Högsta kreditvärdighet  Limit: 33464 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2016-06-28AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-07-01AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-08-20AAA6 % av omsättningen2013-12
2013-09-06AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-08-28AAA7 % av omsättningen2011-12
2011-08-18AAA7 % av omsättningen2010-12
2010-09-03AAA6 % av omsättningen2009-12
2010-09-03AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-08-20AAA5 % av omsättningen2008-12
2008-07-17AAA6 % av omsättningen2007-12
2007-08-20AAA5 % av omsättningen2006-12
2006-07-12AAA7 % av omsättningen2005-12
2005-09-07AAA6 % av omsättningen2004-12
2004-08-03AAA4 % av omsättningen2003-12
2003-07-22AAA5 % av omsättningen2002-12
2002-09-17AA5 % av omsättningen2001-12
2001-08-17AA5 % av omsättningen2000-12
2000-07-10AA5 % av omsättningen1999-12
1999-05-30AA5 % av omsättningen1998-12
1998-09-17AAA7 % av omsättningen1997-12
1997-09-16AAA7 % av omsättningen1996-12
1996-07-26AA6 % av omsättningen1995-12
1995-09-17AAA6 % av omsättningen1994-12
1994-09-20AA6 % av omsättningen1993-12
1993-08-19A3 % av omsättningen1992-12
1993-04-02A2 % av omsättningen1991-12
1992-07-01AA6 % av omsättningen1991-12
1992-01-02AA6 % av omsättningen1990-12
1991-01-03AA6 % av omsättningen1989-12

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1965-10-14
Nuv. namn registrerat
1982-12-27
Föregående namn
Skånska Byggva. B. Blomkvist AB
Säte
Helsingborgs kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel finns
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2512  Tillverkning av dörrar och fönster av metall
4791  Postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Johansson Eickhoff, AndersVd & ordförande2016-01-16
Ankarberg, MattiasLedamot2016-11-18
Nilsson, AnnaLedamot2017-06-20
Palm, BeironExtern firmatecknare2016-01-16
Christiansson, Per-IvanExtern firmatecknare2016-01-16
Hägglund, Ann-ChristinHuvudansvarig revisor2016-05-27
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2016-05-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2015-122014-122013-122012-122011-12
Nettoomsättning669,282556,199459,133413,633431,136
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning669,282556,199459,133413,633431,136
Kostnader sålda varor495,938408,357330,171300,987313,263
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader00000
Personalkostnader00000
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader134,081111,64392,75589,22394,327
Varav avskrivningar5,5203,4152,7401,7442,007
Rörelseresultat efter avskrivningar39,26336,19936,20723,42323,545
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1,0102,2371,40644176
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter1,0102,2371,40644176
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader1,008766167788379
Summa räntekostnader1,008766167788379
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader1,008766167788379
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto39,26537,67037,44623,07723,241
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition39,26537,67037,44623,07723,241
Koncernbidrag0-9,441-18,95000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-11,211-7,958-4,665-5,8270
Resultat före skatt28,05520,27113,83217,24923,241
Skatt6,2734,5653,0934,5976,158
Minoritetsintressen00000
Årets resultat21,78215,70610,73912,65217,083

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2015-122014-122013-122012-122011-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)3,6152,3601,69000
Summa immateriella anläggningstillgångar3,6152,3601,69000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner165833657491,102
Inventarier11,5678,4635,5592,9803,296
Summa maskiner och inventarier11,7328,5465,9243,7294,398
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)2,0897339300
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar13,8219,2796,0173,7294,398
Andelar i koncern- och intresseföretag0016,16016,1600
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar0016,16016,1600
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,08973316,25316,1600
Pågående arbete00000
Övrigt varulager58,05559,27043,25449,13245,077
Summa varulager58,05559,27043,25449,13245,077
Kundfordringar11,45211,8016,19415,61322,183
Fordringar hos koncern- och intresseföretag36,98029,45823,9332,0510
Övriga kortfristiga fordringar13,2707,54712,3147,1514,843
Summa kortfristiga fordringar61,70248,80642,44124,81527,026
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank36,4467,70626,1096,716246
Övriga omsättningstillgångar00000
Summa omsättningstillgångar156,203115,782111,80580,66472,349
Summa tillgångar173,639127,422135,672100,55376,747
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital200200200200200
Summa bundet eget kapital1,2001,2001,2001,2001,200
Balanserat resultat17,80431,59952,26039,60822,525
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat21,78215,70610,73912,65217,083
Summa fritt eget kapital39,58647,30562,99952,26039,608
Summa eget kapital40,78648,50564,19953,46040,808
Summa obeskattade reserver29,66118,45010,4925,8270
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar2002006,7506,750300
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00006,702
Leverantörsskulder58,43335,76339,58123,82416,699
Skulder till koncern- och intresseföretag10,9892,9415271120
Övriga kortfristiga skulder33,57121,56314,12410,58012,238
Summa kortfristiga skulder102,99360,26754,23234,51635,639
Summa eget kapital och skulder173,639127,422135,672100,55376,747

Nyckeltal

Nyckeltal
 2015-122014-122013-122012-122011-12Branschmedian
Omsättning kSEK669,282556,199459,133413,633431,136-
Resultat efter finansnetto kSEK39,26537,67037,44623,07723,241-
Beräknat eget kapital kSEK63,92162,89672,38257,75440,808-
Tillgångar kSEK173,639127,422135,672100,55376,747-
Antal anställda149143124117110-
Soliditet %36.849.453.457.453.237.4
Kassalikviditet %95.393.8126.491.476.5100
Balanslikviditet %151.7192.1206.2233.7203154.1
Vinstmarginal %66.98.25.85.56
Avk totalt kapital %23.230.227.723.730.814.4
Avk eget kapital %61.459.951.7405743.1
Skuldränta %0.91.20.31.81.11.2
Riskbuffert22.32927.521.929.712.9
Skuldsättningsgrad ggr/år1.710.90.70.91.7
Räntetäckningsgrad ggr/år4050.2225.230.362.320.7
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.94.43.44.15.62.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2015-122014-122013-122012-122011-12
Företagsinteckningar7007007007000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter0016,16000
Summa säkerheter70070016,8607000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning17,50029,50031,40000
Antal anställda149143124117110
Löner till styrelse och VD0150600496891
Varav tantiem00000
Löner till övriga54,40152,12743,35540,16736,035
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader20,60618,87416,25115,00813,685
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit45,00045,00045,00045,00044,000
Utnyttjad checkräkningskredit00006,702

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2017-07-23
Omfrågad
74
Bransch
79
Antal fakturor
196
Snittdagar efter förfallodatum
3

Soliditet har per 2017-07-23 erhållit information avseende 196 betalda fakturor, totalt belopp 1,663,487 SEK.