Högsta kreditvärdighet  Limit: 290 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-08-08AAA8 % av omsättningen2017-04
2016-10-25AAA8 % av omsättningen2016-04
2015-09-18AAA8 % av omsättningen2015-04
2015-03-31AAA7 % av omsättningen2014-04
2013-09-17AAA8 % av omsättningen2013-04
2012-09-15AAA7 % av omsättningen2012-04
2011-08-13AAA7 % av omsättningen2011-04
2010-08-24AAA7 % av omsättningen2010-04
2009-09-14AAA7 % av omsättningen2009-04
2008-07-02AAA5 % av omsättningen2008-04
2007-12-04AAA5 % av omsättningen2007-04
2006-10-20AAA5 % av omsättningen2006-04
2005-11-28AAA6 % av omsättningen2005-04
2005-01-06AAA6 % av omsättningen2004-04
2004-11-18-2004-04
2003-09-10-2003-04
2002-09-17AAA6 % av omsättningen2002-04
2001-10-26AAA7 % av omsättningen2001-04
2000-10-06AAA6 % av omsättningen2000-04
1999-08-29AAA6 % av omsättningen1999-04
1998-10-28AAA6 % av omsättningen1998-04
1997-10-09AAA4 % av omsättningen1997-04
1996-10-27AAA4 % av omsättningen1996-04
1995-11-02AA3 % av omsättningen1995-04
1995-06-12AA3 % av omsättningen1994-04
1994-09-03AAA3 % av omsättningen1994-04
1994-01-02A2 % av omsättningen1993-04
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-04
1992-10-02A1 % av omsättningen1992-04
1992-01-02AA5 % av omsättningen1991-04
1991-01-03AA4 % av omsättningen1990-04
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-04
1989-01-20AA5 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1952-01-28
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Flens kommun
Registrerat aktiekapital
200,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4672  Partihandel med metaller och metallmalmer
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kinnvall, AnnLedamot & vd2016-11-02
Kinnvall, PerSuppleant2016-11-02
Witt, ElinRevisor2016-11-02

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-042016-042015-042014-042013-04
Nettoomsättning3,4823,0012,6942,5733,185
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter145128100
Total omsättning3,6273,1292,6952,5733,185
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror1,088735461487687
Övr externa kostnader399379443464373
Personalkostnader1,5281,5291,4811,3931,372
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00300
Summa rörelsekostnader3,0312,6802,4252,3812,460
Varav avskrivningar1637373728
Rörelseresultat efter avskrivningar598450270191724
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter242251010
Övriga finansiella intäkter0032120
Summa finansiella intäkter2422822210
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader10110
Summa räntekostnader10110
Övriga finansiella kostnader00010
Summa finansiella kostnader10120
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto839451278413735
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition839451278413735
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00-6-120
Resultat före skatt839451272400735
Skatt1371026383196
Minoritetsintressen00000
Årets resultat702349209317539

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-042016-042015-042014-042013-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark2452522803090
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier36455400
Summa maskiner och inventarier36455462337
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar281297334371337
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager993987772734769
Summa varulager993987772734769
Kundfordringar346558282387280
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar1231371757329
Summa kortfristiga fordringar469695457460309
Summa kortfristiga placeringar544973935896578
Summa kassa/bank4232324486381,172
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,4282,8862,6132,7282,828
Summa tillgångar2,7093,1832,9463,0983,165
Aktiekapital200200200200200
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital4040404040
Summa bundet eget kapital240240240240240
Balanserat resultat1,4062,2572,2482,1301,992
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat702349209317539
Summa fritt eget kapital2,1082,6062,4572,4472,531
Summa eget kapital2,3482,8462,6972,6872,771
Summa obeskattade reserver191919120
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder4621111317
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder296298220385377
Summa kortfristiga skulder342319231398394
Summa eget kapital och skulder2,7093,1832,9463,0983,165

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-042016-042015-042014-042013-04Branschmedian
Omsättning kSEK3,6273,1292,6952,5733,185-
Resultat efter finansnetto kSEK839451278413735-
Beräknat eget kapital kSEK2,3622,8602,7112,6962,771-
Tillgångar kSEK2,7093,1832,9463,0983,165-
Antal anställda22322-
Soliditet %87.289.992.18787.656.5
Kassalikviditet %419.6595.3797501522.6226.9
Balanslikviditet %709.9904.71,131.2685.4717.8268.9
Vinstmarginal %23.214.410.316.1233.7
Avk totalt kapital %3114.29.413.323.27.2
Avk eget kapital %35.515.810.315.326.513.3
Skuldränta %0.300.40.200.3
Riskbuffert30.714.2913.123.25.3
Skuldsättningsgrad ggr/år0.10.10.10.10.10.7
Räntetäckningsgrad ggr/år8400278413010.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.310.90.811.7

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-042016-042015-042014-042013-04
Företagsinteckningar0000
Fastighetsinteckningar0000
Övriga säkerheter0000
Summa säkerheter0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda22322
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga1,0691,1009921,004980
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader459428435332327
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-08-12
Omfrågad
79
Bransch
80
Antal fakturor
46
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2018-08-12 erhållit information avseende 46 betalda fakturor, totalt belopp 82,518 SEK.