Högsta kreditvärdighet  Limit: 4579 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-09-09AAA8 % av omsättningen2022-06
2021-10-08AAA7 % av omsättningen2021-06
2020-12-01AAA6 % av omsättningen2020-06
2019-11-27AAA6 % av omsättningen2019-06
2018-11-10AAA6 % av omsättningen2018-06
2017-10-21AAA6 % av omsättningen2017-06
2016-11-02AAA6 % av omsättningen2016-06
2015-11-03AAA6 % av omsättningen2015-06
2014-10-31AAA5 % av omsättningen2014-06
2013-10-18AAA5 % av omsättningen2013-06
2012-10-30AAA4 % av omsättningen2012-06
2011-10-18AAA8 % av omsättningen2011-06
2010-11-01AAA7 % av omsättningen2010-06
2009-11-03AAA8 % av omsättningen2009-06
2008-11-03AAA8 % av omsättningen2008-06
2007-10-30AAA8 % av omsättningen2007-06
2006-10-24AAA7 % av omsättningen2006-06
2005-11-01AAA7 % av omsättningen2005-06
2004-11-01AAA7 % av omsättningen2004-06
2003-10-30AAA7 % av omsättningen2003-06
2002-12-11AAA7 % av omsättningen2002-06
2001-10-24AAA8 % av omsättningen2001-06
2000-10-26AAA7 % av omsättningen2000-06
1999-10-17AAA8 % av omsättningen1999-06
1998-10-22AAA7 % av omsättningen1998-06
1997-10-22AAA6 % av omsättningen1997-06
1996-10-16AAA7 % av omsättningen1996-06
1995-10-27AA6 % av omsättningen1995-06
1994-11-08AA6 % av omsättningen1994-06
1994-01-02AA6 % av omsättningen1993-06
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-06
1993-01-03AA6 % av omsättningen1992-06
1992-01-02AA6 % av omsättningen1991-06
1991-01-03AA6 % av omsättningen1990-06
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-06
1989-01-20A4 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-04-09
Nuv. namn registrerat
1987-04-09
Föregående namn
Säte
Värnamo kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4662  Partihandel med verktygsmaskiner
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Pettersson, Leif Lennart ErlingLedamot1987-04-16
Pettersson, MikaelSuppleant2010-05-20
Pettersson, MagnusSuppleant2010-05-20
Vernersson, CharlotteRevisor2022-03-21
Kallfeldt, CeciliaRevisorsuppleant2022-03-21

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-062021-062020-062019-062018-06
Nettoomsättning54,58656,62938,08343,93261,530
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2,6612,7712,6832,0491,967
Total omsättning57,24759,40040,76645,98163,497
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror40,69242,03028,13330,65845,792
Övr externa kostnader2,9852,6912,2902,2902,014
Personalkostnader1,8001,7121,5932,1332,134
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader000054
Summa rörelsekostnader48,70549,22034,50338,09653,387
Varav avskrivningar3,2282,7872,4873,0153,393
Rörelseresultat efter avskrivningar8,54110,1816,2647,88610,110
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter9951,484202240272
Övriga finansiella intäkter077400143
Summa finansiella intäkter9952,258202240415
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader153299278269284
Summa räntekostnader153299278269284
Övriga finansiella kostnader2,0550501044
Summa finansiella kostnader2,208299779269328
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto7,32812,1405,6887,85610,197
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition7,32812,1405,6887,85610,197
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-594-1,447-794-37-128
Resultat före skatt6,73510,6934,8947,81910,069
Skatt1,8572,1521,1691,7462,242
Minoritetsintressen00000
Årets resultat4,8788,5413,7256,0737,827

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-062021-062020-062019-062018-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark11,06811,94312,85413,61813,234
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier5,9355,5534,8743,4365,165
Summa maskiner och inventarier5,9355,5534,8743,4365,165
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)4900000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar17,49317,49617,72817,05418,399
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar15,85516,07315,55916,01417,912
Summa finansiella anläggningstillgångar15,85516,07315,55916,01417,912
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar16,34516,07315,55916,01417,912
Pågående arbete00000
Övrigt varulager2,1303,21316,0796,0456,938
Summa varulager2,1303,21316,0796,0456,938
Kundfordringar3,6323,2511,9582,1024,286
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar1,0411652,131681657
Summa kortfristiga fordringar4,6733,4164,0892,7834,943
Summa kortfristiga placeringar6,7566,6585,8473,487649
Summa kassa/bank71,74781,36659,64074,40869,114
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar85,30694,65285,65686,72481,644
Summa tillgångar118,654128,221118,943119,791117,955
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital1,0001,0001,0001,0001,000
Balanserat resultat91,24783,40680,28074,88867,850
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat4,8788,5413,7256,0737,827
Summa fritt eget kapital96,12591,94784,00580,96175,677
Summa eget kapital97,12592,94785,00581,96176,677
Summa obeskattade reserver17,48316,88915,44214,64714,610
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar220230150180250
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder014,50014,50020,50020,500
Summa långfristiga skulder014,50014,50020,50020,500
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder2,0567829444313,394
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder1,7712,8732,9022,0722,524
Summa kortfristiga skulder3,8273,6553,8462,5035,918
Summa eget kapital och skulder118,654128,221118,943119,791117,955

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-062021-062020-062019-062018-06Branschmedian
Omsättning kSEK57,24759,40040,76645,98163,497-
Resultat efter finansnetto kSEK7,32812,1405,6887,85610,197-
Beräknat eget kapital kSEK110,761106,12097,04993,38588,072-
Tillgångar kSEK118,654128,221118,943119,791117,955-
Antal anställda33344-
Soliditet %93.382.881.67874.757.7
Kassalikviditet %2,173.42,501.81,809.13,223.31,262.4182.7
Balanslikviditet %2,229.12,589.72,227.13,464.81,379.6266.5
Vinstmarginal %16.720.915.917.716.66.2
Avk totalt kapital %89.75.46.88.97.7
Avk eget kapital %6.611.45.98.411.615.3
Skuldränta %1.91.41.3110.4
Riskbuffert6.18.34.25.887.3
Skuldsättningsgrad ggr/år0.10.20.20.30.30.7
Räntetäckningsgrad ggr/år62.341.623.330.237.16.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.50.50.30.40.51.5

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-062021-062020-062019-062018-06
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter6,7566,8365,8473,487682
Summa säkerheter6,7566,8365,8473,487682
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda33344
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-06-03
Omfrågad
83
Bransch
80
Antal fakturor
10
Snittdagar före förfallodatum
2

Soliditet har per 2023-06-03 erhållit information avseende 10 betalda fakturor, totalt belopp 26,741 SEK.