Högsta kreditvärdighet  Limit: 2831 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra - noteringar finns

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2016-05-03AAA6 % av omsättningen2015-12
2015-05-01AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-04-25AAA7 % av omsättningen2013-12
2013-05-03AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-05-08AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-06-08AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-03-22AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-05-06AAA6 % av omsättningen2008-12
2008-04-01AAA6 % av omsättningen2007-12
2008-02-01AAA6 % av omsättningen2006-12
2007-04-02AA6 % av omsättningen2006-12
2006-04-11AA6 % av omsättningen2005-12
2005-04-27AA5 % av omsättningen2004-12
2004-04-20AA4 % av omsättningen2003-12
2003-04-01AA5 % av omsättningen2002-12
2002-05-14AA5 % av omsättningen2001-12
2001-04-23AA6 % av omsättningen2000-12
2000-06-15AA5 % av omsättningen1999-12
2000-02-05AA6 % av omsättningen1998-12
1999-06-01A3 % av omsättningen1998-12
1998-01-29NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1998-01-19
Nuv. namn registrerat
2005-05-23
Föregående namn
Alteco Elkonsult AB
Säte
Bollnäs kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7112  Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Magnusson, PerLedamot ordförande2016-02-04
Johansson, StefanLedamot2016-02-04
Geers, KristinaLedamot2016-02-04
Holmberg, JohanHuvudansvarig revisor2016-10-13
Ernst & Young ABRevisor2016-10-13

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2015-122014-122013-122012-122011-12
Nettoomsättning45,35242,25642,31238,43737,471
Förändring av lager mm00091208
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1,83318313081
Total omsättning47,18542,43942,32538,52837,760
Kostnader sålda varor00000
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader18,63018,09518,75316,76814,994
Personalkostnader22,73420,61418,97817,92718,710
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader41,62239,00538,09435,01533,984
Varav avskrivningar258296363320280
Rörelseresultat efter avskrivningar5,5643,4344,2313,5133,776
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter114316329
Övriga finansiella intäkter2223227250
Summa finansiella intäkter223463036829
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader00002
Summa räntekostnader00002
Övriga finansiella kostnader013500299
Summa finansiella kostnader013500301
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto5,7883,3444,5343,5813,505
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition5,7883,3444,5343,5813,505
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner5,110-529-1,161-613-222
Resultat före skatt10,8992,8143,3732,9683,282
Skatt2,443647747456238
Minoritetsintressen00000
Årets resultat8,4562,1672,6262,5123,044

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2015-122014-122013-122012-122011-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark02,2002,2132,2272,246
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier8871,0881,311896489
Summa maskiner och inventarier8871,0881,311896489
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar8873,2883,5243,1232,735
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar576,8092,2691,5401,161
Summa finansiella anläggningstillgångar576,8092,2691,5401,161
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar576,8092,2691,5401,161
Pågående arbete002,359240
Övrigt varulager00000
Summa varulager002,359240
Kundfordringar4,6754,2173,7634,9965,013
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar7,2353,6991,1644,0911,127
Summa kortfristiga fordringar11,9107,9164,9279,0876,140
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank11,9095,1688,5855,3537,488
Övriga omsättningstillgångar00000
Summa omsättningstillgångar23,81913,08415,87114,46313,628
Summa tillgångar24,76323,18121,66519,12717,524
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital1,0201,0201,0201,0201,020
Balanserat resultat8,0078,8397,7136,7026,657
Erhållna/lämnade koncernbidrag000-1,500-3,000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat8,4562,1672,6262,5123,044
Summa fritt eget kapital16,46311,00610,3397,7146,701
Summa eget kapital17,48312,02611,3598,7347,721
Summa obeskattade reserver05,1104,5813,4202,807
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder2,2272,4611,6452,2141,250
Skulder till koncern- och intresseföretag0001,5001,500
Övriga kortfristiga skulder5,0543,5834,0793,2594,245
Summa kortfristiga skulder7,2816,0445,7246,9736,995
Summa eget kapital och skulder24,76323,18121,66519,12717,524

Nyckeltal

Nyckeltal
 2015-122014-122013-122012-122011-12Branschmedian
Omsättning kSEK47,18542,43942,32538,52837,760-
Resultat efter finansnetto kSEK5,7883,3444,5343,5813,505-
Beräknat eget kapital kSEK17,48316,01114,93211,2549,789-
Tillgångar kSEK24,76323,18121,66519,12717,524-
Antal anställda3029262625-
Soliditet %70.669.168.958.855.936.5
Kassalikviditet %327.1216.5236.1207.1194.8151.9
Balanslikviditet %327.1216.5277.3207.4194.8157.6
Vinstmarginal %12.38.210.79.310.17
Avk totalt kapital %23.41520.918.721.716.6
Avk eget kapital %33.120.930.431.835.840.7
Skuldränta %000000.1
Riskbuffert23.41520.918.721.716.5
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.40.50.70.81.4
Räntetäckningsgrad ggr/år00001,902.556.3
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.91.8222.22.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2015-122014-122013-122012-122011-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning03,0001,50000
Antal anställda3029262625
Löner till styrelse och VD00000
Varav tantiem00000
Löner till övriga14,89312,59612,43011,59212,191
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader6,4815,9645,4585,1925,224
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit00000
Utnyttjad checkräkningskredit00000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2017-02-05
Omfrågad
83
Bransch
81
Antal fakturor
3
Snittdagar före förfallodatum
8

Soliditet har per 2017-02-05 erhållit information avseende 3 betalda fakturor, totalt belopp 2,919 SEK.