Högsta kreditvärdighet  Limit: 5490 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-05-24AAA5 % av omsättningen2021-12
2021-07-29AAA8 % av omsättningen2020-12
2020-08-14AAA7 % av omsättningen2019-12
2019-07-26AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-06-07AAA6 % av omsättningen2017-12
2018-05-22-2017-12
2017-06-23AAA7 % av omsättningen2016-12
2016-08-13AAA5 % av omsättningen2015-12
2016-08-02-2015-12
2015-08-05AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-07-25AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-07-03AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-08-02AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-06-01AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AA4 % av omsättningen2008-12
2009-07-01A3 % av omsättningen2007-12
2008-07-08AA4 % av omsättningen2007-12
2008-07-01A3 % av omsättningen2006-12
2007-11-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-09-24A3 % av omsättningen2006-12
2006-08-08A1 % av omsättningen2005-12
2005-10-20NYTT-
2004-11-26--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2004-11-24
Nuv. namn registrerat
2005-11-18
Föregående namn
Process Verktyg Sweden AB
Säte
Tidaholms kommun
Registrerat aktiekapital
150,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2849  Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Storskogen Group AB publ350707892Sverige848,5190%
Storskogen Industrier AB350086479Sverige1,052,201100%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Käll, RogerLedamot & vd2019-03-11
Klerck, PatrikLedamot ordförande2022-10-13
Olsson, MatsLedamot2009-05-25
Nordgrip, MattiasLedamot2022-03-14
Andersson, Lars-Gunnar AxelHuvudansvarig revisor2019-05-27
Ernst & Young ABRevisor2019-05-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning109,77993,178111,66697,23169,673
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter3764912535137
Total omsättning109,81693,827111,79197,26669,810
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter53,58453,35656,58944,57534,353
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader10,6608,99912,51811,07910,430
Personalkostnader17,86614,76615,37012,45110,695
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader82,34277,39584,79768,43155,761
Varav avskrivningar232274320326283
Rörelseresultat efter avskrivningar27,47416,43326,99528,83514,048
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter180180180180138
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter180180180180138
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader11211
Summa räntekostnader11211
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader11211
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto27,65316,61227,17329,01414,185
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition27,65316,61227,17329,01414,185
Koncernbidrag-18,569-16,905-25,000-26,000-3,820
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner2,0912,2202,9801,504-1,888
Resultat före skatt11,1751,9265,1534,5178,477
Skatt2,3584491,1601,0281,906
Minoritetsintressen00000
Årets resultat8,8171,4773,9933,4896,571

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier5988308591,1801,314
Summa maskiner och inventarier5988308591,1801,314
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar5988308591,1801,314
Andelar i koncern- och intresseföretag5050505050
Fordringar på koncern och intresseföretag8,1718,1718,1718,17115,571
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar8,2218,2218,2218,22115,621
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar8,2218,2218,2218,22115,621
Pågående arbete0008000
Övrigt varulager2,1669371,6611,873928
Summa varulager2,1669371,6612,673928
Kundfordringar22,5787,88424,56020,92023,400
Fordringar hos koncern- och intresseföretag26,729589015,6395,435
Övriga kortfristiga fordringar1,0948,6321,2791,385420
Summa kortfristiga fordringar50,40117,10525,83937,94429,255
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank00000
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar52,56718,04227,50040,61730,183
Summa tillgångar61,38627,09436,58050,01847,118
Aktiekapital150150150150150
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital150150150150150
Balanserat resultat8,4857,0083,0152,9766,404
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat8,8171,4773,9933,4896,571
Summa fritt eget kapital17,3028,4857,0086,46512,975
Summa eget kapital17,4528,6357,1586,61513,125
Summa obeskattade reserver6,3178,40810,62813,60815,112
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,2527621,3075832,041
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder3,3195,9045,0047,5593,721
Skulder till koncern- och intresseföretag18,24904,85418,2003,820
Övriga kortfristiga skulder14,7963,3857,6303,4539,299
Summa kortfristiga skulder36,3649,28917,48829,21216,840
Summa eget kapital och skulder61,38627,09436,58050,01847,118

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK109,81693,827111,79197,26669,810-
Resultat efter finansnetto kSEK27,65316,61227,17329,01414,185-
Beräknat eget kapital kSEK22,37915,19315,44717,22924,912-
Tillgångar kSEK61,38627,09436,58050,01847,118-
Antal anställda2120171513-
Soliditet %36.556.142.234.452.953.6
Kassalikviditet %138.6184.1147.8129.9173.7149.4
Balanslikviditet %144.6194.2157.3139179.2199.7
Vinstmarginal %25.217.724.329.820.39.7
Avk totalt kapital %4561.374.35830.112.1
Avk eget kapital %123.6109.3175.9168.456.922.4
Skuldränta %000000.7
Riskbuffert4561.374.35830.111.3
Skuldsättningsgrad ggr/år1.70.81.41.90.90.9
Räntetäckningsgrad ggr/år27,65416,61313,587.529,01514,18635.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.83.53.11.91.51.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar00
Fastighetsinteckningar00
Övriga säkerheter050
Summa säkerheter050
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning3,45010,000
Antal anställda2120171513
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga10,50610,19310,0738,1266,708
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader5,4854,4084,8364,1053,599
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-06-03
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
156
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2023-06-03 erhållit information avseende 156 betalda fakturor, totalt belopp 1,068,041 SEK.