God kreditvärdighet  Limit: 157 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Etablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-11-07AA4 % av omsättningen2018-12
2020-11-01B2018-12
2020-02-19AA4 % av omsättningen2018-12
2020-01-04C2017-12
2018-09-26AA5 % av omsättningen2017-12
2017-08-29AA6 % av omsättningen2016-12
2016-09-07AA5 % av omsättningen2015-12
2015-07-18AA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-20AA5 % av omsättningen2013-12
2013-07-31A3 % av omsättningen2012-12
2012-09-11A3 % av omsättningen2011-12
2011-01-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2011-01-26
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
50,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7311  Övrig reklamverksamhet
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Filipsson, ChristianLedamot & vd2011-01-26
Filipsson, LennartLedamot ordförande2011-01-26
Eriksson, MarikaLedamot2013-08-14

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning3,9293,5314,1742,9582,798
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning3,9293,5314,1742,9582,798
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter1,2271,2061,303738421
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader673607682542579
Personalkostnader1,5111,3471,3081,0451,040
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader064000
Summa rörelsekostnader3,6013,2243,6672,6002,516
Varav avskrivningar1900374275476
Rörelseresultat efter avskrivningar328306507358282
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter625000
Summa finansiella intäkter625000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader02805469
Summa räntekostnader02805469
Övriga finansiella kostnader7904800
Summa finansiella kostnader7928485469
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto311283459304213
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition311283459304213
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner46-13-50-58
Resultat före skatt315289446254155
Skatt6964995634
Minoritetsintressen00000
Årets resultat246225347198121

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier2,6281,6329371,246890
Summa maskiner och inventarier2,6281,6329371,246890
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar2,6281,6329371,246890
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar023410100
Summa finansiella anläggningstillgångar023410100
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar023410100
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar682555875977805
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar4781043228
Summa kortfristiga fordringar6866339791,009833
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank-136-22185-21249
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar5504111,064797882
Summa tillgångar3,1782,2772,1022,0431,773
Aktiekapital5050505050
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital7070707070
Balanserat resultat747671474376355
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat246225347198121
Summa fritt eget kapital993896821574476
Summa eget kapital1,063966891644546
Summa obeskattade reserver318322328315265
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner1,238847400720464
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder1,238847400720464
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1631418954
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder396141442275444
Summa kortfristiga skulder559142483364498
Summa eget kapital och skulder3,1782,2772,1022,0431,773

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK3,9293,5314,1742,9582,798-
Resultat efter finansnetto kSEK311283459304213-
Beräknat eget kapital kSEK1,3111,2171,146889752-
Tillgångar kSEK3,1782,2772,1022,0431,773-
Antal anställda33399-
Soliditet %41.353.554.643.542.556.9
Kassalikviditet %98.4289.4220.3219177.1226.7
Balanslikviditet %98.4289.4220.3219177.1236.5
Vinstmarginal %9.98.812.112.110.17.5
Avk totalt kapital %12.313.724.117.515.911.9
Avk eget kapital %23.723.34034.228.323.7
Skuldränta %02.604.76.80
Riskbuffert12.31124.112.89.111.2
Skuldsättningsgrad ggr/år1.40.90.81.31.40.7
Räntetäckningsgrad ggr/år011.106.64.118.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.21.621.41.61.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning100150150100100
Antal anställda33399
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga1,0021,007953790801
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader315341332255239
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-09-13
Omfrågad
87
Bransch
79
Antal fakturor
4
Snittdagar efter förfallodatum
19

Soliditet har per 2020-09-13 erhållit information avseende 4 betalda fakturor, totalt belopp 9,483 SEK.