Högsta kreditvärdighet  Limit: 2270 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-06-17AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-06-28AAA4 % av omsättningen2015-12
2015-07-03AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-07-04AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-11AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-08-23AAA3 % av omsättningen2010-12
2010-09-22AAA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AAA4 % av omsättningen2008-12
2008-07-10AAA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-09AAA4 % av omsättningen2006-12
2006-09-13AAA4 % av omsättningen2005-12
2005-06-28AA3 % av omsättningen2004-12
2004-10-23AA3 % av omsättningen2003-12
2004-07-27AAA3 % av omsättningen2003-12
2003-07-30AA3 % av omsättningen2002-12
2002-09-24AAA6 % av omsättningen2001-12
2001-07-04AAA4 % av omsättningen2000-12
2000-09-27AAA6 % av omsättningen1999-12
1999-09-12AAA4 % av omsättningen1998-12
1998-08-18AAA5 % av omsättningen1997-12
1997-12-06AAA3 % av omsättningen1996-12
1997-07-23AA3 % av omsättningen1996-12
1996-07-26AA6 % av omsättningen1995-12
1995-08-18AA6 % av omsättningen1994-12
1994-11-08AA5 % av omsättningen1993-12
1993-10-03AA5 % av omsättningen1992-12
1993-01-26AA5 % av omsättningen1991-12
1993-01-03AA6 % av omsättningen1991-12
1992-01-02B1990-12
1991-01-03A4 % av omsättningen1989-12
1990-01-05AA6 % av omsättningen1988-12
1989-01-20NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-08-31
Nuv. namn registrerat
1987-11-13
Föregående namn
Grundstenen 38321, AB
Säte
Umeå kommun
Registrerat aktiekapital
239,500 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6202  Datakonsultverksamhet
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Residensum Holding AB774200740Sverige219,4890%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Bolin, JörgenExtern vd2015-10-08
Stjernfelt, Crister BernhardLedamot ordförande2017-06-21
Forsberg, AndersLedamot2016-06-27
Holmberg, MikaelLedamot2017-06-21
Granström, NinaLedamot2016-06-27
Pettersson, JohanRevisor2017-06-21

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning44,15171,97162,75260,13468,332
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete0049900
Övriga rörelseintäkter1,2626210200
Total omsättning45,41372,03363,35360,13468,332
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter13,69618,11713,04514,01519,116
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader6,3928,1177,1226,8497,393
Personalkostnader23,08841,56638,31536,69337,021
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader4482131106113
Summa rörelsekostnader43,36468,96059,89658,96964,865
Varav avskrivningar1846781,2831,3061,222
Rörelseresultat efter avskrivningar2,0493,0743,4551,1653,467
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter3107118173396
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter3107118173396
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader1617193131
Summa räntekostnader1617193131
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader1617193131
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,0363,1643,5551,3063,833
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,0363,1643,5551,3063,833
Koncernbidrag-5830000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner04351,3301,645291
Resultat före skatt1,4533,5994,8852,9524,123
Skatt3998711,1707501,218
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,0542,7283,7152,2022,905

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU05248831,2781,677
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar05248831,2781,677
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier402261519879787
Summa maskiner och inventarier402261519879787
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar402261519879787
Andelar i koncern- och intresseföretag4,6001,100000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar003,6003,1003,300
Summa finansiella anläggningstillgångar4,6001,1003,6003,1003,300
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar4,6001,1003,6003,1003,300
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar5,42819,19918,53315,63719,324
Fordringar hos koncern- och intresseföretag6,0633,046001,151
Övriga kortfristiga fordringar4,1731,1752,4623,3516,375
Summa kortfristiga fordringar15,66423,42020,99518,98826,850
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank2,8044,8664,3996,2665,118
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar18,46828,28625,39425,25431,968
Summa tillgångar23,47030,17130,39530,51137,732
Aktiekapital240240240240240
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital665665665665665
Summa bundet eget kapital905905905905905
Balanserat resultat9,9188,4066,0507,4617,093
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,0542,7283,7152,2022,905
Summa fritt eget kapital10,97211,1349,7659,6639,998
Summa eget kapital11,87712,03910,67010,56810,903
Summa obeskattade reserver1,5401,5401,9753,3054,950
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder3,0000000
Summa långfristiga skulder3,0000000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,9381,7822,6622,2112,845
Skulder till koncern- och intresseföretag7702842840
Övriga kortfristiga skulder5,03814,81114,80514,14419,034
Summa kortfristiga skulder7,05316,59317,75116,63921,879
Summa eget kapital och skulder23,47030,17130,39530,51137,732

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK45,41372,03363,35360,13468,332-
Resultat efter finansnetto kSEK2,0363,1643,5551,3063,833-
Beräknat eget kapital kSEK13,07813,24012,21013,14514,551-
Tillgångar kSEK23,47030,17130,39530,51137,732-
Antal anställda3355535559-
Soliditet %55.743.940.243.138.636.2
Kassalikviditet %261.8170.5143.1151.8146.1147.1
Balanslikviditet %261.8170.5143.1151.8146.1147.6
Vinstmarginal %4.54.45.62.25.78.4
Avk totalt kapital %8.710.511.84.410.220.2
Avk eget kapital %15.623.929.19.926.352.5
Skuldränta %0.20.10.10.20.10.1
Riskbuffert8.610.411.74.210.119.8
Skuldsättningsgrad ggr/år0.81.31.51.31.61.8
Räntetäckningsgrad ggr/år128.3187.1188.143.2124.6130.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.92.42.121.82.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar5,7505,7505,7505,7505,750
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter5,7505,7505,7505,7505,750
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda3355535559
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga27,51425,81125,14225,641
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader11,79811,20210,54410,471
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit5,7505,7505,7505,7505,750
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-05-27
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
18
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2018-05-27 erhållit information avseende 18 betalda fakturor, totalt belopp 24,970 SEK.