Kreditvärdig  Limit: 14 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Tillfredsställande
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-07-04A1 % av omsättningen2016-12
2016-07-08AA2 % av omsättningen2015-12
2015-09-01AA5 % av omsättningen2014-12
2014-09-17A3 % av omsättningen2013-12
2013-09-11B2012-12
2012-08-24C2011-12
2011-08-02B2010-12
2010-03-26A3 % av omsättningen2009-08
2009-03-09A3 % av omsättningen2008-08
2008-03-28A3 % av omsättningen2007-08
2007-02-15A3 % av omsättningen2006-08
2005-12-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-22
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Värmdö kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
5520  Stugbyverksamhet m.m.
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
von Rosen, MagdalenaLedamot2010-11-15
von Rosen, Jürgen Björn WoldemarSuppleant2005-12-22

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning1,3841,5141,318965914
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter106207112187
Total omsättning1,4901,7211,430983921
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00010
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader462536387359330
Personalkostnader9941,038767525520
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader1,4581,5741,154888881
Varav avskrivningar200331
Rörelseresultat efter avskrivningar321472779740
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader11011
Summa räntekostnader11011
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader11011
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto311452779640
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition311452779640
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0-35-7000
Resultat före skatt311102079640
Skatt8254840
Minoritetsintressen00000
Årets resultat23851599240

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark250000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00003
Summa maskiner och inventarier00003
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar250003
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar01031520
Summa finansiella anläggningstillgångar01031520
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar01031520
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar1,794937000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar843372358
Summa kortfristiga fordringar1,87897072358
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank461652761391304
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,3401,622769414362
Summa tillgångar2,3641,632800466365
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat26818374-18-59
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat23851599240
Summa fritt eget kapital29126823374-19
Summa eget kapital39136833317481
Summa obeskattade reserver1051057000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder1,8691,159397292283
Summa kortfristiga skulder1,8691,159397292283
Summa eget kapital och skulder2,3641,632800466365

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK1,4901,7211,430983921-
Resultat efter finansnetto kSEK311452779640-
Beräknat eget kapital kSEK47244938717481-
Tillgångar kSEK2,3641,632800466365-
Antal anställda33332-
Soliditet %2027.648.537.322.232.5
Kassalikviditet %125.2139.9193.7141.8127.9156.6
Balanslikviditet %125.2139.9193.7141.8127.9166
Vinstmarginal %2.18.519.49.94.33.4
Avk totalt kapital %1.4934.620.8112.9
Avk eget kapital %6.632.271.555.249.410
Skuldränta %0.10.100.30.41.2
Riskbuffert1.38.934.620.510.61.3
Skuldsättningsgrad ggr/år42.61.11.73.51.3
Räntetäckningsgrad ggr/år32147097402.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.61.11.82.12.50.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar0000
Fastighetsinteckningar0000
Övriga säkerheter0000
Summa säkerheter0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning000
Antal anställda33332
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga736519493500
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader270198190197
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit