Högsta kreditvärdighet  Limit: 33169 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra - noteringar finns

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-07-06AAA3 % av omsättningen2022-12
2022-09-08AAA3 % av omsättningen2021-12
2021-06-11AAA4 % av omsättningen2020-12
2020-06-05AAA3 % av omsättningen2019-12
2019-06-13AAA3 % av omsättningen2018-12
2018-06-01AAA3 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-06AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-28AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-03-29AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-11AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-06-14AAA3 % av omsättningen2010-12
2010-07-06AAA3 % av omsättningen2009-12
2009-06-30AAA2 % av omsättningen2008-12
2008-07-24AAA2 % av omsättningen2007-12
2007-07-20A2 % av omsättningen2006-12
2006-07-26A1 % av omsättningen2005-12
2005-07-21A2 % av omsättningen2004-12
2004-09-16A2 % av omsättningen2003-12
2003-06-24AA2 % av omsättningen2002-12
2002-07-19A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-10A1 % av omsättningen2000-12
2000-07-03A1 % av omsättningen1999-12
1999-07-18A2 % av omsättningen1998-12
1998-10-07A1 % av omsättningen1997-12
1997-04-28A1 % av omsättningen1996-12
1996-09-04B1995-12
1995-11-20C1994-12
1995-03-30B1994-12
1994-09-03B1993-12
1994-08-26B1993-12
1993-07-01-1992-12
1992-09-28-1991-12
1992-01-02NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1991-10-29
Nuv. namn registrerat
1993-06-07
Föregående namn
Järfälla Va & Byggentreprenad
Säte
Järfälla kommun
Registrerat aktiekapital
750,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4221  Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
4399  Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Altor Fund Manager AB352583365Sverige6,634,7070%
Eleda TopCo AB350842724Sverige54,7730%
Eleda MidCo AB350842723Sverige44,04693%
Eleda FinCo AB351278294Sverige25,000100%
Eleda BidCo AB350842722Sverige25,954100%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Van Der Heijden, EdmundExtern vd2023-01-10
Halvardsson, JohanLedamot ordförande2020-07-15
Lööw, JensLedamot2023-06-12
Condrup, PeterSuppleant2020-07-15
Pettersson, AndreasHuvudansvarig revisor2020-09-30
Ernst & Young ABRevisor2020-07-15

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Nettoomsättning1,098,329839,093779,648706,261798,136
Förändring av lager mm
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter7,3093,8042,7512964
Total omsättning1,105,638842,897782,399706,557798,140
Kostnader sålda varor999,101737,007674,105612,397736,224
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader43,86337,86431,53828,62522,016
Varav avskrivningar603243583899812
Rörelseresultat efter avskrivningar62,67468,02676,75665,53539,901
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag5920000
Externa ränteintäkter0043900
Övriga finansiella intäkter0001042
Summa finansiella intäkter59204391042
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader55018479102
Summa räntekostnader55018479102
Övriga finansiella kostnader01741506
Summa finansiella kostnader5517419979108
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto63,21167,85276,99665,46639,835
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition63,21167,85276,99665,46639,835
Koncernbidrag-61,500-68,600-351-428-927
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0231-19,43146817,500
Resultat före skatt1,711-51757,21465,50656,408
Skatt478412,34814,12212,553
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,233-52144,86651,38443,855

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier2398411,0841,6671,527
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar2398411,0841,6671,527
Andelar i koncern- och intresseföretag15,01315,0132500
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00001,498
Summa finansiella anläggningstillgångar15,01315,0132501,498
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar15,01315,0132501,498
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar98,85163,12366,42597,166112,538
Fordringar hos koncern- och intresseföretag100,302214,692149,0563,07233,273
Övriga kortfristiga fordringar109,51143,15642,76143,52325,720
Summa kortfristiga fordringar308,664320,971258,242143,761171,531
Summa kortfristiga placeringar00119,9514,962
Summa kassa/bank000113,01387,561
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar308,664320,971258,242276,724264,053
Summa tillgångar323,915336,825259,352278,391267,078
Aktiekapital750750750750750
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital150150150150150
Summa bundet eget kapital900900900900900
Balanserat resultat62,05662,57717,71128,32727,744
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,233-52144,86651,38443,855
Summa fritt eget kapital63,28962,05662,57779,71171,599
Summa eget kapital64,18962,95663,47780,61172,499
Summa obeskattade reserver19,20019,20019,4310468
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar6,79512,60421,79022,08219,513
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder95,60688,33973,67365,46577,606
Skulder till koncern- och intresseföretag79,62173,24503,5443,123
Övriga kortfristiga skulder58,50580,48180,980106,68993,868
Summa kortfristiga skulder233,732242,065154,653175,698174,597
Summa eget kapital och skulder323,915336,825259,352278,391267,078

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-122021-122020-122019-122018-12Branschmedian
Omsättning kSEK1,105,638842,897782,399706,557798,140-
Resultat efter finansnetto kSEK63,21167,85276,99665,46639,835-
Beräknat eget kapital kSEK79,16577,93278,63380,61172,864-
Tillgångar kSEK323,915336,825259,352278,391267,078-
Antal anställda196165149151144-
Soliditet %24.423.130.32927.330.6
Kassalikviditet %132.1132.6167157.5151.2132.1
Balanslikviditet %132.1132.6167157.5151.2132.1
Vinstmarginal %5.78.19.99.352.5
Avk totalt kapital %19.520.229.823.5154.3
Avk eget kapital %79.887.197.981.254.710.1
Skuldränta %000.100.10.1
Riskbuffert19.520.229.723.514.94.2
Skuldsättningsgrad ggr/år3.13.32.32.52.72.3
Räntetäckningsgrad ggr/år1,150.30419.5829.7391.64.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.42.532.531.3

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-122021-122020-122019-122018-12
Företagsinteckningar15,00015,00015,00015,00015,000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter15,00015,00015,00015,00015,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser8,0007,000
Summa ansvarsförbindelser8,0007,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning31,00022,000
Antal anställda196165149151144
Löner till styrelse och VD6,0245,4161,260
Varav tantiem00000
Löner till övriga109,52597,29592,33889,67883,627
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader46,03639,42634,07030,87830,871
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2024-05-25
Omfrågad
79
Bransch
78
Antal fakturor
24
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2024-05-25 erhållit information avseende 24 betalda fakturor, totalt belopp 349,475 SEK.