Högsta kreditvärdighet  Limit: 278 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-09-17AAA7 % av omsättningen2019-04
2018-08-23AAA7 % av omsättningen2018-04
2017-08-08AAA8 % av omsättningen2017-04
2016-10-25AAA8 % av omsättningen2016-04
2015-09-18AAA8 % av omsättningen2015-04
2015-03-31AAA7 % av omsättningen2014-04
2013-09-17AAA8 % av omsättningen2013-04
2012-09-15AAA7 % av omsättningen2012-04
2011-08-13AAA7 % av omsättningen2011-04
2010-08-24AAA7 % av omsättningen2010-04
2009-09-14AAA7 % av omsättningen2009-04
2008-07-02AAA5 % av omsättningen2008-04
2007-12-04AAA5 % av omsättningen2007-04
2006-10-20AAA5 % av omsättningen2006-04
2005-11-28AAA6 % av omsättningen2005-04
2005-01-06AAA6 % av omsättningen2004-04
2004-11-18-2004-04
2003-09-10-2003-04
2002-09-17AAA6 % av omsättningen2002-04
2001-10-26AAA7 % av omsättningen2001-04
2000-10-06AAA6 % av omsättningen2000-04
1999-08-29AAA6 % av omsättningen1999-04
1998-10-28AAA6 % av omsättningen1998-04
1997-10-09AAA4 % av omsättningen1997-04
1996-10-27AAA4 % av omsättningen1996-04
1995-11-02AA3 % av omsättningen1995-04
1995-06-12AA3 % av omsättningen1994-04
1994-09-03AAA3 % av omsättningen1994-04
1994-01-02A2 % av omsättningen1993-04
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-04
1992-10-02A1 % av omsättningen1992-04
1992-01-02AA5 % av omsättningen1991-04
1991-01-03AA4 % av omsättningen1990-04
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-04
1989-01-20AA5 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1952-01-28
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Flens kommun
Registrerat aktiekapital
200,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4672  Partihandel med metaller och metallmalmer
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
G Kinnvall Holding AB353173154Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kinnvall, AnnLedamot & vd2016-11-02
Kinnvall, PerSuppleant2016-11-02
Witt, ElinRevisor2016-11-02

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-042018-042017-042016-042015-04
Nettoomsättning3,8223,6393,4823,0012,694
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1591401451281
Total omsättning3,9813,7793,6273,1292,695
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror9831,0511,088735461
Övr externa kostnader722589399379443
Personalkostnader1,5491,4971,5281,5291,481
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00003
Summa rörelsekostnader3,2543,1543,0312,6802,425
Varav avskrivningar017163737
Rörelseresultat efter avskrivningar727625598450270
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1124225
Övriga finansiella intäkter00003
Summa finansiella intäkter1124228
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader00101
Summa räntekostnader00101
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader00101
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto728626839451278
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition728626839451278
Koncernbidrag-1000000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0000-6
Resultat före skatt628625839451272
Skatt13814213710263
Minoritetsintressen00000
Årets resultat490483702349209

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-042018-042017-042016-042015-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00245252280
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00364554
Summa maskiner och inventarier00364554
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar00281297334
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager698887993987772
Summa varulager698887993987772
Kundfordringar229767346558282
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar435320123137175
Summa kortfristiga fordringar6641,087469695457
Summa kortfristiga placeringar1450544973935
Summa kassa/bank1,287778423232448
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,7942,7532,4282,8862,613
Summa tillgångar2,7942,7532,7093,1832,946
Aktiekapital200200200200200
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital4040404040
Summa bundet eget kapital240240240240240
Balanserat resultat1,5921,6081,4062,2572,248
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat490483702349209
Summa fritt eget kapital2,0822,0912,1082,6062,457
Summa eget kapital2,3222,3312,3482,8462,697
Summa obeskattade reserver00191919
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder5923462111
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder413398296298220
Summa kortfristiga skulder472421342319231
Summa eget kapital och skulder2,7942,7532,7093,1832,946

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-042018-042017-042016-042015-04Branschmedian
Omsättning kSEK3,9813,7793,6273,1292,695-
Resultat efter finansnetto kSEK728626839451278-
Beräknat eget kapital kSEK2,3222,3312,3622,8602,711-
Tillgångar kSEK2,7942,7532,7093,1832,946-
Antal anställda22223-
Soliditet %83.184.787.289.992.149.2
Kassalikviditet %444.1443.2419.6595.3797190.5
Balanslikviditet %591.9653.9709.9904.71,131.2231.9
Vinstmarginal %18.316.623.214.410.33.3
Avk totalt kapital %26.122.73114.29.47.7
Avk eget kapital %31.426.935.515.810.316.7
Skuldränta %000.300.40.3
Riskbuffert26.122.730.714.297.3
Skuldsättningsgrad ggr/år0.20.20.10.10.10.9
Räntetäckningsgrad ggr/år00840027813.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.41.41.310.91.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-042018-042017-042016-042015-04
Företagsinteckningar00
Fastighetsinteckningar00
Övriga säkerheter00
Summa säkerheter00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning4005005001,200200
Antal anställda22223
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga1,0691,100992
Varav resultatlön000
Sociala kostnader459428435
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-08-09
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
55
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-08-09 erhållit information avseende 55 betalda fakturor, totalt belopp 114,963 SEK.