Högsta kreditvärdighet  Limit: 2636 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-07-17AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-06-19AAA5 % av omsättningen2017-12
2017-06-17AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-06-28AAA4 % av omsättningen2015-12
2015-07-03AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-07-04AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-11AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-08-23AAA3 % av omsättningen2010-12
2010-09-22AAA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AAA4 % av omsättningen2008-12
2008-07-10AAA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-09AAA4 % av omsättningen2006-12
2006-09-13AAA4 % av omsättningen2005-12
2005-06-28AA3 % av omsättningen2004-12
2004-10-23AA3 % av omsättningen2003-12
2004-07-27AAA3 % av omsättningen2003-12
2003-07-30AA3 % av omsättningen2002-12
2002-09-24AAA6 % av omsättningen2001-12
2001-07-04AAA4 % av omsättningen2000-12
2000-09-27AAA6 % av omsättningen1999-12
1999-09-12AAA4 % av omsättningen1998-12
1998-08-18AAA5 % av omsättningen1997-12
1997-12-06AAA3 % av omsättningen1996-12
1997-07-23AA3 % av omsättningen1996-12
1996-07-26AA6 % av omsättningen1995-12
1995-08-18AA6 % av omsättningen1994-12
1994-11-08AA5 % av omsättningen1993-12
1993-10-03AA5 % av omsättningen1992-12
1993-01-26AA5 % av omsättningen1991-12
1993-01-03AA6 % av omsättningen1991-12
1992-01-02B1990-12
1991-01-03A4 % av omsättningen1989-12
1990-01-05AA6 % av omsättningen1988-12
1989-01-20NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-08-31
Nuv. namn registrerat
1987-11-13
Föregående namn
Grundstenen 38321, AB
Säte
Umeå kommun
Registrerat aktiekapital
239,500 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6202  Datakonsultverksamhet
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Residensum Holding AB774200740Sverige222,8370%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kröger, Maria Sofia KatarinaExtern vd2019-05-10
Stjernfelt, Crister BernhardLedamot ordförande2017-06-21
Kull, JohanLedamot2019-06-28
Lindblom, ChristinaLedamot2019-06-28
Forsberg, AndersLedamot2016-06-27
Nilsson, Stig Erik MattiasLedamot2019-06-28
Pettersson, JohanHuvudansvarig revisor2019-06-28
Ernst & Young ABRevisor2019-06-28

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning50,77748,24644,15171,97162,752
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete0000499
Övriga rörelseintäkter1,9621,5451,26262102
Total omsättning52,73949,79145,41372,03363,353
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter013,09813,69618,11713,045
Handelsvaror12,9950000
Övr externa kostnader7,0806,5236,3928,1177,122
Personalkostnader27,05824,69423,08841,56638,315
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader584482131
Summa rörelsekostnader48,57745,72643,36468,96059,896
Varav avskrivningar1,4391,4031846781,283
Rörelseresultat efter avskrivningar4,1634,0652,0493,0743,455
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1003107118
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter1003107118
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader69161719
Summa räntekostnader69161719
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader69161719
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto4,1674,0562,0363,1643,555
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition4,1674,0562,0363,1643,555
Koncernbidrag-3,0000-58300
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner480004351,330
Resultat före skatt1,6474,0561,4533,5994,885
Skatt9691,0023998711,170
Minoritetsintressen00000
Årets resultat6783,0541,0542,7283,715

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU000524883
Patent, licenser250000
Goodwill1,2012,402000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar1,2262,4020524883
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier508369402261519
Summa maskiner och inventarier508369402261519
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)077000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)123129000
Summa materiella anläggningstillgångar631575402261519
Andelar i koncern- och intresseföretag004,6001,1000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00003,600
Summa finansiella anläggningstillgångar004,6001,1003,600
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar0774,6001,1003,600
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar7,2229,0205,42819,19918,533
Fordringar hos koncern- och intresseföretag5127996,0633,0460
Övriga kortfristiga fordringar4,4674,0124,1731,1752,462
Summa kortfristiga fordringar12,20113,83115,66423,42020,995
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank6,6225,9252,8044,8664,399
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar18,82319,75618,46828,28625,394
Summa tillgångar20,68022,73423,47030,17130,395
Aktiekapital240240240240240
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital665665665665665
Summa bundet eget kapital905905905905905
Balanserat resultat7,5774,9739,9188,4066,050
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat6783,0541,0542,7283,715
Summa fritt eget kapital8,2558,02710,97211,1349,765
Summa eget kapital9,1608,93211,87712,03910,670
Summa obeskattade reserver1,0601,5401,5401,5401,975
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder01,0003,00000
Summa långfristiga skulder01,0003,00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder2,2073,6801,9381,7822,662
Skulder till koncern- och intresseföretag2,00576770284
Övriga kortfristiga skulder6,2487,5065,03814,81114,805
Summa kortfristiga skulder10,46011,2627,05316,59317,751
Summa eget kapital och skulder20,68022,73423,47030,17130,395

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK52,73949,79145,41372,03363,353-
Resultat efter finansnetto kSEK4,1674,0562,0363,1643,555-
Beräknat eget kapital kSEK9,98610,13313,07813,24012,210-
Tillgångar kSEK20,68022,73423,47030,17130,395-
Antal anställda3838335553-
Soliditet %48.344.655.743.940.233.6
Kassalikviditet %180175.4261.8170.5143.1142.7
Balanslikviditet %180175.4261.8170.5143.1145.9
Vinstmarginal %7.98.24.54.45.68.1
Avk totalt kapital %20.217.98.710.511.818.5
Avk eget kapital %41.74015.623.929.149.1
Skuldränta %0.10.10.20.10.10.1
Riskbuffert20.117.88.610.411.718.5
Skuldsättningsgrad ggr/år1.11.20.81.31.52
Räntetäckningsgrad ggr/år695.5451.7128.3187.1188.1205.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.62.21.92.42.12.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar5,7505,7505,7505,7505,750
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter5,7505,7505,7505,7505,750
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning4506,0001,2151,359
Antal anställda3838335553
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga27,51425,811
Varav resultatlön00
Sociala kostnader11,79811,202
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit5,7505,7505,7505,7505,750
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-09-15
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
11
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2019-09-15 erhållit information avseende 11 betalda fakturor, totalt belopp 16,539 SEK.