Högsta kreditvärdighet  Limit: 326 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2021-10-22AAA7 % av omsättningen2020-12
2020-09-29AAA6 % av omsättningen2019-12
2019-10-22AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-08-30AA6 % av omsättningen2017-12
2017-07-26AA6 % av omsättningen2016-12
2016-09-02AA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-26A3 % av omsättningen2014-12
2014-08-22AA5 % av omsättningen2013-12
2013-08-13A3 % av omsättningen2012-12
2012-08-24AA5 % av omsättningen2011-12
2011-08-25AA5 % av omsättningen2010-12
2010-09-21AA3 % av omsättningen2009-12
2009-09-15AA4 % av omsättningen2008-12
2008-11-03A2 % av omsättningen2007-12
2008-09-11A1 % av omsättningen2007-12
2008-07-05A3 % av omsättningen2006-12
2008-01-03AA4 % av omsättningen2006-12
2007-07-13A3 % av omsättningen2006-12
2005-12-19NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-15
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
712  Teknisk provning och analys
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, Bo Benkt EdvardLedamot ordförande2021-09-09
Gerdes, ChristianLedamot2021-09-09
Lindell, KarinSuppleant2005-12-15
Lillkaas, Barbro ElisabethRevisor2007-04-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Nettoomsättning4,5974,1964,2884,0464,499
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter7115368493
Total omsättning4,6684,2114,3244,1304,592
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror281352409491537
Övr externa kostnader1,3751,4901,3861,0761,265
Personalkostnader2,6232,2632,3912,4352,665
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader4,2914,1174,2074,0544,509
Varav avskrivningar1212215242
Rörelseresultat efter avskrivningar377951167683
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader01000
Summa räntekostnader01000
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader01000
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto376931167583
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition376931167583
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-97-28-431856
Resultat före skatt279657294140
Skatt6722363241
Minoritetsintressen00000
Årets resultat21243366299

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier4153656051
Summa maskiner och inventarier4153656051
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar4153656051
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar624490448399677
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar562550752863561
Summa kortfristiga fordringar1,1861,0401,2001,2621,238
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank854591860666777
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,0391,6312,0601,9282,015
Summa tillgångar2,0801,6842,1251,9882,066
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat9529091,2321,1711,072
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat21243366299
Summa fritt eget kapital1,1649521,2681,2331,171
Summa eget kapital1,2641,0521,3681,3331,271
Summa obeskattade reserver26516813996114
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder754116111593
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder476423456445588
Summa kortfristiga skulder551464617560681
Summa eget kapital och skulder2,0801,6842,1251,9882,066

Nyckeltal

Nyckeltal
 2020-122019-122018-122017-122016-12Branschmedian
Omsättning kSEK4,6684,2114,3244,1304,592-
Resultat efter finansnetto kSEK376931167583-
Beräknat eget kapital kSEK1,4701,1831,4761,4071,359-
Tillgångar kSEK2,0801,6842,1251,9882,066-
Antal anställda66666-
Soliditet %70.770.369.570.865.844.3
Kassalikviditet %370.1351.5333.9344.3295.9186.8
Balanslikviditet %370.1351.5333.9344.3295.9186.8
Vinstmarginal %8.12.32.71.81.812.1
Avk totalt kapital %18.15.65.53.8423.3
Avk eget kapital %25.67.97.95.36.152.8
Skuldränta %00.20000.2
Riskbuffert18.15.45.53.8422.6
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.40.40.40.51.3
Räntetäckningsgrad ggr/år09500097
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.22.522.12.22

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2020-122019-122018-122017-122016-12
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning240
Antal anställda66666
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-04-02
Omfrågad
78
Bransch
79
Antal fakturor
6
Snittdagar efter förfallodatum
2

Soliditet har per 2022-04-02 erhållit information avseende 6 betalda fakturor, totalt belopp 21,284 SEK.