Högsta kreditvärdighet  Limit: 4396 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra - noteringar finns

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-10-22AAA3 % av omsättningen2018-12
2018-09-07AA3 % av omsättningen2017-12
2017-07-08AAA4 % av omsättningen2016-12
2016-06-14AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-11-14AA4 % av omsättningen2014-12
2015-07-15AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-05-20AA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-11A3 % av omsättningen2012-12
2012-07-12A2 % av omsättningen2011-12
2011-08-18AA4 % av omsättningen2010-12
2010-07-21AA4 % av omsättningen2009-12
2010-06-11B2008-06
2009-02-19A3 % av omsättningen2008-06
2008-02-27AA3 % av omsättningen2007-06
2006-12-14AA4 % av omsättningen2006-06
2006-02-21A3 % av omsättningen2005-06
2005-02-15AA4 % av omsättningen2004-06
2004-02-16AA4 % av omsättningen2003-06
2003-02-13AA4 % av omsättningen2002-06
2002-05-16AA4 % av omsättningen2001-06
2002-01-29A3 % av omsättningen2001-06
2001-01-24A2 % av omsättningen2000-06
2000-05-06A3 % av omsättningen1999-06
2000-02-21B1999-06
1999-03-14C1998-06
1998-09-06C-
1997-06-13B-
1997-03-12--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1997-03-04
Nuv. namn registrerat
1999-03-16
Föregående namn
Mitt i Skåne AB
Säte
Malmö kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
1013  Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Jakobsson, JanVd & ordförande2010-07-23
Andersson, KayLedamot2009-07-07
Andersson, YvonneLedamot2009-07-07
Andersson, FredrikLedamot2017-12-18
Andersson, MikaelLedamot2017-10-23
Frank, NiclasRevisor2006-06-05

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning146,489107,250103,31998,62597,426
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter573221214105
Total omsättning146,546107,572103,32098,83997,531
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter101,41074,39268,99566,48566,340
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader19,75614,34814,52113,04212,943
Personalkostnader18,81216,44915,27613,57013,046
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader000090
Summa rörelsekostnader142,660106,53799,79493,89093,173
Varav avskrivningar2,6821,3481,002793754
Rörelseresultat efter avskrivningar3,8861,0353,5274,9504,358
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter411000
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter411000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader454247175179167
Summa räntekostnader454247175179167
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader454247175179167
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto3,4377903,3614,7714,192
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition3,4377903,3614,7714,192
Koncernbidrag0-500-215-1100
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-1,82451-778-1,252-1,168
Resultat före skatt1,6133412,3683,4093,024
Skatt37587544764683
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,2382541,8242,6452,341

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier15,63715,3444,5023,5693,520
Summa maskiner och inventarier15,63715,3444,5023,5693,520
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)0004030
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar15,63715,3444,5023,9723,520
Andelar i koncern- och intresseföretag2,6702,6702,6702,6702,670
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar2,6702,6702,6702,6702,670
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,6702,6702,6703,0732,670
Pågående arbete00000
Övrigt varulager9,4506,7065,1334,7014,939
Summa varulager9,4506,7065,1334,7014,939
Kundfordringar21,74917,14715,71913,78613,970
Fordringar hos koncern- och intresseföretag1,4481,19826500
Övriga kortfristiga fordringar4372,036683922562
Summa kortfristiga fordringar23,63420,38116,66714,70814,532
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank663,1422,251455
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar33,08927,09324,94221,66019,926
Summa tillgångar51,39745,10732,11528,30226,116
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital6060606060
Summa bundet eget kapital360360360360360
Balanserat resultat6,3756,1214,2974,6523,511
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,2382541,8242,6452,341
Summa fritt eget kapital7,6136,3756,1217,2975,852
Summa eget kapital7,9736,7356,4817,6576,212
Summa obeskattade reserver7,8416,0176,0685,2904,038
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner12,42510,8572,1771,9292,385
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder075744900
Summa långfristiga skulder12,42510,9322,2512,4192,385
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner1,9461,5049486861,089
Leverantörsskulder16,72815,37812,6288,8688,565
Skulder till koncern- och intresseföretag176926550179148
Övriga kortfristiga skulder4,3083,6153,1893,2033,680
Summa kortfristiga skulder23,15821,42317,31512,93613,482
Summa eget kapital och skulder51,39745,10732,11528,30226,116

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK146,546107,572103,32098,83997,531-
Resultat efter finansnetto kSEK3,4377903,3614,7714,192-
Beräknat eget kapital kSEK14,08911,42811,21411,7839,361-
Tillgångar kSEK51,39745,10732,11528,30226,116-
Antal anställda3027252525-
Soliditet %27.425.334.941.635.842.1
Kassalikviditet %102.195.2114.4131.1111.2112.7
Balanslikviditet %142.9126.5144167.4147.8167
Vinstmarginal %2.713.454.52.9
Avk totalt kapital %7.62.31117.516.78.4
Avk eget kapital %24.46.93040.544.824
Skuldränta %1.20.70.81.111
Riskbuffert6.41.610.216.415.77.5
Skuldsättningsgrad ggr/år2.62.91.91.41.81.4
Räntetäckningsgrad ggr/år8.64.220.227.726.117.2
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.92.43.23.53.72.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar8,8008,8008,8008,8008,800
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter11,88712,0472,6702,6701,670
Summa säkerheter20,68720,84711,47011,47010,470
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser15,42016,072000
Summa ansvarsförbindelser15,42016,072000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning3753,0001,200
Antal anställda3027252525
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga9,7909,494
Varav resultatlön00
Sociala kostnader3,6673,392
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit7,0005,0005,0005,0005,000
Utnyttjad checkräkningskredit5,6861,582000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-08-09
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
45
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2020-08-09 erhållit information avseende 45 betalda fakturor, totalt belopp 177,881 SEK.