Högsta kreditvärdighet  Limit: 252 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-09-29AAA6 % av omsättningen2019-12
2019-10-22AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-08-30AA6 % av omsättningen2017-12
2017-07-26AA6 % av omsättningen2016-12
2016-09-02AA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-26A3 % av omsättningen2014-12
2014-08-22AA5 % av omsättningen2013-12
2013-08-13A3 % av omsättningen2012-12
2012-08-24AA5 % av omsättningen2011-12
2011-08-25AA5 % av omsättningen2010-12
2010-09-21AA3 % av omsättningen2009-12
2009-09-15AA4 % av omsättningen2008-12
2008-11-03A2 % av omsättningen2007-12
2008-09-11A1 % av omsättningen2007-12
2008-07-05A3 % av omsättningen2006-12
2008-01-03AA4 % av omsättningen2006-12
2007-07-13A3 % av omsättningen2006-12
2005-12-19NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-15
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
712  Teknisk provning och analys
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, Bo Benkt EdvardLedamot ordförande2021-09-09
Gerdes, ChristianLedamot2021-09-09
Lindell, KarinSuppleant2005-12-15
Lillkaas, Barbro ElisabethRevisor2007-04-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Nettoomsättning4,1964,2884,0464,4994,149
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter153684937
Total omsättning4,2114,3244,1304,5924,156
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror352409491537520
Övr externa kostnader1,4901,3861,0761,2651,284
Personalkostnader2,2632,3912,4352,6652,249
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader4,1174,2074,0544,5094,095
Varav avskrivningar1221524242
Rörelseresultat efter avskrivningar95116768361
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00002
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00002
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader10000
Summa räntekostnader10000
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader10000
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto93116758363
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition93116758363
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-28-4318560
Resultat före skatt65729414063
Skatt2236324142
Minoritetsintressen00000
Årets resultat4336629921

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier5365605193
Summa maskiner och inventarier5365605193
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar5365605193
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar490448399677432
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar550752863561740
Summa kortfristiga fordringar1,0401,2001,2621,2381,172
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank591860666777870
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar1,6312,0601,9282,0152,042
Summa tillgångar1,6842,1251,9882,0662,135
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat9091,2321,1711,0721,051
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat4336629921
Summa fritt eget kapital9521,2681,2331,1711,072
Summa eget kapital1,0521,3681,3331,2711,172
Summa obeskattade reserver16813996114170
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder411611159382
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder423456445588711
Summa kortfristiga skulder464617560681793
Summa eget kapital och skulder1,6842,1251,9882,0662,135

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-122018-122017-122016-122015-12Branschmedian
Omsättning kSEK4,2114,3244,1304,5924,156-
Resultat efter finansnetto kSEK93116758363-
Beräknat eget kapital kSEK1,1831,4761,4071,3591,304-
Tillgångar kSEK1,6842,1251,9882,0662,135-
Antal anställda66665-
Soliditet %70.369.570.865.861.144.4
Kassalikviditet %351.5333.9344.3295.9257.5172.2
Balanslikviditet %351.5333.9344.3295.9257.5190.6
Vinstmarginal %2.32.71.81.81.56.4
Avk totalt kapital %5.65.53.84313.7
Avk eget kapital %7.97.95.36.14.837
Skuldränta %0.200000.2
Riskbuffert5.45.53.84312.7
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.40.40.50.61.3
Räntetäckningsgrad ggr/år95000051.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.522.12.21.92

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-122018-122017-122016-122015-12
Företagsinteckningar0
Fastighetsinteckningar0
Övriga säkerheter0
Summa säkerheter0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser0
Summa ansvarsförbindelser0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda66665
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0
Löner till övriga1,694
Varav resultatlön0
Sociala kostnader547
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2021-09-26
Omfrågad
78
Bransch
79
Antal fakturor
6
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2021-09-26 erhållit information avseende 6 betalda fakturor, totalt belopp 23,154 SEK.