God kreditvärdighet  Limit: 247 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-08-30AA6 % av omsättningen2017-12
2017-07-26AA6 % av omsättningen2016-12
2016-09-02AA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-26A3 % av omsättningen2014-12
2014-08-22AA5 % av omsättningen2013-12
2013-08-13A3 % av omsättningen2012-12
2012-08-24AA5 % av omsättningen2011-12
2011-08-25AA5 % av omsättningen2010-12
2010-09-21AA3 % av omsättningen2009-12
2009-09-15AA4 % av omsättningen2008-12
2008-11-03A2 % av omsättningen2007-12
2008-09-11A1 % av omsättningen2007-12
2008-07-05A3 % av omsättningen2006-12
2008-01-03AA4 % av omsättningen2006-12
2007-07-13A3 % av omsättningen2006-12
2005-12-19NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-15
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
712  Teknisk provning och analys
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, Bo Benkt EdvardLedamot2008-02-15
Lindell, KarinSuppleant2005-12-15
Lillkaas, Barbro ElisabethRevisor2007-04-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning4,0464,4994,1494,0184,828
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter8493700
Total omsättning4,1304,5924,1564,0184,828
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror491537520321258
Övr externa kostnader1,0761,2651,2841,2001,269
Personalkostnader2,4352,6652,2492,5413,210
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader4,0544,5094,0954,1044,770
Varav avskrivningar5242424233
Rörelseresultat efter avskrivningar768361-8659
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00223
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00223
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader00000
Summa räntekostnader00000
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader00000
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto758363-8462
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition758363-8462
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner18560121-30
Resultat före skatt94140633632
Skatt3241421617
Minoritetsintressen00000
Årets resultat6299212015

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier605193135177
Summa maskiner och inventarier605193135177
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar605193135177
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar399677432622797
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar863561740648647
Summa kortfristiga fordringar1,2621,2381,1721,2701,444
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank666777870492709
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar1,9282,0152,0421,7622,153
Summa tillgångar1,9882,0662,1351,8972,330
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat1,1711,0721,0511,0311,016
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat6299212015
Summa fritt eget kapital1,2331,1711,0721,0511,031
Summa eget kapital1,3331,2711,1721,1511,131
Summa obeskattade reserver96114170170291
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder11593822645
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder445588711550863
Summa kortfristiga skulder560681793576908
Summa eget kapital och skulder1,9882,0662,1351,8972,330

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK4,1304,5924,1564,0184,828-
Resultat efter finansnetto kSEK758363-8462-
Beräknat eget kapital kSEK1,4071,3591,3041,2831,358-
Tillgångar kSEK1,9882,0662,1351,8972,330-
Antal anställda66556-
Soliditet %70.865.861.167.758.349.1
Kassalikviditet %344.3295.9257.5305.9237.1181.6
Balanslikviditet %344.3295.9257.5305.9237.1189.9
Vinstmarginal %1.81.81.5-2.11.38.8
Avk totalt kapital %3.843-4.42.715.3
Avk eget kapital %5.36.14.8-6.54.635.8
Skuldränta %000000.1
Riskbuffert3.843-4.42.714.9
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.50.60.50.71
Räntetäckningsgrad ggr/år0000063.7
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.12.21.92.12.11.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar000
Fastighetsinteckningar000
Övriga säkerheter000
Summa säkerheter000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00000
Antal anställda66556
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga1,6941,8772,370
Varav resultatlön000
Sociala kostnader547634817
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit