Högsta kreditvärdighet  Limit: 28738 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-07-26AAA4 % av omsättningen2016-12
2016-06-28AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-07-01AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-08-20AAA6 % av omsättningen2013-12
2013-09-06AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-08-28AAA7 % av omsättningen2011-12
2011-08-18AAA7 % av omsättningen2010-12
2010-09-03AAA6 % av omsättningen2009-12
2010-09-03AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-08-20AAA5 % av omsättningen2008-12
2008-07-17AAA6 % av omsättningen2007-12
2007-08-20AAA5 % av omsättningen2006-12
2006-07-12AAA7 % av omsättningen2005-12
2005-09-07AAA6 % av omsättningen2004-12
2004-08-03AAA4 % av omsättningen2003-12
2003-07-22AAA5 % av omsättningen2002-12
2002-09-17AA5 % av omsättningen2001-12
2001-08-17AA5 % av omsättningen2000-12
2000-07-10AA5 % av omsättningen1999-12
1999-05-30AA5 % av omsättningen1998-12
1998-09-17AAA7 % av omsättningen1997-12
1997-09-16AAA7 % av omsättningen1996-12
1996-07-26AA6 % av omsättningen1995-12
1995-09-17AAA6 % av omsättningen1994-12
1994-09-20AA6 % av omsättningen1993-12
1993-08-19A3 % av omsättningen1992-12
1993-04-02A2 % av omsättningen1991-12
1992-07-01AA6 % av omsättningen1991-12
1992-01-02AA6 % av omsättningen1990-12
1991-01-03AA6 % av omsättningen1989-12

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1965-10-14
Nuv. namn registrerat
1982-12-27
Föregående namn
Skånska Byggva. B. Blomkvist AB
Säte
Helsingborgs kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel finns
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2512  Tillverkning av dörrar och fönster av metall
4791  Postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Byggmax Group AB350979055Sverige20,333,0150%
Skånska Byggvaror Group AB352696226Sverige1,579,710100%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Tjärnberg, OscarVd & ordförande2017-10-09
Ankarberg, MattiasLedamot2016-11-18
Nilsson, AnnaLedamot2017-06-20
Palm, BeironExtern firmatecknare2016-01-16
Christiansson, Per-IvanExtern firmatecknare2016-01-16
Hägglund, Ann-ChristinHuvudansvarig revisor2016-05-27
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2016-05-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning718,467669,282556,199459,133413,633
Förändring av lager mm
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning718,467669,282556,199459,133413,633
Kostnader sålda varor530,222495,938408,357330,171300,987
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader147,999134,081111,64392,75589,223
Varav avskrivningar7,1625,5203,4152,7401,744
Rörelseresultat efter avskrivningar40,24639,26336,19936,20723,423
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter7491,0102,2371,406441
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter7491,0102,2371,406441
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader1191,008766167788
Summa räntekostnader1191,008766167788
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader1191,008766167788
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto40,87639,26537,67037,44623,077
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition40,87639,26537,67037,44623,077
Koncernbidrag-30,6280-9,441-18,9500
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-4,540-11,211-7,958-4,665-5,827
Resultat före skatt5,70728,05520,27113,83217,249
Skatt1,3186,2734,5653,0934,597
Minoritetsintressen00000
Årets resultat4,38921,78215,70610,73912,652

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)5,2293,6152,3601,6900
Summa immateriella anläggningstillgångar5,2293,6152,3601,6900
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner9816583365749
Inventarier22,66011,5678,4635,5592,980
Summa maskiner och inventarier22,75811,7328,5465,9243,729
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)3,8772,089733930
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar26,63513,8219,2796,0173,729
Andelar i koncern- och intresseföretag00016,16016,160
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00016,16016,160
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar3,8772,08973316,25316,160
Pågående arbete00000
Övrigt varulager75,38258,05559,27043,25449,132
Summa varulager75,38258,05559,27043,25449,132
Kundfordringar11,17711,45211,8016,19415,613
Fordringar hos koncern- och intresseföretag8,27236,98029,45823,9332,051
Övriga kortfristiga fordringar12,63313,2707,54712,3147,151
Summa kortfristiga fordringar32,08261,70248,80642,44124,815
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank58,34736,4467,70626,1096,716
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar165,811156,203115,782111,80580,664
Summa tillgångar197,675173,639127,422135,672100,553
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital200200200200200
Summa bundet eget kapital1,2001,2001,2001,2001,200
Balanserat resultat22,08617,80431,59952,26039,608
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat4,38921,78215,70610,73912,652
Summa fritt eget kapital26,47539,58647,30562,99952,260
Summa eget kapital27,67540,78648,50564,19953,460
Summa obeskattade reserver34,20129,66118,45010,4925,827
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar6002002006,7506,750
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder62,71358,43335,76339,58123,824
Skulder till koncern- och intresseföretag49,92410,9892,941527112
Övriga kortfristiga skulder22,56233,57121,56314,12410,580
Summa kortfristiga skulder135,199102,99360,26754,23234,516
Summa eget kapital och skulder197,675173,639127,422135,672100,553

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK718,467669,282556,199459,133413,633-
Resultat efter finansnetto kSEK40,87639,26537,67037,44623,077-
Beräknat eget kapital kSEK54,35163,92162,89672,38257,754-
Tillgångar kSEK197,675173,639127,422135,672100,553-
Antal anställda168149143124117-
Soliditet %27.536.849.453.457.430.1
Kassalikviditet %66.995.393.8126.491.491.7
Balanslikviditet %122.6151.7192.1206.2233.7142.2
Vinstmarginal %5.766.98.25.85.1
Avk totalt kapital %20.723.230.227.723.711.9
Avk eget kapital %75.261.459.951.74038.7
Skuldränta %0.10.91.20.31.80.9
Riskbuffert20.722.32927.521.910.9
Skuldsättningsgrad ggr/år2.61.710.90.72.3
Räntetäckningsgrad ggr/år344.54050.2225.230.314.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.63.94.43.44.12.3

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar700700700700700
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00016,1600
Summa säkerheter70070070016,860700
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00
Antal anställda168149143124117
Löner till styrelse och VD0150600496
Varav tantiem00000
Löner till övriga65,84754,40152,12743,35540,167
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader27,83720,60618,87416,25115,008
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit045,00045,00045,00045,000
Utnyttjad checkräkningskredit0000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-05-27
Omfrågad
77
Bransch
79
Antal fakturor
375
Snittdagar efter förfallodatum
2

Soliditet har per 2018-05-27 erhållit information avseende 375 betalda fakturor, totalt belopp 3,411,768 SEK.