Högsta kreditvärdighet  Limit: 1568 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-11-08AAA4 % av omsättningen2018-04
2017-11-14AAA3 % av omsättningen2017-04
2016-11-22AA3 % av omsättningen2016-04
2015-11-11AA3 % av omsättningen2015-04
2014-11-11AAA3 % av omsättningen2014-04
2013-11-22A2 % av omsättningen2013-04
2012-12-08AA3 % av omsättningen2012-04
2011-12-09AAA4 % av omsättningen2011-04
2010-11-09AAA4 % av omsättningen2010-04
2009-11-26AA3 % av omsättningen2009-04
2008-11-12A2 % av omsättningen2008-04
2007-11-20AA3 % av omsättningen2007-04
2006-11-24AA4 % av omsättningen2006-04
2005-11-30AAA5 % av omsättningen2005-04
2005-06-04AAA5 % av omsättningen2004-04
2004-12-14AA5 % av omsättningen2004-04
2003-11-20AA4 % av omsättningen2003-04
2002-11-21AA4 % av omsättningen2002-04
2001-11-28A3 % av omsättningen2001-04
2001-03-28A3 % av omsättningen2000-04
2000-10-30AA5 % av omsättningen2000-04
1999-12-08AA5 % av omsättningen1999-04
1998-11-11AA6 % av omsättningen1998-04
1997-12-04A3 % av omsättningen1997-04
1996-12-17B1996-04
1995-05-24NYTT-
1994-11-28--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1994-11-14
Nuv. namn registrerat
1996-02-16
Föregående namn
Trådklöver AB
Säte
Sigtuna kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4941  Vägtransport, godstrafik
4520  Däckservice

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Skånela Holding AB350089672Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, ThomasLedamot1996-02-16
Svensson, EvaSuppleant1996-02-16
Lindvall, SandraHuvudansvarig revisor2018-07-03
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2013-11-29

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-042017-042016-042015-042014-04
Nettoomsättning37,90932,90627,32221,39117,840
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1,303246392111320
Total omsättning39,21233,15227,71421,50218,160
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter13,88411,79410,0509,3916,606
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader2,3722,3952,0201,5782,040
Personalkostnader9,4118,5388,8835,0394,163
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader4343703383170
Summa rörelsekostnader32,49128,29925,24519,08614,961
Varav avskrivningar6,3905,2023,9542,7612,152
Rörelseresultat efter avskrivningar6,7214,8532,4702,4163,199
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter8815141
Övriga finansiella intäkter0330720
Summa finansiella intäkter84115861
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader551479410307319
Summa räntekostnader551479410307319
Övriga finansiella kostnader077012
Summa finansiella kostnader551486417307331
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto6,1774,4072,0682,1972,869
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition6,1774,4072,0682,1972,869
Koncernbidrag-26-25-27-57-60
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-5,051-3,583-1,665-2,028-2,701
Resultat före skatt1,100799376113108
Skatt2742043591440
Minoritetsintressen00000
Årets resultat826595179968

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-042017-042016-042015-042014-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner30,69025,99917,54717,43112,669
Inventarier10,6838,4855,313506152
Summa maskiner och inventarier41,37334,48422,86017,93712,821
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar41,37334,48422,86017,93712,821
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar3,8373,0962,5772,2151,825
Summa finansiella anläggningstillgångar3,8373,0962,5772,2151,825
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar3,8373,0962,5772,2151,825
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1010101031
Summa varulager1010101031
Kundfordringar3,0512,8973,4362,4341,265
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar5,2983,4442,8443,3033,402
Summa kortfristiga fordringar8,3496,3416,2805,7374,667
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank4451,3301,8276771,126
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar8,8047,6808,1176,4245,825
Summa tillgångar54,01445,26033,55426,57520,470
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat1,325730713614547
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat826595179968
Summa fritt eget kapital2,1511,325730713615
Summa eget kapital2,2711,445850833735
Summa obeskattade reserver19,32114,27010,6879,0226,994
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,8461,7351,642432418
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner18,50115,99810,9059,0675,302
Skulder till koncern- och intresseföretag5771,1511,1271,1001,443
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder19,07817,14912,03210,1676,745
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner7,7796,5994,0373,0112,501
Leverantörsskulder1,2201,1911,7511,858979
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,4992,8702,5551,2522,098
Summa kortfristiga skulder11,49810,6608,3436,1215,578
Summa eget kapital och skulder54,01445,26033,55426,57520,470

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-042017-042016-042015-042014-04Branschmedian
Omsättning kSEK39,21233,15227,71421,50218,160-
Resultat efter finansnetto kSEK6,1774,4072,0682,1972,869-
Beräknat eget kapital kSEK17,34112,5759,1857,8706,190-
Tillgångar kSEK54,01445,26033,55426,57520,470-
Antal anställda2017151411-
Soliditet %32.127.827.429.630.226.5
Kassalikviditet %76.57297.2104.8103.996.6
Balanslikviditet %76.67297.3105104.498.6
Vinstmarginal %17.214.8911.617.62.9
Avk totalt kapital %12.510.87.49.415.64.9
Avk eget kapital %35.63522.527.946.314.8
Skuldränta %1.51.51.71.62.21.2
Riskbuffert119.35.77.813.43.9
Skuldsättningsgrad ggr/år2.12.62.72.42.32.6
Räntetäckningsgrad ggr/år12.210.26.18.1105.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.70.70.80.80.91.7

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-042017-042016-042015-042014-04
Företagsinteckningar2,150650650250250
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter36,18230,62821,75516,42611,133
Summa säkerheter38,33231,27822,40516,67611,383
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser44328673560
Summa ansvarsförbindelser44328673560
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda2017151411
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga5,4973,6983,079
Varav resultatlön000
Sociala kostnader3,1861,2411,002
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit1,500400400400400
Utnyttjad checkräkningskredit00000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-11-17
Omfrågad
78
Bransch
79
Antal fakturor
24
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2019-11-17 erhållit information avseende 24 betalda fakturor, totalt belopp 104,033 SEK.