Högsta kreditvärdighet  Limit: 4050 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-10-21AAA6 % av omsättningen2017-06
2016-11-02AAA6 % av omsättningen2016-06
2015-11-03AAA6 % av omsättningen2015-06
2014-10-31AAA5 % av omsättningen2014-06
2013-10-18AAA5 % av omsättningen2013-06
2012-10-30AAA4 % av omsättningen2012-06
2011-10-18AAA8 % av omsättningen2011-06
2010-11-01AAA7 % av omsättningen2010-06
2009-11-03AAA8 % av omsättningen2009-06
2008-11-03AAA8 % av omsättningen2008-06
2007-10-30AAA8 % av omsättningen2007-06
2006-10-24AAA7 % av omsättningen2006-06
2005-11-01AAA7 % av omsättningen2005-06
2004-11-01AAA7 % av omsättningen2004-06
2003-10-30AAA7 % av omsättningen2003-06
2002-12-11AAA7 % av omsättningen2002-06
2001-10-24AAA8 % av omsättningen2001-06
2000-10-26AAA7 % av omsättningen2000-06
1999-10-17AAA8 % av omsättningen1999-06
1998-10-22AAA7 % av omsättningen1998-06
1997-10-22AAA6 % av omsättningen1997-06
1996-10-16AAA7 % av omsättningen1996-06
1995-10-27AA6 % av omsättningen1995-06
1994-11-08AA6 % av omsättningen1994-06
1994-01-02AA6 % av omsättningen1993-06
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-06
1993-01-03AA6 % av omsättningen1992-06
1992-01-02AA6 % av omsättningen1991-06
1991-01-03AA6 % av omsättningen1990-06
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-06
1989-01-20A4 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-04-09
Nuv. namn registrerat
1987-04-09
Föregående namn
Säte
Värnamo kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4662  Partihandel med verktygsmaskiner
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Pettersson, Leif Lennart ErlingLedamot1987-04-16
Pettersson, MikaelSuppleant2010-05-20
Pettersson, MagnusSuppleant2010-05-20
Göransson, Leif Gustav AndersRevisor2010-11-08

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-062016-062015-062014-062013-06
Nettoomsättning65,17648,66244,25331,55237,536
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2,3292,3002,8102,1412,473
Total omsättning67,50550,96247,06333,69340,009
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter49,13436,03432,86600
Handelsvaror00021,60525,153
Övr externa kostnader3,1252,2923,2472,3392,678
Personalkostnader2,0181,9111,8711,9212,044
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00010
Summa rörelsekostnader56,50742,97440,70329,75534,072
Varav avskrivningar2,2302,7372,7193,8894,197
Rörelseresultat efter avskrivningar10,9987,9896,3613,9385,938
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1,274554868981,097
Övriga finansiella intäkter1848861,8002096,576
Summa finansiella intäkter1,4589412,2861,1077,673
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader3503574708421,264
Summa räntekostnader3503574708421,264
Övriga finansiella kostnader05945010539
Summa finansiella kostnader3509519718421,803
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto12,1057,9797,6764,20311,807
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition12,1057,9797,6764,20311,807
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-3,591-2,076-2,078-576-2,632
Resultat före skatt8,5155,9035,5983,6279,176
Skatt1,6951,4521,3488172,160
Minoritetsintressen00000
Årets resultat6,8204,4514,2502,8107,016

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-062016-062015-062014-062013-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark14,08914,94415,80016,65517,510
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier8,8833,4924,3594,7078,160
Summa maskiner och inventarier8,8833,4924,3594,7078,160
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar22,97218,43620,15921,36225,670
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar17,81324,62924,65900
Summa finansiella anläggningstillgångar17,81324,62924,65900
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar17,81324,62924,65900
Pågående arbete00000
Övrigt varulager7,71810,0815,0766,6387,837
Summa varulager7,71810,0815,0766,6387,837
Kundfordringar12,1103,0032,9564,4182,467
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar2776002392,4021,457
Summa kortfristiga fordringar12,3873,6033,1956,8203,924
Summa kortfristiga placeringar1,6347,2531,3357,9630
Summa kassa/bank52,00936,15542,73452,34156,193
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar73,74857,09252,33973,76267,954
Summa tillgångar114,533100,15797,15795,12593,624
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital1,0001,0001,0001,0001,000
Balanserat resultat61,78058,06254,55253,54246,526
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat6,8204,4514,2502,8107,016
Summa fritt eget kapital68,60062,51358,80256,35253,542
Summa eget kapital69,60063,51359,80257,35254,542
Summa obeskattade reserver14,48210,8918,8156,7376,161
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar260180150100200
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder22,50022,50025,50025,50027,500
Summa långfristiga skulder22,50022,50025,50025,50027,500
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder4,5561,7341501,0361,924
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder3,1351,3392,7404,3993,297
Summa kortfristiga skulder7,6913,0732,8905,4355,221
Summa eget kapital och skulder114,533100,15797,15795,12593,624

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-062016-062015-062014-062013-06Branschmedian
Omsättning kSEK67,50550,96247,06333,69340,009-
Resultat efter finansnetto kSEK12,1057,9797,6764,20311,807-
Beräknat eget kapital kSEK80,89672,00866,67762,60659,347-
Tillgångar kSEK114,533100,15797,15795,12593,624-
Antal anställda44444-
Soliditet %70.671.968.665.863.451.6
Kassalikviditet %858.51,529.81,635.41,2351,151.4163.6
Balanslikviditet %958.91,857.91,8111,357.21,301.6232.9
Vinstmarginal %18.517.518.415344.9
Avk totalt kapital %10.98.98.95.314.58.5
Avk eget kapital %1511.111.56.719.917.8
Skuldränta %11.31.52.63.70.6
Riskbuffert9.87.67.42.710.97.4
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.40.50.50.60.9
Räntetäckningsgrad ggr/år35.62518.4610.89.3
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.60.50.50.40.41.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-062016-062015-062014-062013-06
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter1,7627,2531,33500
Summa säkerheter1,7627,2531,33500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser003636
Summa ansvarsförbindelser003636
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00000
Antal anställda44444
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga1,3801,3801,3801,500
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader426412411544
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-09-16
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
18
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2018-09-16 erhållit information avseende 18 betalda fakturor, totalt belopp 55,091 SEK.