Högsta kreditvärdighet  Limit: 218 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-11-29AAA6 % av omsättningen2023-04
2023-01-06AAA7 % av omsättningen2022-04
2021-09-08AAA7 % av omsättningen2021-04
2020-10-17AAA7 % av omsättningen2020-04
2019-09-17AAA7 % av omsättningen2019-04
2018-08-23AAA7 % av omsättningen2018-04
2017-08-08AAA8 % av omsättningen2017-04
2016-10-25AAA8 % av omsättningen2016-04
2015-09-18AAA8 % av omsättningen2015-04
2015-03-31AAA7 % av omsättningen2014-04
2013-09-17AAA8 % av omsättningen2013-04
2012-09-15AAA7 % av omsättningen2012-04
2011-08-13AAA7 % av omsättningen2011-04
2010-08-24AAA7 % av omsättningen2010-04
2009-09-14AAA7 % av omsättningen2009-04
2008-07-02AAA5 % av omsättningen2008-04
2007-12-04AAA5 % av omsättningen2007-04
2006-10-20AAA5 % av omsättningen2006-04
2005-11-28AAA6 % av omsättningen2005-04
2005-01-06AAA6 % av omsättningen2004-04
2004-11-18-2004-04
2003-09-10-2003-04
2002-09-17AAA6 % av omsättningen2002-04
2001-10-26AAA7 % av omsättningen2001-04
2000-10-06AAA6 % av omsättningen2000-04
1999-08-29AAA6 % av omsättningen1999-04
1998-10-28AAA6 % av omsättningen1998-04
1997-10-09AAA4 % av omsättningen1997-04
1996-10-27AAA4 % av omsättningen1996-04
1995-11-02AA3 % av omsättningen1995-04
1995-06-12AA3 % av omsättningen1994-04
1994-09-03AAA3 % av omsättningen1994-04
1994-01-02A2 % av omsättningen1993-04
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-04
1992-10-02A1 % av omsättningen1992-04
1992-01-02AA5 % av omsättningen1991-04
1991-01-03AA4 % av omsättningen1990-04
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-04
1989-01-20AA5 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1952-01-28
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Flens kommun
Registrerat aktiekapital
200,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4672  Partihandel med metaller och metallmalmer
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
G Kinnvall Holding AB353173154Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kinnvall, AnnLedamot & vd2016-11-02
Kinnvall, PerSuppleant2016-11-02
Witt, ElinRevisor2016-11-02

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2023-042022-042021-042020-042019-04
Nettoomsättning3,6455,5103,0963,3153,822
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter0000159
Total omsättning3,6455,5103,0963,3153,981
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror8641,212870748983
Övr externa kostnader767657529589722
Personalkostnader1,6762,0141,4961,5451,549
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader3,3073,8832,8952,8823,254
Varav avskrivningar00000
Rörelseresultat efter avskrivningar3381,628200433727
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter117361
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter117361
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader00300
Summa räntekostnader00300
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader00300
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto3491,634200439728
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition3491,634200439728
Koncernbidrag0-30000-100
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt3491,334199439628
Skatt732754599138
Minoritetsintressen00000
Årets resultat2761,059154340490

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2023-042022-042021-042020-042019-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar00000
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1,6091,1021,0321,187698
Summa varulager1,6091,1021,0321,187698
Kundfordringar561365462146229
Fordringar hos koncern- och intresseföretag0001660
Övriga kortfristiga fordringar18858206236435
Summa kortfristiga fordringar749423668548664
Summa kortfristiga placeringar0000145
Summa kassa/bank7732,5351,0751,0861,287
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar3,1304,0602,7752,8212,794
Summa tillgångar3,1304,0602,7752,8212,794
Aktiekapital200200200200200
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital4040404040
Summa bundet eget kapital240240240240240
Balanserat resultat1,7351,6762,0221,6821,592
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat2761,059154340490
Summa fritt eget kapital2,0112,7352,1762,0222,082
Summa eget kapital2,2512,9752,4162,2622,322
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder21130347359
Skulder till koncern- och intresseföretag2000000
Övriga kortfristiga skulder658956325487413
Summa kortfristiga skulder8791,086359560472
Summa eget kapital och skulder3,1304,0602,7752,8212,794

Nyckeltal

Nyckeltal
 2023-042022-042021-042020-042019-04Branschmedian
Omsättning kSEK3,6455,5103,0963,3153,981-
Resultat efter finansnetto kSEK3491,634200439728-
Beräknat eget kapital kSEK2,2512,9752,4162,2622,322-
Tillgångar kSEK3,1304,0602,7752,8212,794-
Antal anställda22222-
Soliditet %71.973.387.180.283.156.9
Kassalikviditet %173272.4485.5291.8444.1173.1
Balanslikviditet %356.1373.8773503.8591.9238.8
Vinstmarginal %9.629.76.613.218.36.4
Avk totalt kapital %11.240.37.315.626.113.1
Avk eget kapital %15.554.98.319.431.427.3
Skuldränta %000.8000.2
Riskbuffert11.240.36.515.626.111.6
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.40.10.20.20.7
Räntetäckningsgrad ggr/år0067.70033.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.21.41.11.21.42

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2023-042022-042021-042020-042019-04
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning1,000400
Antal anställda22222
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2024-05-25
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
50
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2024-05-25 erhållit information avseende 50 betalda fakturor, totalt belopp 84,323 SEK.