Högsta kreditvärdighet  Limit: 3539 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-05-24AAA6 % av omsättningen2022-12
2022-07-26AAA6 % av omsättningen2021-12
2021-07-09AAA7 % av omsättningen2020-12
2020-07-10AAA6 % av omsättningen2019-12
2019-06-13AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-05-30AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-05-03AAA6 % av omsättningen2016-12
2016-04-23AAA7 % av omsättningen2015-12
2015-04-23AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-03-14AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-03-26AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-03-20AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-04-05AAA4 % av omsättningen2010-12
2010-04-23AAA4 % av omsättningen2009-12
2009-04-07AA3 % av omsättningen2008-12
2008-04-22AA3 % av omsättningen2007-12
2007-05-09AAA4 % av omsättningen2006-12
2006-06-23AA3 % av omsättningen2005-12
2005-07-06AA3 % av omsättningen2004-12
2004-08-09AA3 % av omsättningen2003-12
2003-08-05A2 % av omsättningen2002-12
2002-09-11A1 % av omsättningen2001-12
2001-08-21A1 % av omsättningen2000-12
2000-09-05A2 % av omsättningen1999-12
1999-07-08AA3 % av omsättningen1998-12
1998-09-14A3 % av omsättningen1997-12
1997-08-03A3 % av omsättningen1996-12
1996-07-02AA2 % av omsättningen1995-12
1995-08-22AA2 % av omsättningen1994-12
1995-07-28-1993-12
1995-05-24B1993-12
1994-09-03-1993-12
1993-10-03-1992-12
1992-10-02-1991-12
1992-01-02-1990-12
1991-01-03-1989-12
1990-01-05A1 % av omsättningen1988-12
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1968-12-30
Nuv. namn registrerat
2012-04-02
Föregående namn
Staria Ise Konsult AB
Säte
Solna kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7022  Konsultverksamhet avseende företags organisation
6201  Dataprogrammering

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Wisetower AB776461167Sverige125,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Jansson, FredrikExtern vd2020-06-02
Lindblad, AndersLedamot ordförande2012-04-02
Wahlén, JohanLedamot1996-01-17
Engström, PeterLedamot2015-05-08
Koskela, JariLedamot2012-04-02
Izetovska, TiraneLedamot2020-06-02
Riddselius, PontusLedamot2009-04-15
Sjöblom, Jens CristerSuppleant2012-04-02
Granbom, PerSuppleant2012-04-02
Johansson, CurtRevisor-

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Nettoomsättning58,90056,59554,01751,89045,994
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter900000
Total omsättning58,99056,59554,01751,89045,994
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror8,1626,2595,8196,4275,068
Övr externa kostnader7,6656,0146,4626,2756,662
Personalkostnader40,12636,62235,35336,80631,885
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader55,95948,90147,63949,52343,640
Varav avskrivningar6651525
Rörelseresultat efter avskrivningar3,0317,6946,3782,3672,354
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter6000104
Övriga finansiella intäkter1090000
Summa finansiella intäkter115000104
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader14391243526
Summa räntekostnader14391243526
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader14391243526
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto3,1327,6556,2542,3322,432
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition3,1327,6556,2542,3322,432
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0000990
Resultat före skatt3,1327,6556,2542,3323,422
Skatt6861,6011,336538792
Minoritetsintressen00000
Årets resultat2,4466,0544,9181,7942,630

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier371824217
Summa maskiner och inventarier371824217
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar371824217
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar8,5399,5175,5172,0172,017
Summa finansiella anläggningstillgångar8,5399,5175,5172,0172,017
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar8,5399,5175,5172,0172,017
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar9,5198,6498,5409,3569,318
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar2,2182,7941,4371,6561,491
Summa kortfristiga fordringar11,73711,4439,97711,01210,809
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank2,5746,4065,5635,5523,699
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar14,31117,84915,54016,56414,508
Summa tillgångar22,88727,38421,08118,58316,542
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital200200200200200
Summa bundet eget kapital1,2001,2001,2001,2001,200
Balanserat resultat10,8599,8057,8879,0936,463
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat2,4466,0544,9181,7942,630
Summa fritt eget kapital13,30515,85912,80510,8879,093
Summa eget kapital14,50517,05914,00512,08710,293
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,9441,8571,4401,6172,047
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder6,4388,4685,6364,8794,202
Summa kortfristiga skulder8,38210,3257,0766,4966,249
Summa eget kapital och skulder22,88727,38421,08118,58316,542

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-122021-122020-122019-122018-12Branschmedian
Omsättning kSEK58,99056,59554,01751,89045,994-
Resultat efter finansnetto kSEK3,1327,6556,2542,3322,432-
Beräknat eget kapital kSEK14,50517,05914,00512,08710,293-
Tillgångar kSEK22,88727,38421,08118,58316,542-
Antal anställda3938383835-
Soliditet %63.462.366.46562.237.3
Kassalikviditet %170.7172.9219.6255232.2150.2
Balanslikviditet %170.7172.9219.6255232.2151.2
Vinstmarginal %5.313.611.84.65.38.5
Avk totalt kapital %13.728.130.312.714.916
Avk eget kapital %21.644.944.719.323.645.2
Skuldränta %0.20.41.80.50.40.2
Riskbuffert13.627.728.512.214.415.7
Skuldsättningsgrad ggr/år0.60.60.50.50.61.7
Räntetäckningsgrad ggr/år224.7197.351.467.694.572.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.62.12.62.82.82.1

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-122021-122020-122019-122018-12
Företagsinteckningar2,0002,0002,0002,0002,000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter2,0002,0002,0002,0002,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning2,0005,0003,000
Antal anställda3938383835
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-03-26
Omfrågad
76
Bransch
78
Antal fakturor
4
Snittdagar efter förfallodatum
2

Soliditet har per 2022-03-26 erhållit information avseende 4 betalda fakturor, totalt belopp 14,084 SEK.