Högsta kreditvärdighet  Limit: 264 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-08-23AAA7 % av omsättningen2018-04
2017-08-08AAA8 % av omsättningen2017-04
2016-10-25AAA8 % av omsättningen2016-04
2015-09-18AAA8 % av omsättningen2015-04
2015-03-31AAA7 % av omsättningen2014-04
2013-09-17AAA8 % av omsättningen2013-04
2012-09-15AAA7 % av omsättningen2012-04
2011-08-13AAA7 % av omsättningen2011-04
2010-08-24AAA7 % av omsättningen2010-04
2009-09-14AAA7 % av omsättningen2009-04
2008-07-02AAA5 % av omsättningen2008-04
2007-12-04AAA5 % av omsättningen2007-04
2006-10-20AAA5 % av omsättningen2006-04
2005-11-28AAA6 % av omsättningen2005-04
2005-01-06AAA6 % av omsättningen2004-04
2004-11-18-2004-04
2003-09-10-2003-04
2002-09-17AAA6 % av omsättningen2002-04
2001-10-26AAA7 % av omsättningen2001-04
2000-10-06AAA6 % av omsättningen2000-04
1999-08-29AAA6 % av omsättningen1999-04
1998-10-28AAA6 % av omsättningen1998-04
1997-10-09AAA4 % av omsättningen1997-04
1996-10-27AAA4 % av omsättningen1996-04
1995-11-02AA3 % av omsättningen1995-04
1995-06-12AA3 % av omsättningen1994-04
1994-09-03AAA3 % av omsättningen1994-04
1994-01-02A2 % av omsättningen1993-04
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-04
1992-10-02A1 % av omsättningen1992-04
1992-01-02AA5 % av omsättningen1991-04
1991-01-03AA4 % av omsättningen1990-04
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-04
1989-01-20AA5 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1952-01-28
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Flens kommun
Registrerat aktiekapital
200,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4672  Partihandel med metaller och metallmalmer
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
G Kinnvall Holding AB353173154Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kinnvall, AnnLedamot & vd2016-11-02
Kinnvall, PerSuppleant2016-11-02
Witt, ElinRevisor2016-11-02

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-042017-042016-042015-042014-04
Nettoomsättning3,6393,4823,0012,6942,573
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter14014512810
Total omsättning3,7793,6273,1292,6952,573
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror1,0511,088735461487
Övr externa kostnader589399379443464
Personalkostnader1,4971,5281,5291,4811,393
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00030
Summa rörelsekostnader3,1543,0312,6802,4252,381
Varav avskrivningar1716373737
Rörelseresultat efter avskrivningar625598450270191
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter12422510
Övriga finansiella intäkter0003212
Summa finansiella intäkter124228222
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader01011
Summa räntekostnader01011
Övriga finansiella kostnader00001
Summa finansiella kostnader01012
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto626839451278413
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition626839451278413
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner000-6-12
Resultat före skatt625839451272400
Skatt1421371026383
Minoritetsintressen00000
Årets resultat483702349209317

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-042017-042016-042015-042014-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark0245252280309
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier03645540
Summa maskiner och inventarier036455462
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar0281297334371
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager887993987772734
Summa varulager887993987772734
Kundfordringar767346558282387
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar32012313717573
Summa kortfristiga fordringar1,087469695457460
Summa kortfristiga placeringar0544973935896
Summa kassa/bank778423232448638
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,7532,4282,8862,6132,728
Summa tillgångar2,7532,7093,1832,9463,098
Aktiekapital200200200200200
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital4040404040
Summa bundet eget kapital240240240240240
Balanserat resultat1,6081,4062,2572,2482,130
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat483702349209317
Summa fritt eget kapital2,0912,1082,6062,4572,447
Summa eget kapital2,3312,3482,8462,6972,687
Summa obeskattade reserver019191912
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder2346211113
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder398296298220385
Summa kortfristiga skulder421342319231398
Summa eget kapital och skulder2,7532,7093,1832,9463,098

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-042017-042016-042015-042014-04Branschmedian
Omsättning kSEK3,7793,6273,1292,6952,573-
Resultat efter finansnetto kSEK626839451278413-
Beräknat eget kapital kSEK2,3312,3622,8602,7112,696-
Tillgångar kSEK2,7532,7093,1832,9463,098-
Antal anställda22232-
Soliditet %84.787.289.992.18751
Kassalikviditet %443.2419.6595.3797501183
Balanslikviditet %653.9709.9904.71,131.2685.4259.3
Vinstmarginal %16.623.214.410.316.12.9
Avk totalt kapital %22.73114.29.413.37.3
Avk eget kapital %26.935.515.810.315.312.4
Skuldränta %00.300.40.20.2
Riskbuffert22.730.714.2913.16.1
Skuldsättningsgrad ggr/år0.20.10.10.10.10.9
Räntetäckningsgrad ggr/år084002784137.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.41.310.90.81.7

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-042017-042016-042015-042014-04
Företagsinteckningar000
Fastighetsinteckningar000
Övriga säkerheter000
Summa säkerheter000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda22232
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga1,0691,1009921,004
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader459428435332
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-08-11
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
52
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2019-08-11 erhållit information avseende 52 betalda fakturor, totalt belopp 97,966 SEK.