Högsta kreditvärdighet  Limit: 3057 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2016-11-02AAA6 % av omsättningen2016-06
2015-11-03AAA6 % av omsättningen2015-06
2014-10-31AAA5 % av omsättningen2014-06
2013-10-18AAA5 % av omsättningen2013-06
2012-10-30AAA4 % av omsättningen2012-06
2011-10-18AAA8 % av omsättningen2011-06
2010-11-01AAA7 % av omsättningen2010-06
2009-11-03AAA8 % av omsättningen2009-06
2008-11-03AAA8 % av omsättningen2008-06
2007-10-30AAA8 % av omsättningen2007-06
2006-10-24AAA7 % av omsättningen2006-06
2005-11-01AAA7 % av omsättningen2005-06
2004-11-01AAA7 % av omsättningen2004-06
2003-10-30AAA7 % av omsättningen2003-06
2002-12-11AAA7 % av omsättningen2002-06
2001-10-24AAA8 % av omsättningen2001-06
2000-10-26AAA7 % av omsättningen2000-06
1999-10-17AAA8 % av omsättningen1999-06
1998-10-22AAA7 % av omsättningen1998-06
1997-10-22AAA6 % av omsättningen1997-06
1996-10-16AAA7 % av omsättningen1996-06
1995-10-27AA6 % av omsättningen1995-06
1994-11-08AA6 % av omsättningen1994-06
1994-01-02AA6 % av omsättningen1993-06
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-06
1993-01-03AA6 % av omsättningen1992-06
1992-01-02AA6 % av omsättningen1991-06
1991-01-03AA6 % av omsättningen1990-06
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-06
1989-01-20A4 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-04-09
Nuv. namn registrerat
1987-04-09
Föregående namn
Säte
Värnamo kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4662  Partihandel med verktygsmaskiner
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Pettersson, Leif Lennart ErlingLedamot1987-04-16
Pettersson, MikaelSuppleant2010-05-20
Pettersson, MagnusSuppleant2010-05-20
Göransson, Leif Gustav AndersRevisor2010-11-08

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-062015-062014-062013-062012-06
Nettoomsättning48,66244,25331,55237,53640,710
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2,3002,8102,1412,4733,454
Total omsättning50,96247,06333,69340,00944,164
Kostnader sålda varor00000
Råvaror och förnödenheter36,03432,866000
Handelsvaror0021,60525,15329,184
Övr externa kostnader2,2923,2472,3392,6782,539
Personalkostnader1,9111,8711,9212,0442,054
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00101
Summa rörelsekostnader42,97440,70329,75534,07237,796
Varav avskrivningar2,7372,7193,8894,1974,018
Rörelseresultat efter avskrivningar7,9896,3613,9385,9386,368
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter554868981,097770
Övriga finansiella intäkter8861,8002096,5762,349
Summa finansiella intäkter9412,2861,1077,6733,119
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader3574708421,264850
Summa räntekostnader3574708421,264850
Övriga finansiella kostnader59450105391,190
Summa finansiella kostnader9519718421,8032,040
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto7,9797,6764,20311,8077,446
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition7,9797,6764,20311,8077,446
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-2,076-2,078-576-2,632-2,165
Resultat före skatt5,9035,5983,6279,1765,281
Skatt1,4521,3488172,1601,698
Minoritetsintressen00000
Årets resultat4,4514,2502,8107,0163,583

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-062015-062014-062013-062012-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark14,94415,80016,65517,51020,233
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier3,4924,3594,7078,1608,550
Summa maskiner och inventarier3,4924,3594,7078,1608,550
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar18,43620,15921,36225,67028,783
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar24,62924,659001,022
Summa finansiella anläggningstillgångar24,62924,659001,022
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar24,62924,659001,022
Pågående arbete00000
Övrigt varulager10,0815,0766,6387,8377,146
Summa varulager10,0815,0766,6387,8377,146
Kundfordringar3,0032,9564,4182,4672,328
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar6002392,4021,457469
Summa kortfristiga fordringar3,6033,1956,8203,9242,797
Summa kortfristiga placeringar7,2531,3357,963026,675
Summa kassa/bank36,15542,73452,34156,19335,888
Övriga omsättningstillgångar00000
Summa omsättningstillgångar57,09252,33973,76267,95472,506
Summa tillgångar100,15797,15795,12593,624102,311
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital1,0001,0001,0001,0001,000
Balanserat resultat58,06254,55253,54246,52642,943
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat4,4514,2502,8107,0163,583
Summa fritt eget kapital62,51358,80256,35253,54246,526
Summa eget kapital63,51359,80257,35254,54247,526
Summa obeskattade reserver10,8918,8156,7376,1613,529
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar180150100200200
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder22,50025,50025,50027,50045,000
Summa långfristiga skulder22,50025,50025,50027,50045,000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,7341501,0361,9241,235
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder1,3392,7404,3993,2974,820
Summa kortfristiga skulder3,0732,8905,4355,2216,055
Summa eget kapital och skulder100,15797,15795,12593,624102,311

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-062015-062014-062013-062012-06Branschmedian
Omsättning kSEK50,96247,06333,69340,00944,164-
Resultat efter finansnetto kSEK7,9797,6764,20311,8077,446-
Beräknat eget kapital kSEK72,00866,67762,60659,34750,126-
Tillgångar kSEK100,15797,15795,12593,624102,311-
Antal anställda44444-
Soliditet %71.968.665.863.44952
Kassalikviditet %1,529.81,635.41,2351,151.41,079.4171.9
Balanslikviditet %1,857.91,8111,357.21,301.61,197.5269.1
Vinstmarginal %17.518.4153421.54.2
Avk totalt kapital %8.98.95.314.59.36.8
Avk eget kapital %11.111.56.719.914.910.1
Skuldränta %1.31.52.63.71.60.8
Riskbuffert7.67.42.710.97.63.6
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.50.50.610.8
Räntetäckningsgrad ggr/år2518.4610.811.23.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.50.50.40.40.41.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-062015-062014-062013-062012-06
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter7,2531,335000
Summa säkerheter7,2531,335000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser0036360
Summa ansvarsförbindelser0036360
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00000
Antal anställda44444
Löner till styrelse och VD001,0701,0801,043
Varav tantiem00000
Löner till övriga1,3801,3801,3801,5001,463
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader426412411544454
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit00000
Utnyttjad checkräkningskredit00000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2017-10-15
Omfrågad
79
Bransch
80
Antal fakturor
24
Snittdagar efter förfallodatum
2

Soliditet har per 2017-10-15 erhållit information avseende 24 betalda fakturor, totalt belopp 130,969 SEK.