Högsta kreditvärdighet  Limit: 7825 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-08-14AAA7 % av omsättningen2019-12
2019-07-26AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-06-07AAA6 % av omsättningen2017-12
2018-05-22-2017-12
2017-06-23AAA7 % av omsättningen2016-12
2016-08-13AAA5 % av omsättningen2015-12
2016-08-02-2015-12
2015-08-05AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-07-25AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-07-03AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-08-02AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-06-01AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AA4 % av omsättningen2008-12
2009-07-01A3 % av omsättningen2007-12
2008-07-08AA4 % av omsättningen2007-12
2008-07-01A3 % av omsättningen2006-12
2007-11-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-09-24A3 % av omsättningen2006-12
2006-08-08A1 % av omsättningen2005-12
2005-10-20NYTT-
2004-11-26--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2004-11-24
Nuv. namn registrerat
2005-11-18
Föregående namn
Process Verktyg Sweden AB
Säte
Tidaholms kommun
Registrerat aktiekapital
150,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2849  Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Storskogen Group AB publ350707892Sverige653,2300%
Storskogen Industrier AB350086479Sverige1,052,201100%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Käll, RogerLedamot & vd2019-03-11
Bergström, RonnieLedamot ordförande2016-02-16
Olsson, MatsLedamot2009-05-25
Andersson, Lars-Gunnar AxelHuvudansvarig revisor2019-05-27
Ernst & Young ABRevisor2019-05-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Nettoomsättning111,66697,23169,67367,50155,855
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter125351371112
Total omsättning111,79197,26669,81067,50255,967
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter56,58944,57534,35337,42131,098
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader12,51811,07910,4309,2407,603
Personalkostnader15,37012,45110,69510,37010,778
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader84,79768,43155,76157,32149,780
Varav avskrivningar320326283290301
Rörelseresultat efter avskrivningar26,99528,83514,04810,1816,187
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter180180138201211
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter180180138201211
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader21128
Summa räntekostnader21128
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader21128
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto27,17329,01414,18510,3796,391
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition27,17329,01414,18510,3796,391
Koncernbidrag-25,000-26,000-3,82000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner2,9801,504-1,888-1,409-649
Resultat före skatt5,1534,5178,4778,9705,742
Skatt1,1601,0281,9061,9961,299
Minoritetsintressen00000
Årets resultat3,9933,4896,5716,9744,443

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier8591,1801,3141,2341,388
Summa maskiner och inventarier8591,1801,3141,2341,388
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar8591,1801,3141,2341,388
Andelar i koncern- och intresseföretag5050505050
Fordringar på koncern och intresseföretag8,1718,17115,57114,17110,171
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar8,2218,22115,62114,22110,221
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar8,2218,22115,62114,22110,221
Pågående arbete080003,2775,539
Övrigt varulager1,6611,873928769291
Summa varulager1,6612,6739284,0465,830
Kundfordringar24,56020,92023,4009,32613,795
Fordringar hos koncern- och intresseföretag015,6395,4357,8730
Övriga kortfristiga fordringar1,2791,3854203692,050
Summa kortfristiga fordringar25,83937,94429,25517,56815,845
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank00002,726
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar27,50040,61730,18321,61324,401
Summa tillgångar36,58050,01847,11837,06936,010
Aktiekapital150150150150150
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital150150150150150
Balanserat resultat3,0152,9766,4048,7304,287
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat3,9933,4896,5716,9744,443
Summa fritt eget kapital7,0086,46512,97515,7048,730
Summa eget kapital7,1586,61513,12515,8548,880
Summa obeskattade reserver10,62813,60815,11213,22411,815
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,3075832,0411,7591,100
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder5,0047,5593,7213,6684,313
Skulder till koncern- och intresseföretag4,85418,2003,820084
Övriga kortfristiga skulder7,6303,4539,2992,5639,817
Summa kortfristiga skulder17,48829,21216,8406,23114,214
Summa eget kapital och skulder36,58050,01847,11837,06936,010

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-122018-122017-122016-122015-12Branschmedian
Omsättning kSEK111,79197,26669,81067,50255,967-
Resultat efter finansnetto kSEK27,17329,01414,18510,3796,391-
Beräknat eget kapital kSEK15,44717,22924,91226,16818,095-
Tillgångar kSEK36,58050,01847,11837,06936,010-
Antal anställda1715131314-
Soliditet %42.234.452.970.650.338.3
Kassalikviditet %147.8129.9173.7281.9130.7107.8
Balanslikviditet %157.3139179.2346.9171.7166.1
Vinstmarginal %24.329.820.315.411.48.6
Avk totalt kapital %74.35830.12817.815.1
Avk eget kapital %175.9168.456.939.735.333.8
Skuldränta %000000.4
Riskbuffert74.35830.12817.714.8
Skuldsättningsgrad ggr/år1.41.90.90.411.6
Räntetäckningsgrad ggr/år13,587.529,01514,1865,191799.839.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.11.91.51.81.61.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-122018-122017-122016-122015-12
Företagsinteckningar0009,650
Fastighetsinteckningar00500
Övriga säkerheter05000
Summa säkerheter050509,650
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser0
Summa ansvarsförbindelser0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning3,45010,0009,300
Antal anställda1715131314
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga10,0738,1266,7086,6336,852
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader4,8364,1053,5993,5333,533
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-11-29
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
160
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-11-29 erhållit information avseende 160 betalda fakturor, totalt belopp 878,064 SEK.