Högsta kreditvärdighet  Limit: 1998 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-08-20AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-07-14AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-02-15AAA6 % av omsättningen2016-08
2016-01-19AAA7 % av omsättningen2015-08
2015-03-28AAA6 % av omsättningen2014-08
2014-03-29AAA6 % av omsättningen2013-08
2013-02-28AAA5 % av omsättningen2012-08
2012-02-22AAA6 % av omsättningen2011-08
2011-01-28AAA7 % av omsättningen2010-08
2010-03-23AAA7 % av omsättningen2009-08
2009-02-24AAA7 % av omsättningen2008-08
2008-02-27AAA6 % av omsättningen2007-08
2007-02-27AAA6 % av omsättningen2006-08
2006-10-01AAA2 % av omsättningen2005-08
2005-12-01AA2 % av omsättningen2005-08
2004-12-29AAA4 % av omsättningen2004-08
2003-12-10AAA6 % av omsättningen2003-08
2002-12-11AAA3 % av omsättningen2002-08
2001-12-19AA3 % av omsättningen2001-08
2001-03-05AAA6 % av omsättningen2000-08
1999-12-16AAA4 % av omsättningen1999-08
1998-11-24AA3 % av omsättningen1998-08
1998-01-16AA6 % av omsättningen1997-08
1997-01-15AA5 % av omsättningen1996-08
1996-01-11AA4 % av omsättningen1995-08
1995-01-06AA4 % av omsättningen1994-08
1994-04-03A3 % av omsättningen1993-08
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-08
1992-02-21AA6 % av omsättningen1991-08
1991-07-02AA5 % av omsättningen1990-08
1991-01-03AA6 % av omsättningen1989-08
1990-01-05NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1988-11-17
Nuv. namn registrerat
2006-09-04
Föregående namn
Ström Luftbehandling AB, Tommy
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4322  Ventilationsarbeten
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Ecoclime Group AB778047758Sverige2,862,7660%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Tedebo, BengtLedamot & vd2017-09-07
Olofsson, LennartLedamot ordförande2017-09-07
Bubere, FredrikLedamot2017-09-07
Johem, Martin ReinholdSuppleant2017-06-20
Engström, MicaelHuvudansvarig revisor2017-06-20
Ernst & Young ABRevisor2017-06-20

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-082015-082014-08
Nettoomsättning39,81343,07833,09537,13425,705
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1546118555437
Total omsättning39,96743,13933,28037,18926,142
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter160000
Handelsvaror19,29218,40515,55919,62310,756
Övr externa kostnader7,0476,1103,8464,1083,857
Personalkostnader10,17814,09711,43910,76310,057
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader007200
Summa rörelsekostnader36,60838,70931,13534,81824,818
Varav avskrivningar7597219324148
Rörelseresultat efter avskrivningar3,3574,4292,1452,3721,324
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter11111330
Övriga finansiella intäkter00002
Summa finansiella intäkter11111332
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader21162
Summa räntekostnader21162
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader21162
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto3,3574,4392,1552,3691,354
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition3,3574,4392,1552,3691,354
Koncernbidrag0000-24
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-889-1,2203,673-15585
Resultat före skatt2,4673,2195,8282,2131,415
Skatt5878331,407566376
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,8802,3864,4211,6471,039

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-082015-082014-08
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier19444119321536
Summa maskiner och inventarier19444119321536
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)0193000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar194237119321536
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0015000
Summa finansiella anläggningstillgångar0015000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar019315000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar6,7276,1095,6654,6003,825
Fordringar hos koncern- och intresseföretag2403,0842,9542,654
Övriga kortfristiga fordringar2,6631,1341,3161,1251,322
Summa kortfristiga fordringar9,4147,24310,0658,6797,801
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank5,2265,2881,3952,7803,262
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar14,64012,53111,46111,45911,063
Summa tillgångar14,83412,76811,73011,78111,599
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital6060606060
Summa bundet eget kapital360360360360360
Balanserat resultat2,8772,4922,7712,6243,084
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,8802,3864,4211,6471,039
Summa fritt eget kapital4,7574,8787,1924,2714,123
Summa eget kapital5,1175,2387,5524,6314,483
Summa obeskattade reserver2,1091,22003,6733,518
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar0018300
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder2,9351,7841,8361,7531,193
Skulder till koncern- och intresseföretag3,000850000
Övriga kortfristiga skulder1,6733,6772,1591,7242,405
Summa kortfristiga skulder7,6086,3113,9953,4773,598
Summa eget kapital och skulder14,83412,76811,73011,78111,599

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-082015-082014-08Branschmedian
Omsättning kSEK39,96743,13933,28037,18926,142-
Resultat efter finansnetto kSEK3,3574,4392,1552,3691,354-
Beräknat eget kapital kSEK6,7626,1897,5527,4957,227-
Tillgångar kSEK14,83412,76811,73011,78111,599-
Antal anställda1617181918-
Soliditet %45.648.564.463.662.338.2
Kassalikviditet %192.4198.6286.9329.6307.5165.3
Balanslikviditet %192.4198.6286.9329.6307.5172.3
Vinstmarginal %8.410.36.56.45.25.7
Avk totalt kapital %22.626.118.420.211.718.2
Avk eget kapital %49.653.828.531.618.744.2
Skuldränta %0000.100.2
Riskbuffert22.626.118.42011.618.1
Skuldsättningsgrad ggr/år1.21.10.60.60.61.6
Räntetäckningsgrad ggr/år1,6793,3302,156395.8678107.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.72.52.83.22.33.1

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-082015-082014-08
Företagsinteckningar400400400400400
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter400400400400400
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning2,0004,7001,5001,000
Antal anställda1617181918
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga7,4587,1886,748
Varav resultatlön000
Sociala kostnader3,0932,8932,699
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit400400400
Utnyttjad checkräkningskredit000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-07-12
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
42
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-07-12 erhållit information avseende 42 betalda fakturor, totalt belopp 223,143 SEK.