Högsta kreditvärdighet  Limit: 300 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-12-02AAA6 % av omsättningen2021-12
2022-11-24AA6 % av omsättningen2021-12
2022-10-25AAA6 % av omsättningen2021-12
2021-10-22AAA7 % av omsättningen2020-12
2020-09-29AAA6 % av omsättningen2019-12
2019-10-22AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-08-30AA6 % av omsättningen2017-12
2017-07-26AA6 % av omsättningen2016-12
2016-09-02AA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-26A3 % av omsättningen2014-12
2014-08-22AA5 % av omsättningen2013-12
2013-08-13A3 % av omsättningen2012-12
2012-08-24AA5 % av omsättningen2011-12
2011-08-25AA5 % av omsättningen2010-12
2010-09-21AA3 % av omsättningen2009-12
2009-09-15AA4 % av omsättningen2008-12
2008-11-03A2 % av omsättningen2007-12
2008-09-11A1 % av omsättningen2007-12
2008-07-05A3 % av omsättningen2006-12
2008-01-03AA4 % av omsättningen2006-12
2007-07-13A3 % av omsättningen2006-12
2005-12-19NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-15
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
712  Teknisk provning och analys
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, Bo Benkt EdvardLedamot ordförande2021-09-09
Gerdes, ChristianLedamot2021-09-09
Lindell, KarinSuppleant2005-12-15
Lillkaas, Barbro ElisabethRevisor2007-04-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning4,9534,5974,1964,2884,046
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter6071153684
Total omsättning5,0134,6684,2114,3244,130
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror322281352409491
Övr externa kostnader1,4961,3751,4901,3861,076
Personalkostnader3,0552,6232,2632,3912,435
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader4,8854,2914,1174,2074,054
Varav avskrivningar1212122152
Rörelseresultat efter avskrivningar1293779511676
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader00100
Summa räntekostnader00100
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader00100
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1293769311675
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1293769311675
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0-97-28-4318
Resultat före skatt129279657294
Skatt3267223632
Minoritetsintressen00000
Årets resultat97212433662

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier2841536560
Summa maskiner och inventarier2841536560
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar2841536560
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar1,103624490448399
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar413562550752863
Summa kortfristiga fordringar1,5161,1861,0401,2001,262
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank561854591860666
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,0772,0391,6312,0601,928
Summa tillgångar2,1052,0801,6842,1251,988
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat9239529091,2321,171
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat97212433662
Summa fritt eget kapital1,0201,1649521,2681,233
Summa eget kapital1,1201,2641,0521,3681,333
Summa obeskattade reserver26526516813996
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1737541161115
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder547476423456445
Summa kortfristiga skulder720551464617560
Summa eget kapital och skulder2,1052,0801,6842,1251,988

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK5,0134,6684,2114,3244,130-
Resultat efter finansnetto kSEK1293769311675-
Beräknat eget kapital kSEK1,3261,4701,1831,4761,407-
Tillgångar kSEK2,1052,0801,6842,1251,988-
Antal anställda76666-
Soliditet %6370.770.369.570.844.3
Kassalikviditet %288.5370.1351.5333.9344.3186.8
Balanslikviditet %288.5370.1351.5333.9344.3186.8
Vinstmarginal %2.68.12.32.71.812.1
Avk totalt kapital %6.118.15.65.53.823.3
Avk eget kapital %9.725.67.97.95.352.8
Skuldränta %000.2000.2
Riskbuffert6.118.15.45.53.822.6
Skuldsättningsgrad ggr/år0.60.40.40.40.41.3
Räntetäckningsgrad ggr/år00950097
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.42.22.522.12

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning96240
Antal anställda76666
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-04-02
Omfrågad
78
Bransch
79
Antal fakturor
6
Snittdagar efter förfallodatum
2

Soliditet har per 2022-04-02 erhållit information avseende 6 betalda fakturor, totalt belopp 21,284 SEK.