Högsta kreditvärdighet  Limit: 994 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-11-14AAA3 % av omsättningen2017-04
2016-11-22AA3 % av omsättningen2016-04
2015-11-11AA3 % av omsättningen2015-04
2014-11-11AAA3 % av omsättningen2014-04
2013-11-22A2 % av omsättningen2013-04
2012-12-08AA3 % av omsättningen2012-04
2011-12-09AAA4 % av omsättningen2011-04
2010-11-09AAA4 % av omsättningen2010-04
2009-11-26AA3 % av omsättningen2009-04
2008-11-12A2 % av omsättningen2008-04
2007-11-20AA3 % av omsättningen2007-04
2006-11-24AA4 % av omsättningen2006-04
2005-11-30AAA5 % av omsättningen2005-04
2005-06-04AAA5 % av omsättningen2004-04
2004-12-14AA5 % av omsättningen2004-04
2003-11-20AA4 % av omsättningen2003-04
2002-11-21AA4 % av omsättningen2002-04
2001-11-28A3 % av omsättningen2001-04
2001-03-28A3 % av omsättningen2000-04
2000-10-30AA5 % av omsättningen2000-04
1999-12-08AA5 % av omsättningen1999-04
1998-11-11AA6 % av omsättningen1998-04
1997-12-04A3 % av omsättningen1997-04
1996-12-17B1996-04
1995-05-24NYTT-
1994-11-28--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1994-11-14
Nuv. namn registrerat
1996-02-16
Föregående namn
Trådklöver AB
Säte
Sigtuna kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4941  Vägtransport, godstrafik
4520  Däckservice

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Skånela Holding AB350089672Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, ThomasLedamot1996-02-16
Svensson, EvaSuppleant1996-02-16
Lindvall, SandraHuvudansvarig revisor2018-07-03
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2013-11-29

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-042016-042015-042014-042013-04
Nettoomsättning32,90627,32221,39117,84014,248
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter246392111320681
Total omsättning33,15227,71421,50218,16014,929
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter11,79410,0509,3916,6066,030
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader2,3952,0201,5782,0401,828
Personalkostnader8,5388,8835,0394,1634,555
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader370338317086
Summa rörelsekostnader28,29925,24519,08614,96114,191
Varav avskrivningar5,2023,9542,7612,1521,692
Rörelseresultat efter avskrivningar4,8532,4702,4163,199737
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter8151410
Övriga finansiella intäkter33072025
Summa finansiella intäkter411586125
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader479410307319244
Summa räntekostnader479410307319244
Övriga finansiella kostnader770120
Summa finansiella kostnader486417307331244
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto4,4072,0682,1972,869518
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition4,4072,0682,1972,869518
Koncernbidrag-25-27-57-60-55
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-3,583-1,665-2,028-2,701-290
Resultat före skatt799376113108173
Skatt204359144071
Minoritetsintressen00000
Årets resultat595179968102

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-042016-042015-042014-042013-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner25,99917,54717,43112,66912,928
Inventarier8,4855,313506152224
Summa maskiner och inventarier34,48422,86017,93712,82113,152
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar34,48422,86017,93712,82113,152
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar3,0962,5772,2151,8251,597
Summa finansiella anläggningstillgångar3,0962,5772,2151,8251,597
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar3,0962,5772,2151,8251,597
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1010103131
Summa varulager1010103131
Kundfordringar2,8973,4362,4341,2652,260
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar3,4442,8443,3033,402843
Summa kortfristiga fordringar6,3416,2805,7374,6673,103
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank1,3301,8276771,12644
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar7,6808,1176,4245,8253,178
Summa tillgångar45,26033,55426,57520,47017,928
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat730713614547444
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat595179968102
Summa fritt eget kapital1,325730713615546
Summa eget kapital1,445850833735666
Summa obeskattade reserver14,27010,6879,0226,9944,294
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,7351,642432418403
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner15,99810,9059,0675,3026,602
Skulder till koncern- och intresseföretag1,1511,1271,1001,4431,383
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder17,14912,03210,1676,7457,985
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner6,5994,0373,0112,5012,697
Leverantörsskulder1,1911,7511,858979742
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,8702,5551,2522,0981,141
Summa kortfristiga skulder10,6608,3436,1215,5784,580
Summa eget kapital och skulder45,26033,55426,57520,47017,928

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-042016-042015-042014-042013-04Branschmedian
Omsättning kSEK33,15227,71421,50218,16014,929-
Resultat efter finansnetto kSEK4,4072,0682,1972,869518-
Beräknat eget kapital kSEK12,5759,1857,8706,1904,015-
Tillgångar kSEK45,26033,55426,57520,47017,928-
Antal anställda1715141111-
Soliditet %27.827.429.630.222.427.9
Kassalikviditet %7297.2104.8103.968.7102
Balanslikviditet %7297.3105104.469.4103.6
Vinstmarginal %14.8911.617.65.13.9
Avk totalt kapital %10.87.49.415.64.36.3
Avk eget kapital %3522.527.946.312.916.3
Skuldränta %1.51.71.62.21.81.4
Riskbuffert9.35.77.813.42.54.8
Skuldsättningsgrad ggr/år2.62.72.42.33.52.5
Räntetäckningsgrad ggr/år10.26.18.1103.15.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.70.80.80.90.81.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-042016-042015-042014-042013-04
Företagsinteckningar650650250250250
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter30,62821,75516,42611,13311,979
Summa säkerheter31,27822,40516,67611,38312,229
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser286735600
Summa ansvarsförbindelser286735600
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00000
Antal anställda1715141111
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga5,4973,6983,0793,362
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader3,1861,2411,0021,164
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit400400400400400
Utnyttjad checkräkningskredit00000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-10-14
Omfrågad
79
Bransch
80
Antal fakturor
19
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2018-10-14 erhållit information avseende 19 betalda fakturor, totalt belopp 63,988 SEK.