Högsta kreditvärdighet  Limit: 1861 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-07-06AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-06-22AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-04-09AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-19AAA6 % av omsättningen2013-12
2013-04-17AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-06-06AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-07-19AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-05-25AAA7 % av omsättningen2009-12
2009-07-10AAA7 % av omsättningen2008-12
2008-06-10AAA8 % av omsättningen2007-12
2007-05-16AA5 % av omsättningen2006-12
2006-06-16AA6 % av omsättningen2005-12
2005-06-16AA6 % av omsättningen2004-12
2004-06-11B2003-12
2003-07-30B2002-12
2002-06-19B2001-12
2001-08-07B2000-12
2001-05-28NYTT1999-12
2000-08-16NYTT1999-12
2000-04-07B-
2000-02-15NYTT-
1999-05-04--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1999-04-26
Nuv. namn registrerat
2009-10-26
Föregående namn
Freesourcing AB
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
1,094,846 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6201  Dataprogrammering
6202  Datakonsultverksamhet

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Bennet AB, Carl356488577Sverige1,050,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Ouchterlony, JohanExtern vd2009-01-27
Hedenström, BoLedamot ordförande2013-11-07
Wachtmeister, Axel VollrathLedamot2001-07-19
Gustafsson, MariaLedamot2015-11-03
Berg, Anders MikaelLedamot2018-03-26
Nilsson, DanielLedamot2013-11-07
Johansson, MartinHuvudansvarig revisor2010-11-08
PricewaterhouseCoopers ABRevisor2010-11-08

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning37,22236,26232,28830,86227,164
Förändring av lager mm
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning37,22236,26232,28830,86227,164
Kostnader sålda varor10,83811,73210,9119,8327,611
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader25,00921,02618,95518,20416,140
Varav avskrivningar32525114213283
Rörelseresultat efter avskrivningar1,3743,5052,4232,8263,414
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter123790142
Övriga finansiella intäkter40000
Summa finansiella intäkter523790142
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader113127
Summa räntekostnader113127
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader113127
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,3783,5052,4572,9043,548
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,3783,5052,4572,9043,548
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt1,3783,5052,4572,9043,548
Skatt00000
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,3783,5052,4572,9043,548

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)239417000
Summa immateriella anläggningstillgångar239417000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier229342142284176
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar229342142284176
Andelar i koncern- och intresseföretag2,1592,1592,1592,1592,159
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar3,9453,9453,9453,9450
Summa finansiella anläggningstillgångar6,1046,1046,1046,1042,159
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar6,1046,1046,1046,1042,159
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar6,3519,9715,2934,6745,426
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00285244215
Övriga kortfristiga fordringar3,1941,7771,7242,0055,496
Summa kortfristiga fordringar9,54511,7487,3026,92311,137
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank5,4655,9205,5107,5628,026
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar15,01017,66812,81214,48519,163
Summa tillgångar21,58224,53219,05820,87321,498
Aktiekapital1,0951,0951,0951,0951,095
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2,3632,3632,3632,3632,363
Summa bundet eget kapital3,4583,4583,4583,4583,458
Balanserat resultat7,5106,7415,3806,8557,686
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,3783,5052,4572,9043,548
Summa fritt eget kapital8,88810,2467,8379,75911,234
Summa eget kapital12,34613,70411,29513,21714,692
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder450661514793690
Skulder till koncern- och intresseföretag000036
Övriga kortfristiga skulder8,78710,1677,2516,8646,080
Summa kortfristiga skulder9,23710,8287,7657,6576,806
Summa eget kapital och skulder21,58224,53219,05820,87321,498

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK37,22236,26232,28830,86227,164-
Resultat efter finansnetto kSEK1,3783,5052,4572,9043,548-
Beräknat eget kapital kSEK12,34613,70411,29513,21714,692-
Tillgångar kSEK21,58224,53219,05820,87321,498-
Antal anställda2928272622-
Soliditet %57.255.959.363.368.336.7
Kassalikviditet %162.5163.2165189.2281.6146.2
Balanslikviditet %162.5163.2165189.2281.6146.2
Vinstmarginal %3.79.77.69.413.14.8
Avk totalt kapital %6.414.312.91416.59.4
Avk eget kapital %11.225.621.82224.125.9
Skuldränta %0000.20.10.1
Riskbuffert6.414.312.913.816.48.6
Skuldsättningsgrad ggr/år0.70.80.70.60.51.7
Räntetäckningsgrad ggr/år1,3793,50782024350899.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.71.51.71.51.32.1

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar0000
Fastighetsinteckningar0000
Övriga säkerheter708708708708
Summa säkerheter708708708708
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda2928272622
Löner till styrelse och VD1,6351,5101,489
Varav tantiem000
Löner till övriga16,41815,31513,698
Varav resultatlön000
Sociala kostnader7,6107,1036,265
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-03-11
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
4
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2018-03-11 erhållit information avseende 4 betalda fakturor, totalt belopp 14,466 SEK.