Högsta kreditvärdighet  Limit: 153 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-01-13AAA6 % av omsättningen2022-06
2022-02-02AAA7 % av omsättningen2021-06
2021-02-27AAA8 % av omsättningen2020-06
2020-01-28AA6 % av omsättningen2019-06
2018-12-08A3 % av omsättningen2018-06
2017-12-20AAA7 % av omsättningen2017-06
2017-01-11AA6 % av omsättningen2016-06
2015-12-02AAA5 % av omsättningen2015-06
2015-10-19AAA7 % av omsättningen2014-06
2015-10-03AAA6 % av omsättningen2014-06
2015-10-01AAA7 % av omsättningen2014-06
2015-02-17AAA6 % av omsättningen2014-06
2014-01-15AAA6 % av omsättningen2013-06
2012-12-07AAA7 % av omsättningen2012-06
2012-01-17AAA6 % av omsättningen2011-06
2011-02-09B2010-06
2010-01-22AAA6 % av omsättningen2009-06
2008-12-24AA6 % av omsättningen2008-06
2007-12-03AAA5 % av omsättningen2007-06
2007-01-24AA6 % av omsättningen2006-06
2005-11-02A3 % av omsättningen2005-06
2004-11-09AA4 % av omsättningen2004-06
2004-01-08A3 % av omsättningen2003-06
2003-02-04AA5 % av omsättningen2002-06
2002-01-04A3 % av omsättningen2001-06
2001-03-28A3 % av omsättningen2000-06
2000-11-27AAA6 % av omsättningen2000-06
1999-11-25B1999-06
1999-01-11C1998-06
1998-10-09C1997-06
1998-02-01B1997-06
1997-01-15A2 % av omsättningen1996-06
1996-01-31A2 % av omsättningen1995-06
1995-02-23A3 % av omsättningen1994-06
1994-04-03A2 % av omsättningen1993-06
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-06
1992-10-02A1 % av omsättningen1991-06
1992-01-02A1 % av omsättningen1990-06
1991-07-02-1989-06
1990-01-05A2 % av omsättningen1989-06
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1985-04-30
Nuv. namn registrerat
1985-09-26
Föregående namn
Grundstenen 24452, AB
Säte
Sundsvalls kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
274  Tillverkning av belysningsarmatur
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Göransson, HåkanLedamot ordförande1985-09-30
Göransson Ödlund, KarinLedamot1998-01-16
Göransson, Lars JimmyLedamot2020-12-09
Seger, MariaSuppleant1998-01-16
Lindblad, JoakimRevisor2012-11-14
Edling, ElisabethRevisorsuppleant2012-11-14

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-062021-062020-062019-062018-06
Nettoomsättning2,5412,4852,9882,6522,364
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter18524662
Total omsättning2,5592,5373,0342,6582,366
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter4574936435190
Handelsvaror0000396
Övr externa kostnader531494597636579
Personalkostnader1,3751,2811,2871,3601,367
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader2,3932,3002,6212,6242,451
Varav avskrivningar303294109109
Rörelseresultat efter avskrivningar16523741435-85
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00221
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00221
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader33232
Summa räntekostnader33232
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader33232
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto16323441334-87
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition16323441334-87
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner8-36-1913122
Resultat före skatt1701983944736
Skatt3643851110
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1341553093626

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-062021-062020-062019-062018-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier7910914086195
Summa maskiner och inventarier7910914086195
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar7910914086195
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager167195162165170
Summa varulager167195162165170
Kundfordringar364522406679436
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar8414289891
Summa kortfristiga fordringar448536434777527
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank62650441655134
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar1,2421,2351,013997831
Summa tillgångar1,3211,3441,1531,0831,026
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital1919191919
Summa bundet eget kapital119119119119119
Balanserat resultat462507198362336
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1341553093626
Summa fritt eget kapital596662507398362
Summa eget kapital715781626517481
Summa obeskattade reserver256264228209222
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder8267908629
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder266231208270293
Summa kortfristiga skulder348298298356322
Summa eget kapital och skulder1,3211,3441,1531,0831,026

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-062021-062020-062019-062018-06Branschmedian
Omsättning kSEK2,5592,5373,0342,6582,366-
Resultat efter finansnetto kSEK16323441334-87-
Beräknat eget kapital kSEK914986803680654-
Tillgångar kSEK1,3211,3441,1531,0831,026-
Antal anställda03333-
Soliditet %69.273.469.762.863.874.2
Kassalikviditet %308.9349285.6233.7205.3100.4
Balanslikviditet %356.9414.4339.9280.1258.1101.5
Vinstmarginal %6.49.313.71.4-3.60
Avk totalt kapital %12.517.636.13.4-8.20
Avk eget kapital %17.823.751.45-13.39.1
Skuldränta %0.70.80.60.70.50
Riskbuffert11.716.835.52.7-8.70
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.40.40.60.60.2
Räntetäckningsgrad ggr/år557920812.3-420
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.91.92.62.52.30

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-062021-062020-062019-062018-06
Företagsinteckningar500500500500500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter500500500500500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser0
Summa ansvarsförbindelser0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning200200200
Antal anställda3333
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-09-30
Omfrågad
84
Bransch
80
Antal fakturor
16
Snittdagar före förfallodatum
1

Soliditet har per 2023-09-30 erhållit information avseende 16 betalda fakturor, totalt belopp 22,157 SEK.