Högsta kreditvärdighet  Limit: 177 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-02-02AAA7 % av omsättningen2021-06
2021-02-27AAA8 % av omsättningen2020-06
2020-01-28AA6 % av omsättningen2019-06
2018-12-08A3 % av omsättningen2018-06
2017-12-20AAA7 % av omsättningen2017-06
2017-01-11AA6 % av omsättningen2016-06
2015-12-02AAA5 % av omsättningen2015-06
2015-10-19AAA7 % av omsättningen2014-06
2015-10-03AAA6 % av omsättningen2014-06
2015-10-01AAA7 % av omsättningen2014-06
2015-02-17AAA6 % av omsättningen2014-06
2014-01-15AAA6 % av omsättningen2013-06
2012-12-07AAA7 % av omsättningen2012-06
2012-01-17AAA6 % av omsättningen2011-06
2011-02-09B2010-06
2010-01-22AAA6 % av omsättningen2009-06
2008-12-24AA6 % av omsättningen2008-06
2007-12-03AAA5 % av omsättningen2007-06
2007-01-24AA6 % av omsättningen2006-06
2005-11-02A3 % av omsättningen2005-06
2004-11-09AA4 % av omsättningen2004-06
2004-01-08A3 % av omsättningen2003-06
2003-02-04AA5 % av omsättningen2002-06
2002-01-04A3 % av omsättningen2001-06
2001-03-28A3 % av omsättningen2000-06
2000-11-27AAA6 % av omsättningen2000-06
1999-11-25B1999-06
1999-01-11C1998-06
1998-10-09C1997-06
1998-02-01B1997-06
1997-01-15A2 % av omsättningen1996-06
1996-01-31A2 % av omsättningen1995-06
1995-02-23A3 % av omsättningen1994-06
1994-04-03A2 % av omsättningen1993-06
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-06
1992-10-02A1 % av omsättningen1991-06
1992-01-02A1 % av omsättningen1990-06
1991-07-02-1989-06
1990-01-05A2 % av omsättningen1989-06
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1985-04-30
Nuv. namn registrerat
1985-09-26
Föregående namn
Grundstenen 24452, AB
Säte
Sundsvalls kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
274  Tillverkning av belysningsarmatur
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Göransson, HåkanLedamot ordförande1985-09-30
Göransson Ödlund, KarinLedamot1998-01-16
Göransson, Lars JimmyLedamot2020-12-09
Seger, MariaSuppleant1998-01-16
Lindblad, JoakimRevisor2012-11-14
Edling, ElisabethRevisorsuppleant2012-11-14

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-062020-062019-062018-062017-06
Nettoomsättning2,4852,9882,6522,3642,781
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter5246622
Total omsättning2,5373,0342,6582,3662,783
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter4936435190619
Handelsvaror0003960
Övr externa kostnader494597636579565
Personalkostnader1,2811,2871,3601,3671,209
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader2,3002,6212,6242,4512,502
Varav avskrivningar3294109109109
Rörelseresultat efter avskrivningar23741435-85282
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter02212
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter02212
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader32322
Summa räntekostnader32322
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader32322
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto23441334-87282
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition23441334-87282
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-36-191312229
Resultat före skatt1983944736310
Skatt4385111069
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1553093626241

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-062020-062019-062018-062017-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier10914086195303
Summa maskiner och inventarier10914086195303
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar10914086195303
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager195162165170199
Summa varulager195162165170199
Kundfordringar522406679436329
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar1428989176
Summa kortfristiga fordringar536434777527405
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank50441655134375
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar1,2351,013997831979
Summa tillgångar1,3441,1531,0831,0261,282
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital1919191919
Summa bundet eget kapital119119119119119
Balanserat resultat507198362336295
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1553093626241
Summa fritt eget kapital662507398362536
Summa eget kapital781626517481655
Summa obeskattade reserver264228209222344
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder6790862979
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder231208270293204
Summa kortfristiga skulder298298356322283
Summa eget kapital och skulder1,3441,1531,0831,0261,282

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-062020-062019-062018-062017-06Branschmedian
Omsättning kSEK2,5373,0342,6582,3662,783-
Resultat efter finansnetto kSEK23441334-87282-
Beräknat eget kapital kSEK986803680654923-
Tillgångar kSEK1,3441,1531,0831,0261,282-
Antal anställda33333-
Soliditet %73.469.762.863.87251.6
Kassalikviditet %349285.6233.7205.3275.6173.6
Balanslikviditet %414.4339.9280.1258.1345.9285.7
Vinstmarginal %9.313.71.4-3.610.26.6
Avk totalt kapital %17.636.13.4-8.222.27.6
Avk eget kapital %23.751.45-13.330.514.8
Skuldränta %0.80.60.70.50.60.3
Riskbuffert16.835.52.7-8.721.66.5
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.40.60.60.40.9
Räntetäckningsgrad ggr/år7920812.3-421425
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.92.62.52.32.21.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-062020-062019-062018-062017-06
Företagsinteckningar500500500500500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter500500500500500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning200200200
Antal anställda33333
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-11-26
Omfrågad
80
Bransch
78
Antal fakturor
17
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2022-11-26 erhållit information avseende 17 betalda fakturor, totalt belopp 9,824 SEK.