God kreditvärdighet  Limit: 223 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-10-25AA2 % av omsättningen2022-12
2022-10-06AA2 % av omsättningen2021-12
2022-02-27AAA4 % av omsättningen2020-12
2021-08-03AA4 % av omsättningen2020-12
2020-07-10AAA5 % av omsättningen2019-12
2019-08-03AAA5 % av omsättningen2018-12
2019-07-31AA5 % av omsättningen2018-12
2018-09-25AA5 % av omsättningen2017-12
2018-07-06A3 % av omsättningen2017-12
2017-04-14AA6 % av omsättningen2016-12
2016-08-02AA6 % av omsättningen2015-12
2015-05-29AA6 % av omsättningen2014-12
2014-06-20AA6 % av omsättningen2013-12
2013-08-01AA3 % av omsättningen2012-12
2013-07-16A3 % av omsättningen2012-12
2012-08-04A1 % av omsättningen2011-12
2011-08-16A2 % av omsättningen2010-12
2011-07-10C-
2011-05-18B-
2009-07-10NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2009-07-09
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Södertälje kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6920  Redovisning och bokföring
782  Personaluthyrning

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Franso, FrancoisVd & ordförande2021-10-12
Eshak, FadiLedamot2021-10-12
Eshak, NancyExtern firmatecknare2021-10-12
Franso, Babylonia-ClaudiaSuppleant2022-09-02
Ågerup, ErikRevisor2016-10-26

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Nettoomsättning11,12311,1968,8807,6156,088
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter31841332421
Total omsättning11,15411,2048,9217,9476,509
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader2,8152,3872,1082,0511,371
Personalkostnader6,9047,5785,3064,8804,170
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader9,85910,0317,4877,0055,604
Varav avskrivningar14066737463
Rörelseresultat efter avskrivningar1,2951,1721,435942905
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00000
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00000
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader68759211
Summa räntekostnader68759211
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader68759211
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,2281,0971,343941904
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,2281,0971,343941904
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt1,2281,0971,343941904
Skatt258215306203203
Minoritetsintressen00000
Årets resultat9708821,037738701

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner115375879
Inventarier607113106144197
Summa maskiner och inventarier608128143202276
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar608128143202276
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0036109109
Summa finansiella anläggningstillgångar0036109109
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar0036109109
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar4,5004,4922,0871,5291,299
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar799421502283423
Summa kortfristiga fordringar5,2994,9132,5891,8121,722
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank4075051,2009172
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar5,7065,4183,7881,9031,794
Summa tillgångar6,3145,5463,9682,2152,180
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital100100100100100
Balanserat resultat224036564
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat9708821,037738701
Summa fritt eget kapital9929221,040803765
Summa eget kapital1,0921,0221,140903865
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner44640678100
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder44640678100
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner43837537500
Leverantörsskulder27188291138
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder4,3113,5551,6431,3011,277
Summa kortfristiga skulder4,7764,1182,0471,3121,315
Summa eget kapital och skulder6,3145,5463,9682,2152,180

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-122021-122020-122019-122018-12Branschmedian
Omsättning kSEK11,15411,2048,9217,9476,509-
Resultat efter finansnetto kSEK1,2281,0971,343941904-
Beräknat eget kapital kSEK1,0921,0221,140903865-
Tillgångar kSEK6,3145,5463,9682,2152,180-
Antal anställda12131097-
Soliditet %17.318.428.740.839.746.4
Kassalikviditet %119.5131.6185.1145136.4176.2
Balanslikviditet %119.5131.6185.1145136.4178
Vinstmarginal %11.610.516.111.913.914.2
Avk totalt kapital %20.521.136.242.541.526
Avk eget kapital %112.5107.3117.8104.2104.561.8
Skuldränta %1.31.73.30.10.10.1
Riskbuffert19.219.532.942.541.425.8
Skuldsättningsgrad ggr/år4.84.42.51.51.51.1
Räntetäckningsgrad ggr/år1915.615.6942905223
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.822.23.632.3

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-122021-122020-122019-122018-12
Företagsinteckningar1,1281,1281,000272272
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter5480000
Summa säkerheter1,6761,1281,000272272
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda12131097
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit