Högsta kreditvärdighet  Limit: 537 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-04-26AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-02-24AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-06-26AA2 % av omsättningen2014-12
2014-07-04AAA2 % av omsättningen2013-12
2013-03-08AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-05-09AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-04-05AAA4 % av omsättningen2010-12
2010-06-29AAA4 % av omsättningen2009-12
2009-06-02AAA4 % av omsättningen2008-12
2008-10-17AAA3 % av omsättningen2007-12
2008-04-04AA3 % av omsättningen2007-12
2007-08-23AAA3 % av omsättningen2006-12
2006-03-08A1 % av omsättningen2005-12
2005-10-27AA2 % av omsättningen2004-12
2004-06-07A3 % av omsättningen2003-12
2003-05-28A1 % av omsättningen2002-12
2002-06-04A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-13A3 % av omsättningen2000-12
2000-11-22B2000-04
1999-12-16AA3 % av omsättningen1999-04
1999-02-04AA3 % av omsättningen1998-04
1998-08-25AA3 % av omsättningen1997-04
1998-03-13-1997-04
1997-12-19AA3 % av omsättningen1997-04
1996-12-20AA4 % av omsättningen1996-04
1995-12-11AA3 % av omsättningen1995-04
1994-10-03AA3 % av omsättningen1994-04
1994-04-03AA5 % av omsättningen1993-04
1994-01-02A3 % av omsättningen1993-04
1992-04-01NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1992-02-07
Nuv. namn registrerat
2000-10-21
Föregående namn
Frölich Konsult AB, Lars
Säte
Upplands bro kommun
Registrerat aktiekapital
102,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel finns
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6831  Fastighetsförmedling
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Fällman Deljerud, Susanne MargaretaLedamot & vd2002-11-15
Deljerud, UrbanLedamot ordförande2011-10-18
Deljerud Engholm, MimmiSuppleant2011-10-18
Ebbvik, Marie-LouiseRevisor2000-10-21

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning17,92716,07111,64814,74115,334
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning17,92716,07111,64814,74115,334
Kostnader sålda varor00000
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,4366,9454,0916,9306,469
Personalkostnader6,5016,4556,7036,4156,277
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader15,13713,65310,99513,37612,767
Varav avskrivningar2002532013121
Rörelseresultat efter avskrivningar2,7902,4186531,3642,566
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter311173464
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter311173464
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader18015424815193
Summa räntekostnader18015424815193
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader18015424815193
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,6132,2754231,2482,537
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,6132,2754231,2482,537
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt2,6132,2744231,2482,537
Skatt588514106285692
Minoritetsintressen00000
Årets resultat2,0251,7603179631,845

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark6,7116,7766,8376,8210
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier3144486401084
Summa maskiner och inventarier3144486401084
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar7,0257,2247,4776,9294
Andelar i koncern- och intresseföretag300300300300300
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar300300300300300
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar300300300300300
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar1,7061,1471,1751,3522,271
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar16874903661,140
Summa kortfristiga fordringar1,8741,2211,2651,7183,411
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank6,2595,6083,2395,4396,261
Övriga omsättningstillgångar00000
Summa omsättningstillgångar8,1346,8294,5047,1579,671
Summa tillgångar15,45914,35312,28114,3869,976
Aktiekapital102102102102102
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital122122122122122
Balanserat resultat3,1923,1313,1143,1122,617
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat2,0251,7603179631,845
Summa fritt eget kapital5,2174,8913,4314,0754,462
Summa eget kapital5,3395,0133,5534,1974,584
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner5,5255,5255,5255,5250
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder5,5255,5255,5255,5250
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,163516311795
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder3,4313,7633,1404,5475,297
Summa kortfristiga skulder4,5943,8143,2034,6645,392
Summa eget kapital och skulder15,45914,35312,28114,3869,976

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK17,92716,07111,64814,74115,334-
Resultat efter finansnetto kSEK2,6132,2754231,2482,537-
Beräknat eget kapital kSEK5,3395,0133,5534,1974,584-
Tillgångar kSEK15,45914,35312,28114,3869,976-
Antal anställda9911119-
Soliditet %34.534.928.929.24634.3
Kassalikviditet %177.1179.1140.6153.5179.4134.7
Balanslikviditet %177.1179.1140.6153.5179.4134.9
Vinstmarginal %15.615.15.89.517.212.1
Avk totalt kapital %18.116.95.59.726.419.3
Avk eget kapital %48.945.411.929.755.356.8
Skuldränta %1.81.62.81.51.70.1
Riskbuffert16.315.32.68.224.618.8
Skuldsättningsgrad ggr/år1.91.92.52.41.21.9
Räntetäckningsgrad ggr/år15.515.82.79.328.382.7
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.21.10.911.51.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar5,5255,5255,5255,5250
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter5,5255,5255,5255,5250
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning2,5001,7003009601,350
Antal anställda9911119
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga4,2464,4824,4844,282
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader01,8591,9061,8361,629
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit00000
Utnyttjad checkräkningskredit00000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-02-18
Omfrågad
92
Bransch
80
Antal fakturor
12
Snittdagar före förfallodatum
7

Soliditet har per 2018-02-18 erhållit information avseende 12 betalda fakturor, totalt belopp 36,283 SEK.