Likvidation  Limit: 0 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Ägare / Ledning
Ekonomi
Betalningsförmåga

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-08-29-2016-12
2016-05-03AAA6 % av omsättningen2015-12
2015-05-01AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-04-25AAA7 % av omsättningen2013-12
2013-05-03AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-05-08AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-06-08AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-03-22AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-05-06AAA6 % av omsättningen2008-12
2008-04-01AAA6 % av omsättningen2007-12
2008-02-01AAA6 % av omsättningen2006-12
2007-04-02AA6 % av omsättningen2006-12
2006-04-11AA6 % av omsättningen2005-12
2005-04-27AA5 % av omsättningen2004-12
2004-04-20AA4 % av omsättningen2003-12
2003-04-01AA5 % av omsättningen2002-12
2002-05-14AA5 % av omsättningen2001-12
2001-04-23AA6 % av omsättningen2000-12
2000-06-15AA5 % av omsättningen1999-12
2000-02-05AA6 % av omsättningen1998-12
1999-06-01A3 % av omsättningen1998-12
1998-01-29NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1998-01-19
Nuv. namn registrerat
2005-05-23
Föregående namn
Alteco Elkonsult AB
Säte
Bollnäs kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel indragen,näring upphört
Reg. arbetsgivare
Nej
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7112  Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Åf AB354381329Sverige195,654,6620%
Åf-Industry AB355036880Sverige200,000100%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Holmström, MarcusLikvidator2017-08-28
Gunnarsson, ErikHuvudansvarig revisor2017-09-15
KPMG ABRevisor2017-09-15

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning2,61145,35242,25642,31238,437
Förändring av lager mm000091
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter01,833183130
Total omsättning2,61147,18542,43942,32538,528
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror1110000
Övr externa kostnader37018,63018,09518,75316,768
Personalkostnader1,97622,73420,61418,97817,927
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader2,47641,62239,00538,09435,015
Varav avskrivningar19258296363320
Rörelseresultat efter avskrivningar1355,5643,4344,2313,513
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter01143163
Övriga finansiella intäkter0222322725
Summa finansiella intäkter02234630368
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader50000
Summa räntekostnader50000
Övriga finansiella kostnader0013500
Summa finansiella kostnader5013500
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1305,7883,3444,5343,581
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1305,7883,3444,5343,581
Koncernbidrag-1100000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner05,110-529-1,161-613
Resultat före skatt2010,8992,8143,3732,968
Skatt422,443647747456
Minoritetsintressen00000
Årets resultat-228,4562,1672,6262,512

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark002,2002,2132,227
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier08871,0881,311896
Summa maskiner och inventarier08871,0881,311896
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar08873,2883,5243,123
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0576,8092,2691,540
Summa finansiella anläggningstillgångar0576,8092,2691,540
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar0576,8092,2691,540
Pågående arbete0002,35924
Övrigt varulager00000
Summa varulager0002,35924
Kundfordringar04,6754,2173,7634,996
Fordringar hos koncern- och intresseföretag17,4820000
Övriga kortfristiga fordringar3,0057,2353,6991,1644,091
Summa kortfristiga fordringar20,48711,9107,9164,9279,087
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank011,9095,1688,5855,353
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar20,48723,81913,08415,87114,463
Summa tillgångar20,48724,76323,18121,66519,127
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital1,0201,0201,0201,0201,020
Balanserat resultat16,4628,0078,8397,7136,702
Erhållna/lämnade koncernbidrag0000-1,500
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat-228,4562,1672,6262,512
Summa fritt eget kapital16,44016,46311,00610,3397,714
Summa eget kapital17,46017,48312,02611,3598,734
Summa obeskattade reserver005,1104,5813,420
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder02,2272,4611,6452,214
Skulder till koncern- och intresseföretag1100001,500
Övriga kortfristiga skulder2,9175,0543,5834,0793,259
Summa kortfristiga skulder3,0277,2816,0445,7246,973
Summa eget kapital och skulder20,48724,76323,18121,66519,127

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK2,61147,18542,43942,32538,528-
Resultat efter finansnetto kSEK1305,7883,3444,5343,581-
Beräknat eget kapital kSEK17,46017,48316,01114,93211,254-
Tillgångar kSEK20,48724,76323,18121,66519,127-
Antal anställda030292626-
Soliditet %85.270.669.168.958.876.5
Kassalikviditet %676.8327.1216.5236.1207.1371.9
Balanslikviditet %676.8327.1216.5277.3207.4380.8
Vinstmarginal %5.212.38.210.79.331.8
Avk totalt kapital %0.723.41520.918.71.9
Avk eget kapital %0.733.120.930.431.81.8
Skuldränta %0.200000
Riskbuffert0.523.41520.918.71.6
Skuldsättningsgrad ggr/år0.20.40.40.50.70.3
Räntetäckningsgrad ggr/år2700005.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.11.91.8220.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar0000
Fastighetsinteckningar0000
Övriga säkerheter0000
Summa säkerheter0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00
Antal anställda030292626
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga2914,89312,59612,43011,592
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader06,4815,9645,4585,192
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2017-02-05
Omfrågad
83
Bransch
81
Antal fakturor
3
Snittdagar före förfallodatum
8

Soliditet har per 2017-02-05 erhållit information avseende 3 betalda fakturor, totalt belopp 2,919 SEK.