Högsta kreditvärdighet  Limit: 4863 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-07-26AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-06-07AAA6 % av omsättningen2017-12
2018-05-22-2017-12
2017-06-23AAA7 % av omsättningen2016-12
2016-08-13AAA5 % av omsättningen2015-12
2016-08-02-2015-12
2015-08-05AAA6 % av omsättningen2014-12
2014-07-25AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-07-03AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-08-02AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-06-01AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AA4 % av omsättningen2008-12
2009-07-01A3 % av omsättningen2007-12
2008-07-08AA4 % av omsättningen2007-12
2008-07-01A3 % av omsättningen2006-12
2007-11-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-09-24A3 % av omsättningen2006-12
2006-08-08A1 % av omsättningen2005-12
2005-10-20NYTT-
2004-11-26--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2004-11-24
Nuv. namn registrerat
2005-11-18
Föregående namn
Process Verktyg Sweden AB
Säte
Tidaholms kommun
Registrerat aktiekapital
150,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2849  Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Storskogen Industrier AB350086479Sverige1,052,2010%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Käll, RogerLedamot & vd2019-03-11
Bergström, RonnieLedamot ordförande2016-02-16
Olsson, MatsLedamot2009-05-25
Kjellgren, BennyLedamot2019-03-11
Andersson, Lars-Gunnar AxelHuvudansvarig revisor2019-05-27
Ernst & Young ABRevisor2019-05-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning97,23169,67367,50155,85556,274
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter3513711120
Total omsättning97,26669,81067,50255,96756,274
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter44,57534,35337,42131,09830,784
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader11,07910,4309,2407,6039,584
Personalkostnader12,45110,69510,37010,7788,997
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00002
Summa rörelsekostnader68,43155,76157,32149,78049,591
Varav avskrivningar326283290301224
Rörelseresultat efter avskrivningar28,83514,04810,1816,1876,682
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter180138201211258
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter180138201211258
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader11286
Summa räntekostnader11286
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader11286
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto29,01414,18510,3796,3916,934
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition29,01414,18510,3796,3916,934
Koncernbidrag-26,000-3,820000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner1,504-1,888-1,409-649-738
Resultat före skatt4,5178,4778,9705,7426,196
Skatt1,0281,9061,9961,2991,423
Minoritetsintressen00000
Årets resultat3,4896,5716,9744,4434,773

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier1,1801,3141,2341,3881,570
Summa maskiner och inventarier1,1801,3141,2341,3881,570
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1,1801,3141,2341,3881,570
Andelar i koncern- och intresseföretag5050505050
Fordringar på koncern och intresseföretag8,17115,57114,17110,17110,545
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar8,22115,62114,22110,22110,595
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar8,22115,62114,22110,22110,595
Pågående arbete80003,2775,5390
Övrigt varulager1,873928769291243
Summa varulager2,6739284,0465,830243
Kundfordringar20,92023,4009,32613,79513,574
Fordringar hos koncern- och intresseföretag15,6395,4357,87300
Övriga kortfristiga fordringar1,3854203692,0501,548
Summa kortfristiga fordringar37,94429,25517,56815,84515,122
Summa kortfristiga placeringar00003,000
Summa kassa/bank0002,7268,432
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar40,61730,18321,61324,40126,796
Summa tillgångar50,01847,11837,06936,01038,962
Aktiekapital150150150150150
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital150150150150150
Balanserat resultat2,9766,4048,7304,28710,013
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat3,4896,5716,9744,4434,773
Summa fritt eget kapital6,46512,97515,7048,73014,786
Summa eget kapital6,61513,12515,8548,88014,936
Summa obeskattade reserver13,60815,11213,22411,81511,166
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar5832,0411,7591,100600
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder7,5593,7213,6684,3135,421
Skulder till koncern- och intresseföretag18,2003,82008484
Övriga kortfristiga skulder3,4539,2992,5639,8176,754
Summa kortfristiga skulder29,21216,8406,23114,21412,259
Summa eget kapital och skulder50,01847,11837,06936,01038,962

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK97,26669,81067,50255,96756,274-
Resultat efter finansnetto kSEK29,01414,18510,3796,3916,934-
Beräknat eget kapital kSEK17,22924,91226,16818,09523,645-
Tillgångar kSEK50,01847,11837,06936,01038,962-
Antal anställda1513131413-
Soliditet %34.452.970.650.360.738.3
Kassalikviditet %129.9173.7281.9130.7216.6107.8
Balanslikviditet %139179.2346.9171.7218.6166.1
Vinstmarginal %29.820.315.411.412.38.6
Avk totalt kapital %5830.12817.817.815.1
Avk eget kapital %168.456.939.735.329.333.8
Skuldränta %000000.4
Riskbuffert5830.12817.717.814.8
Skuldsättningsgrad ggr/år1.90.90.410.61.6
Räntetäckningsgrad ggr/år29,01514,1865,191799.81,156.739.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.91.51.81.61.41.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar009,6509,650
Fastighetsinteckningar05000
Övriga säkerheter50000
Summa säkerheter50509,6509,650
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning3,45010,0009,3003,000
Antal anställda1513131413
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00000
Löner till övriga8,1266,7086,6336,8525,832
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader4,1053,5993,5333,5333,014
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-07-12
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
160
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-07-12 erhållit information avseende 160 betalda fakturor, totalt belopp 1,027,186 SEK.