Högsta kreditvärdighet  Limit: 6615 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra - noteringar finns

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-09-04AAA3 % av omsättningen2019-12
2019-10-22AAA3 % av omsättningen2018-12
2018-09-07AA3 % av omsättningen2017-12
2017-07-08AAA4 % av omsättningen2016-12
2016-06-14AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-11-14AA4 % av omsättningen2014-12
2015-07-15AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-05-20AA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-11A3 % av omsättningen2012-12
2012-07-12A2 % av omsättningen2011-12
2011-08-18AA4 % av omsättningen2010-12
2010-07-21AA4 % av omsättningen2009-12
2010-06-11B2008-06
2009-02-19A3 % av omsättningen2008-06
2008-02-27AA3 % av omsättningen2007-06
2006-12-14AA4 % av omsättningen2006-06
2006-02-21A3 % av omsättningen2005-06
2005-02-15AA4 % av omsättningen2004-06
2004-02-16AA4 % av omsättningen2003-06
2003-02-13AA4 % av omsättningen2002-06
2002-05-16AA4 % av omsättningen2001-06
2002-01-29A3 % av omsättningen2001-06
2001-01-24A2 % av omsättningen2000-06
2000-05-06A3 % av omsättningen1999-06
2000-02-21B1999-06
1999-03-14C1998-06
1998-09-06C-
1997-06-13B-
1997-03-12--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1997-03-04
Nuv. namn registrerat
1999-03-16
Föregående namn
Mitt i Skåne AB
Säte
Malmö kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
1013  Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Jakobsson, JanVd & ordförande2010-07-23
Andersson, KayLedamot2009-07-07
Andersson, YvonneLedamot2009-07-07
Andersson, FredrikLedamot2017-12-18
Andersson, MikaelLedamot2017-10-23
Frank, NiclasRevisor2006-06-05

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Nettoomsättning220,472146,489107,250103,31998,625
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter57573221214
Total omsättning220,529146,546107,572103,32098,839
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter161,010101,41074,39268,99566,485
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader26,91619,75614,34814,52113,042
Personalkostnader21,36818,81216,44915,27613,570
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader212,378142,660106,53799,79493,890
Varav avskrivningar3,0842,6821,3481,002793
Rörelseresultat efter avskrivningar8,1493,8861,0353,5274,950
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter041100
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter041100
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader347454247175179
Summa räntekostnader347454247175179
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader347454247175179
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto7,8023,4377903,3614,771
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition7,8023,4377903,3614,771
Koncernbidrag00-500-215-110
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-3,333-1,82451-778-1,252
Resultat före skatt4,4691,6133412,3683,409
Skatt97137587544764
Minoritetsintressen00000
Årets resultat3,4981,2382541,8242,645

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier19,73715,63715,3444,5023,569
Summa maskiner och inventarier19,73715,63715,3444,5023,569
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)0000403
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar19,73715,63715,3444,5023,972
Andelar i koncern- och intresseföretag2,6702,6702,6702,6702,670
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar2,6702,6702,6702,6702,670
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,6702,6702,6702,6703,073
Pågående arbete00000
Övrigt varulager9,1299,4506,7065,1334,701
Summa varulager9,1299,4506,7065,1334,701
Kundfordringar36,02521,74917,14715,71913,786
Fordringar hos koncern- och intresseföretag1,4481,4481,1982650
Övriga kortfristiga fordringar2,3874372,036683922
Summa kortfristiga fordringar39,86023,63420,38116,66714,708
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank6663,1422,251
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar48,99533,08927,09324,94221,660
Summa tillgångar71,40251,39745,10732,11528,302
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital6060606060
Summa bundet eget kapital360360360360360
Balanserat resultat7,2386,3756,1214,2974,652
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat3,4981,2382541,8242,645
Summa fritt eget kapital10,7367,6136,3756,1217,297
Summa eget kapital11,0967,9736,7356,4817,657
Summa obeskattade reserver11,1747,8416,0176,0685,290
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner11,88212,42510,8572,1771,929
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder14907574490
Summa långfristiga skulder12,03112,42510,9322,2512,419
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner3,6911,9461,504948686
Leverantörsskulder26,89816,72815,37812,6288,868
Skulder till koncern- och intresseföretag176176926550179
Övriga kortfristiga skulder6,3354,3083,6153,1893,203
Summa kortfristiga skulder37,10023,15821,42317,31512,936
Summa eget kapital och skulder71,40251,39745,10732,11528,302

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-122018-122017-122016-122015-12Branschmedian
Omsättning kSEK220,529146,546107,572103,32098,839-
Resultat efter finansnetto kSEK7,8023,4377903,3614,771-
Beräknat eget kapital kSEK19,81114,08911,42811,21411,783-
Tillgångar kSEK71,40251,39745,10732,11528,302-
Antal anställda3330272525-
Soliditet %27.727.425.334.941.639
Kassalikviditet %107.5102.195.2114.4131.1111
Balanslikviditet %132.1142.9126.5144167.4166.8
Vinstmarginal %3.72.713.452.3
Avk totalt kapital %11.47.62.31117.55.8
Avk eget kapital %39.424.46.93040.517.9
Skuldränta %0.71.20.70.81.10.8
Riskbuffert10.76.41.610.216.45.3
Skuldsättningsgrad ggr/år2.62.62.91.91.41.6
Räntetäckningsgrad ggr/år23.58.64.220.227.714.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.12.92.43.23.52.5

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-122018-122017-122016-122015-12
Företagsinteckningar15,0008,8008,8008,8008,800
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter16,03611,88712,0472,6702,670
Summa säkerheter31,03620,68720,84711,47011,470
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser14,76915,42016,07200
Summa ansvarsförbindelser14,76915,42016,07200
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning1,5003753,000
Antal anställda3330272525
Löner till styrelse och VD3,332
Varav tantiem00
Löner till övriga9,8179,790
Varav resultatlön00
Sociala kostnader8,1293,667
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit7,0007,0005,0005,0005,000
Utnyttjad checkräkningskredit2,1925,6861,58200

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2021-08-01
Omfrågad
80
Bransch
78
Antal fakturor
73
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2021-08-01 erhållit information avseende 73 betalda fakturor, totalt belopp 382,562 SEK.