Högsta kreditvärdighet  Limit: 216 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2021-09-08AAA7 % av omsättningen2021-04
2020-10-17AAA7 % av omsättningen2020-04
2019-09-17AAA7 % av omsättningen2019-04
2018-08-23AAA7 % av omsättningen2018-04
2017-08-08AAA8 % av omsättningen2017-04
2016-10-25AAA8 % av omsättningen2016-04
2015-09-18AAA8 % av omsättningen2015-04
2015-03-31AAA7 % av omsättningen2014-04
2013-09-17AAA8 % av omsättningen2013-04
2012-09-15AAA7 % av omsättningen2012-04
2011-08-13AAA7 % av omsättningen2011-04
2010-08-24AAA7 % av omsättningen2010-04
2009-09-14AAA7 % av omsättningen2009-04
2008-07-02AAA5 % av omsättningen2008-04
2007-12-04AAA5 % av omsättningen2007-04
2006-10-20AAA5 % av omsättningen2006-04
2005-11-28AAA6 % av omsättningen2005-04
2005-01-06AAA6 % av omsättningen2004-04
2004-11-18-2004-04
2003-09-10-2003-04
2002-09-17AAA6 % av omsättningen2002-04
2001-10-26AAA7 % av omsättningen2001-04
2000-10-06AAA6 % av omsättningen2000-04
1999-08-29AAA6 % av omsättningen1999-04
1998-10-28AAA6 % av omsättningen1998-04
1997-10-09AAA4 % av omsättningen1997-04
1996-10-27AAA4 % av omsättningen1996-04
1995-11-02AA3 % av omsättningen1995-04
1995-06-12AA3 % av omsättningen1994-04
1994-09-03AAA3 % av omsättningen1994-04
1994-01-02A2 % av omsättningen1993-04
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-04
1992-10-02A1 % av omsättningen1992-04
1992-01-02AA5 % av omsättningen1991-04
1991-01-03AA4 % av omsättningen1990-04
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-04
1989-01-20AA5 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1952-01-28
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Flens kommun
Registrerat aktiekapital
200,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4672  Partihandel med metaller och metallmalmer
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
G Kinnvall Holding AB353173154Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kinnvall, AnnLedamot & vd2016-11-02
Kinnvall, PerSuppleant2016-11-02
Witt, ElinRevisor2016-11-02

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-042020-042019-042018-042017-04
Nettoomsättning3,0963,3153,8223,6393,482
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00159140145
Total omsättning3,0963,3153,9813,7793,627
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror8707489831,0511,088
Övr externa kostnader529589722589399
Personalkostnader1,4961,5451,5491,4971,528
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader2,8952,8823,2543,1543,031
Varav avskrivningar0001716
Rörelseresultat efter avskrivningar200433727625598
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter3611242
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter3611242
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader30001
Summa räntekostnader30001
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader30001
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto200439728626839
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition200439728626839
Koncernbidrag00-10000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt199439628625839
Skatt4599138142137
Minoritetsintressen00000
Årets resultat154340490483702

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-042020-042019-042018-042017-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark0000245
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier000036
Summa maskiner och inventarier000036
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar0000281
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1,0321,187698887993
Summa varulager1,0321,187698887993
Kundfordringar462146229767346
Fordringar hos koncern- och intresseföretag0166000
Övriga kortfristiga fordringar206236435320123
Summa kortfristiga fordringar6685486641,087469
Summa kortfristiga placeringar001450544
Summa kassa/bank1,0751,0861,287778423
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,7752,8212,7942,7532,428
Summa tillgångar2,7752,8212,7942,7532,709
Aktiekapital200200200200200
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital4040404040
Summa bundet eget kapital240240240240240
Balanserat resultat2,0221,6821,5921,6081,406
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat154340490483702
Summa fritt eget kapital2,1762,0222,0822,0912,108
Summa eget kapital2,4162,2622,3222,3312,348
Summa obeskattade reserver000019
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder3473592346
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder325487413398296
Summa kortfristiga skulder359560472421342
Summa eget kapital och skulder2,7752,8212,7942,7532,709

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-042020-042019-042018-042017-04Branschmedian
Omsättning kSEK3,0963,3153,9813,7793,627-
Resultat efter finansnetto kSEK200439728626839-
Beräknat eget kapital kSEK2,4162,2622,3222,3312,362-
Tillgångar kSEK2,7752,8212,7942,7532,709-
Antal anställda22222-
Soliditet %87.180.283.184.787.253
Kassalikviditet %485.5291.8444.1443.2419.6186.4
Balanslikviditet %773503.8591.9653.9709.9262.8
Vinstmarginal %6.613.218.316.623.25.1
Avk totalt kapital %7.315.626.122.7319.2
Avk eget kapital %8.319.431.426.935.518.9
Skuldränta %0.80000.30.4
Riskbuffert6.515.626.122.730.77
Skuldsättningsgrad ggr/år0.10.20.20.20.10.8
Räntetäckningsgrad ggr/år67.700084014.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.11.21.41.41.31.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-042020-042019-042018-042017-04
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning400500500
Antal anställda22222
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0
Löner till övriga1,069
Varav resultatlön0
Sociala kostnader459
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-11-26
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
61
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2022-11-26 erhållit information avseende 61 betalda fakturor, totalt belopp 115,036 SEK.