God kreditvärdighet  Limit: 1264 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Tillfredsställande
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-06-01AA3 % av omsättningen2021-04
2022-05-01C2020-04
2020-12-11AAA4 % av omsättningen2020-04
2019-11-23AAA3 % av omsättningen2019-04
2018-11-08AAA4 % av omsättningen2018-04
2017-11-14AAA3 % av omsättningen2017-04
2016-11-22AA3 % av omsättningen2016-04
2015-11-11AA3 % av omsättningen2015-04
2014-11-11AAA3 % av omsättningen2014-04
2013-11-22A2 % av omsättningen2013-04
2012-12-08AA3 % av omsättningen2012-04
2011-12-09AAA4 % av omsättningen2011-04
2010-11-09AAA4 % av omsättningen2010-04
2009-11-26AA3 % av omsättningen2009-04
2008-11-12A2 % av omsättningen2008-04
2007-11-20AA3 % av omsättningen2007-04
2006-11-24AA4 % av omsättningen2006-04
2005-11-30AAA5 % av omsättningen2005-04
2005-06-04AAA5 % av omsättningen2004-04
2004-12-14AA5 % av omsättningen2004-04
2003-11-20AA4 % av omsättningen2003-04
2002-11-21AA4 % av omsättningen2002-04
2001-11-28A3 % av omsättningen2001-04
2001-03-28A3 % av omsättningen2000-04
2000-10-30AA5 % av omsättningen2000-04
1999-12-08AA5 % av omsättningen1999-04
1998-11-11AA6 % av omsättningen1998-04
1997-12-04A3 % av omsättningen1997-04
1996-12-17B1996-04
1995-05-24NYTT-
1994-11-28--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1994-11-14
Nuv. namn registrerat
1996-02-16
Föregående namn
Trådklöver AB
Säte
Sigtuna kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4941  Vägtransport, godstrafik
4520  Däckservice

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Skånela Holding AB350089672Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, ThomasLedamot1996-02-16
Svensson, EvaSuppleant1996-02-16
Lindvall, SandraHuvudansvarig revisor2018-07-03
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2013-11-29

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-042020-042019-042018-042017-04
Nettoomsättning40,76142,85942,73137,90932,906
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1,4003,1374971,303246
Total omsättning42,16145,99643,22839,21233,152
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter16,42618,89316,63313,88411,794
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader3,1462,3202,5332,3722,395
Personalkostnader12,71512,48712,2549,4118,538
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader437840709434370
Summa rörelsekostnader41,57542,70739,79432,49128,299
Varav avskrivningar8,8518,1677,6656,3905,202
Rörelseresultat efter avskrivningar5873,2893,4346,7214,853
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1610088
Övriga finansiella intäkter000033
Summa finansiella intäkter16100841
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader731800687551479
Summa räntekostnader731800687551479
Övriga finansiella kostnader01007
Summa finansiella kostnader731801687551486
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto-1282,4992,7476,1774,407
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition-1282,4992,7476,1774,407
Koncernbidrag-49-21-26-26-25
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner134-2,439-1,587-5,051-3,583
Resultat före skatt-43391,1331,100799
Skatt038279274204
Minoritetsintressen00000
Årets resultat-431854826595

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-042020-042019-042018-042017-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner30,58525,68130,90730,69025,999
Inventarier19,87020,30913,61510,6838,485
Summa maskiner och inventarier50,45545,99044,52241,37334,484
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar50,45545,99044,52241,37334,484
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar5,2664,7764,3273,8373,096
Summa finansiella anläggningstillgångar5,2664,7764,3273,8373,096
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar5,2664,7764,3273,8373,096
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1010101010
Summa varulager1010101010
Kundfordringar2,5682,7894,4873,0512,897
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar4,0574,3063,2605,2983,444
Summa kortfristiga fordringar6,6257,0957,7478,3496,341
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank2,7454,1132,8024451,330
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar9,38011,21810,5598,8047,680
Summa tillgångar65,10061,98459,40754,01445,260
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat3,0073,0062,1521,325730
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat-431854826595
Summa fritt eget kapital2,9643,0073,0062,1511,325
Summa eget kapital3,0843,1273,1262,2711,445
Summa obeskattade reserver23,21323,34720,90819,32114,270
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar2,1392,0441,9421,8461,735
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner22,12016,39720,91618,50115,998
Skulder till koncern- och intresseföretag7737247035771,151
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder22,89317,12121,61919,07817,149
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner7,56111,1836,7467,7796,599
Leverantörsskulder1,5311,5911,2861,2201,191
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder4,6803,5713,7812,4992,870
Summa kortfristiga skulder13,77216,34511,81311,49810,660
Summa eget kapital och skulder65,10061,98459,40754,01445,260

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-042020-042019-042018-042017-04Branschmedian
Omsättning kSEK42,16145,99643,22839,21233,152-
Resultat efter finansnetto kSEK-1282,4992,7476,1774,407-
Beräknat eget kapital kSEK21,19021,33719,43417,34112,575-
Tillgångar kSEK65,10061,98459,40754,01445,260-
Antal anställda1923232017-
Soliditet %32.634.432.732.127.828.5
Kassalikviditet %6868.689.376.572105.1
Balanslikviditet %68.168.689.476.672108.1
Vinstmarginal %1.47.27.917.214.85.1
Avk totalt kapital %0.95.35.812.510.88.4
Avk eget kapital %-0.611.714.135.63523.4
Skuldränta %1.721.71.51.51.6
Riskbuffert-0.73.44.1119.36.6
Skuldsättningsgrad ggr/år2.11.92.12.12.62.3
Räntetäckningsgrad ggr/år0.84.1512.210.27.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.60.70.70.70.71.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-042020-042019-042018-042017-04
Företagsinteckningar2,1502,1502,1502,150650
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter30,23142,90740,04836,18230,628
Summa säkerheter32,38145,05742,19838,33231,278
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser854255489443286
Summa ansvarsförbindelser854255489443286
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda1923232017
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit1,5001,5001,500400
Utnyttjad checkräkningskredit0000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-09-24
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
30
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2022-09-24 erhållit information avseende 30 betalda fakturor, totalt belopp 371,365 SEK.