Högsta kreditvärdighet  Limit: 3809 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-11-10AAA6 % av omsättningen2018-06
2017-10-21AAA6 % av omsättningen2017-06
2016-11-02AAA6 % av omsättningen2016-06
2015-11-03AAA6 % av omsättningen2015-06
2014-10-31AAA5 % av omsättningen2014-06
2013-10-18AAA5 % av omsättningen2013-06
2012-10-30AAA4 % av omsättningen2012-06
2011-10-18AAA8 % av omsättningen2011-06
2010-11-01AAA7 % av omsättningen2010-06
2009-11-03AAA8 % av omsättningen2009-06
2008-11-03AAA8 % av omsättningen2008-06
2007-10-30AAA8 % av omsättningen2007-06
2006-10-24AAA7 % av omsättningen2006-06
2005-11-01AAA7 % av omsättningen2005-06
2004-11-01AAA7 % av omsättningen2004-06
2003-10-30AAA7 % av omsättningen2003-06
2002-12-11AAA7 % av omsättningen2002-06
2001-10-24AAA8 % av omsättningen2001-06
2000-10-26AAA7 % av omsättningen2000-06
1999-10-17AAA8 % av omsättningen1999-06
1998-10-22AAA7 % av omsättningen1998-06
1997-10-22AAA6 % av omsättningen1997-06
1996-10-16AAA7 % av omsättningen1996-06
1995-10-27AA6 % av omsättningen1995-06
1994-11-08AA6 % av omsättningen1994-06
1994-01-02AA6 % av omsättningen1993-06
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-06
1993-01-03AA6 % av omsättningen1992-06
1992-01-02AA6 % av omsättningen1991-06
1991-01-03AA6 % av omsättningen1990-06
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-06
1989-01-20A4 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-04-09
Nuv. namn registrerat
1987-04-09
Föregående namn
Säte
Värnamo kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4662  Partihandel med verktygsmaskiner
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Pettersson, Leif Lennart ErlingLedamot1987-04-16
Pettersson, MikaelSuppleant2010-05-20
Pettersson, MagnusSuppleant2010-05-20
Göransson, Leif Gustav AndersRevisor2010-11-08

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-062017-062016-062015-062014-06
Nettoomsättning61,53065,17648,66244,25331,552
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1,9672,3292,3002,8102,141
Total omsättning63,49767,50550,96247,06333,693
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter049,13436,03432,8660
Handelsvaror45,79200021,605
Övr externa kostnader2,0143,1252,2923,2472,339
Personalkostnader2,1342,0181,9111,8711,921
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader540001
Summa rörelsekostnader53,38756,50742,97440,70329,755
Varav avskrivningar3,3932,2302,7372,7193,889
Rörelseresultat efter avskrivningar10,11010,9987,9896,3613,938
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter2721,27455486898
Övriga finansiella intäkter1431848861,800209
Summa finansiella intäkter4151,4589412,2861,107
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader284350357470842
Summa räntekostnader284350357470842
Övriga finansiella kostnader4405945010
Summa finansiella kostnader328350951971842
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto10,19712,1057,9797,6764,203
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition10,19712,1057,9797,6764,203
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-128-3,591-2,076-2,078-576
Resultat före skatt10,0698,5155,9035,5983,627
Skatt2,2421,6951,4521,348817
Minoritetsintressen00000
Årets resultat7,8276,8204,4514,2502,810

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-062017-062016-062015-062014-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark13,23414,08914,94415,80016,655
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier5,1658,8833,4924,3594,707
Summa maskiner och inventarier5,1658,8833,4924,3594,707
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar18,39922,97218,43620,15921,362
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar17,91217,81324,62924,6590
Summa finansiella anläggningstillgångar17,91217,81324,62924,6590
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar17,91217,81324,62924,6590
Pågående arbete00000
Övrigt varulager6,9387,71810,0815,0766,638
Summa varulager6,9387,71810,0815,0766,638
Kundfordringar4,28612,1103,0032,9564,418
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar6572776002392,402
Summa kortfristiga fordringar4,94312,3873,6033,1956,820
Summa kortfristiga placeringar6491,6347,2531,3357,963
Summa kassa/bank69,11452,00936,15542,73452,341
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar81,64473,74857,09252,33973,762
Summa tillgångar117,955114,533100,15797,15795,125
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital1,0001,0001,0001,0001,000
Balanserat resultat67,85061,78058,06254,55253,542
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat7,8276,8204,4514,2502,810
Summa fritt eget kapital75,67768,60062,51358,80256,352
Summa eget kapital76,67769,60063,51359,80257,352
Summa obeskattade reserver14,61014,48210,8918,8156,737
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar250260180150100
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder20,50022,50022,50025,50025,500
Summa långfristiga skulder20,50022,50022,50025,50025,500
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder3,3944,5561,7341501,036
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,5243,1351,3392,7404,399
Summa kortfristiga skulder5,9187,6913,0732,8905,435
Summa eget kapital och skulder117,955114,533100,15797,15795,125

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-062017-062016-062015-062014-06Branschmedian
Omsättning kSEK63,49767,50550,96247,06333,693-
Resultat efter finansnetto kSEK10,19712,1057,9797,6764,203-
Beräknat eget kapital kSEK88,07280,89672,00866,67762,606-
Tillgångar kSEK117,955114,533100,15797,15795,125-
Antal anställda44444-
Soliditet %74.770.671.968.665.851.9
Kassalikviditet %1,262.4858.51,529.81,635.41,235172
Balanslikviditet %1,379.6958.91,857.91,8111,357.2236.1
Vinstmarginal %16.618.517.518.4155.5
Avk totalt kapital %8.910.98.98.95.38
Avk eget kapital %11.61511.111.56.716.5
Skuldränta %111.31.52.61
Riskbuffert89.87.67.42.76.9
Skuldsättningsgrad ggr/år0.30.40.40.50.50.8
Räntetäckningsgrad ggr/år37.135.62518.466.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.50.60.50.50.41.7

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-062017-062016-062015-062014-06
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter6821,7627,2531,3350
Summa säkerheter6821,7627,2531,3350
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser0036
Summa ansvarsförbindelser0036
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda44444
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga1,3801,3801,380
Varav resultatlön000
Sociala kostnader426412411
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-11-17
Omfrågad
49
Bransch
79
Antal fakturor
19
Snittdagar efter förfallodatum
6

Soliditet har per 2019-11-17 erhållit information avseende 19 betalda fakturor, totalt belopp 86,387 SEK.