Högsta kreditvärdighet  Limit: 232 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-10-17AAA7 % av omsättningen2020-04
2019-09-17AAA7 % av omsättningen2019-04
2018-08-23AAA7 % av omsättningen2018-04
2017-08-08AAA8 % av omsättningen2017-04
2016-10-25AAA8 % av omsättningen2016-04
2015-09-18AAA8 % av omsättningen2015-04
2015-03-31AAA7 % av omsättningen2014-04
2013-09-17AAA8 % av omsättningen2013-04
2012-09-15AAA7 % av omsättningen2012-04
2011-08-13AAA7 % av omsättningen2011-04
2010-08-24AAA7 % av omsättningen2010-04
2009-09-14AAA7 % av omsättningen2009-04
2008-07-02AAA5 % av omsättningen2008-04
2007-12-04AAA5 % av omsättningen2007-04
2006-10-20AAA5 % av omsättningen2006-04
2005-11-28AAA6 % av omsättningen2005-04
2005-01-06AAA6 % av omsättningen2004-04
2004-11-18-2004-04
2003-09-10-2003-04
2002-09-17AAA6 % av omsättningen2002-04
2001-10-26AAA7 % av omsättningen2001-04
2000-10-06AAA6 % av omsättningen2000-04
1999-08-29AAA6 % av omsättningen1999-04
1998-10-28AAA6 % av omsättningen1998-04
1997-10-09AAA4 % av omsättningen1997-04
1996-10-27AAA4 % av omsättningen1996-04
1995-11-02AA3 % av omsättningen1995-04
1995-06-12AA3 % av omsättningen1994-04
1994-09-03AAA3 % av omsättningen1994-04
1994-01-02A2 % av omsättningen1993-04
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-04
1992-10-02A1 % av omsättningen1992-04
1992-01-02AA5 % av omsättningen1991-04
1991-01-03AA4 % av omsättningen1990-04
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-04
1989-01-20AA5 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1952-01-28
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Flens kommun
Registrerat aktiekapital
200,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4672  Partihandel med metaller och metallmalmer
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
G Kinnvall Holding AB353173154Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kinnvall, AnnLedamot & vd2016-11-02
Kinnvall, PerSuppleant2016-11-02
Witt, ElinRevisor2016-11-02

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2020-042019-042018-042017-042016-04
Nettoomsättning3,3153,8223,6393,4823,001
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter0159140145128
Total omsättning3,3153,9813,7793,6273,129
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror7489831,0511,088735
Övr externa kostnader589722589399379
Personalkostnader1,5451,5491,4971,5281,529
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader2,8823,2543,1543,0312,680
Varav avskrivningar00171637
Rörelseresultat efter avskrivningar433727625598450
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter6112422
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter6112422
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader00010
Summa räntekostnader00010
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader00010
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto439728626839451
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition439728626839451
Koncernbidrag0-100000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt439628625839451
Skatt99138142137102
Minoritetsintressen00000
Årets resultat340490483702349

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2020-042019-042018-042017-042016-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark000245252
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier0003645
Summa maskiner och inventarier0003645
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar000281297
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1,187698887993987
Summa varulager1,187698887993987
Kundfordringar146229767346558
Fordringar hos koncern- och intresseföretag1660000
Övriga kortfristiga fordringar236435320123137
Summa kortfristiga fordringar5486641,087469695
Summa kortfristiga placeringar01450544973
Summa kassa/bank1,0861,287778423232
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,8212,7942,7532,4282,886
Summa tillgångar2,8212,7942,7532,7093,183
Aktiekapital200200200200200
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital4040404040
Summa bundet eget kapital240240240240240
Balanserat resultat1,6821,5921,6081,4062,257
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat340490483702349
Summa fritt eget kapital2,0222,0822,0912,1082,606
Summa eget kapital2,2622,3222,3312,3482,846
Summa obeskattade reserver0001919
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder7359234621
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder487413398296298
Summa kortfristiga skulder560472421342319
Summa eget kapital och skulder2,8212,7942,7532,7093,183

Nyckeltal

Nyckeltal
 2020-042019-042018-042017-042016-04Branschmedian
Omsättning kSEK3,3153,9813,7793,6273,129-
Resultat efter finansnetto kSEK439728626839451-
Beräknat eget kapital kSEK2,2622,3222,3312,3622,860-
Tillgångar kSEK2,8212,7942,7532,7093,183-
Antal anställda22222-
Soliditet %80.283.184.787.289.953.5
Kassalikviditet %291.8444.1443.2419.6595.3216.4
Balanslikviditet %503.8591.9653.9709.9904.7253
Vinstmarginal %13.218.316.623.214.45.6
Avk totalt kapital %15.626.122.73114.28.6
Avk eget kapital %19.431.426.935.515.818
Skuldränta %0000.300.3
Riskbuffert15.626.122.730.714.28
Skuldsättningsgrad ggr/år0.20.20.20.10.10.8
Räntetäckningsgrad ggr/år000840014.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.21.41.41.311.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2020-042019-042018-042017-042016-04
Företagsinteckningar0
Fastighetsinteckningar0
Övriga säkerheter0
Summa säkerheter0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser0
Summa ansvarsförbindelser0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning4005005001,200
Antal anställda22222
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga1,0691,100
Varav resultatlön00
Sociala kostnader459428
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2021-06-13
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
65
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2021-06-13 erhållit information avseende 65 betalda fakturor, totalt belopp 94,601 SEK.