Högsta kreditvärdighet  Limit: 5058 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-10-03AAA8 % av omsättningen2023-06
2022-09-09AAA8 % av omsättningen2022-06
2021-10-08AAA7 % av omsättningen2021-06
2020-12-01AAA6 % av omsättningen2020-06
2019-11-27AAA6 % av omsättningen2019-06
2018-11-10AAA6 % av omsättningen2018-06
2017-10-21AAA6 % av omsättningen2017-06
2016-11-02AAA6 % av omsättningen2016-06
2015-11-03AAA6 % av omsättningen2015-06
2014-10-31AAA5 % av omsättningen2014-06
2013-10-18AAA5 % av omsättningen2013-06
2012-10-30AAA4 % av omsättningen2012-06
2011-10-18AAA8 % av omsättningen2011-06
2010-11-01AAA7 % av omsättningen2010-06
2009-11-03AAA8 % av omsättningen2009-06
2008-11-03AAA8 % av omsättningen2008-06
2007-10-30AAA8 % av omsättningen2007-06
2006-10-24AAA7 % av omsättningen2006-06
2005-11-01AAA7 % av omsättningen2005-06
2004-11-01AAA7 % av omsättningen2004-06
2003-10-30AAA7 % av omsättningen2003-06
2002-12-11AAA7 % av omsättningen2002-06
2001-10-24AAA8 % av omsättningen2001-06
2000-10-26AAA7 % av omsättningen2000-06
1999-10-17AAA8 % av omsättningen1999-06
1998-10-22AAA7 % av omsättningen1998-06
1997-10-22AAA6 % av omsättningen1997-06
1996-10-16AAA7 % av omsättningen1996-06
1995-10-27AA6 % av omsättningen1995-06
1994-11-08AA6 % av omsättningen1994-06
1994-01-02AA6 % av omsättningen1993-06
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-06
1993-01-03AA6 % av omsättningen1992-06
1992-01-02AA6 % av omsättningen1991-06
1991-01-03AA6 % av omsättningen1990-06
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-06
1989-01-20A4 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-04-09
Nuv. namn registrerat
1987-04-09
Föregående namn
Säte
Värnamo kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4662  Partihandel med verktygsmaskiner
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Pettersson, Leif Lennart ErlingLedamot1987-04-16
Pettersson, MikaelSuppleant2010-05-20
Pettersson, MagnusSuppleant2010-05-20
Vernersson, CharlotteRevisor2022-03-21
Kallfeldt, CeciliaRevisorsuppleant2022-03-21

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2023-062022-062021-062020-062019-06
Nettoomsättning60,22754,58656,62938,08343,932
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter3,0102,6612,7712,6832,049
Total omsättning63,23757,24759,40040,76645,981
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror45,20940,69242,03028,13330,658
Övr externa kostnader3,3352,9852,6912,2902,290
Personalkostnader2,2131,8001,7121,5932,133
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader130000
Summa rörelsekostnader54,11848,70549,22034,50338,096
Varav avskrivningar3,3483,2282,7872,4873,015
Rörelseresultat efter avskrivningar9,1208,54110,1816,2647,886
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter2,6949951,484202240
Övriga finansiella intäkter1,843077400
Summa finansiella intäkter4,5379952,258202240
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader87153299278269
Summa räntekostnader87153299278269
Övriga finansiella kostnader02,05505010
Summa finansiella kostnader872,208299779269
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto13,5697,32812,1405,6887,856
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition13,5697,32812,1405,6887,856
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-1,338-594-1,447-794-37
Resultat före skatt12,2316,73510,6934,8947,819
Skatt2,0781,8572,1521,1691,746
Minoritetsintressen00000
Årets resultat10,1534,8788,5413,7256,073

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2023-062022-062021-062020-062019-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark10,68111,06811,94312,85413,618
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier7,1845,9355,5534,8743,436
Summa maskiner och inventarier7,1845,9355,5534,8743,436
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)0490000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar17,86517,49317,49617,72817,054
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar19,06015,85516,07315,55916,014
Summa finansiella anläggningstillgångar19,06015,85516,07315,55916,014
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar19,06016,34516,07315,55916,014
Pågående arbete00000
Övrigt varulager3,8542,1303,21316,0796,045
Summa varulager3,8542,1303,21316,0796,045
Kundfordringar2,5213,6323,2511,9582,102
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar3,0061,0411652,131681
Summa kortfristiga fordringar5,5274,6733,4164,0892,783
Summa kortfristiga placeringar5,2906,7566,6585,8473,487
Summa kassa/bank78,77671,74781,36659,64074,408
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar93,44785,30694,65285,65686,724
Summa tillgångar130,372118,654128,221118,943119,791
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital1,0001,0001,0001,0001,000
Balanserat resultat95,37491,24783,40680,28074,888
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat10,1534,8788,5413,7256,073
Summa fritt eget kapital105,52796,12591,94784,00580,961
Summa eget kapital106,52797,12592,94785,00581,961
Summa obeskattade reserver18,82117,48316,88915,44214,647
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar240220230150180
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder0014,50014,50020,500
Summa långfristiga skulder0014,50014,50020,500
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder3,3972,056782944431
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder1,3871,7712,8732,9022,072
Summa kortfristiga skulder4,7843,8273,6553,8462,503
Summa eget kapital och skulder130,372118,654128,221118,943119,791

Nyckeltal

Nyckeltal
 2023-062022-062021-062020-062019-06Branschmedian
Omsättning kSEK63,23757,24759,40040,76645,981-
Resultat efter finansnetto kSEK13,5697,32812,1405,6887,856-
Beräknat eget kapital kSEK121,207110,761106,12097,04993,385-
Tillgångar kSEK130,372118,654128,221118,943119,791-
Antal anställda33334-
Soliditet %9393.382.881.67859.4
Kassalikviditet %1,872.82,173.42,501.81,809.13,223.3191.4
Balanslikviditet %1,953.32,229.12,589.72,227.13,464.8268.1
Vinstmarginal %21.616.720.915.917.76.7
Avk totalt kapital %10.589.75.46.810.4
Avk eget kapital %11.26.611.45.98.417.7
Skuldränta %0.91.91.41.310.1
Riskbuffert9.56.18.34.25.810.2
Skuldsättningsgrad ggr/år0.10.10.20.20.30.6
Räntetäckningsgrad ggr/år15762.341.623.330.221.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.50.50.50.30.41.5

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2023-062022-062021-062020-062019-06
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter5,8676,7566,8365,8473,487
Summa säkerheter5,8676,7566,8365,8473,487
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda33334
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2024-06-01
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
3
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2024-06-01 erhållit information avseende 3 betalda fakturor, totalt belopp 13,465 SEK.