Högsta kreditvärdighet  Limit: 2445 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-12-01AAA6 % av omsättningen2020-06
2019-11-27AAA6 % av omsättningen2019-06
2018-11-10AAA6 % av omsättningen2018-06
2017-10-21AAA6 % av omsättningen2017-06
2016-11-02AAA6 % av omsättningen2016-06
2015-11-03AAA6 % av omsättningen2015-06
2014-10-31AAA5 % av omsättningen2014-06
2013-10-18AAA5 % av omsättningen2013-06
2012-10-30AAA4 % av omsättningen2012-06
2011-10-18AAA8 % av omsättningen2011-06
2010-11-01AAA7 % av omsättningen2010-06
2009-11-03AAA8 % av omsättningen2009-06
2008-11-03AAA8 % av omsättningen2008-06
2007-10-30AAA8 % av omsättningen2007-06
2006-10-24AAA7 % av omsättningen2006-06
2005-11-01AAA7 % av omsättningen2005-06
2004-11-01AAA7 % av omsättningen2004-06
2003-10-30AAA7 % av omsättningen2003-06
2002-12-11AAA7 % av omsättningen2002-06
2001-10-24AAA8 % av omsättningen2001-06
2000-10-26AAA7 % av omsättningen2000-06
1999-10-17AAA8 % av omsättningen1999-06
1998-10-22AAA7 % av omsättningen1998-06
1997-10-22AAA6 % av omsättningen1997-06
1996-10-16AAA7 % av omsättningen1996-06
1995-10-27AA6 % av omsättningen1995-06
1994-11-08AA6 % av omsättningen1994-06
1994-01-02AA6 % av omsättningen1993-06
1993-04-02AA5 % av omsättningen1992-06
1993-01-03AA6 % av omsättningen1992-06
1992-01-02AA6 % av omsättningen1991-06
1991-01-03AA6 % av omsättningen1990-06
1990-01-05AA6 % av omsättningen1989-06
1989-01-20A4 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1987-04-09
Nuv. namn registrerat
1987-04-09
Föregående namn
Säte
Värnamo kommun
Registrerat aktiekapital
1,000,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4662  Partihandel med verktygsmaskiner
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Pettersson, Leif Lennart ErlingLedamot1987-04-16
Pettersson, MikaelSuppleant2010-05-20
Pettersson, MagnusSuppleant2010-05-20
Göransson, Leif Gustav AndersRevisor2010-11-08

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2020-062019-062018-062017-062016-06
Nettoomsättning38,08343,93261,53065,17648,662
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2,6832,0491,9672,3292,300
Total omsättning40,76645,98163,49767,50550,962
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00049,13436,034
Handelsvaror28,13330,65845,79200
Övr externa kostnader2,2902,2902,0143,1252,292
Personalkostnader1,5932,1332,1342,0181,911
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader005400
Summa rörelsekostnader34,50338,09653,38756,50742,974
Varav avskrivningar2,4873,0153,3932,2302,737
Rörelseresultat efter avskrivningar6,2647,88610,11010,9987,989
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter2022402721,27455
Övriga finansiella intäkter00143184886
Summa finansiella intäkter2022404151,458941
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader278269284350357
Summa räntekostnader278269284350357
Övriga finansiella kostnader5010440594
Summa finansiella kostnader779269328350951
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto5,6887,85610,19712,1057,979
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition5,6887,85610,19712,1057,979
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-794-37-128-3,591-2,076
Resultat före skatt4,8947,81910,0698,5155,903
Skatt1,1691,7462,2421,6951,452
Minoritetsintressen00000
Årets resultat3,7256,0737,8276,8204,451

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2020-062019-062018-062017-062016-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark12,85413,61813,23414,08914,944
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier4,8743,4365,1658,8833,492
Summa maskiner och inventarier4,8743,4365,1658,8833,492
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar17,72817,05418,39922,97218,436
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar15,55916,01417,91217,81324,629
Summa finansiella anläggningstillgångar15,55916,01417,91217,81324,629
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar15,55916,01417,91217,81324,629
Pågående arbete00000
Övrigt varulager16,0796,0456,9387,71810,081
Summa varulager16,0796,0456,9387,71810,081
Kundfordringar1,9582,1024,28612,1103,003
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar2,131681657277600
Summa kortfristiga fordringar4,0892,7834,94312,3873,603
Summa kortfristiga placeringar5,8473,4876491,6347,253
Summa kassa/bank59,64074,40869,11452,00936,155
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar85,65686,72481,64473,74857,092
Summa tillgångar118,943119,791117,955114,533100,157
Aktiekapital1,0001,0001,0001,0001,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital1,0001,0001,0001,0001,000
Balanserat resultat80,28074,88867,85061,78058,062
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat3,7256,0737,8276,8204,451
Summa fritt eget kapital84,00580,96175,67768,60062,513
Summa eget kapital85,00581,96176,67769,60063,513
Summa obeskattade reserver15,44214,64714,61014,48210,891
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar150180250260180
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder14,50020,50020,50022,50022,500
Summa långfristiga skulder14,50020,50020,50022,50022,500
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder9444313,3944,5561,734
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,9022,0722,5243,1351,339
Summa kortfristiga skulder3,8462,5035,9187,6913,073
Summa eget kapital och skulder118,943119,791117,955114,533100,157

Nyckeltal

Nyckeltal
 2020-062019-062018-062017-062016-06Branschmedian
Omsättning kSEK40,76645,98163,49767,50550,962-
Resultat efter finansnetto kSEK5,6887,85610,19712,1057,979-
Beräknat eget kapital kSEK97,04993,38588,07280,89672,008-
Tillgångar kSEK118,943119,791117,955114,533100,157-
Antal anställda34444-
Soliditet %81.67874.770.671.952.5
Kassalikviditet %1,809.13,223.31,262.4858.51,529.8179.7
Balanslikviditet %2,227.13,464.81,379.6958.91,857.9253.7
Vinstmarginal %15.917.716.618.517.54.8
Avk totalt kapital %5.46.88.910.98.97.6
Avk eget kapital %5.98.411.61511.113
Skuldränta %1.31111.30.7
Riskbuffert4.25.889.87.65.9
Skuldsättningsgrad ggr/år0.20.30.30.40.40.8
Räntetäckningsgrad ggr/år23.330.237.135.6258.3
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.30.40.50.60.51.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2020-062019-062018-062017-062016-06
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter5,8473,4876821,7627,253
Summa säkerheter5,8473,4876821,7627,253
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser0
Summa ansvarsförbindelser0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda34444
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0
Löner till övriga1,380
Varav resultatlön0
Sociala kostnader426
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-11-29
Omfrågad
76
Bransch
80
Antal fakturor
10
Snittdagar efter förfallodatum
4

Soliditet har per 2020-11-29 erhållit information avseende 10 betalda fakturor, totalt belopp 34,572 SEK.