Högsta kreditvärdighet  Limit: 2494 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-06-23AAA5 % av omsättningen2021-12
2021-06-03AAA6 % av omsättningen2020-12
2020-07-08AAA7 % av omsättningen2019-12
2019-06-08AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-05-31AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-04-01AAA6 % av omsättningen2016-12
2016-05-12AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-05-21AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-04-16AAA6 % av omsättningen2013-12
2013-06-08AA5 % av omsättningen2012-12
2012-02-10A3 % av omsättningen2011-12
2011-03-08AA6 % av omsättningen2010-12
2010-05-24AA4 % av omsättningen2009-12
2009-06-05AA4 % av omsättningen2008-12
2008-05-21AA2 % av omsättningen2007-12
2007-06-14A1 % av omsättningen2006-12
2006-07-21B2005-12
2005-06-28A1 % av omsättningen2004-12
2005-01-05NYTT-
2004-08-27C-
2004-02-18NYTT-
2003-10-14--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2003-10-07
Nuv. namn registrerat
2007-06-05
Föregående namn
Realtryck, AB Nya
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
470,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
1812  Tryckning av böcker och övriga trycksaker
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
PN & LN Holding AB353440228Sverige100,0000%
Screenbolaget i Stockholm AB354999435Sverige146,30064%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Nermark, Jejns PatrickSuppleant & vd2018-05-03
Nermark, LennartLedamot ordförande2005-12-30
Andersson, JonasLedamot2012-02-14
Ruyter, JohnLedamot2018-05-03
Eriksson, ChristerRevisor2005-12-30

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning48,81551,67960,15162,93856,148
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1,0831,1052571710
Total omsättning49,89852,78460,40862,95556,158
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter22,01321,90728,14930,54225,492
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader14,23013,48113,44113,67412,209
Personalkostnader12,32212,39712,96312,93213,142
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader000280
Summa rörelsekostnader49,02148,23854,95257,53351,180
Varav avskrivningar456453399357337
Rörelseresultat efter avskrivningar8774,5465,4565,4214,978
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1830063
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter1830063
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader116152019
Summa räntekostnader116152019
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader116152019
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto8944,5345,4405,4015,022
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition8944,5345,4405,4015,022
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner996-47-593-1,115-1,102
Resultat före skatt1,8904,4874,8474,2873,919
Skatt4289891,075991890
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,4623,4983,7723,2963,029

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier5539351,1671,2391,521
Summa maskiner och inventarier5539351,1671,2391,521
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar5539351,1671,2391,521
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager3,6852,8412,1043,1602,569
Summa varulager3,6852,8412,1043,1602,569
Kundfordringar11,58512,57311,59611,26312,143
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar1,5442,4532,7233,1954,097
Summa kortfristiga fordringar13,12915,02614,31914,45816,240
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank16,62615,1678,7357,6164,768
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar33,44033,03425,15825,23423,577
Summa tillgångar33,99333,96926,32526,47225,098
Aktiekapital470470470470470
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital55555
Summa bundet eget kapital475475475475475
Balanserat resultat13,61310,1156,3435,7554,925
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,4623,4983,7723,2963,029
Summa fritt eget kapital15,07513,61310,1159,0517,954
Summa eget kapital15,55014,08810,5909,5268,429
Summa obeskattade reserver7,9468,9428,8958,3027,187
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder5,6214,7483,4094,3914,206
Skulder till koncern- och intresseföretag0001381,504
Övriga kortfristiga skulder4,8756,1913,4314,1163,772
Summa kortfristiga skulder10,49610,9396,8408,6459,482
Summa eget kapital och skulder33,99333,96926,32526,47225,098

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK49,89852,78460,40862,95556,158-
Resultat efter finansnetto kSEK8944,5345,4405,4015,022-
Beräknat eget kapital kSEK21,74721,06217,52816,00114,034-
Tillgångar kSEK33,99333,96926,32526,47225,098-
Antal anställda1618192120-
Soliditet %646266.660.455.945.7
Kassalikviditet %283.5276337255.3221.6143.5
Balanslikviditet %318.6302367.8291.9248.7176.9
Vinstmarginal %1.88.698.693.5
Avk totalt kapital %2.613.420.720.520.16.3
Avk eget kapital %4.121.53133.835.818.2
Skuldränta %00.10.20.20.20.6
Riskbuffert2.613.320.620.319.94.8
Skuldsättningsgrad ggr/år0.60.60.50.70.81.1
Räntetäckningsgrad ggr/år895284.3363.7271.1265.35.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.51.62.32.42.22.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar1,5001,5001,5001,5001,500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter1,5001,5001,5001,5001,500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda1618192120
Löner till styrelse och VD1,3751,4661,5231,8571,272
Varav tantiem00000
Löner till övriga7,5387,6767,7406,9897,894
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader3,2902,8803,3143,4693,649
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit1,5001,500
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-06-03
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
54
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2023-06-03 erhållit information avseende 54 betalda fakturor, totalt belopp 852,386 SEK.