Högsta kreditvärdighet  Limit: 4158 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2021-10-08AAA7 % av omsättningen2021-06
2020-12-01AAA6 % av omsättningen2020-06
2019-11-27AAA6 % av omsättningen2019-06
2018-11-10AAA6 % av omsättningen2018-06
2017-10-21AAA6 % av omsättningen2017-06
2016-11-02AAA6 % av omsättningen2016-06
2015-11-03AAA6 % av omsättningen2015-06
2014-10-31AAA5 % av omsättningen2014-06
2013-10-18AAA5 % av omsättningen2013-06
2012-10-30AAA4 % av omsättningen2012-06
2011-10-18AAA8 % av omsättningen2011-06
2010-11-01AAA7 % av omsättningen2010-06
2009-11-03AAA8 % av omsättningen2009-06
2008-11-03AAA8 % av omsättningen2008-06
2007-10-30AAA8 % av omsättningen2007-06
2006-10-24AAA7 % av omsättningen2006-06
2005-11-01AAA7 % av omsättningen2005-06
2004-11-01AAA7 % av omsättningen2004-06
2003-10-30AAA7 % av omsättningen2003-06
2002-12-11AAA7 % av omsättningen2002-06
2001-10-24AAA8 % av omsättningen2001-06
2000-10-26AAA7 % av omsättningen2000-06
1999-10-17AAA8 % av omsättningen1999-06
1998-10-22AAA7 % av omsättningen1998-06
1997-10-22AAA6 % av omsättningen1997-06
1996-10-16AAA7 % av omsättningen1996-06
1995-10-27AA6 % av omsättningen1995-06
1994-11-08AA6 % av omsättningen1994-06
1994-01-02AA6 % av omsättningen1993-06
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-06
1993-01-03AA6 % av omsättningen1992-06
1992-01-02AA6 % av omsättningen1991-06
1991-01-03AA6 % av omsättningen1990-06
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-06
1989-01-20A4 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-04-09
Nuv. namn registrerat
1987-04-09
Föregående namn
Säte
Värnamo kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4662  Partihandel med verktygsmaskiner
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Pettersson, Leif Lennart ErlingLedamot1987-04-16
Pettersson, MikaelSuppleant2010-05-20
Pettersson, MagnusSuppleant2010-05-20
Vernersson, CharlotteRevisor2022-03-21
Kallfeldt, CeciliaRevisorsuppleant2022-03-21

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-062020-062019-062018-062017-06
Nettoomsättning56,62938,08343,93261,53065,176
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2,7712,6832,0491,9672,329
Total omsättning59,40040,76645,98163,49767,505
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter000049,134
Handelsvaror42,03028,13330,65845,7920
Övr externa kostnader2,6912,2902,2902,0143,125
Personalkostnader1,7121,5932,1332,1342,018
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader000540
Summa rörelsekostnader49,22034,50338,09653,38756,507
Varav avskrivningar2,7872,4873,0153,3932,230
Rörelseresultat efter avskrivningar10,1816,2647,88610,11010,998
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1,4842022402721,274
Övriga finansiella intäkter77400143184
Summa finansiella intäkter2,2582022404151,458
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader299278269284350
Summa räntekostnader299278269284350
Övriga finansiella kostnader05010440
Summa finansiella kostnader299779269328350
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto12,1405,6887,85610,19712,105
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition12,1405,6887,85610,19712,105
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-1,447-794-37-128-3,591
Resultat före skatt10,6934,8947,81910,0698,515
Skatt2,1521,1691,7462,2421,695
Minoritetsintressen00000
Årets resultat8,5413,7256,0737,8276,820

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-062020-062019-062018-062017-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark11,94312,85413,61813,23414,089
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier5,5534,8743,4365,1658,883
Summa maskiner och inventarier5,5534,8743,4365,1658,883
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar17,49617,72817,05418,39922,972
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar16,07315,55916,01417,91217,813
Summa finansiella anläggningstillgångar16,07315,55916,01417,91217,813
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar16,07315,55916,01417,91217,813
Pågående arbete00000
Övrigt varulager3,21316,0796,0456,9387,718
Summa varulager3,21316,0796,0456,9387,718
Kundfordringar3,2511,9582,1024,28612,110
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar1652,131681657277
Summa kortfristiga fordringar3,4164,0892,7834,94312,387
Summa kortfristiga placeringar6,6585,8473,4876491,634
Summa kassa/bank81,36659,64074,40869,11452,009
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar94,65285,65686,72481,64473,748
Summa tillgångar128,221118,943119,791117,955114,533
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital1,0001,0001,0001,0001,000
Balanserat resultat83,40680,28074,88867,85061,780
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat8,5413,7256,0737,8276,820
Summa fritt eget kapital91,94784,00580,96175,67768,600
Summa eget kapital92,94785,00581,96176,67769,600
Summa obeskattade reserver16,88915,44214,64714,61014,482
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar230150180250260
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder14,50014,50020,50020,50022,500
Summa långfristiga skulder14,50014,50020,50020,50022,500
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder7829444313,3944,556
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,8732,9022,0722,5243,135
Summa kortfristiga skulder3,6553,8462,5035,9187,691
Summa eget kapital och skulder128,221118,943119,791117,955114,533

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-062020-062019-062018-062017-06Branschmedian
Omsättning kSEK59,40040,76645,98163,49767,505-
Resultat efter finansnetto kSEK12,1405,6887,85610,19712,105-
Beräknat eget kapital kSEK106,12097,04993,38588,07280,896-
Tillgångar kSEK128,221118,943119,791117,955114,533-
Antal anställda33444-
Soliditet %82.881.67874.770.657.7
Kassalikviditet %2,501.81,809.13,223.31,262.4858.5182.7
Balanslikviditet %2,589.72,227.13,464.81,379.6958.9266.5
Vinstmarginal %20.915.917.716.618.56.2
Avk totalt kapital %9.75.46.88.910.97.7
Avk eget kapital %11.45.98.411.61515.3
Skuldränta %1.41.31110.4
Riskbuffert8.34.25.889.87.3
Skuldsättningsgrad ggr/år0.20.20.30.30.40.7
Räntetäckningsgrad ggr/år41.623.330.237.135.66.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.50.30.40.50.61.5

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-062020-062019-062018-062017-06
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter6,8365,8473,4876821,762
Summa säkerheter6,8365,8473,4876821,762
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda33444
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-08-06
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
4
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2022-08-06 erhållit information avseende 4 betalda fakturor, totalt belopp 12,257 SEK.