Högsta kreditvärdighet  Limit: 808 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-04-21AAA4 % av omsättningen2019-12
2019-05-21AAA4 % av omsättningen2018-12
2018-03-13AAA3 % av omsättningen2017-12
2017-04-26AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-02-24AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-06-26AA2 % av omsättningen2014-12
2014-07-04AAA2 % av omsättningen2013-12
2013-03-08AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-05-09AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-04-05AAA4 % av omsättningen2010-12
2010-06-29AAA4 % av omsättningen2009-12
2009-06-02AAA4 % av omsättningen2008-12
2008-10-17AAA3 % av omsättningen2007-12
2008-04-04AA3 % av omsättningen2007-12
2007-08-23AAA3 % av omsättningen2006-12
2006-03-08A1 % av omsättningen2005-12
2005-10-27AA2 % av omsättningen2004-12
2004-06-07A3 % av omsättningen2003-12
2003-05-28A1 % av omsättningen2002-12
2002-06-04A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-13A3 % av omsättningen2000-12
2000-11-22B2000-04
1999-12-16AA3 % av omsättningen1999-04
1999-02-04AA3 % av omsättningen1998-04
1998-08-25AA3 % av omsättningen1997-04
1998-03-13-1997-04
1997-12-19AA3 % av omsättningen1997-04
1996-12-20AA4 % av omsättningen1996-04
1995-12-11AA3 % av omsättningen1995-04
1994-10-03AA3 % av omsättningen1994-04
1994-04-03AA5 % av omsättningen1993-04
1994-01-02A3 % av omsättningen1993-04
1992-04-01NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1992-02-07
Nuv. namn registrerat
2000-10-21
Föregående namn
Frölich Konsult AB, Lars
Säte
Upplands bro kommun
Registrerat aktiekapital
102,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6831  Fastighetsförmedling
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Fällman Deljerud, Susanne MargaretaLedamot & vd2002-11-15
Deljerud, UrbanLedamot ordförande2011-10-18
Deljerud Engholm, MimmiSuppleant2011-10-18
Ebbvik, Marie-LouiseRevisor2000-10-21

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Nettoomsättning20,20617,34217,17317,92716,071
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning20,20617,34217,17317,92716,071
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,3547,1227,8698,4366,945
Personalkostnader7,5087,1936,6736,5016,455
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader15,97314,44514,70415,13713,653
Varav avskrivningar111130162200253
Rörelseresultat efter avskrivningar4,2332,8962,4692,7902,418
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter002311
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter002311
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader202183230180154
Summa räntekostnader202183230180154
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader202183230180154
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto4,0312,7142,2402,6132,275
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition4,0312,7142,2402,6132,275
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt4,0312,7142,2412,6132,274
Skatt883614507588514
Minoritetsintressen00000
Årets resultat3,1482,1001,7342,0251,760

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark6,5166,5816,6466,7116,776
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier106151216314448
Summa maskiner och inventarier106151216314448
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar6,6226,7326,8627,0257,224
Andelar i koncern- och intresseföretag300300300300300
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar300300300300300
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar300300300300300
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar3,0693,5382,4461,7061,147
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar546816816874
Summa kortfristiga fordringar3,1233,6062,6141,8741,221
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank5,5302,5193,8376,2595,608
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar8,6536,1256,4518,1346,829
Summa tillgångar15,57513,15813,61415,45914,353
Aktiekapital102102102102102
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital122122122122122
Balanserat resultat2,7502,7502,7173,1923,131
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat3,1482,1001,7342,0251,760
Summa fritt eget kapital5,8984,8504,4515,2174,891
Summa eget kapital6,0204,9724,5735,3395,013
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner5,5255,5255,5255,5255,525
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder5,5255,5255,5255,5255,525
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder8901101171,16351
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder3,1392,5503,3993,4313,763
Summa kortfristiga skulder4,0292,6603,5164,5943,814
Summa eget kapital och skulder15,57513,15813,61415,45914,353

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-122018-122017-122016-122015-12Branschmedian
Omsättning kSEK20,20617,34217,17317,92716,071-
Resultat efter finansnetto kSEK4,0312,7142,2402,6132,275-
Beräknat eget kapital kSEK6,0204,9724,5735,3395,013-
Tillgångar kSEK15,57513,15813,61415,45914,353-
Antal anställda10101099-
Soliditet %38.737.833.634.534.923.7
Kassalikviditet %214.8230.3183.5177.1179.1122.9
Balanslikviditet %214.8230.3183.5177.1179.1122.9
Vinstmarginal %20.916.714.415.615.18
Avk totalt kapital %27.22218.218.116.915
Avk eget kapital %6754.64948.945.448.1
Skuldränta %2.12.22.51.81.60.1
Riskbuffert25.119.815.616.315.313.6
Skuldsättningsgrad ggr/år1.61.621.91.93.2
Räntetäckningsgrad ggr/år2115.810.715.515.892.7
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.31.31.31.21.11.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-122018-122017-122016-122015-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar5,5255,5255,5255,5255,525
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter5,5255,5255,5255,5255,525
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser0
Summa ansvarsförbindelser0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning3,1002,1001,7002,5001,700
Antal anställda10101099
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0
Löner till övriga4,246
Varav resultatlön0
Sociala kostnader1,859
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-02-23
Omfrågad
88
Bransch
81
Antal fakturor
6
Snittdagar före förfallodatum
8

Soliditet har per 2020-02-23 erhållit information avseende 6 betalda fakturor, totalt belopp 29,678 SEK.