God kreditvärdighet  Limit: 34 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-08-01AA2 % av omsättningen2018-12
2018-09-14A1 % av omsättningen2017-12
2017-07-04A1 % av omsättningen2016-12
2016-07-08AA2 % av omsättningen2015-12
2015-09-01AA5 % av omsättningen2014-12
2014-09-17A3 % av omsättningen2013-12
2013-09-11B2012-12
2012-08-24C2011-12
2011-08-02B2010-12
2010-03-26A3 % av omsättningen2009-08
2009-03-09A3 % av omsättningen2008-08
2008-03-28A3 % av omsättningen2007-08
2007-02-15A3 % av omsättningen2006-08
2005-12-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-22
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Värmdö kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
5520  Stugbyverksamhet m.m.
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
von Rosen, MagdalenaLedamot2010-11-15
von Rosen, Jürgen Björn WoldemarSuppleant2005-12-22

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning1,6971,3801,3841,5141,318
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter3339106207112
Total omsättning1,7301,4191,4901,7211,430
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter170000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader456465462536387
Personalkostnader8809319941,038767
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader1,3561,3991,4581,5741,154
Varav avskrivningar33200
Rörelseresultat efter avskrivningar3742032147277
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter10000
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter10000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader40110
Summa räntekostnader40110
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader40110
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto3722031145277
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition3722031145277
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-9500-35-70
Resultat före skatt2762031110207
Skatt63582548
Minoritetsintressen00000
Årets resultat213152385159

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark19222500
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar19222500
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar142701031
Summa finansiella anläggningstillgångar142701031
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar142701031
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar1,99201,7949370
Fordringar hos koncern- och intresseföretag01,312000
Övriga kortfristiga fordringar6711584337
Summa kortfristiga fordringar2,0591,4271,8789707
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank967631461652761
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar3,0262,0582,3401,622769
Summa tillgångar3,0592,1072,3641,632800
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat20519126818374
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat213152385159
Summa fritt eget kapital418206291268233
Summa eget kapital518306391368333
Summa obeskattade reserver20010510510570
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,3411,6971,8691,159397
Summa kortfristiga skulder2,3411,6971,8691,159397
Summa eget kapital och skulder3,0592,1072,3641,632800

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK1,7301,4191,4901,7211,430-
Resultat efter finansnetto kSEK3722031145277-
Beräknat eget kapital kSEK674387472449387-
Tillgångar kSEK3,0592,1072,3641,632800-
Antal anställda33333-
Soliditet %2218.42027.648.541.5
Kassalikviditet %129.3121.3125.2139.9193.7161.5
Balanslikviditet %129.3121.3125.2139.9193.7167.4
Vinstmarginal %21.71.42.18.519.43.5
Avk totalt kapital %12.30.91.4934.63.1
Avk eget kapital %55.25.26.632.271.57.1
Skuldränta %0.200.10.100.8
Riskbuffert12.10.91.38.934.61.7
Skuldsättningsgrad ggr/år3.54.442.61.11.1
Räntetäckningsgrad ggr/år93.803214703.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.60.70.61.11.80.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar00
Fastighetsinteckningar00
Övriga säkerheter00
Summa säkerheter00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning15010050
Antal anställda33333
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga736519
Varav resultatlön00
Sociala kostnader270198
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit