Högsta kreditvärdighet  Limit: 1718 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-06-27AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-07-06AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-06-22AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-04-09AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-19AAA6 % av omsättningen2013-12
2013-04-17AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-06-06AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-07-19AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-05-25AAA7 % av omsättningen2009-12
2009-07-10AAA7 % av omsättningen2008-12
2008-06-10AAA8 % av omsättningen2007-12
2007-05-16AA5 % av omsättningen2006-12
2006-06-16AA6 % av omsättningen2005-12
2005-06-16AA6 % av omsättningen2004-12
2004-06-11B2003-12
2003-07-30B2002-12
2002-06-19B2001-12
2001-08-07B2000-12
2001-05-28NYTT1999-12
2000-08-16NYTT1999-12
2000-04-07B-
2000-02-15NYTT-
1999-05-04--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1999-04-26
Nuv. namn registrerat
2009-10-26
Föregående namn
Freesourcing AB
Säte
Stockholms kommun
Registrerat aktiekapital
1,094,846 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6201  Dataprogrammering
6202  Datakonsultverksamhet

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Bennet AB, Carl356488577Sverige1,050,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Ouchterlony, JohanExtern vd2009-01-27
Hedenström, BoLedamot ordförande2013-11-07
Wachtmeister, Axel VollrathLedamot2001-07-19
Gustafsson, MariaLedamot2015-11-03
Berg, Anders MikaelLedamot2018-03-26
Nilsson, DanielLedamot2013-11-07
Johansson, MartinHuvudansvarig revisor2010-11-08
PricewaterhouseCoopers ABRevisor2010-11-08

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning42,95737,22236,26232,28830,862
Förändring av lager mm
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning42,95737,22236,26232,28830,862
Kostnader sålda varor13,14910,83811,73210,9119,832
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader28,13525,00921,02618,95518,204
Varav avskrivningar300325251142132
Rörelseresultat efter avskrivningar1,6731,3743,5052,4232,826
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter0123790
Övriga finansiella intäkter04000
Summa finansiella intäkter0523790
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader211312
Summa räntekostnader211312
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader211312
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,6711,3783,5052,4572,904
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,6711,3783,5052,4572,904
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt1,6711,3783,5052,4572,904
Skatt00000
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,6711,3783,5052,4572,904

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)6023941700
Summa immateriella anläggningstillgångar6023941700
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier108229342142284
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar108229342142284
Andelar i koncern- och intresseföretag2,1592,1592,1592,1592,159
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar3,9453,9453,9453,9453,945
Summa finansiella anläggningstillgångar6,1046,1046,1046,1046,104
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar6,1046,1046,1046,1046,104
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar12,0936,3519,9715,2934,674
Fordringar hos koncern- och intresseföretag700285244
Övriga kortfristiga fordringar2,3033,1941,7771,7242,005
Summa kortfristiga fordringar14,4039,54511,7487,3026,923
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank5,1405,4655,9205,5107,562
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar19,54315,01017,66812,81214,485
Summa tillgångar25,81421,58224,53219,05820,873
Aktiekapital1,0951,0951,0951,0951,095
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2,3632,3632,3632,3632,363
Summa bundet eget kapital3,4583,4583,4583,4583,458
Balanserat resultat6,1517,5106,7415,3806,855
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,6711,3783,5052,4572,904
Summa fritt eget kapital7,8228,88810,2467,8379,759
Summa eget kapital11,28012,34613,70411,29513,217
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,717450661514793
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder12,8188,78710,1677,2516,864
Summa kortfristiga skulder14,5359,23710,8287,7657,657
Summa eget kapital och skulder25,81421,58224,53219,05820,873

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK42,95737,22236,26232,28830,862-
Resultat efter finansnetto kSEK1,6711,3783,5052,4572,904-
Beräknat eget kapital kSEK11,28012,34613,70411,29513,217-
Tillgångar kSEK25,81421,58224,53219,05820,873-
Antal anställda3129282726-
Soliditet %43.757.255.959.363.338.6
Kassalikviditet %134.5162.5163.2165189.2150.5
Balanslikviditet %134.5162.5163.2165189.2153.4
Vinstmarginal %3.93.79.77.69.45.7
Avk totalt kapital %6.56.414.312.91414.7
Avk eget kapital %14.811.225.621.82241.8
Skuldränta %00000.20.1
Riskbuffert6.56.414.312.913.813.2
Skuldsättningsgrad ggr/år1.30.70.80.70.61.6
Räntetäckningsgrad ggr/år836.51,3793,50782024376.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.71.71.51.71.52.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar000
Fastighetsinteckningar000
Övriga säkerheter708708708
Summa säkerheter708708708
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda3129282726
Löner till styrelse och VD1,7171,6351,5101,489
Varav tantiem0000
Löner till övriga18,79616,41815,31513,698
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader8,1977,6107,1036,265
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-03-11
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
4
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2018-03-11 erhållit information avseende 4 betalda fakturor, totalt belopp 14,466 SEK.