God kreditvärdighet  Limit: 120 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Bra - noteringar finns

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-12-18AA4 % av omsättningen2019-12
2020-11-07AA4 % av omsättningen2018-12
2020-11-01B2018-12
2020-02-19AA4 % av omsättningen2018-12
2020-01-04C2017-12
2018-09-26AA5 % av omsättningen2017-12
2017-08-29AA6 % av omsättningen2016-12
2016-09-07AA5 % av omsättningen2015-12
2015-07-18AA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-20AA5 % av omsättningen2013-12
2013-07-31A3 % av omsättningen2012-12
2012-09-11A3 % av omsättningen2011-12
2011-01-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2011-01-26
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
50,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7311  Övrig reklamverksamhet
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Filipsson, ChristianLedamot & vd2011-01-26
Filipsson, LennartLedamot ordförande2011-01-26
Eriksson, MarikaLedamot2013-08-14

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Nettoomsättning3,0183,9293,5314,1742,958
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning3,0183,9293,5314,1742,958
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter6371,2271,2061,303738
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader632673607682542
Personalkostnader1,3471,5111,3471,3081,045
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader006400
Summa rörelsekostnader2,6163,6013,2243,6672,600
Varav avskrivningar01900374275
Rörelseresultat efter avskrivningar402328306507358
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter062500
Summa finansiella intäkter062500
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader0028054
Summa räntekostnader0028054
Övriga finansiella kostnader78790480
Summa finansiella kostnader7879284854
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto324311283459304
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition324311283459304
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner046-13-50
Resultat före skatt324315289446254
Skatt7469649956
Minoritetsintressen00000
Årets resultat250246225347198

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier2,6282,6281,6329371,246
Summa maskiner och inventarier2,6282,6281,6329371,246
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar2,6282,6281,6329371,246
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar002341010
Summa finansiella anläggningstillgångar002341010
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar002341010
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar375682555875977
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar047810432
Summa kortfristiga fordringar3756866339791,009
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank-102-136-22185-212
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2735504111,064797
Summa tillgångar2,9013,1782,2772,1022,043
Aktiekapital5050505050
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital7070707070
Balanserat resultat893747671474376
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat250246225347198
Summa fritt eget kapital1,143993896821574
Summa eget kapital1,2131,063966891644
Summa obeskattade reserver318318322328315
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner8361,238847400720
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder8361,238847400720
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder22116314189
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder313396141442275
Summa kortfristiga skulder534559142483364
Summa eget kapital och skulder2,9013,1782,2772,1022,043

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-122018-122017-122016-122015-12Branschmedian
Omsättning kSEK3,0183,9293,5314,1742,958-
Resultat efter finansnetto kSEK324311283459304-
Beräknat eget kapital kSEK1,4611,3111,2171,146889-
Tillgångar kSEK2,9013,1782,2772,1022,043-
Antal anställda33339-
Soliditet %50.441.353.554.643.560.5
Kassalikviditet %51.198.4289.4220.3219241.1
Balanslikviditet %51.198.4289.4220.3219249.7
Vinstmarginal %13.39.98.812.112.17.9
Avk totalt kapital %13.912.313.724.117.512.5
Avk eget kapital %22.223.723.34034.221.8
Skuldränta %002.604.70
Riskbuffert13.912.31124.112.811.6
Skuldsättningsgrad ggr/år11.40.90.81.30.6
Räntetäckningsgrad ggr/år0011.106.616.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år11.21.621.41.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-122018-122017-122016-122015-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning100150150100
Antal anställda33339
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga1,0101,0021,007953790
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader337315341332255
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-09-13
Omfrågad
87
Bransch
79
Antal fakturor
4
Snittdagar efter förfallodatum
19

Soliditet har per 2020-09-13 erhållit information avseende 4 betalda fakturor, totalt belopp 9,483 SEK.