God kreditvärdighet  Limit: 224 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-10-06AA2 % av omsättningen2021-12
2022-02-27AAA4 % av omsättningen2020-12
2021-08-03AA4 % av omsättningen2020-12
2020-07-10AAA5 % av omsättningen2019-12
2019-08-03AAA5 % av omsättningen2018-12
2019-07-31AA5 % av omsättningen2018-12
2018-09-25AA5 % av omsättningen2017-12
2018-07-06A3 % av omsättningen2017-12
2017-04-14AA6 % av omsättningen2016-12
2016-08-02AA6 % av omsättningen2015-12
2015-05-29AA6 % av omsättningen2014-12
2014-06-20AA6 % av omsättningen2013-12
2013-08-01AA3 % av omsättningen2012-12
2013-07-16A3 % av omsättningen2012-12
2012-08-04A1 % av omsättningen2011-12
2011-08-16A2 % av omsättningen2010-12
2011-07-10C-
2011-05-18B-
2009-07-10NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2009-07-09
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Södertälje kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6920  Redovisning och bokföring
782  Personaluthyrning

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Franso, FrancoisVd & ordförande2021-10-12
Eshak, FadiLedamot2021-10-12
Eshak, NancyExtern firmatecknare2021-10-12
Franso, Babylonia-ClaudiaSuppleant2022-09-02
Ågerup, ErikRevisor2016-10-26

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning11,1968,8807,6156,0884,771
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter841332421106
Total omsättning11,2048,9217,9476,5094,877
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader2,3872,1082,0511,371937
Personalkostnader7,5785,3064,8804,1703,212
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader0000200
Summa rörelsekostnader10,0317,4877,0055,6044,380
Varav avskrivningar6673746331
Rörelseresultat efter avskrivningar1,1721,435942905497
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader7592111
Summa räntekostnader7592111
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader7592111
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,0971,343941904497
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,0971,343941904497
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt1,0971,343941904496
Skatt215306203203156
Minoritetsintressen00000
Årets resultat8821,037738701340

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner1537587981
Inventarier11310614419739
Summa maskiner och inventarier128143202276120
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar128143202276120
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0361091090
Summa finansiella anläggningstillgångar0361091090
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar0361091090
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar4,4922,0871,5291,299659
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar421502283423202
Summa kortfristiga fordringar4,9132,5891,8121,722861
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank5051,2009172301
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar5,4183,7881,9031,7941,163
Summa tillgångar5,5463,9682,2152,1801,283
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat403656423
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat8821,037738701340
Summa fritt eget kapital9221,040803765363
Summa eget kapital1,0221,140903865463
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner406781000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder406781000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner375375000
Leverantörsskulder188291138123
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder3,5551,6431,3011,277696
Summa kortfristiga skulder4,1182,0471,3121,315819
Summa eget kapital och skulder5,5463,9682,2152,1801,283

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK11,2048,9217,9476,5094,877-
Resultat efter finansnetto kSEK1,0971,343941904497-
Beräknat eget kapital kSEK1,0221,140903865463-
Tillgångar kSEK5,5463,9682,2152,1801,283-
Antal anställda1310975-
Soliditet %18.428.740.839.736.141.5
Kassalikviditet %131.6185.1145136.4142160.9
Balanslikviditet %131.6185.1145136.4142160.9
Vinstmarginal %10.516.111.913.910.212.8
Avk totalt kapital %21.136.242.541.538.723.7
Avk eget kapital %107.3117.8104.2104.5107.364.3
Skuldränta %1.73.30.10.10.10.1
Riskbuffert19.532.942.541.438.622.9
Skuldsättningsgrad ggr/år4.42.51.51.51.81.4
Räntetäckningsgrad ggr/år15.615.6942905497143.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år22.23.633.82.5

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar1,1281,000272272
Fastighetsinteckningar0000
Övriga säkerheter0000
Summa säkerheter1,1281,000272272
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda1310975
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2021-08-29
Omfrågad
88
Bransch
80
Antal fakturor
3
Snittdagar före förfallodatum
6

Soliditet har per 2021-08-29 erhållit information avseende 3 betalda fakturor, totalt belopp 11,295 SEK.