Kreditvärdig  Limit: 14 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Tillfredsställande
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-09-14A1 % av omsättningen2017-12
2017-07-04A1 % av omsättningen2016-12
2016-07-08AA2 % av omsättningen2015-12
2015-09-01AA5 % av omsättningen2014-12
2014-09-17A3 % av omsättningen2013-12
2013-09-11B2012-12
2012-08-24C2011-12
2011-08-02B2010-12
2010-03-26A3 % av omsättningen2009-08
2009-03-09A3 % av omsättningen2008-08
2008-03-28A3 % av omsättningen2007-08
2007-02-15A3 % av omsättningen2006-08
2005-12-27NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2005-12-22
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Värmdö kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
5520  Stugbyverksamhet m.m.
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
von Rosen, MagdalenaLedamot2010-11-15
von Rosen, Jürgen Björn WoldemarSuppleant2005-12-22

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning1,3801,3841,5141,318965
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter3910620711218
Total omsättning1,4191,4901,7211,430983
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00001
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader465462536387359
Personalkostnader9319941,038767525
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader1,3991,4581,5741,154888
Varav avskrivningar32003
Rörelseresultat efter avskrivningar203214727797
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader01101
Summa räntekostnader01101
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader01101
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto203114527796
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition203114527796
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00-35-700
Resultat före skatt203111020796
Skatt5825484
Minoritetsintressen00000
Årets resultat15238515992

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark2225000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar2225000
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar270103152
Summa finansiella anläggningstillgångar270103152
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar270103152
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar01,79493700
Fordringar hos koncern- och intresseföretag1,3120000
Övriga kortfristiga fordringar1158433723
Summa kortfristiga fordringar1,4271,878970723
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank631461652761391
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar2,0582,3401,622769414
Summa tillgångar2,1072,3641,632800466
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat19126818374-18
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat15238515992
Summa fritt eget kapital20629126823374
Summa eget kapital306391368333174
Summa obeskattade reserver105105105700
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder1,6971,8691,159397292
Summa kortfristiga skulder1,6971,8691,159397292
Summa eget kapital och skulder2,1072,3641,632800466

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK1,4191,4901,7211,430983-
Resultat efter finansnetto kSEK203114527796-
Beräknat eget kapital kSEK387472449387174-
Tillgångar kSEK2,1072,3641,632800466-
Antal anställda33333-
Soliditet %18.42027.648.537.334.6
Kassalikviditet %121.3125.2139.9193.7141.8150.4
Balanslikviditet %121.3125.2139.9193.7141.8153.3
Vinstmarginal %1.42.18.519.49.94.2
Avk totalt kapital %0.91.4934.620.83.4
Avk eget kapital %5.26.632.271.555.27.7
Skuldränta %00.10.100.31.1
Riskbuffert0.91.38.934.620.51.8
Skuldsättningsgrad ggr/år4.442.61.11.71.5
Räntetäckningsgrad ggr/år0321470972.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.70.61.11.82.10.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar000
Fastighetsinteckningar000
Övriga säkerheter000
Summa säkerheter000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning000
Antal anställda33333
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga736519493
Varav resultatlön000
Sociala kostnader270198190
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit