God kreditvärdighet  Limit: 214 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-11-02AA7 % av omsättningen2021-12
2021-11-05AA4 % av omsättningen2020-12
2020-12-18AA4 % av omsättningen2019-12
2020-11-07AA4 % av omsättningen2018-12
2020-11-01B2018-12
2020-02-19AA4 % av omsättningen2018-12
2020-01-04C2017-12
2018-09-26AA5 % av omsättningen2017-12
2017-08-29AA6 % av omsättningen2016-12
2016-09-07AA5 % av omsättningen2015-12
2015-07-18AA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-20AA5 % av omsättningen2013-12
2013-07-31A3 % av omsättningen2012-12
2012-09-11A3 % av omsättningen2011-12
2011-01-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2011-01-26
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
50,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7311  Övrig reklamverksamhet
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Lundemo, JimmyLedamot & vd2023-01-12
Lundemo, Jan Roland ThronLedamot ordförande2023-01-12
Eriksson, MarikaSuppleant2023-01-12

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning3,0683,9533,0183,9293,531
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning3,0683,9533,0183,9293,531
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter4391,0286371,2271,206
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader498551632673607
Personalkostnader1,4511,2001,3471,5111,347
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader01900064
Summa rörelsekostnader2,6793,2202,6163,6013,224
Varav avskrivningar29125101900
Rörelseresultat efter avskrivningar389733402328306
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter10500625
Summa finansiella intäkter10500625
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader16520028
Summa räntekostnader16520028
Övriga finansiella kostnader0078790
Summa finansiella kostnader1652787928
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto478681324311283
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition478681324311283
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0-50046
Resultat före skatt478631324315289
Skatt118138746964
Minoritetsintressen00000
Årets resultat360493250246225

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier1,9502,2412,6282,6281,632
Summa maskiner och inventarier1,9502,2412,6282,6281,632
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1,9502,2412,6282,6281,632
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0000234
Summa finansiella anläggningstillgångar0000234
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar0000234
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar3501,461375682555
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar60500478
Summa kortfristiga fordringar4101,511375686633
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank209502-102-136-221
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar6192,013273550411
Summa tillgångar2,5694,2542,9013,1782,277
Aktiekapital5050505050
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital7070707070
Balanserat resultat1,3361,143893747671
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat360493250246225
Summa fritt eget kapital1,6961,6361,143993896
Summa eget kapital1,7661,7061,2131,063966
Summa obeskattade reserver368368318318322
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner05358361,238847
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder05358361,238847
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder150912211631
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2851,554313396141
Summa kortfristiga skulder4351,645534559142
Summa eget kapital och skulder2,5694,2542,9013,1782,277

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK3,0683,9533,0183,9293,531-
Resultat efter finansnetto kSEK478681324311283-
Beräknat eget kapital kSEK2,0531,9931,4611,3111,217-
Tillgångar kSEK2,5694,2542,9013,1782,277-
Antal anställda03333-
Soliditet %79.946.950.441.353.565.6
Kassalikviditet %142.3122.451.198.4289.4223.2
Balanslikviditet %142.3122.451.198.4289.4223.2
Vinstmarginal %16.118.513.39.98.87.3
Avk totalt kapital %19.217.213.912.313.70
Avk eget kapital %23.334.222.223.723.3-0.7
Skuldränta %3.12.3002.60
Riskbuffert16.114.913.912.311-0.3
Skuldsättningsgrad ggr/år0.31.111.40.90.4
Räntetäckningsgrad ggr/år30.914.10011.1-0.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.20.911.21.60.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning200300100150
Antal anställda3333
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga9541,0101,0021,007
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader329337315341
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit