Likvidation  Limit: 0 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Ägare / Ledning
Ekonomi
Betalningsförmåga

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-06-21-2017-12
2017-08-29-2016-12
2016-05-03AAA6 % av omsättningen2015-12
2015-05-01AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-04-25AAA7 % av omsättningen2013-12
2013-05-03AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-05-08AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-06-08AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-03-22AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-05-06AAA6 % av omsättningen2008-12
2008-04-01AAA6 % av omsättningen2007-12
2008-02-01AAA6 % av omsättningen2006-12
2007-04-02AA6 % av omsättningen2006-12
2006-04-11AA6 % av omsättningen2005-12
2005-04-27AA5 % av omsättningen2004-12
2004-04-20AA4 % av omsättningen2003-12
2003-04-01AA5 % av omsättningen2002-12
2002-05-14AA5 % av omsättningen2001-12
2001-04-23AA6 % av omsättningen2000-12
2000-06-15AA5 % av omsättningen1999-12
2000-02-05AA6 % av omsättningen1998-12
1999-06-01A3 % av omsättningen1998-12
1998-01-29NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1998-01-19
Nuv. namn registrerat
2005-05-23
Föregående namn
Alteco Elkonsult AB
Säte
Bollnäs kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel indragen,näring upphört
Reg. arbetsgivare
Nej
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7112  Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Åf AB354381329Sverige194,883,7870%
ÅF Holding AB354555906Sverige100,000100%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Holmström, MarcusLikvidator2017-08-28
Gunnarsson, ErikHuvudansvarig revisor2017-09-15
KPMG ABRevisor2017-09-15

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning02,61145,35242,25642,312
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter001,83318313
Total omsättning02,61147,18542,43942,325
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror0111000
Övr externa kostnader037018,63018,09518,753
Personalkostnader01,97622,73420,61418,978
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader02,47641,62239,00538,094
Varav avskrivningar019258296363
Rörelseresultat efter avskrivningar01355,5643,4344,231
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter13011431
Övriga finansiella intäkter0022232272
Summa finansiella intäkter13022346303
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader75000
Summa räntekostnader75000
Övriga finansiella kostnader0001350
Summa finansiella kostnader7501350
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto61305,7883,3444,534
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition61305,7883,3444,534
Koncernbidrag-2-110000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner005,110-529-1,161
Resultat före skatt42010,8992,8143,373
Skatt0422,443647747
Minoritetsintressen00000
Årets resultat4-228,4562,1672,626

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark0002,2002,213
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier008871,0881,311
Summa maskiner och inventarier008871,0881,311
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar008873,2883,524
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00576,8092,269
Summa finansiella anläggningstillgångar00576,8092,269
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00576,8092,269
Pågående arbete00002,359
Övrigt varulager00000
Summa varulager00002,359
Kundfordringar004,6754,2173,763
Fordringar hos koncern- och intresseföretag1,36117,482000
Övriga kortfristiga fordringar1053,0057,2353,6991,164
Summa kortfristiga fordringar1,46620,48711,9107,9164,927
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank0011,9095,1688,585
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar1,46620,48723,81913,08415,871
Summa tillgångar1,46620,48724,76323,18121,665
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital1,0201,0201,0201,0201,020
Balanserat resultat44016,4628,0078,8397,713
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat4-228,4562,1672,626
Summa fritt eget kapital44416,44016,46311,00610,339
Summa eget kapital1,46417,46017,48312,02611,359
Summa obeskattade reserver0005,1104,581
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder002,2272,4611,645
Skulder till koncern- och intresseföretag2110000
Övriga kortfristiga skulder02,9175,0543,5834,079
Summa kortfristiga skulder23,0277,2816,0445,724
Summa eget kapital och skulder1,46620,48724,76323,18121,665

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK02,61147,18542,43942,325-
Resultat efter finansnetto kSEK61305,7883,3444,534-
Beräknat eget kapital kSEK1,46417,46017,48316,01114,932-
Tillgångar kSEK1,46620,48724,76323,18121,665-
Antal anställda00302926-
Soliditet %99.985.270.669.168.976.5
Kassalikviditet %73,300676.8327.1216.5236.1371.9
Balanslikviditet %73,300676.8327.1216.5277.3380.8
Vinstmarginal %05.212.38.210.731.8
Avk totalt kapital %0.90.723.41520.91.9
Avk eget kapital %0.40.733.120.930.41.8
Skuldränta %3500.20000
Riskbuffert-349.10.523.41520.91.6
Skuldsättningsgrad ggr/år00.20.40.40.50.3
Räntetäckningsgrad ggr/år1.9270005.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år00.11.91.820.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar0000
Fastighetsinteckningar0000
Övriga säkerheter200000
Summa säkerheter200000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning0
Antal anställda00302926
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga02914,89312,59612,430
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader006,4815,9645,458
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2017-02-05
Omfrågad
83
Bransch
81
Antal fakturor
3
Snittdagar före förfallodatum
8

Soliditet har per 2017-02-05 erhållit information avseende 3 betalda fakturor, totalt belopp 2,919 SEK.