Högsta kreditvärdighet  Limit: 2758 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-11-27AAA6 % av omsättningen2019-06
2018-11-10AAA6 % av omsättningen2018-06
2017-10-21AAA6 % av omsättningen2017-06
2016-11-02AAA6 % av omsättningen2016-06
2015-11-03AAA6 % av omsättningen2015-06
2014-10-31AAA5 % av omsättningen2014-06
2013-10-18AAA5 % av omsättningen2013-06
2012-10-30AAA4 % av omsättningen2012-06
2011-10-18AAA8 % av omsättningen2011-06
2010-11-01AAA7 % av omsättningen2010-06
2009-11-03AAA8 % av omsättningen2009-06
2008-11-03AAA8 % av omsättningen2008-06
2007-10-30AAA8 % av omsättningen2007-06
2006-10-24AAA7 % av omsättningen2006-06
2005-11-01AAA7 % av omsättningen2005-06
2004-11-01AAA7 % av omsättningen2004-06
2003-10-30AAA7 % av omsättningen2003-06
2002-12-11AAA7 % av omsättningen2002-06
2001-10-24AAA8 % av omsättningen2001-06
2000-10-26AAA7 % av omsättningen2000-06
1999-10-17AAA8 % av omsättningen1999-06
1998-10-22AAA7 % av omsättningen1998-06
1997-10-22AAA6 % av omsättningen1997-06
1996-10-16AAA7 % av omsättningen1996-06
1995-10-27AA6 % av omsättningen1995-06
1994-11-08AA6 % av omsättningen1994-06
1994-01-02AA6 % av omsättningen1993-06
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-06
1993-01-03AA6 % av omsättningen1992-06
1992-01-02AA6 % av omsättningen1991-06
1991-01-03AA6 % av omsättningen1990-06
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-06
1989-01-20A4 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-04-09
Nuv. namn registrerat
1987-04-09
Föregående namn
Säte
Värnamo kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4662  Partihandel med verktygsmaskiner
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Pettersson, Leif Lennart ErlingLedamot1987-04-16
Pettersson, MikaelSuppleant2010-05-20
Pettersson, MagnusSuppleant2010-05-20
Göransson, Leif Gustav AndersRevisor2010-11-08

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-062018-062017-062016-062015-06
Nettoomsättning43,93261,53065,17648,66244,253
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2,0491,9672,3292,3002,810
Total omsättning45,98163,49767,50550,96247,063
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter0049,13436,03432,866
Handelsvaror30,65845,792000
Övr externa kostnader2,2902,0143,1252,2923,247
Personalkostnader2,1332,1342,0181,9111,871
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader054000
Summa rörelsekostnader38,09653,38756,50742,97440,703
Varav avskrivningar3,0153,3932,2302,7372,719
Rörelseresultat efter avskrivningar7,88610,11010,9987,9896,361
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter2402721,27455486
Övriga finansiella intäkter01431848861,800
Summa finansiella intäkter2404151,4589412,286
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader269284350357470
Summa räntekostnader269284350357470
Övriga finansiella kostnader0440594501
Summa finansiella kostnader269328350951971
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto7,85610,19712,1057,9797,676
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition7,85610,19712,1057,9797,676
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-37-128-3,591-2,076-2,078
Resultat före skatt7,81910,0698,5155,9035,598
Skatt1,7462,2421,6951,4521,348
Minoritetsintressen00000
Årets resultat6,0737,8276,8204,4514,250

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-062018-062017-062016-062015-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark13,61813,23414,08914,94415,800
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier3,4365,1658,8833,4924,359
Summa maskiner och inventarier3,4365,1658,8833,4924,359
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar17,05418,39922,97218,43620,159
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar16,01417,91217,81324,62924,659
Summa finansiella anläggningstillgångar16,01417,91217,81324,62924,659
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar16,01417,91217,81324,62924,659
Pågående arbete00000
Övrigt varulager6,0456,9387,71810,0815,076
Summa varulager6,0456,9387,71810,0815,076
Kundfordringar2,1024,28612,1103,0032,956
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar681657277600239
Summa kortfristiga fordringar2,7834,94312,3873,6033,195
Summa kortfristiga placeringar3,4876491,6347,2531,335
Summa kassa/bank74,40869,11452,00936,15542,734
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar86,72481,64473,74857,09252,339
Summa tillgångar119,791117,955114,533100,15797,157
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital1,0001,0001,0001,0001,000
Balanserat resultat74,88867,85061,78058,06254,552
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat6,0737,8276,8204,4514,250
Summa fritt eget kapital80,96175,67768,60062,51358,802
Summa eget kapital81,96176,67769,60063,51359,802
Summa obeskattade reserver14,64714,61014,48210,8918,815
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar180250260180150
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder20,50020,50022,50022,50025,500
Summa långfristiga skulder20,50020,50022,50022,50025,500
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder4313,3944,5561,734150
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,0722,5243,1351,3392,740
Summa kortfristiga skulder2,5035,9187,6913,0732,890
Summa eget kapital och skulder119,791117,955114,533100,15797,157

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-062018-062017-062016-062015-06Branschmedian
Omsättning kSEK45,98163,49767,50550,96247,063-
Resultat efter finansnetto kSEK7,85610,19712,1057,9797,676-
Beräknat eget kapital kSEK93,38588,07280,89672,00866,677-
Tillgångar kSEK119,791117,955114,533100,15797,157-
Antal anställda44444-
Soliditet %7874.770.671.968.652.5
Kassalikviditet %3,223.31,262.4858.51,529.81,635.4179.7
Balanslikviditet %3,464.81,379.6958.91,857.91,811253.7
Vinstmarginal %17.716.618.517.518.44.8
Avk totalt kapital %6.88.910.98.98.97.6
Avk eget kapital %8.411.61511.111.513
Skuldränta %1111.31.50.7
Riskbuffert5.889.87.67.45.9
Skuldsättningsgrad ggr/år0.30.30.40.40.50.8
Räntetäckningsgrad ggr/år30.237.135.62518.48.3
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.40.50.60.50.51.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-062018-062017-062016-062015-06
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter3,4876821,7627,2531,335
Summa säkerheter3,4876821,7627,2531,335
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda44444
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga1,3801,380
Varav resultatlön00
Sociala kostnader426412
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-09-20
Omfrågad
77
Bransch
80
Antal fakturor
14
Snittdagar efter förfallodatum
3

Soliditet har per 2020-09-20 erhållit information avseende 14 betalda fakturor, totalt belopp 58,331 SEK.