God kreditvärdighet  Limit: 275 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-07-26AA6 % av omsättningen2016-12
2016-09-02AA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-26A3 % av omsättningen2014-12
2014-08-22AA5 % av omsättningen2013-12
2013-08-13A3 % av omsättningen2012-12
2012-08-24AA5 % av omsättningen2011-12
2011-08-25AA5 % av omsättningen2010-12
2010-09-21AA3 % av omsättningen2009-12
2009-09-15AA4 % av omsättningen2008-12
2008-11-03A2 % av omsättningen2007-12
2008-09-11A1 % av omsättningen2007-12
2008-07-05A3 % av omsättningen2006-12
2008-01-03AA4 % av omsättningen2006-12
2007-07-13A3 % av omsättningen2006-12
2005-12-19NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-15
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
712  Teknisk provning och analys
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, Bo Benkt EdvardLedamot2008-02-15
Lindell, KarinSuppleant2005-12-15
Lillkaas, Barbro ElisabethRevisor2007-04-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning4,4994,1494,0184,8285,376
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter937000
Total omsättning4,5924,1564,0184,8285,376
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror537520321258183
Övr externa kostnader1,2651,2841,2001,2691,573
Personalkostnader2,6652,2492,5413,2103,650
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader4,5094,0954,1044,7705,406
Varav avskrivningar424242330
Rörelseresultat efter avskrivningar8361-8659-30
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter02234
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter02234
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader00001
Summa räntekostnader00001
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader00001
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto8363-8462-26
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition8363-8462-26
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner560121-3067
Resultat före skatt14063363241
Skatt4142161728
Minoritetsintressen00000
Årets resultat9921201513

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier51931351770
Summa maskiner och inventarier51931351770
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar51931351770
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar677432622797482
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar561740648647948
Summa kortfristiga fordringar1,2381,1721,2701,4441,430
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank777870492709777
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,0152,0421,7622,1532,207
Summa tillgångar2,0662,1351,8972,3302,207
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat1,0721,0511,0311,0161,003
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat9921201513
Summa fritt eget kapital1,1711,0721,0511,0311,016
Summa eget kapital1,2711,1721,1511,1311,116
Summa obeskattade reserver114170170291261
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder9382264590
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder588711550863740
Summa kortfristiga skulder681793576908830
Summa eget kapital och skulder2,0662,1351,8972,3302,207

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK4,5924,1564,0184,8285,376-
Resultat efter finansnetto kSEK8363-8462-26-
Beräknat eget kapital kSEK1,3591,3041,2831,3581,308-
Tillgångar kSEK2,0662,1351,8972,3302,207-
Antal anställda65567-
Soliditet %65.861.167.758.359.354.9
Kassalikviditet %295.9257.5305.9237.1265.9149.1
Balanslikviditet %295.9257.5305.9237.1265.9169.1
Vinstmarginal %1.81.5-2.11.3-0.58.7
Avk totalt kapital %43-4.42.7-1.214.5
Avk eget kapital %6.14.8-6.54.6-236.7
Skuldränta %00000.10.3
Riskbuffert43-4.42.7-1.313.8
Skuldsättningsgrad ggr/år0.50.60.50.70.70.8
Räntetäckningsgrad ggr/år0000-2643.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.21.92.12.12.42

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar0000
Fastighetsinteckningar0000
Övriga säkerheter0000
Summa säkerheter0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00000
Antal anställda65567
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga1,6941,8772,3702,754
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader547634817870
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit