God kreditvärdighet  Limit: 158 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2021-11-05AA4 % av omsättningen2020-12
2020-12-18AA4 % av omsättningen2019-12
2020-11-07AA4 % av omsättningen2018-12
2020-11-01B2018-12
2020-02-19AA4 % av omsättningen2018-12
2020-01-04C2017-12
2018-09-26AA5 % av omsättningen2017-12
2017-08-29AA6 % av omsättningen2016-12
2016-09-07AA5 % av omsättningen2015-12
2015-07-18AA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-20AA5 % av omsättningen2013-12
2013-07-31A3 % av omsättningen2012-12
2012-09-11A3 % av omsättningen2011-12
2011-01-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2011-01-26
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
50,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7311  Övrig reklamverksamhet
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Filipsson, ChristianLedamot & vd2011-01-26
Filipsson, LennartLedamot ordförande2011-01-26
Eriksson, MarikaLedamot2013-08-14

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Nettoomsättning3,9533,0183,9293,5314,174
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning3,9533,0183,9293,5314,174
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter1,0286371,2271,2061,303
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader551632673607682
Personalkostnader1,2001,3471,5111,3471,308
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader19000640
Summa rörelsekostnader3,2202,6163,6013,2243,667
Varav avskrivningar25101900374
Rörelseresultat efter avskrivningar733402328306507
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter006250
Summa finansiella intäkter006250
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader5200280
Summa räntekostnader5200280
Övriga finansiella kostnader07879048
Summa finansiella kostnader5278792848
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto681324311283459
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition681324311283459
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-50046-13
Resultat före skatt631324315289446
Skatt13874696499
Minoritetsintressen00000
Årets resultat493250246225347

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier2,2412,6282,6281,632937
Summa maskiner och inventarier2,2412,6282,6281,632937
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar2,2412,6282,6281,632937
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar000234101
Summa finansiella anläggningstillgångar000234101
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar000234101
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar1,461375682555875
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar500478104
Summa kortfristiga fordringar1,511375686633979
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank502-102-136-22185
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,0132735504111,064
Summa tillgångar4,2542,9013,1782,2772,102
Aktiekapital5050505050
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital7070707070
Balanserat resultat1,143893747671474
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat493250246225347
Summa fritt eget kapital1,6361,143993896821
Summa eget kapital1,7061,2131,063966891
Summa obeskattade reserver368318318322328
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner5358361,238847400
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder5358361,238847400
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder91221163141
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder1,554313396141442
Summa kortfristiga skulder1,645534559142483
Summa eget kapital och skulder4,2542,9013,1782,2772,102

Nyckeltal

Nyckeltal
 2020-122019-122018-122017-122016-12Branschmedian
Omsättning kSEK3,9533,0183,9293,5314,174-
Resultat efter finansnetto kSEK681324311283459-
Beräknat eget kapital kSEK1,9931,4611,3111,2171,146-
Tillgångar kSEK4,2542,9013,1782,2772,102-
Antal anställda33333-
Soliditet %46.950.441.353.554.660.7
Kassalikviditet %122.451.198.4289.4220.3239.4
Balanslikviditet %122.451.198.4289.4220.3253.9
Vinstmarginal %18.513.39.98.812.17
Avk totalt kapital %17.213.912.313.724.110
Avk eget kapital %34.222.223.723.34018.1
Skuldränta %2.3002.600
Riskbuffert14.913.912.31124.19
Skuldsättningsgrad ggr/år1.111.40.90.80.6
Räntetäckningsgrad ggr/år14.10011.108.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.911.21.621.5

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2020-122019-122018-122017-122016-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning300100150150
Antal anställda33333
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga9541,0101,0021,007953
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader329337315341332
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-09-13
Omfrågad
87
Bransch
79
Antal fakturor
4
Snittdagar efter förfallodatum
19

Soliditet har per 2020-09-13 erhållit information avseende 4 betalda fakturor, totalt belopp 9,483 SEK.