God kreditvärdighet  Limit: 34 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2016-07-08AA2 % av omsättningen2015-12
2015-09-01AA5 % av omsättningen2014-12
2014-09-17A3 % av omsättningen2013-12
2013-09-11B2012-12
2012-08-24C2011-12
2011-08-02B2010-12
2010-03-26A3 % av omsättningen2009-08
2009-03-09A3 % av omsättningen2008-08
2008-03-28A3 % av omsättningen2007-08
2007-02-15A3 % av omsättningen2006-08
2005-12-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-22
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Värmdö kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
5520  Stugbyverksamhet m.m.
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
von Rosen, MagdalenaLedamot2010-11-15
von Rosen, Jürgen Björn WoldemarSuppleant2005-12-22

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2015-122014-122013-122012-122011-12
Nettoomsättning1,5141,318965914592
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2071121876
Total omsättning1,7211,430983921598
Kostnader sålda varor00000
Råvaror och förnödenheter00100
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader536387359330236
Personalkostnader1,038767525520418
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader1,5741,154888881685
Varav avskrivningar0033131
Rörelseresultat efter avskrivningar1472779740-87
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader10110
Summa räntekostnader10110
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader10110
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1452779640-87
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1452779640-87
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-35-70000
Resultat före skatt1102079640-87
Skatt2548400
Minoritetsintressen00000
Årets resultat851599240-87

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2015-122014-122013-122012-122011-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier000333
Summa maskiner och inventarier000333
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar000333
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar10315200
Summa finansiella anläggningstillgångar10315200
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar10315200
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar9370000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar337235865
Summa kortfristiga fordringar9707235865
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank65276139130449
Övriga omsättningstillgångar00000
Summa omsättningstillgångar1,622769414362114
Summa tillgångar1,632800466365147
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat18374-18-5928
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat851599240-87
Summa fritt eget kapital26823374-19-59
Summa eget kapital3683331748141
Summa obeskattade reserver10570000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder1,159397292283105
Summa kortfristiga skulder1,159397292283105
Summa eget kapital och skulder1,632800466365147

Nyckeltal

Nyckeltal
 2015-122014-122013-122012-122011-12Branschmedian
Omsättning kSEK1,7211,430983921598-
Resultat efter finansnetto kSEK1452779640-87-
Beräknat eget kapital kSEK4493871748141-
Tillgångar kSEK1,632800466365147-
Antal anställda33322-
Soliditet %27.648.537.322.227.934.6
Kassalikviditet %139.9193.7141.8127.9108.6139.7
Balanslikviditet %139.9193.7141.8127.9108.6148.1
Vinstmarginal %8.519.49.94.3-14.57.3
Avk totalt kapital %934.620.811-59.23.8
Avk eget kapital %32.271.555.249.4-212.29.3
Skuldränta %0.100.30.401.6
Riskbuffert8.934.620.510.6-59.22
Skuldsättningsgrad ggr/år2.61.11.73.52.61.2
Räntetäckningsgrad ggr/år1470974002.3
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.11.82.12.54.10.7

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2015-122014-122013-122012-122011-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning050000
Antal anställda33322
Löner till styrelse och VD000285195
Varav tantiem00000
Löner till övriga736519493500416
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader270198190197173
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit00000
Utnyttjad checkräkningskredit00000