Högsta kreditvärdighet  Limit: 385 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-01-06AAA7 % av omsättningen2022-04
2021-09-08AAA7 % av omsättningen2021-04
2020-10-17AAA7 % av omsättningen2020-04
2019-09-17AAA7 % av omsättningen2019-04
2018-08-23AAA7 % av omsättningen2018-04
2017-08-08AAA8 % av omsättningen2017-04
2016-10-25AAA8 % av omsättningen2016-04
2015-09-18AAA8 % av omsättningen2015-04
2015-03-31AAA7 % av omsättningen2014-04
2013-09-17AAA8 % av omsättningen2013-04
2012-09-15AAA7 % av omsättningen2012-04
2011-08-13AAA7 % av omsättningen2011-04
2010-08-24AAA7 % av omsättningen2010-04
2009-09-14AAA7 % av omsättningen2009-04
2008-07-02AAA5 % av omsättningen2008-04
2007-12-04AAA5 % av omsättningen2007-04
2006-10-20AAA5 % av omsättningen2006-04
2005-11-28AAA6 % av omsättningen2005-04
2005-01-06AAA6 % av omsättningen2004-04
2004-11-18-2004-04
2003-09-10-2003-04
2002-09-17AAA6 % av omsättningen2002-04
2001-10-26AAA7 % av omsättningen2001-04
2000-10-06AAA6 % av omsättningen2000-04
1999-08-29AAA6 % av omsättningen1999-04
1998-10-28AAA6 % av omsättningen1998-04
1997-10-09AAA4 % av omsättningen1997-04
1996-10-27AAA4 % av omsättningen1996-04
1995-11-02AA3 % av omsättningen1995-04
1995-06-12AA3 % av omsättningen1994-04
1994-09-03AAA3 % av omsättningen1994-04
1994-01-02A2 % av omsättningen1993-04
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-04
1992-10-02A1 % av omsättningen1992-04
1992-01-02AA5 % av omsättningen1991-04
1991-01-03AA4 % av omsättningen1990-04
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-04
1989-01-20AA5 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1952-01-28
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Flens kommun
Registrerat aktiekapital
200,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4672  Partihandel med metaller och metallmalmer
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
G Kinnvall Holding AB353173154Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kinnvall, AnnLedamot & vd2016-11-02
Kinnvall, PerSuppleant2016-11-02
Witt, ElinRevisor2016-11-02

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-042021-042020-042019-042018-04
Nettoomsättning5,5103,0963,3153,8223,639
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter000159140
Total omsättning5,5103,0963,3153,9813,779
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror1,2128707489831,051
Övr externa kostnader657529589722589
Personalkostnader2,0141,4961,5451,5491,497
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader3,8832,8952,8823,2543,154
Varav avskrivningar000017
Rörelseresultat efter avskrivningar1,628200433727625
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter73611
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter73611
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader03000
Summa räntekostnader03000
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader03000
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,634200439728626
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,634200439728626
Koncernbidrag-30000-1000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt1,334199439628625
Skatt2754599138142
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,059154340490483

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-042021-042020-042019-042018-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar00000
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1,1021,0321,187698887
Summa varulager1,1021,0321,187698887
Kundfordringar365462146229767
Fordringar hos koncern- och intresseföretag0016600
Övriga kortfristiga fordringar58206236435320
Summa kortfristiga fordringar4236685486641,087
Summa kortfristiga placeringar0001450
Summa kassa/bank2,5351,0751,0861,287778
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar4,0602,7752,8212,7942,753
Summa tillgångar4,0602,7752,8212,7942,753
Aktiekapital200200200200200
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital4040404040
Summa bundet eget kapital240240240240240
Balanserat resultat1,6762,0221,6821,5921,608
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,059154340490483
Summa fritt eget kapital2,7352,1762,0222,0822,091
Summa eget kapital2,9752,4162,2622,3222,331
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder13034735923
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder956325487413398
Summa kortfristiga skulder1,086359560472421
Summa eget kapital och skulder4,0602,7752,8212,7942,753

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-042021-042020-042019-042018-04Branschmedian
Omsättning kSEK5,5103,0963,3153,9813,779-
Resultat efter finansnetto kSEK1,634200439728626-
Beräknat eget kapital kSEK2,9752,4162,2622,3222,331-
Tillgångar kSEK4,0602,7752,8212,7942,753-
Antal anställda22222-
Soliditet %73.387.180.283.184.753
Kassalikviditet %272.4485.5291.8444.1443.2186.4
Balanslikviditet %373.8773503.8591.9653.9262.8
Vinstmarginal %29.76.613.218.316.65.1
Avk totalt kapital %40.37.315.626.122.79.2
Avk eget kapital %54.98.319.431.426.918.9
Skuldränta %00.80000.4
Riskbuffert40.36.515.626.122.77
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.10.20.20.20.8
Räntetäckningsgrad ggr/år067.700014.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.41.11.21.41.41.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-042021-042020-042019-042018-04
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning1,000400500
Antal anställda22222
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-09-30
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
48
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2023-09-30 erhållit information avseende 48 betalda fakturor, totalt belopp 89,432 SEK.