God kreditvärdighet  Limit: 29 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2021-10-28AA2 % av omsättningen2020-12
2020-07-17A1 % av omsättningen2019-12
2019-08-01AA2 % av omsättningen2018-12
2018-09-14A1 % av omsättningen2017-12
2017-07-04A1 % av omsättningen2016-12
2016-07-08AA2 % av omsättningen2015-12
2015-09-01AA5 % av omsättningen2014-12
2014-09-17A3 % av omsättningen2013-12
2013-09-11B2012-12
2012-08-24C2011-12
2011-08-02B2010-12
2010-03-26A3 % av omsättningen2009-08
2009-03-09A3 % av omsättningen2008-08
2008-03-28A3 % av omsättningen2007-08
2007-02-15A3 % av omsättningen2006-08
2005-12-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-22
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Värmdö kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
5520  Stugbyverksamhet m.m.
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
von Rosen, MagdalenaLedamot2010-11-15
von Rosen, Jürgen Björn WoldemarSuppleant2005-12-22

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Nettoomsättning1,4611,6201,6971,3801,384
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter16143339106
Total omsättning1,4771,6341,7301,4191,490
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter15221700
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader381403456465462
Personalkostnader8921,153880931994
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader1,2911,5811,3561,3991,458
Varav avskrivningar33332
Rörelseresultat efter avskrivningar186533742032
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00100
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00100
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader21401
Summa räntekostnader21401
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader21401
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto184523722031
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition184523722031
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner070-9500
Resultat före skatt1841222762031
Skatt42296358
Minoritetsintressen00000
Årets resultat142932131523

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark1417192225
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1417192225
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0014270
Summa finansiella anläggningstillgångar0014270
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar0014270
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar1,6032,1251,99201,794
Fordringar hos koncern- och intresseföretag0001,3120
Övriga kortfristiga fordringar66256711584
Summa kortfristiga fordringar1,6692,1502,0591,4271,878
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank1,037740967631461
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,7072,8903,0262,0582,340
Summa tillgångar2,7212,9073,0592,1072,364
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat362269205191268
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat142932131523
Summa fritt eget kapital504362418206291
Summa eget kapital604462518306391
Summa obeskattade reserver130130200105105
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder1,9882,3152,3411,6971,869
Summa kortfristiga skulder1,9882,3152,3411,6971,869
Summa eget kapital och skulder2,7212,9073,0592,1072,364

Nyckeltal

Nyckeltal
 2020-122019-122018-122017-122016-12Branschmedian
Omsättning kSEK1,4771,6341,7301,4191,490-
Resultat efter finansnetto kSEK184523722031-
Beräknat eget kapital kSEK705563674387472-
Tillgångar kSEK2,7212,9073,0592,1072,364-
Antal anställda33333-
Soliditet %25.919.42218.42038.6
Kassalikviditet %136.2124.8129.3121.3125.2169
Balanslikviditet %136.2124.8129.3121.3125.2174.5
Vinstmarginal %12.63.221.71.42.14.5
Avk totalt kapital %6.81.812.30.91.42.8
Avk eget kapital %26.19.255.25.26.65.3
Skuldränta %0.100.200.11
Riskbuffert6.71.812.10.91.31.3
Skuldsättningsgrad ggr/år2.94.23.54.441.4
Räntetäckningsgrad ggr/år935393.80321.7
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.50.60.60.70.60.7

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2020-122019-122018-122017-122016-12
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning100150100
Antal anställda33333
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit