Högsta kreditvärdighet  Limit: 2936 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-10-31AAA8 % av omsättningen2017-04
2016-10-12AA3 % av omsättningen2016-04
2015-11-25AAA5 % av omsättningen2015-04
2014-12-06AAA7 % av omsättningen2014-04
2013-10-11AAA5 % av omsättningen2013-04
2012-12-06AAA6 % av omsättningen2012-04
2011-12-01AA4 % av omsättningen2011-04
2010-12-02B2010-04
2009-12-08AAA5 % av omsättningen2009-04
2008-12-08AA4 % av omsättningen2008-04
2008-10-17AA5 % av omsättningen2007-04
2007-12-04AAA5 % av omsättningen2007-04
2006-11-28AA4 % av omsättningen2006-04
2005-12-08B2005-04
2004-11-18AA5 % av omsättningen2004-04
2004-01-15AA5 % av omsättningen2003-04
2002-12-06AAA5 % av omsättningen2002-04
2002-05-04AAA6 % av omsättningen2001-04
2001-10-31AA6 % av omsättningen2001-04
2000-11-10A3 % av omsättningen2000-04
1999-11-21AA5 % av omsättningen1999-04
1998-12-15A3 % av omsättningen1998-04
1997-11-18AA4 % av omsättningen1997-04
1996-12-01AA2 % av omsättningen1996-04
1995-10-13AA1 % av omsättningen1995-04
1994-12-16A2 % av omsättningen1994-04
1994-06-13AA3 % av omsättningen1993-04
1994-04-03A3 % av omsättningen1993-04
1992-06-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1992-04-27
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Gävle kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4322  Ventilationsarbeten
7112  Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och vvs-teknik

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Inneklimat i Gefle AB352548669Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Sterner, ThomasLedamot2015-06-03
Östlund, CarinaSuppleant2018-08-22
Johansson, MikaelRevisor-

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-042016-042015-042014-042013-04
Nettoomsättning36,67429,19920,85328,61119,645
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter26048183142
Total omsättning36,70029,19920,90128,79419,787
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter26,81521,46213,57020,65613,946
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader1,6631,2369571,110852
Personalkostnader5,2345,4135,0445,3893,415
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader33,71228,13119,59127,21018,269
Varav avskrivningar020205556
Rörelseresultat efter avskrivningar2,9871,0681,3091,5841,518
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter129109
Övriga finansiella intäkter0001080
Summa finansiella intäkter1291189
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader12223
Summa räntekostnader12223
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader12223
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,9871,0681,3161,7001,524
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,9871,0681,3161,7001,524
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-75000-400-390
Resultat före skatt2,2371,0681,3161,3001,134
Skatt512245301273309
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,7258231,0151,027825

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-042016-042015-042014-042013-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00204072
Summa maskiner och inventarier00204072
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)0000137
Summa materiella anläggningstillgångar002040209
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0000231
Summa finansiella anläggningstillgångar0000231
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar0000231
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar2,9336,6201,8371,8184,173
Fordringar hos koncern- och intresseföretag1,04970400
Övriga kortfristiga fordringar8421,4937941,0511,241
Summa kortfristiga fordringar4,8248,1832,6352,8695,414
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank3,0252,0933,2672,796551
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar7,85010,2765,9035,6655,965
Summa tillgångar7,85010,2765,9235,7056,404
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat1,9481,1251,1101,5831,372
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,7258231,0151,027825
Summa fritt eget kapital3,6731,9482,1252,6102,197
Summa eget kapital3,7932,0682,2452,7302,317
Summa obeskattade reserver1,603853853853453
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder41566234229
Summa långfristiga skulder41566234229
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,2495,7201,9158822,595
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder1,1641,5808481,206810
Summa kortfristiga skulder2,4137,3002,7632,0883,405
Summa eget kapital och skulder7,85010,2765,9235,7056,404

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-042016-042015-042014-042013-04Branschmedian
Omsättning kSEK36,70029,19920,90128,79419,787-
Resultat efter finansnetto kSEK2,9871,0681,3161,7001,524-
Beräknat eget kapital kSEK5,0432,7332,9103,3952,670-
Tillgångar kSEK7,85010,2765,9235,7056,404-
Antal anställda101011128-
Soliditet %64.226.649.159.541.738.8
Kassalikviditet %325.3140.8213.6271.3175.2153.4
Balanslikviditet %325.3140.8213.6271.3175.2163.1
Vinstmarginal %8.13.76.35.97.75.8
Avk totalt kapital %38.110.422.329.823.815.9
Avk eget kapital %59.239.145.250.157.138.7
Skuldränta %000.10.10.10.2
Riskbuffert3810.422.229.723.815.7
Skuldsättningsgrad ggr/år0.62.810.71.41.5
Räntetäckningsgrad ggr/år2,98853565985150986.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år4.72.83.553.13

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-042016-042015-042014-042013-04
Företagsinteckningar1,0501,0501,05000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter0001,0501,050
Summa säkerheter1,0501,0501,0501,0501,050
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser000328
Summa ansvarsförbindelser000328
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00
Antal anställda101011128
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga3,7423,5853,9212,605
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader1,5661,3571,415775
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit1,0001,000
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-10-14
Omfrågad
79
Bransch
80
Antal fakturor
43
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2018-10-14 erhållit information avseende 43 betalda fakturor, totalt belopp 65,624 SEK.