Högsta kreditvärdighet  Limit: 693 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-05-21AAA4 % av omsättningen2018-12
2018-03-13AAA3 % av omsättningen2017-12
2017-04-26AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-02-24AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-06-26AA2 % av omsättningen2014-12
2014-07-04AAA2 % av omsättningen2013-12
2013-03-08AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-05-09AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-04-05AAA4 % av omsättningen2010-12
2010-06-29AAA4 % av omsättningen2009-12
2009-06-02AAA4 % av omsättningen2008-12
2008-10-17AAA3 % av omsättningen2007-12
2008-04-04AA3 % av omsättningen2007-12
2007-08-23AAA3 % av omsättningen2006-12
2006-03-08A1 % av omsättningen2005-12
2005-10-27AA2 % av omsättningen2004-12
2004-06-07A3 % av omsättningen2003-12
2003-05-28A1 % av omsättningen2002-12
2002-06-04A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-13A3 % av omsättningen2000-12
2000-11-22B2000-04
1999-12-16AA3 % av omsättningen1999-04
1999-02-04AA3 % av omsättningen1998-04
1998-08-25AA3 % av omsättningen1997-04
1998-03-13-1997-04
1997-12-19AA3 % av omsättningen1997-04
1996-12-20AA4 % av omsättningen1996-04
1995-12-11AA3 % av omsättningen1995-04
1994-10-03AA3 % av omsättningen1994-04
1994-04-03AA5 % av omsättningen1993-04
1994-01-02A3 % av omsättningen1993-04
1992-04-01NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1992-02-07
Nuv. namn registrerat
2000-10-21
Föregående namn
Frölich Konsult AB, Lars
Säte
Upplands bro kommun
Registrerat aktiekapital
102,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6831  Fastighetsförmedling
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Fällman Deljerud, Susanne MargaretaLedamot & vd2002-11-15
Deljerud, UrbanLedamot ordförande2011-10-18
Deljerud Engholm, MimmiSuppleant2011-10-18
Ebbvik, Marie-LouiseRevisor2000-10-21

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning17,34217,17317,92716,07111,648
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning17,34217,17317,92716,07111,648
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader7,1227,8698,4366,9454,091
Personalkostnader7,1936,6736,5016,4556,703
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader14,44514,70415,13713,65310,995
Varav avskrivningar130162200253201
Rörelseresultat efter avskrivningar2,8962,4692,7902,418653
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter0231117
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter0231117
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader183230180154248
Summa räntekostnader183230180154248
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader183230180154248
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,7142,2402,6132,275423
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,7142,2402,6132,275423
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt2,7142,2412,6132,274423
Skatt614507588514106
Minoritetsintressen00000
Årets resultat2,1001,7342,0251,760317

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark6,5816,6466,7116,7766,837
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier151216314448640
Summa maskiner och inventarier151216314448640
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar6,7326,8627,0257,2247,477
Andelar i koncern- och intresseföretag300300300300300
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar300300300300300
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar300300300300300
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar3,5382,4461,7061,1471,175
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar681681687490
Summa kortfristiga fordringar3,6062,6141,8741,2211,265
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank2,5193,8376,2595,6083,239
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar6,1256,4518,1346,8294,504
Summa tillgångar13,15813,61415,45914,35312,281
Aktiekapital102102102102102
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital122122122122122
Balanserat resultat2,7502,7173,1923,1313,114
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat2,1001,7342,0251,760317
Summa fritt eget kapital4,8504,4515,2174,8913,431
Summa eget kapital4,9724,5735,3395,0133,553
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner5,5255,5255,5255,5255,525
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder5,5255,5255,5255,5255,525
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1101171,1635163
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,5503,3993,4313,7633,140
Summa kortfristiga skulder2,6603,5164,5943,8143,203
Summa eget kapital och skulder13,15813,61415,45914,35312,281

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK17,34217,17317,92716,07111,648-
Resultat efter finansnetto kSEK2,7142,2402,6132,275423-
Beräknat eget kapital kSEK4,9724,5735,3395,0133,553-
Tillgångar kSEK13,15813,61415,45914,35312,281-
Antal anställda10109911-
Soliditet %37.833.634.534.928.928
Kassalikviditet %230.3183.5177.1179.1140.6127.4
Balanslikviditet %230.3183.5177.1179.1140.6128.3
Vinstmarginal %16.714.415.615.15.810.4
Avk totalt kapital %2218.218.116.95.521.8
Avk eget kapital %54.64948.945.411.975.5
Skuldränta %2.22.51.81.62.80.1
Riskbuffert19.815.616.315.32.621.7
Skuldsättningsgrad ggr/år1.621.91.92.52.6
Räntetäckningsgrad ggr/år15.810.715.515.82.7246.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.31.31.21.10.91.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar5,5255,5255,5255,5255,525
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter5,5255,5255,5255,5255,525
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning2,1001,7002,5001,700300
Antal anställda10109911
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga4,2464,482
Varav resultatlön00
Sociala kostnader1,8591,906
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-10-13
Omfrågad
91
Bransch
79
Antal fakturor
6
Snittdagar före förfallodatum
11

Soliditet har per 2019-10-13 erhållit information avseende 6 betalda fakturor, totalt belopp 33,518 SEK.