God kreditvärdighet  Limit: 1454 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Tillfredsställande
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-12-28AA3 % av omsättningen2022-04
2022-06-01AA3 % av omsättningen2021-04
2022-05-01C2020-04
2020-12-11AAA4 % av omsättningen2020-04
2019-11-23AAA3 % av omsättningen2019-04
2018-11-08AAA4 % av omsättningen2018-04
2017-11-14AAA3 % av omsättningen2017-04
2016-11-22AA3 % av omsättningen2016-04
2015-11-11AA3 % av omsättningen2015-04
2014-11-11AAA3 % av omsättningen2014-04
2013-11-22A2 % av omsättningen2013-04
2012-12-08AA3 % av omsättningen2012-04
2011-12-09AAA4 % av omsättningen2011-04
2010-11-09AAA4 % av omsättningen2010-04
2009-11-26AA3 % av omsättningen2009-04
2008-11-12A2 % av omsättningen2008-04
2007-11-20AA3 % av omsättningen2007-04
2006-11-24AA4 % av omsättningen2006-04
2005-11-30AAA5 % av omsättningen2005-04
2005-06-04AAA5 % av omsättningen2004-04
2004-12-14AA5 % av omsättningen2004-04
2003-11-20AA4 % av omsättningen2003-04
2002-11-21AA4 % av omsättningen2002-04
2001-11-28A3 % av omsättningen2001-04
2001-03-28A3 % av omsättningen2000-04
2000-10-30AA5 % av omsättningen2000-04
1999-12-08AA5 % av omsättningen1999-04
1998-11-11AA6 % av omsättningen1998-04
1997-12-04A3 % av omsättningen1997-04
1996-12-17B1996-04
1995-05-24NYTT-
1994-11-28--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1994-11-14
Nuv. namn registrerat
1996-02-16
Föregående namn
Trådklöver AB
Säte
Sigtuna kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4941  Vägtransport, godstrafik
4532  Detaljhandel med reservd. tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Skånela Holding AB350089672Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, ThomasLedamot1996-02-16
Svensson, EvaSuppleant1996-02-16
Spets, PatrikHuvudansvarig revisor2022-10-12
Bdo Mälardalen ABRevisor2022-10-12

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-042021-042020-042019-042018-04
Nettoomsättning46,40340,76142,85942,73137,909
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2,0931,4003,1374971,303
Total omsättning48,49642,16145,99643,22839,212
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter21,45116,42618,89316,63313,884
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader3,0973,1462,3202,5332,372
Personalkostnader11,69112,71512,48712,2549,411
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader176437840709434
Summa rörelsekostnader47,24841,57542,70739,79432,491
Varav avskrivningar10,8338,8518,1677,6656,390
Rörelseresultat efter avskrivningar1,2475873,2893,4346,721
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter11161008
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter11161008
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader692731800687551
Summa räntekostnader692731800687551
Övriga finansiella kostnader00100
Summa finansiella kostnader692731801687551
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto566-1282,4992,7476,177
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition566-1282,4992,7476,177
Koncernbidrag-20-49-21-26-26
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0134-2,439-1,587-5,051
Resultat före skatt546-43391,1331,100
Skatt136038279274
Minoritetsintressen00000
Årets resultat410-431854826

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-042021-042020-042019-042018-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner27,82030,58525,68130,90730,690
Inventarier20,23119,87020,30913,61510,683
Summa maskiner och inventarier48,05150,45545,99044,52241,373
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar48,05150,45545,99044,52241,373
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar5,6635,2664,7764,3273,837
Summa finansiella anläggningstillgångar5,6635,2664,7764,3273,837
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar5,6635,2664,7764,3273,837
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1010101010
Summa varulager1010101010
Kundfordringar6,9412,5682,7894,4873,051
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar2,4174,0574,3063,2605,298
Summa kortfristiga fordringar9,3586,6257,0957,7478,349
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank3,0372,7454,1132,802445
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar12,4059,38011,21810,5598,804
Summa tillgångar66,11865,10061,98459,40754,014
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat2,9643,0073,0062,1521,325
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat410-431854826
Summa fritt eget kapital3,3742,9643,0073,0062,151
Summa eget kapital3,4943,0843,1273,1262,271
Summa obeskattade reserver23,21323,21323,34720,90819,321
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar2,2342,1392,0441,9421,846
Obligationslån23,2170000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner29322,12016,39720,91618,501
Skulder till koncern- och intresseföretag0773724703577
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder23,51022,89317,12121,61919,078
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner7,0407,56111,1836,7467,779
Leverantörsskulder3,5931,5311,5911,2861,220
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder3,0344,6803,5713,7812,499
Summa kortfristiga skulder13,66713,77216,34511,81311,498
Summa eget kapital och skulder66,11865,10061,98459,40754,014

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-042021-042020-042019-042018-04Branschmedian
Omsättning kSEK48,49642,16145,99643,22839,212-
Resultat efter finansnetto kSEK566-1282,4992,7476,177-
Beräknat eget kapital kSEK21,60021,19021,33719,43417,341-
Tillgångar kSEK66,11865,10061,98459,40754,014-
Antal anställda1719232320-
Soliditet %32.732.634.432.732.128.5
Kassalikviditet %90.76868.689.376.5105.1
Balanslikviditet %90.868.168.689.476.6108.1
Vinstmarginal %2.61.47.27.917.25.1
Avk totalt kapital %1.90.95.35.812.58.4
Avk eget kapital %2.6-0.611.714.135.623.4
Skuldränta %1.61.721.71.51.6
Riskbuffert0.3-0.73.44.1116.6
Skuldsättningsgrad ggr/år2.12.11.92.12.12.3
Räntetäckningsgrad ggr/år1.80.84.1512.27.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.70.60.70.70.71.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-042021-042020-042019-042018-04
Företagsinteckningar2,1502,1502,1502,1502,150
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter38,10130,23142,90740,04836,182
Summa säkerheter40,25132,38145,05742,19838,332
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser777854255489443
Summa ansvarsförbindelser777854255489443
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda1719232320
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit1,5001,5001,500
Utnyttjad checkräkningskredit000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-09-30
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
26
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2023-09-30 erhållit information avseende 26 betalda fakturor, totalt belopp 406,336 SEK.