Högsta kreditvärdighet  Limit: 2853 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-06-16AAA5 % av omsättningen2022-12
2022-06-23AAA5 % av omsättningen2021-12
2021-06-03AAA6 % av omsättningen2020-12
2020-07-08AAA7 % av omsättningen2019-12
2019-06-08AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-05-31AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-04-01AAA6 % av omsättningen2016-12
2016-05-12AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-05-21AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-04-16AAA6 % av omsättningen2013-12
2013-06-08AA5 % av omsättningen2012-12
2012-02-10A3 % av omsättningen2011-12
2011-03-08AA6 % av omsättningen2010-12
2010-05-24AA4 % av omsättningen2009-12
2009-06-05AA4 % av omsättningen2008-12
2008-05-21AA2 % av omsättningen2007-12
2007-06-14A1 % av omsättningen2006-12
2006-07-21B2005-12
2005-06-28A1 % av omsättningen2004-12
2005-01-05NYTT-
2004-08-27C-
2004-02-18NYTT-
2003-10-14--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2003-10-07
Nuv. namn registrerat
2007-06-05
Föregående namn
Realtryck, AB Nya
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
470,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
1812  Tryckning av böcker och övriga trycksaker
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
PN & LN Holding AB353440228Sverige100,0000%
Screenbolaget i Stockholm AB354999435Sverige146,30064%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Nermark, Jejns PatrickSuppleant & vd2018-05-03
Nermark, LennartLedamot ordförande2005-12-30
Andersson, JonasLedamot2012-02-14
Ruyter, JohnLedamot2018-05-03
Eriksson, ChristerRevisor2005-12-30

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Nettoomsättning56,87648,81551,67960,15162,938
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1861,0831,10525717
Total omsättning57,06249,89852,78460,40862,955
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter25,32722,01321,90728,14930,542
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader15,60714,23013,48113,44113,674
Personalkostnader12,36312,32212,39712,96312,932
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader000028
Summa rörelsekostnader53,78449,02148,23854,95257,533
Varav avskrivningar487456453399357
Rörelseresultat efter avskrivningar3,2788774,5465,4565,421
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1818300
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter1818300
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader131161520
Summa räntekostnader131161520
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader131161520
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto3,2838944,5345,4405,401
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition3,2838944,5345,4405,401
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner45996-47-593-1,115
Resultat före skatt3,3291,8904,4874,8474,287
Skatt7244289891,075991
Minoritetsintressen00000
Årets resultat2,6051,4623,4983,7723,296

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier7385539351,1671,239
Summa maskiner och inventarier7385539351,1671,239
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar7385539351,1671,239
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager4,2723,6852,8412,1043,160
Summa varulager4,2723,6852,8412,1043,160
Kundfordringar8,84911,58512,57311,59611,263
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar2,0211,5442,4532,7233,195
Summa kortfristiga fordringar10,87013,12915,02614,31914,458
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank9,77416,62615,1678,7357,616
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar24,91633,44033,03425,15825,234
Summa tillgångar25,65433,99333,96926,32526,472
Aktiekapital470470470470470
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital55555
Summa bundet eget kapital475475475475475
Balanserat resultat5,07413,61310,1156,3435,755
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat2,6051,4623,4983,7723,296
Summa fritt eget kapital7,67915,07513,61310,1159,051
Summa eget kapital8,15415,55014,08810,5909,526
Summa obeskattade reserver7,9017,9468,9428,8958,302
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder5,8605,6214,7483,4094,391
Skulder till koncern- och intresseföretag291000138
Övriga kortfristiga skulder3,4494,8756,1913,4314,116
Summa kortfristiga skulder9,60010,49610,9396,8408,645
Summa eget kapital och skulder25,65433,99333,96926,32526,472

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-122021-122020-122019-122018-12Branschmedian
Omsättning kSEK57,06249,89852,78460,40862,955-
Resultat efter finansnetto kSEK3,2838944,5345,4405,401-
Beräknat eget kapital kSEK14,31621,74721,06217,52816,001-
Tillgångar kSEK25,65433,99333,96926,32526,472-
Antal anställda1516181921-
Soliditet %55.8646266.660.445.7
Kassalikviditet %215283.5276337255.3143.5
Balanslikviditet %259.5318.6302367.8291.9176.9
Vinstmarginal %5.81.88.698.63.5
Avk totalt kapital %12.82.613.420.720.56.3
Avk eget kapital %22.94.121.53133.818.2
Skuldränta %0.100.10.20.20.6
Riskbuffert12.72.613.320.620.34.8
Skuldsättningsgrad ggr/år0.80.60.60.50.71.1
Räntetäckningsgrad ggr/år253.5895284.3363.7271.15.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.21.51.62.32.42.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-122021-122020-122019-122018-12
Företagsinteckningar1,5001,5001,5001,5001,500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter1,5001,5001,5001,5001,500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda1516181921
Löner till styrelse och VD1,4011,3751,4661,5231,857
Varav tantiem00000
Löner till övriga6,9967,5387,6767,7406,989
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader3,5783,2902,8803,3143,469
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit1,5001,500
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-11-25
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
62
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2023-11-25 erhållit information avseende 62 betalda fakturor, totalt belopp 582,221 SEK.