Kredit avrådes  Limit: 0 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Etablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Ej tillfredsställande
Betalningsförmåga
Tillfredsställande

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-01-04C2017-12
2018-09-26AA5 % av omsättningen2017-12
2017-08-29AA6 % av omsättningen2016-12
2016-09-07AA5 % av omsättningen2015-12
2015-07-18AA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-20AA5 % av omsättningen2013-12
2013-07-31A3 % av omsättningen2012-12
2012-09-11A3 % av omsättningen2011-12
2011-01-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2011-01-26
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
50,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7311  Övrig reklamverksamhet
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Filipsson, ChristianLedamot & vd2011-01-26
Filipsson, LennartLedamot ordförande2011-01-26
Eriksson, MarikaLedamot2013-08-14

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning3,5314,1742,9582,7983,091
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning3,5314,1742,9582,7983,091
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter1,2061,303738421938
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader607682542579484
Personalkostnader1,3471,3081,0451,040793
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader640000
Summa rörelsekostnader3,2243,6672,6002,5162,664
Varav avskrivningar0374275476449
Rörelseresultat efter avskrivningar306507358282427
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter50000
Summa finansiella intäkter50000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader280546956
Summa räntekostnader280546956
Övriga finansiella kostnader048000
Summa finansiella kostnader2848546956
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto283459304213371
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition283459304213371
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner6-13-50-58-74
Resultat före skatt289446254155297
Skatt6499563466
Minoritetsintressen00000
Årets resultat225347198121231

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier1,6329371,2468901,203
Summa maskiner och inventarier1,6329371,2468901,203
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1,6329371,2468901,203
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar234101000
Summa finansiella anläggningstillgångar234101000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar234101000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar555875977805759
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar7810432280
Summa kortfristiga fordringar6339791,009833759
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank-22185-21249-68
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar4111,064797882691
Summa tillgångar2,2772,1022,0431,7731,894
Aktiekapital5050505050
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital7070707070
Balanserat resultat671474376355224
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat225347198121231
Summa fritt eget kapital896821574476455
Summa eget kapital966891644546525
Summa obeskattade reserver322328315265207
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner8474007204640
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder0000665
Summa långfristiga skulder847400720464665
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1418954132
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder141442275444365
Summa kortfristiga skulder142483364498497
Summa eget kapital och skulder2,2772,1022,0431,7731,894

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK3,5314,1742,9582,7983,091-
Resultat efter finansnetto kSEK283459304213371-
Beräknat eget kapital kSEK1,2171,146889752686-
Tillgångar kSEK2,2772,1022,0431,7731,894-
Antal anställda33999-
Soliditet %53.554.643.542.536.256.9
Kassalikviditet %289.4220.3219177.1139226.7
Balanslikviditet %289.4220.3219177.1139236.5
Vinstmarginal %8.812.112.110.113.87.5
Avk totalt kapital %13.724.117.515.922.511.9
Avk eget kapital %23.34034.228.35423.7
Skuldränta %2.604.76.84.60
Riskbuffert1124.112.89.117.911.2
Skuldsättningsgrad ggr/år0.90.81.31.41.80.7
Räntetäckningsgrad ggr/år11.106.64.17.618.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.621.41.61.61.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning150150100100100
Antal anställda33999
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga1,007953790801793
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader341332255239181
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-01-19
Omfrågad
76
Bransch
80
Antal fakturor
5
Snittdagar efter förfallodatum
18

Soliditet har per 2020-01-19 erhållit information avseende 5 betalda fakturor, totalt belopp 17,008 SEK.