Högsta kreditvärdighet  Limit: 1996 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-02-15AAA6 % av omsättningen2016-08
2016-01-19AAA7 % av omsättningen2015-08
2015-03-28AAA6 % av omsättningen2014-08
2014-03-29AAA6 % av omsättningen2013-08
2013-02-28AAA5 % av omsättningen2012-08
2012-02-22AAA6 % av omsättningen2011-08
2011-01-28AAA7 % av omsättningen2010-08
2010-03-23AAA7 % av omsättningen2009-08
2009-02-24AAA7 % av omsättningen2008-08
2008-02-27AAA6 % av omsättningen2007-08
2007-02-27AAA6 % av omsättningen2006-08
2006-10-01AAA2 % av omsättningen2005-08
2005-12-01AA2 % av omsättningen2005-08
2004-12-29AAA4 % av omsättningen2004-08
2003-12-10AAA6 % av omsättningen2003-08
2002-12-11AAA3 % av omsättningen2002-08
2001-12-19AA3 % av omsättningen2001-08
2001-03-05AAA6 % av omsättningen2000-08
1999-12-16AAA4 % av omsättningen1999-08
1998-11-24AA3 % av omsättningen1998-08
1998-01-16AA6 % av omsättningen1997-08
1997-01-15AA5 % av omsättningen1996-08
1996-01-11AA4 % av omsättningen1995-08
1995-01-06AA4 % av omsättningen1994-08
1994-04-03A3 % av omsättningen1993-08
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-08
1992-02-21AA6 % av omsättningen1991-08
1991-07-02AA5 % av omsättningen1990-08
1991-01-03AA6 % av omsättningen1989-08
1990-01-05NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1988-11-17
Nuv. namn registrerat
2006-09-04
Föregående namn
Ström Luftbehandling AB, Tommy
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4322  Ventilationsarbeten
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Tedebo, BengtLedamot & vd2017-09-07
Olofsson, LennartLedamot ordförande2017-09-07
Bubere, FredrikLedamot2017-09-07
Johem, Martin ReinholdSuppleant2017-06-20
Engström, MicaelHuvudansvarig revisor2017-06-20
Ernst & Young ABRevisor2017-06-20

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-082015-082014-082013-082012-08
Nettoomsättning33,09537,13425,70533,79625,059
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1855543710126
Total omsättning33,28037,18926,14233,89725,085
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror15,55919,62310,75617,53811,716
Övr externa kostnader3,8464,1083,8573,4483,519
Personalkostnader11,43910,76310,0579,2057,471
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader720000
Summa rörelsekostnader31,13534,81824,81830,42022,979
Varav avskrivningar219324148229273
Rörelseresultat efter avskrivningar2,1452,3721,3243,4772,105
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag000-275-25
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter113303636
Övriga finansiella intäkter00200
Summa finansiella intäkter11332-23911
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader16211
Summa räntekostnader16211
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader16211
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,1552,3691,3543,2372,114
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,1552,3691,3543,2372,114
Koncernbidrag00-2400
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner3,673-15585-340-130
Resultat före skatt5,8282,2131,4152,8971,984
Skatt1,407566376826605
Minoritetsintressen00000
Årets resultat4,4211,6471,0392,0711,379

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-082015-082014-082013-082012-08
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier119321536495274
Summa maskiner och inventarier119321536495274
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar119321536495274
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar1500000
Summa finansiella anläggningstillgångar1500000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar1500000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar5,6654,6003,8256,7646,975
Fordringar hos koncern- och intresseföretag3,0842,9542,6542,5382,633
Övriga kortfristiga fordringar1,3161,1251,3221,282508
Summa kortfristiga fordringar10,0658,6797,80110,58410,116
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank1,3952,7803,2623,4652,321
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar11,46111,45911,06314,04912,437
Summa tillgångar11,73011,78111,59914,54412,711
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital6060606060
Summa bundet eget kapital360360360360360
Balanserat resultat2,7712,6243,0843,0132,634
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat4,4211,6471,0392,0711,379
Summa fritt eget kapital7,1924,2714,1235,0844,013
Summa eget kapital7,5524,6314,4835,4444,373
Summa obeskattade reserver03,6733,5183,6033,263
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1830000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,8361,7531,1932,4682,858
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,1591,7242,4053,0282,217
Summa kortfristiga skulder3,9953,4773,5985,4965,075
Summa eget kapital och skulder11,73011,78111,59914,54412,711

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-082015-082014-082013-082012-08Branschmedian
Omsättning kSEK33,28037,18926,14233,89725,085-
Resultat efter finansnetto kSEK2,1552,3691,3543,2372,114-
Beräknat eget kapital kSEK7,5527,4957,2278,2546,777-
Tillgångar kSEK11,73011,78111,59914,54412,711-
Antal anställda1819181715-
Soliditet %64.463.662.356.853.338.8
Kassalikviditet %286.9329.6307.5255.6245.1153.4
Balanslikviditet %286.9329.6307.5255.6245.1163.1
Vinstmarginal %6.56.45.29.68.45.8
Avk totalt kapital %18.420.211.722.316.615.9
Avk eget kapital %28.531.618.739.231.238.7
Skuldränta %00.10000.2
Riskbuffert18.42011.622.216.615.7
Skuldsättningsgrad ggr/år0.60.60.60.80.91.5
Räntetäckningsgrad ggr/år2,156395.86783,2382,11686.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.83.22.32.323

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-082015-082014-082013-082012-08
Företagsinteckningar400400400400400
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter400400400400400
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda1819181715
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga7,4587,1886,7486,2555,086
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader3,0932,8932,6992,4471,904
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit400400400400400
Utnyttjad checkräkningskredit000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-05-27
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
29
Snittdagar efter förfallodatum
2

Soliditet har per 2018-05-27 erhållit information avseende 29 betalda fakturor, totalt belopp 404,254 SEK.