Högsta kreditvärdighet  Limit: 2489 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-06-19AAA5 % av omsättningen2017-12
2017-06-17AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-06-28AAA4 % av omsättningen2015-12
2015-07-03AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-07-04AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-11AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-08-23AAA3 % av omsättningen2010-12
2010-09-22AAA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AAA4 % av omsättningen2008-12
2008-07-10AAA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-09AAA4 % av omsättningen2006-12
2006-09-13AAA4 % av omsättningen2005-12
2005-06-28AA3 % av omsättningen2004-12
2004-10-23AA3 % av omsättningen2003-12
2004-07-27AAA3 % av omsättningen2003-12
2003-07-30AA3 % av omsättningen2002-12
2002-09-24AAA6 % av omsättningen2001-12
2001-07-04AAA4 % av omsättningen2000-12
2000-09-27AAA6 % av omsättningen1999-12
1999-09-12AAA4 % av omsättningen1998-12
1998-08-18AAA5 % av omsättningen1997-12
1997-12-06AAA3 % av omsättningen1996-12
1997-07-23AA3 % av omsättningen1996-12
1996-07-26AA6 % av omsättningen1995-12
1995-08-18AA6 % av omsättningen1994-12
1994-11-08AA5 % av omsättningen1993-12
1993-10-03AA5 % av omsättningen1992-12
1993-01-26AA5 % av omsättningen1991-12
1993-01-03AA6 % av omsättningen1991-12
1992-01-02B1990-12
1991-01-03A4 % av omsättningen1989-12
1990-01-05AA6 % av omsättningen1988-12
1989-01-20NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-08-31
Nuv. namn registrerat
1987-11-13
Föregående namn
Grundstenen 38321, AB
Säte
Umeå kommun
Registrerat aktiekapital
239,500 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6202  Datakonsultverksamhet
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Residensum Holding AB774200740Sverige222,5490%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kröger, Maria Sofia KatarinaExtern vd2019-05-10
Stjernfelt, Crister BernhardLedamot ordförande2017-06-21
Forsberg, AndersLedamot2016-06-27
Holmberg, MikaelLedamot2017-06-21
Pettersson, JohanRevisor2017-06-21

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning48,24644,15171,97162,75260,134
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete0004990
Övriga rörelseintäkter1,5451,262621020
Total omsättning49,79145,41372,03363,35360,134
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter13,09813,69618,11713,04514,015
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader6,5236,3928,1177,1226,849
Personalkostnader24,69423,08841,56638,31536,693
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader84482131106
Summa rörelsekostnader45,72643,36468,96059,89658,969
Varav avskrivningar1,4031846781,2831,306
Rörelseresultat efter avskrivningar4,0652,0493,0743,4551,165
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter03107118173
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter03107118173
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader916171931
Summa räntekostnader916171931
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader916171931
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto4,0562,0363,1643,5551,306
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition4,0562,0363,1643,5551,306
Koncernbidrag0-583000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner004351,3301,645
Resultat före skatt4,0561,4533,5994,8852,952
Skatt1,0023998711,170750
Minoritetsintressen00000
Årets resultat3,0541,0542,7283,7152,202

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU005248831,278
Patent, licenser00000
Goodwill2,4020000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar2,40205248831,278
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier369402261519879
Summa maskiner och inventarier369402261519879
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)770000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)1290000
Summa materiella anläggningstillgångar575402261519879
Andelar i koncern- och intresseföretag04,6001,10000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0003,6003,100
Summa finansiella anläggningstillgångar04,6001,1003,6003,100
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar774,6001,1003,6003,100
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar9,0205,42819,19918,53315,637
Fordringar hos koncern- och intresseföretag7996,0633,04600
Övriga kortfristiga fordringar4,0124,1731,1752,4623,351
Summa kortfristiga fordringar13,83115,66423,42020,99518,988
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank5,9252,8044,8664,3996,266
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar19,75618,46828,28625,39425,254
Summa tillgångar22,73423,47030,17130,39530,511
Aktiekapital240240240240240
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital665665665665665
Summa bundet eget kapital905905905905905
Balanserat resultat4,9739,9188,4066,0507,461
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat3,0541,0542,7283,7152,202
Summa fritt eget kapital8,02710,97211,1349,7659,663
Summa eget kapital8,93211,87712,03910,67010,568
Summa obeskattade reserver1,5401,5401,5401,9753,305
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder1,0003,000000
Summa långfristiga skulder1,0003,000000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder3,6801,9381,7822,6622,211
Skulder till koncern- och intresseföretag76770284284
Övriga kortfristiga skulder7,5065,03814,81114,80514,144
Summa kortfristiga skulder11,2627,05316,59317,75116,639
Summa eget kapital och skulder22,73423,47030,17130,39530,511

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK49,79145,41372,03363,35360,134-
Resultat efter finansnetto kSEK4,0562,0363,1643,5551,306-
Beräknat eget kapital kSEK10,13313,07813,24012,21013,145-
Tillgångar kSEK22,73423,47030,17130,39530,511-
Antal anställda3833555355-
Soliditet %44.655.743.940.243.133.6
Kassalikviditet %175.4261.8170.5143.1151.8142.7
Balanslikviditet %175.4261.8170.5143.1151.8145.9
Vinstmarginal %8.24.54.45.62.28.1
Avk totalt kapital %17.98.710.511.84.418.5
Avk eget kapital %4015.623.929.19.949.1
Skuldränta %0.10.20.10.10.20.1
Riskbuffert17.88.610.411.74.218.5
Skuldsättningsgrad ggr/år1.20.81.31.51.32
Räntetäckningsgrad ggr/år451.7128.3187.1188.143.2205.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.21.92.42.122.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar5,7505,7505,7505,7505,750
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter5,7505,7505,7505,7505,750
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda3833555355
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga27,51425,81125,142
Varav resultatlön000
Sociala kostnader11,79811,20210,544
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit5,7505,7505,7505,7505,750
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-06-23
Omfrågad
78
Bransch
80
Antal fakturor
13
Snittdagar efter förfallodatum
3

Soliditet har per 2019-06-23 erhållit information avseende 13 betalda fakturor, totalt belopp 22,335 SEK.