Högsta kreditvärdighet  Limit: 2588 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-07-14AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-02-15AAA6 % av omsättningen2016-08
2016-01-19AAA7 % av omsättningen2015-08
2015-03-28AAA6 % av omsättningen2014-08
2014-03-29AAA6 % av omsättningen2013-08
2013-02-28AAA5 % av omsättningen2012-08
2012-02-22AAA6 % av omsättningen2011-08
2011-01-28AAA7 % av omsättningen2010-08
2010-03-23AAA7 % av omsättningen2009-08
2009-02-24AAA7 % av omsättningen2008-08
2008-02-27AAA6 % av omsättningen2007-08
2007-02-27AAA6 % av omsättningen2006-08
2006-10-01AAA2 % av omsättningen2005-08
2005-12-01AA2 % av omsättningen2005-08
2004-12-29AAA4 % av omsättningen2004-08
2003-12-10AAA6 % av omsättningen2003-08
2002-12-11AAA3 % av omsättningen2002-08
2001-12-19AA3 % av omsättningen2001-08
2001-03-05AAA6 % av omsättningen2000-08
1999-12-16AAA4 % av omsättningen1999-08
1998-11-24AA3 % av omsättningen1998-08
1998-01-16AA6 % av omsättningen1997-08
1997-01-15AA5 % av omsättningen1996-08
1996-01-11AA4 % av omsättningen1995-08
1995-01-06AA4 % av omsättningen1994-08
1994-04-03A3 % av omsättningen1993-08
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-08
1992-02-21AA6 % av omsättningen1991-08
1991-07-02AA5 % av omsättningen1990-08
1991-01-03AA6 % av omsättningen1989-08
1990-01-05NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1988-11-17
Nuv. namn registrerat
2006-09-04
Föregående namn
Ström Luftbehandling AB, Tommy
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4322  Ventilationsarbeten
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Ecoclime Group AB778047758Sverige2,858,2830%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Tedebo, BengtLedamot & vd2017-09-07
Olofsson, LennartLedamot ordförande2017-09-07
Bubere, FredrikLedamot2017-09-07
Johem, Martin ReinholdSuppleant2017-06-20
Engström, MicaelHuvudansvarig revisor2017-06-20
Ernst & Young ABRevisor2017-06-20

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-082015-082014-082013-08
Nettoomsättning43,07833,09537,13425,70533,796
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter6118555437101
Total omsättning43,13933,28037,18926,14233,897
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror18,40515,55919,62310,75617,538
Övr externa kostnader6,1103,8464,1083,8573,448
Personalkostnader14,09711,43910,76310,0579,205
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader072000
Summa rörelsekostnader38,70931,13534,81824,81830,420
Varav avskrivningar97219324148229
Rörelseresultat efter avskrivningar4,4292,1452,3721,3243,477
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag0000-275
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter111133036
Övriga finansiella intäkter00020
Summa finansiella intäkter1111332-239
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader11621
Summa räntekostnader11621
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader11621
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto4,4392,1552,3691,3543,237
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition4,4392,1552,3691,3543,237
Koncernbidrag000-240
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-1,2203,673-15585-340
Resultat före skatt3,2195,8282,2131,4152,897
Skatt8331,407566376826
Minoritetsintressen00000
Årets resultat2,3864,4211,6471,0392,071

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-082015-082014-082013-08
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier44119321536495
Summa maskiner och inventarier44119321536495
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)1930000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar237119321536495
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0150000
Summa finansiella anläggningstillgångar0150000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar193150000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar6,1095,6654,6003,8256,764
Fordringar hos koncern- och intresseföretag03,0842,9542,6542,538
Övriga kortfristiga fordringar1,1341,3161,1251,3221,282
Summa kortfristiga fordringar7,24310,0658,6797,80110,584
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank5,2881,3952,7803,2623,465
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar12,53111,46111,45911,06314,049
Summa tillgångar12,76811,73011,78111,59914,544
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital6060606060
Summa bundet eget kapital360360360360360
Balanserat resultat2,4922,7712,6243,0843,013
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat2,3864,4211,6471,0392,071
Summa fritt eget kapital4,8787,1924,2714,1235,084
Summa eget kapital5,2387,5524,6314,4835,444
Summa obeskattade reserver1,22003,6733,5183,603
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar0183000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,7841,8361,7531,1932,468
Skulder till koncern- och intresseföretag8500000
Övriga kortfristiga skulder3,6772,1591,7242,4053,028
Summa kortfristiga skulder6,3113,9953,4773,5985,496
Summa eget kapital och skulder12,76811,73011,78111,59914,544

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-082015-082014-082013-08Branschmedian
Omsättning kSEK43,13933,28037,18926,14233,897-
Resultat efter finansnetto kSEK4,4392,1552,3691,3543,237-
Beräknat eget kapital kSEK6,1897,5527,4957,2278,254-
Tillgångar kSEK12,76811,73011,78111,59914,544-
Antal anställda1718191817-
Soliditet %48.564.463.662.356.837.8
Kassalikviditet %198.6286.9329.6307.5255.6161.4
Balanslikviditet %198.6286.9329.6307.5255.6167.5
Vinstmarginal %10.36.56.45.29.66.2
Avk totalt kapital %26.118.420.211.722.317.1
Avk eget kapital %53.828.531.618.739.241.2
Skuldränta %000.1000.2
Riskbuffert26.118.42011.622.217
Skuldsättningsgrad ggr/år1.10.60.60.60.81.6
Räntetäckningsgrad ggr/år3,3302,156395.86783,238104.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.52.83.22.32.32.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-082015-082014-082013-08
Företagsinteckningar400400400400400
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter400400400400400
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda1718191817
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga7,4587,1886,7486,255
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader3,0932,8932,6992,447
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit400400400400
Utnyttjad checkräkningskredit000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-07-14
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
32
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2019-07-14 erhållit information avseende 32 betalda fakturor, totalt belopp 391,924 SEK.