa obeskattade reserver1,0707501,700790500
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,1221,1281,1381,108318
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner8,3768,4538,7989,11414,603
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder8,3768,4538,7989,11414,603
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner5435085519832,015
Leverantörsskulder15,3448,7566,7238,9707,904
Skulder till koncern- och intresseföretag3,0851892,7852,8150
Övriga kortfristiga skulder17,22313,89415,15910,99215,985
Summa kortfristiga skulder36,19523,34725,21823,76025,904
Summa eget kapital och skulder67,34451,23049,17645,54061,249

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK148,783138,178120,926122,78095,194-
Resultat efter finansnetto kSEK15,84311,1609,5275,32010,338-
Beräknat eget kapital kSEK21,41418,13613,64811,38420,314-
Tillgångar kSEK67,34451,23049,17645,54061,249-
Antal anställda5855504240-
Soliditet %31.835.427.82533.234.4
Kassalikviditet %128.3148.2136.1126.1150.7123.5
Balanslikviditet %131.9152.8139.1129.9154.5127.9
Vinstmarginal %10.78.284.611.44.4
Avk totalt kapital %23.72219.712.417.78.3
Avk eget kapital %7461.569.846.750.921.1
Skuldränta %0.30.40.411.20.8
Riskbuffert23.421.719.311.416.57.3
Skuldsättningsgrad ggr/år2.11.82.6321.9
Räntetäckningsgrad ggr/år131.990.362.516.922.816.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.22.72.52.71.61.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar12,30012,30012,30012,30012,300
Fastighetsinteckningar9,1009,1009,1009,10017,100
Övriga säkerheter1,8641,5921,6471,569825
Summa säkerheter23,26422,99223,04722,96930,225
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser0250200
Summa ansvarsförbindelser0250200
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning12,0007,00010,200
Antal anställda5855504240
Löner till styrelse och VD859949873975681
Varav tantiem00000
Löner till övriga24,04822,08720,11117,81714,578
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader10,8579,0248,5087,6435,398
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit6,0006,0006,0009,20012,300
Utnyttjad checkräkningskredit0005281,466

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-03-29
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
211
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-03-29 erhållit information avseende 211 betalda fakturor, totalt belopp 2,645,283 SEK.