Högsta kreditvärdighet  Limit: 4188 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-06-07AAA6 % av omsättningen2017-12
2018-05-22-2017-12
2017-06-23AAA7 % av omsättningen2016-12
2016-08-13AAA5 % av omsättningen2015-12
2016-08-02-2015-12
2015-08-05AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-07-25AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-07-03AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-08-02AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-06-01AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AA4 % av omsättningen2008-12
2009-07-01A3 % av omsättningen2007-12
2008-07-08AA4 % av omsättningen2007-12
2008-07-01A3 % av omsättningen2006-12
2007-11-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-09-24A3 % av omsättningen2006-12
2006-08-08A1 % av omsättningen2005-12
2005-10-20NYTT-
2004-11-26--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2004-11-24
Nuv. namn registrerat
2005-11-18
Föregående namn
Process Verktyg Sweden AB
Säte
Tidaholms kommun
Registrerat aktiekapital
150,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2849  Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Storskogen Industrier AB350086479Sverige1,052,2010%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Käll, RogerLedamot & vd2019-03-11
Bergström, RonnieLedamot ordförande2016-02-16
Olsson, MatsLedamot2009-05-25
Kjellgren, BennyLedamot2019-03-11
Andersson, Lars-Gunnar AxelHuvudansvarig revisor2019-05-27
Ernst & Young ABRevisor2019-05-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning69,67367,50155,85556,27454,808
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1371112059
Total omsättning69,81067,50255,96756,27454,867
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter34,35337,42131,09830,78427,319
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader10,4309,2407,6039,5849,460
Personalkostnader10,69510,37010,7788,9976,759
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00020
Summa rörelsekostnader55,76157,32149,78049,59143,678
Varav avskrivningar283290301224140
Rörelseresultat efter avskrivningar14,04810,1816,1876,68211,189
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter138201211258134
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter138201211258134
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader128620
Summa räntekostnader128620
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader128620
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto14,18510,3796,3916,93411,304
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition14,18510,3796,3916,93411,304
Koncernbidrag-3,8200000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-1,888-1,409-649-738-2,851
Resultat före skatt8,4778,9705,7426,1968,453
Skatt1,9061,9961,2991,4231,882
Minoritetsintressen00000
Årets resultat6,5716,9744,4434,7736,571

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier1,3141,2341,3881,570921
Summa maskiner och inventarier1,3141,2341,3881,570921
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)0000130
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1,3141,2341,3881,5701,051
Andelar i koncern- och intresseföretag5050505050
Fordringar på koncern och intresseföretag15,57114,17110,17110,5457,358
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar15,62114,22110,22110,5957,408
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar15,62114,22110,22110,5957,538
Pågående arbete03,2775,53900
Övrigt varulager92876929124397
Summa varulager9284,0465,83024397
Kundfordringar23,4009,32613,79513,57423,693
Fordringar hos koncern- och intresseföretag5,4357,873000
Övriga kortfristiga fordringar4203692,0501,548924
Summa kortfristiga fordringar29,25517,56815,84515,12224,617
Summa kortfristiga placeringar0003,0000
Summa kassa/bank002,7268,4324,270
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar30,18321,61324,40126,79628,984
Summa tillgångar47,11837,06936,01038,96237,443
Aktiekapital150150150150150
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital150150150150150
Balanserat resultat6,4048,7304,28710,0133,442
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat6,5716,9744,4434,7736,571
Summa fritt eget kapital12,97515,7048,73014,78610,013
Summa eget kapital13,12515,8548,88014,93610,163
Summa obeskattade reserver15,11213,22411,81511,16610,428
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar2,0411,7591,100600580
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder3,7213,6684,3135,4216,000
Skulder till koncern- och intresseföretag3,820084840
Övriga kortfristiga skulder9,2992,5639,8176,75410,272
Summa kortfristiga skulder16,8406,23114,21412,25916,272
Summa eget kapital och skulder47,11837,06936,01038,96237,443

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK69,81067,50255,96756,27454,867-
Resultat efter finansnetto kSEK14,18510,3796,3916,93411,304-
Beräknat eget kapital kSEK24,91226,16818,09523,64518,296-
Tillgångar kSEK47,11837,06936,01038,96237,443-
Antal anställda1313141313-
Soliditet %52.970.650.360.748.940.2
Kassalikviditet %173.7281.9130.7216.6177.5106.1
Balanslikviditet %179.2346.9171.7218.6178.1190.2
Vinstmarginal %20.315.411.412.320.66.5
Avk totalt kapital %30.12817.817.830.212.5
Avk eget kapital %56.939.735.329.361.824.7
Skuldränta %00000.11
Riskbuffert30.12817.717.830.112.2
Skuldsättningsgrad ggr/år0.90.410.611.5
Räntetäckningsgrad ggr/år14,1865,191799.81,156.7566.223.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.51.81.61.41.51.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar09,6509,6509,650
Fastighetsinteckningar50000
Övriga säkerheter0000
Summa säkerheter509,6509,6509,650
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00
Antal anställda1313141313
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga6,7086,6336,8525,8324,427
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader3,5993,5333,5333,0142,259
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-07-14
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
150
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2019-07-14 erhållit information avseende 150 betalda fakturor, totalt belopp 665,043 SEK.