God kreditvärdighet  Limit: 32 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-06-23AA2 % av omsättningen2021-12
2021-10-28AA2 % av omsättningen2020-12
2020-07-17A1 % av omsättningen2019-12
2019-08-01AA2 % av omsättningen2018-12
2018-09-14A1 % av omsättningen2017-12
2017-07-04A1 % av omsättningen2016-12
2016-07-08AA2 % av omsättningen2015-12
2015-09-01AA5 % av omsättningen2014-12
2014-09-17A3 % av omsättningen2013-12
2013-09-11B2012-12
2012-08-24C2011-12
2011-08-02B2010-12
2010-03-26A3 % av omsättningen2009-08
2009-03-09A3 % av omsättningen2008-08
2008-03-28A3 % av omsättningen2007-08
2007-02-15A3 % av omsättningen2006-08
2005-12-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-22
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Värmdö kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
5520  Stugbyverksamhet m.m.
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
von Rosen, MagdalenaLedamot2010-11-15
von Rosen, Jürgen Björn WoldemarSuppleant2005-12-22

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning1,6321,4611,6201,6971,380
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1616143339
Total omsättning1,6481,4771,6341,7301,419
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter181522170
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader428381403456465
Personalkostnader9218921,153880931
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader1,3701,2911,5811,3561,399
Varav avskrivningar33333
Rörelseresultat efter avskrivningar2771865337420
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00010
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00010
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader22140
Summa räntekostnader22140
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader22140
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2761845237220
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2761845237220
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-45070-950
Resultat före skatt23118412227620
Skatt504229635
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1811429321315

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark1114171922
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1114171922
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0001427
Summa finansiella anläggningstillgångar0001427
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar0001427
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar2,2101,6032,1251,9920
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00001,312
Övriga kortfristiga fordringar32662567115
Summa kortfristiga fordringar2,2421,6692,1502,0591,427
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank1,2581,037740967631
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar3,5002,7072,8903,0262,058
Summa tillgångar3,5122,7212,9073,0592,107
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat403362269205191
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1811429321315
Summa fritt eget kapital584504362418206
Summa eget kapital684604462518306
Summa obeskattade reserver175130130200105
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,6531,9882,3152,3411,697
Summa kortfristiga skulder2,6531,9882,3152,3411,697
Summa eget kapital och skulder3,5122,7212,9073,0592,107

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK1,6481,4771,6341,7301,419-
Resultat efter finansnetto kSEK2761845237220-
Beräknat eget kapital kSEK820705563674387-
Tillgångar kSEK3,5122,7212,9073,0592,107-
Antal anställda33333-
Soliditet %23.425.919.42218.438.6
Kassalikviditet %131.9136.2124.8129.3121.3169
Balanslikviditet %131.9136.2124.8129.3121.3174.5
Vinstmarginal %16.812.63.221.71.44.5
Avk totalt kapital %7.96.81.812.30.92.8
Avk eget kapital %33.626.19.255.25.25.3
Skuldränta %0.10.100.201
Riskbuffert7.86.71.812.10.91.3
Skuldsättningsgrad ggr/år3.32.94.23.54.41.4
Räntetäckningsgrad ggr/år138.5935393.801.7
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.50.50.60.60.70.7

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning484100150
Antal anställda33333
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit