Högsta kreditvärdighet  Limit: 3550 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2024-06-10AAA6 % av omsättningen2023-12
2023-06-16AAA5 % av omsättningen2022-12
2022-06-23AAA5 % av omsättningen2021-12
2021-06-03AAA6 % av omsättningen2020-12
2020-07-08AAA7 % av omsättningen2019-12
2019-06-08AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-05-31AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-04-01AAA6 % av omsättningen2016-12
2016-05-12AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-05-21AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-04-16AAA6 % av omsättningen2013-12
2013-06-08AA5 % av omsättningen2012-12
2012-02-10A3 % av omsättningen2011-12
2011-03-08AA6 % av omsättningen2010-12
2010-05-24AA4 % av omsättningen2009-12
2009-06-05AA4 % av omsättningen2008-12
2008-05-21AA2 % av omsättningen2007-12
2007-06-14A1 % av omsättningen2006-12
2006-07-21B2005-12
2005-06-28A1 % av omsättningen2004-12
2005-01-05NYTT-
2004-08-27C-
2004-02-18NYTT-
2003-10-14--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2003-10-07
Nuv. namn registrerat
2007-06-05
Föregående namn
Realtryck, AB Nya
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
470,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
1812  Tryckning av böcker och övriga trycksaker
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
PN & LN Holding AB353440228Sverige100,0000%
Screenbolaget i Stockholm AB354999435Sverige146,30064%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Nermark, Jejns PatrickSuppleant & vd2018-05-03
Nermark, LennartLedamot ordförande2005-12-30
Andersson, JonasLedamot2012-02-14
Ruyter, JohnLedamot2018-05-03
Eriksson, ChristerRevisor2005-12-30

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2023-122022-122021-122020-122019-12
Nettoomsättning58,67956,87648,81551,67960,151
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter4881861,0831,105257
Total omsättning59,16757,06249,89852,78460,408
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter22,93825,32722,01321,90728,149
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader14,62815,60714,23013,48113,441
Personalkostnader14,41312,36312,32212,39712,963
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader52,24853,78449,02148,23854,952
Varav avskrivningar269487456453399
Rörelseresultat efter avskrivningar6,9193,2788774,5465,456
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter151181830
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter151181830
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader71311615
Summa räntekostnader71311615
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader71311615
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto7,0633,2838944,5345,440
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition7,0633,2838944,5345,440
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-88745996-47-593
Resultat före skatt6,1753,3291,8904,4874,847
Skatt1,3307244289891,075
Minoritetsintressen00000
Årets resultat4,8452,6051,4623,4983,772

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2023-122022-122021-122020-122019-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier9217385539351,167
Summa maskiner och inventarier9217385539351,167
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar9217385539351,167
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager4,2924,2723,6852,8412,104
Summa varulager4,2924,2723,6852,8412,104
Kundfordringar9,2478,84911,58512,57311,596
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar1,7092,0211,5442,4532,723
Summa kortfristiga fordringar10,95610,87013,12915,02614,319
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank10,3159,77416,62615,1678,735
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar25,56324,91633,44033,03425,158
Summa tillgångar26,48425,65433,99333,96926,325
Aktiekapital470470470470470
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital55555
Summa bundet eget kapital475475475475475
Balanserat resultat2,6785,07413,61310,1156,343
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat4,8452,6051,4623,4983,772
Summa fritt eget kapital7,5237,67915,07513,61310,115
Summa eget kapital7,9988,15415,55014,08810,590
Summa obeskattade reserver8,7887,9017,9468,9428,895
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder5,3455,8605,6214,7483,409
Skulder till koncern- och intresseföretag0291000
Övriga kortfristiga skulder4,3523,4494,8756,1913,431
Summa kortfristiga skulder9,6979,60010,49610,9396,840
Summa eget kapital och skulder26,48425,65433,99333,96926,325

Nyckeltal

Nyckeltal
 2023-122022-122021-122020-122019-12Branschmedian
Omsättning kSEK59,16757,06249,89852,78460,408-
Resultat efter finansnetto kSEK7,0633,2838944,5345,440-
Beräknat eget kapital kSEK14,85214,31621,74721,06217,528-
Tillgångar kSEK26,48425,65433,99333,96926,325-
Antal anställda1815161819-
Soliditet %56.155.8646266.648.5
Kassalikviditet %219.4215283.5276337139
Balanslikviditet %263.6259.5318.6302367.8198
Vinstmarginal %11.95.81.88.694.2
Avk totalt kapital %26.712.82.613.420.78.6
Avk eget kapital %47.622.94.121.53117.1
Skuldränta %0.10.100.10.20.7
Riskbuffert26.612.72.613.320.67.8
Skuldsättningsgrad ggr/år0.80.80.60.60.51
Räntetäckningsgrad ggr/år1,010253.5895284.3363.713.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.22.21.51.62.32.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2023-122022-122021-122020-122019-12
Företagsinteckningar1,5001,5001,5001,5001,500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter1,5001,5001,5001,5001,500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda1815161819
Löner till styrelse och VD1,4911,4011,3751,4661,523
Varav tantiem00000
Löner till övriga8,6336,9967,5387,6767,740
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader3,9353,5783,2902,8803,314
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit1,500
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2024-06-15
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
39
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2024-06-15 erhållit information avseende 39 betalda fakturor, totalt belopp 390,829 SEK.