Högsta kreditvärdighet  Limit: 3395 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-07-26AAA6 % av omsättningen2021-12
2021-07-09AAA7 % av omsättningen2020-12
2020-07-10AAA6 % av omsättningen2019-12
2019-06-13AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-05-30AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-05-03AAA6 % av omsättningen2016-12
2016-04-23AAA7 % av omsättningen2015-12
2015-04-23AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-03-14AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-03-26AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-03-20AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-04-05AAA4 % av omsättningen2010-12
2010-04-23AAA4 % av omsättningen2009-12
2009-04-07AA3 % av omsättningen2008-12
2008-04-22AA3 % av omsättningen2007-12
2007-05-09AAA4 % av omsättningen2006-12
2006-06-23AA3 % av omsättningen2005-12
2005-07-06AA3 % av omsättningen2004-12
2004-08-09AA3 % av omsättningen2003-12
2003-08-05A2 % av omsättningen2002-12
2002-09-11A1 % av omsättningen2001-12
2001-08-21A1 % av omsättningen2000-12
2000-09-05A2 % av omsättningen1999-12
1999-07-08AA3 % av omsättningen1998-12
1998-09-14A3 % av omsättningen1997-12
1997-08-03A3 % av omsättningen1996-12
1996-07-02AA2 % av omsättningen1995-12
1995-08-22AA2 % av omsättningen1994-12
1995-07-28-1993-12
1995-05-24B1993-12
1994-09-03-1993-12
1993-10-03-1992-12
1992-10-02-1991-12
1992-01-02-1990-12
1991-01-03-1989-12
1990-01-05A1 % av omsättningen1988-12
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1968-12-30
Nuv. namn registrerat
2012-04-02
Föregående namn
Staria Ise Konsult AB
Säte
Solna kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7022  Konsultverksamhet avseende företags organisation
6201  Dataprogrammering

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Wisetower AB776461167Sverige125,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Jansson, FredrikExtern vd2020-06-02
Lindblad, AndersLedamot ordförande2012-04-02
Wahlén, JohanLedamot1996-01-17
Engström, PeterLedamot2015-05-08
Koskela, JariLedamot2012-04-02
Izetovska, TiraneLedamot2020-06-02
Riddselius, PontusLedamot2009-04-15
Sjöblom, Jens CristerSuppleant2012-04-02
Granbom, PerSuppleant2012-04-02
Johansson, CurtRevisor-

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning56,59554,01751,89045,99441,252
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning56,59554,01751,89045,99441,252
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror6,2595,8196,4275,0684,504
Övr externa kostnader6,0146,4626,2756,6626,833
Personalkostnader36,62235,35336,80631,88528,092
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader48,90147,63949,52343,64039,454
Varav avskrivningar65152525
Rörelseresultat efter avskrivningar7,6946,3782,3672,3541,798
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter0001040
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter0001040
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader3912435268
Summa räntekostnader3912435268
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader3912435268
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto7,6556,2542,3322,4321,790
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition7,6556,2542,3322,4321,790
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0009900
Resultat före skatt7,6556,2542,3323,4221,790
Skatt1,6011,336538792455
Minoritetsintressen00000
Årets resultat6,0544,9181,7942,6301,335

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier182421742
Summa maskiner och inventarier182421742
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar182421742
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar9,5175,5172,0172,0172,517
Summa finansiella anläggningstillgångar9,5175,5172,0172,0172,517
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar9,5175,5172,0172,0172,517
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar8,6498,5409,3569,3186,987
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar2,7941,4371,6561,4911,541
Summa kortfristiga fordringar11,4439,97711,01210,8098,528
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank6,4065,5635,5523,6994,180
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar17,84915,54016,56414,50812,708
Summa tillgångar27,38421,08118,58316,54215,267
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital200200200200200
Summa bundet eget kapital1,2001,2001,2001,2001,200
Balanserat resultat9,8057,8879,0936,4636,428
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat6,0544,9181,7942,6301,335
Summa fritt eget kapital15,85912,80510,8879,0937,763
Summa eget kapital17,05914,00512,08710,2938,963
Summa obeskattade reserver0000990
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,8571,4401,6172,0471,705
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder8,4685,6364,8794,2023,609
Summa kortfristiga skulder10,3257,0766,4966,2495,314
Summa eget kapital och skulder27,38421,08118,58316,54215,267

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK56,59554,01751,89045,99441,252-
Resultat efter finansnetto kSEK7,6556,2542,3322,4321,790-
Beräknat eget kapital kSEK17,05914,00512,08710,2939,735-
Tillgångar kSEK27,38421,08118,58316,54215,267-
Antal anställda3838383530-
Soliditet %62.366.46562.263.837.3
Kassalikviditet %172.9219.6255232.2239.1150.2
Balanslikviditet %172.9219.6255232.2239.1151.2
Vinstmarginal %13.611.84.65.34.48.5
Avk totalt kapital %28.130.312.714.911.816
Avk eget kapital %44.944.719.323.618.445.2
Skuldränta %0.41.80.50.40.10.2
Riskbuffert27.728.512.214.411.615.7
Skuldsättningsgrad ggr/år0.60.50.50.60.61.7
Räntetäckningsgrad ggr/år197.351.467.694.5224.872.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.12.62.82.82.72.1

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar2,0002,0002,0002,0002,000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter2,0002,0002,0002,0002,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning5,0003,0001,300
Antal anställda3838383530
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-03-26
Omfrågad
76
Bransch
78
Antal fakturor
4
Snittdagar efter förfallodatum
2

Soliditet har per 2022-03-26 erhållit information avseende 4 betalda fakturor, totalt belopp 14,084 SEK.