God kreditvärdighet  Limit: 159 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-01-28AA6 % av omsättningen2019-06
2018-12-08A3 % av omsättningen2018-06
2017-12-20AAA7 % av omsättningen2017-06
2017-01-11AA6 % av omsättningen2016-06
2015-12-02AAA5 % av omsättningen2015-06
2015-10-19AAA7 % av omsättningen2014-06
2015-10-03AAA6 % av omsättningen2014-06
2015-10-01AAA7 % av omsättningen2014-06
2015-02-17AAA6 % av omsättningen2014-06
2014-01-15AAA6 % av omsättningen2013-06
2012-12-07AAA7 % av omsättningen2012-06
2012-01-17AAA6 % av omsättningen2011-06
2011-02-09B2010-06
2010-01-22AAA6 % av omsättningen2009-06
2008-12-24AA6 % av omsättningen2008-06
2007-12-03AAA5 % av omsättningen2007-06
2007-01-24AA6 % av omsättningen2006-06
2005-11-02A3 % av omsättningen2005-06
2004-11-09AA4 % av omsättningen2004-06
2004-01-08A3 % av omsättningen2003-06
2003-02-04AA5 % av omsättningen2002-06
2002-01-04A3 % av omsättningen2001-06
2001-03-28A3 % av omsättningen2000-06
2000-11-27AAA6 % av omsättningen2000-06
1999-11-25B1999-06
1999-01-11C1998-06
1998-10-09C1997-06
1998-02-01B1997-06
1997-01-15A2 % av omsättningen1996-06
1996-01-31A2 % av omsättningen1995-06
1995-02-23A3 % av omsättningen1994-06
1994-04-03A2 % av omsättningen1993-06
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-06
1992-10-02A1 % av omsättningen1991-06
1992-01-02A1 % av omsättningen1990-06
1991-07-02-1989-06
1990-01-05A2 % av omsättningen1989-06
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1985-04-30
Nuv. namn registrerat
1985-09-26
Föregående namn
Grundstenen 24452, AB
Säte
Sundsvalls kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
274  Tillverkning av belysningsarmatur
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Göransson, HåkanLedamot ordförande1985-09-30
Göransson Ödlund, KarinLedamot1998-01-16
Seger, MariaSuppleant1998-01-16
Lindblad, JoakimRevisor2012-11-14
Edling, ElisabethRevisorsuppleant2012-11-14

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-062018-062017-062016-062015-06
Nettoomsättning2,6522,3642,7812,2182,838
Förändring av lager mm000250
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter622300
Total omsättning2,6582,3662,7832,2732,838
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter5190619478977
Handelsvaror0396000
Övr externa kostnader636579565495473
Personalkostnader1,3601,3671,2091,1921,111
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader2,6242,4512,5022,2742,584
Varav avskrivningar10910910910923
Rörelseresultat efter avskrivningar35-85282-1254
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter21220
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter21220
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader32240
Summa räntekostnader32240
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader32240
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto34-87282-3254
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition34-87282-3254
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner131222917-170
Resultat före skatt47363101484
Skatt111069420
Minoritetsintressen00000
Årets resultat36262411064

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-062018-062017-062016-062015-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier86195303412520
Summa maskiner och inventarier86195303412520
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar86195303412520
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager165170199161137
Summa varulager165170199161137
Kundfordringar679436329280342
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar98917614652
Summa kortfristiga fordringar777527405426394
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank55134375122549
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar9978319797091,079
Summa tillgångar1,0831,0261,2821,1211,600
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital1919191919
Summa bundet eget kapital119119119119119
Balanserat resultat362336295285341
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat36262411064
Summa fritt eget kapital398362536295405
Summa eget kapital517481655414524
Summa obeskattade reserver209222344373390
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder862979121508
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder270293204213178
Summa kortfristiga skulder356322283334686
Summa eget kapital och skulder1,0831,0261,2821,1211,600

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-062018-062017-062016-062015-06Branschmedian
Omsättning kSEK2,6582,3662,7832,2732,838-
Resultat efter finansnetto kSEK34-87282-3254-
Beräknat eget kapital kSEK680654923704828-
Tillgångar kSEK1,0831,0261,2821,1211,600-
Antal anställda33333-
Soliditet %62.863.87262.951.848.8
Kassalikviditet %233.7205.3275.6164.1137.3160.8
Balanslikviditet %280.1258.1345.9212.3157.3252.8
Vinstmarginal %1.4-3.610.208.95.1
Avk totalt kapital %3.4-8.222.20.115.99.1
Avk eget kapital %5-13.330.5-0.430.725.8
Skuldränta %0.70.50.6100.4
Riskbuffert2.7-8.721.6-0.915.95.5
Skuldsättningsgrad ggr/år0.60.60.40.60.91
Räntetäckningsgrad ggr/år12.3-421420.307.3
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.52.32.221.81.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-062018-062017-062016-062015-06
Företagsinteckningar5005005000500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter5005005000500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning200200120
Antal anställda33333
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga831775
Varav resultatlön00
Sociala kostnader347317
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-11-29
Omfrågad
80
Bransch
82
Antal fakturor
38
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-11-29 erhållit information avseende 38 betalda fakturor, totalt belopp 20,838 SEK.