Högsta kreditvärdighet  Limit: 4989 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2021-06-18AAA4 % av omsättningen2020-12
2020-05-15AAA4 % av omsättningen2019-12
2019-06-27AAA4 % av omsättningen2018-12
2018-06-08AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-05AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-09AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-07-11AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-07-12AAA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-21AA2 % av omsättningen2011-12
2012-07-07A1 % av omsättningen2011-12
2011-10-01AA2 % av omsättningen2010-12
2010-06-08AA3 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AAA3 % av omsättningen2008-12
2008-06-27AA2 % av omsättningen2007-12
2008-03-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-07-17A3 % av omsättningen2006-12
2006-06-09A1 % av omsättningen2005-12
2005-11-08A1 % av omsättningen2005-04
2004-02-27NYTT-
2003-11-24--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2003-11-11
Nuv. namn registrerat
2004-02-25
Föregående namn
Cypressen Nr 4855, AB
Säte
Umeå kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4312  Mark- och grundarbeten
4311  Rivning av hus och byggnader

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
UE Företagen AB775706729Sverige100,0000%
Umeå Entreprenad Holding AB353398101Sverige50,00060%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Mårtensson, ErikExtern vd2015-08-31
Morén, ArneLedamot ordförande2016-04-22
von Ahn, ErikLedamot2008-02-19
Hellgren, AndreasLedamot2015-08-31
Nilsson, HansRevisor2006-01-28

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Nettoomsättning124,755171,683148,237132,155127,860
Förändring av lager mm-787111-1,1853,501-7,696
Aktiverat arbete001,0622,02856
Övriga rörelseintäkter764968669494706
Total omsättning124,732172,762148,783138,178120,926
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter67,896102,98688,97582,99772,353
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader9,14710,1179,1278,6447,889
Personalkostnader39,27442,42236,68034,34930,443
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader0003030
Summa rörelsekostnader117,531156,714135,920127,352111,646
Varav avskrivningar1,2141,1891,1381,059961
Rörelseresultat efter avskrivningar7,20216,04812,86310,8259,280
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag4743853,100460400
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter10101
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter4753853,101460401
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader206185121125155
Summa räntekostnader206185121125155
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader206185121125155
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto7,47016,24815,84311,1609,527
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition7,47016,24815,84311,1609,527
Koncernbidrag02,500-3,200-5,300-6,840
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0230-320950-910
Resultat före skatt7,47018,97812,3226,8091,777
Skatt1,5164,1672,3041,590233
Minoritetsintressen00000
Årets resultat5,95414,81110,0185,2191,544

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark14,15114,23014,49210,6769,405
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier2,8053,5172,8912,4332,418
Summa maskiner och inventarier2,8053,5172,8912,4332,418
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00019256
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar16,95617,74717,38313,30111,879
Andelar i koncern- och intresseföretag1,1001,1001,1001,1001,100
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar1,1391,1271,1221,1551,125
Summa finansiella anläggningstillgångar2,2392,2272,2222,2552,225
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,2392,2272,2222,4472,281
Pågående arbete00000
Övrigt varulager2,2601,6601,2941,076759
Summa varulager2,2601,6601,2941,076759
Kundfordringar19,18625,89032,11920,38921,131
Fordringar hos koncern- och intresseföretag2,9493,4792,1691,115302
Övriga kortfristiga fordringar7,9329,7758,0008,6897,957
Summa kortfristiga fordringar30,06739,14442,28830,19329,390
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank1,6823,1004,1574,4054,923
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar34,00943,90447,73935,67435,072
Summa tillgångar53,20463,87767,34451,23049,176
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond9279589841,0191,055
Övrigt bundet eget kapital06666
Summa bundet eget kapital1,2271,2641,2901,3251,361
Balanserat resultat11,1747,3279,27211,0079,417
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat5,95414,81110,0185,2191,544
Summa fritt eget kapital17,12822,13819,29016,22610,961
Summa eget kapital18,35523,40220,58017,55112,322
Summa obeskattade reserver8408401,0707501,700
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,0811,0981,1221,1281,138
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner10,33411,0628,3768,4538,798
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder10,33411,0628,3768,4538,798
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner741804543508551
Leverantörsskulder5,1497,04515,3448,7566,723
Skulder till koncern- och intresseföretag003,0851892,785
Övriga kortfristiga skulder16,70419,62717,22313,89415,159
Summa kortfristiga skulder22,59427,47636,19523,34725,218
Summa eget kapital och skulder53,20463,87767,34451,23049,176

Nyckeltal

Nyckeltal
 2020-122019-122018-122017-122016-12Branschmedian
Omsättning kSEK124,732172,762148,783138,178120,926-
Resultat efter finansnetto kSEK7,47016,24815,84311,1609,527-
Beräknat eget kapital kSEK19,01024,05721,41418,13613,648-
Tillgångar kSEK53,20463,87767,34451,23049,176-
Antal anställda7076585550-
Soliditet %35.737.731.835.427.834.8
Kassalikviditet %140.5153.7128.3148.2136.1134.2
Balanslikviditet %150.5159.8131.9152.8139.1135
Vinstmarginal %6.29.510.78.285.8
Avk totalt kapital %14.425.723.72219.712
Avk eget kapital %39.367.57461.569.828.6
Skuldränta %0.60.50.30.40.40.9
Riskbuffert13.825.323.421.719.310.9
Skuldsättningsgrad ggr/år1.81.72.11.82.61.9
Räntetäckningsgrad ggr/år37.388.8131.990.362.516.2
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.32.72.22.72.51.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2020-122019-122018-122017-122016-12
Företagsinteckningar12,30012,30012,30012,30012,300
Fastighetsinteckningar11,00011,0009,1009,1009,100
Övriga säkerheter2,1522,5901,8641,5921,647
Summa säkerheter25,45225,89023,26422,99223,047
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser0
Summa ansvarsförbindelser0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning11,00012,0007,000
Antal anställda7076585550
Löner till styrelse och VD1,0041,038859949873
Varav tantiem00000
Löner till övriga26,39328,35824,04822,08720,111
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader10,84312,14710,8579,0248,508
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit12,0006,0006,0006,0006,000
Utnyttjad checkräkningskredit00000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-05-14
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
55
Snittdagar efter förfallodatum
2

Soliditet har per 2022-05-14 erhållit information avseende 55 betalda fakturor, totalt belopp 1,740,532 SEK.