Högsta kreditvärdighet  Limit: 6371 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-08-18AAA5 % av omsättningen2022-12
2022-05-24AAA5 % av omsättningen2021-12
2021-07-29AAA8 % av omsättningen2020-12
2020-08-14AAA7 % av omsättningen2019-12
2019-07-26AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-06-07AAA6 % av omsättningen2017-12
2018-05-22-2017-12
2017-06-23AAA7 % av omsättningen2016-12
2016-08-13AAA5 % av omsättningen2015-12
2016-08-02-2015-12
2015-08-05AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-07-25AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-07-03AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-08-02AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-06-01AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AA4 % av omsättningen2008-12
2009-07-01A3 % av omsättningen2007-12
2008-07-08AA4 % av omsättningen2007-12
2008-07-01A3 % av omsättningen2006-12
2007-11-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-09-24A3 % av omsättningen2006-12
2006-08-08A1 % av omsättningen2005-12
2005-10-20NYTT-
2004-11-26--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2004-11-24
Nuv. namn registrerat
2005-11-18
Föregående namn
Process Verktyg Sweden AB
Säte
Tidaholms kommun
Registrerat aktiekapital
150,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2849  Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Storskogen Group AB publ350707892Sverige851,4330%
Storskogen Industrier AB350086479Sverige1,052,201100%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Käll, RogerLedamot & vd2019-03-11
Klerck, PatrikLedamot ordförande2022-10-13
Olsson, MatsLedamot2009-05-25
Nordgrip, MattiasLedamot2022-03-14
Andersson, Lars-Gunnar AxelHuvudansvarig revisor2019-05-27
Ernst & Young ABRevisor2019-05-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Nettoomsättning127,339109,77993,178111,66697,231
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter843764912535
Total omsättning127,423109,81693,827111,79197,266
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter68,43753,58453,35656,58944,575
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader11,22110,6608,99912,51811,079
Personalkostnader19,52617,86614,76615,37012,451
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader99,42682,34277,39584,79768,431
Varav avskrivningar242232274320326
Rörelseresultat efter avskrivningar27,99827,47416,43326,99528,835
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter654180180180180
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter654180180180180
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader11121
Summa räntekostnader11121
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader11121
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto28,65027,65316,61227,17329,014
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition28,65027,65316,61227,17329,014
Koncernbidrag-31,900-18,569-16,905-25,000-26,000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner3,0672,0912,2202,9801,504
Resultat före skatt-18311,1751,9265,1534,517
Skatt152,3584491,1601,028
Minoritetsintressen00000
Årets resultat-1988,8171,4773,9933,489

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier8955988308591,180
Summa maskiner och inventarier8955988308591,180
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar8955988308591,180
Andelar i koncern- och intresseföretag15,25250505050
Fordringar på koncern och intresseföretag8,1718,1718,1718,1718,171
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar23,4238,2218,2218,2218,221
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar23,4238,2218,2218,2218,221
Pågående arbete0000800
Övrigt varulager2,3552,1669371,6611,873
Summa varulager2,3552,1669371,6612,673
Kundfordringar22,84822,5787,88424,56020,920
Fordringar hos koncern- och intresseföretag3,47026,729589015,639
Övriga kortfristiga fordringar2,4711,0948,6321,2791,385
Summa kortfristiga fordringar28,78950,40117,10525,83937,944
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank00000
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar31,14452,56718,04227,50040,617
Summa tillgångar55,46261,38627,09436,58050,018
Aktiekapital150150150150150
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital150150150150150
Balanserat resultat17,3028,4857,0083,0152,976
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat-1988,8171,4773,9933,489
Summa fritt eget kapital17,10417,3028,4857,0086,465
Summa eget kapital17,25417,4528,6357,1586,615
Summa obeskattade reserver3,2506,3178,40810,62813,608
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar6501,2527621,307583
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder8,9933,3195,9045,0047,559
Skulder till koncern- och intresseföretag17,96018,24904,85418,200
Övriga kortfristiga skulder7,35514,7963,3857,6303,453
Summa kortfristiga skulder34,30836,3649,28917,48829,212
Summa eget kapital och skulder55,46261,38627,09436,58050,018

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-122021-122020-122019-122018-12Branschmedian
Omsättning kSEK127,423109,81693,827111,79197,266-
Resultat efter finansnetto kSEK28,65027,65316,61227,17329,014-
Beräknat eget kapital kSEK19,78922,37915,19315,44717,229-
Tillgångar kSEK55,46261,38627,09436,58050,018-
Antal anställda2521201715-
Soliditet %35.736.556.142.234.439.4
Kassalikviditet %83.9138.6184.1147.8129.9131.5
Balanslikviditet %90.8144.6194.2157.3139153.9
Vinstmarginal %22.525.217.724.329.88.1
Avk totalt kapital %51.74561.374.35811
Avk eget kapital %144.8123.6109.3175.9168.426.3
Skuldränta %000000.2
Riskbuffert51.74561.374.35810
Skuldsättningsgrad ggr/år1.81.70.81.41.91.5
Räntetäckningsgrad ggr/år28,65227,65416,61313,587.529,01584.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.31.83.53.11.91.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-122021-122020-122019-122018-12
Företagsinteckningar00
Fastighetsinteckningar00
Övriga säkerheter050
Summa säkerheter050
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning3,450
Antal anställda2521201715
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga11,95310,50610,19310,0738,126
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader5,9285,4854,4084,8364,105
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2024-03-02
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
162
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2024-03-02 erhållit information avseende 162 betalda fakturor, totalt belopp 1,168,271 SEK.