God kreditvärdighet  Limit: 875 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2016-10-12AA3 % av omsättningen2016-04
2015-11-25AAA5 % av omsättningen2015-04
2014-12-06AAA7 % av omsättningen2014-04
2013-10-11AAA5 % av omsättningen2013-04
2012-12-06AAA6 % av omsättningen2012-04
2011-12-01AA4 % av omsättningen2011-04
2010-12-02B2010-04
2009-12-08AAA5 % av omsättningen2009-04
2008-12-08AA4 % av omsättningen2008-04
2008-10-17AA5 % av omsättningen2007-04
2007-12-04AAA5 % av omsättningen2007-04
2006-11-28AA4 % av omsättningen2006-04
2005-12-08B2005-04
2004-11-18AA5 % av omsättningen2004-04
2004-01-15AA5 % av omsättningen2003-04
2002-12-06AAA5 % av omsättningen2002-04
2002-05-04AAA6 % av omsättningen2001-04
2001-10-31AA6 % av omsättningen2001-04
2000-11-10A3 % av omsättningen2000-04
1999-11-21AA5 % av omsättningen1999-04
1998-12-15A3 % av omsättningen1998-04
1997-11-18AA4 % av omsättningen1997-04
1996-12-01AA2 % av omsättningen1996-04
1995-10-13AA1 % av omsättningen1995-04
1994-12-16A2 % av omsättningen1994-04
1994-06-13AA3 % av omsättningen1993-04
1994-04-03A3 % av omsättningen1993-04
1992-06-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1992-04-27
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Gävle kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4322  Ventilationsarbeten
7112  Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och vvs-teknik

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Inneklimat i Gefle AB352548669Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Persson, OveLedamot ordförande2015-06-03
Sterner, ThomasLedamot2015-06-03
Persson, RagnhildSuppleant1992-05-01
Johansson, MikaelRevisor-

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-042015-042014-042013-042012-04
Nettoomsättning29,19920,85328,61119,64518,849
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter04818314261
Total omsättning29,19920,90128,79419,78718,910
Kostnader sålda varor00000
Råvaror och förnödenheter21,46213,57020,65613,94614,233
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader1,2369571,110852978
Personalkostnader5,4135,0445,3893,4153,247
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader28,13119,59127,21018,26918,509
Varav avskrivningar2020555651
Rörelseresultat efter avskrivningar1,0681,3091,5841,518401
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter291094
Övriga finansiella intäkter0010800
Summa finansiella intäkter2911894
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader22233
Summa räntekostnader22233
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader22233
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,0681,3161,7001,524403
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,0681,3161,7001,524403
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00-400-390-63
Resultat före skatt1,0681,3161,3001,134340
Skatt24530127330950
Minoritetsintressen00000
Årets resultat8231,0151,027825290

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-042015-042014-042013-042012-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier020407263
Summa maskiner och inventarier020407263
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)000137170
Summa materiella anläggningstillgångar02040209233
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar000231231
Summa finansiella anläggningstillgångar000231231
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar000231231
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar6,6201,8371,8184,1731,785
Fordringar hos koncern- och intresseföretag704000
Övriga kortfristiga fordringar1,4937941,0511,241281
Summa kortfristiga fordringar8,1832,6352,8695,4142,066
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank2,0933,2672,796551841
Övriga omsättningstillgångar00000
Summa omsättningstillgångar10,2765,9035,6655,9652,907
Summa tillgångar10,2765,9235,7056,4043,371
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat1,1251,1101,5831,3721,233
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat8231,0151,027825290
Summa fritt eget kapital1,9482,1252,6102,1971,523
Summa eget kapital2,0682,2452,7302,3171,643
Summa obeskattade reserver85385385345363
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder566234229155
Summa långfristiga skulder566234229155
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder5,7201,9158822,595675
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder1,5808481,206810835
Summa kortfristiga skulder7,3002,7632,0883,4051,510
Summa eget kapital och skulder10,2765,9235,7056,4043,371

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-042015-042014-042013-042012-04Branschmedian
Omsättning kSEK29,19920,90128,79419,78718,910-
Resultat efter finansnetto kSEK1,0681,3161,7001,524403-
Beräknat eget kapital kSEK2,7332,9103,3952,6701,689-
Tillgångar kSEK10,2765,9235,7056,4043,371-
Antal anställda10111288-
Soliditet %26.649.159.541.750.139.3
Kassalikviditet %140.8213.6271.3175.2192.5157.3
Balanslikviditet %140.8213.6271.3175.2192.5169
Vinstmarginal %3.76.35.97.72.15.5
Avk totalt kapital %10.422.329.823.81214.4
Avk eget kapital %39.145.250.157.123.932.2
Skuldränta %00.10.10.10.20.2
Riskbuffert10.422.229.723.811.813.7
Skuldsättningsgrad ggr/år2.810.71.411.5
Räntetäckningsgrad ggr/år53565985150913577.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.83.553.15.62.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-042015-042014-042013-042012-04
Företagsinteckningar1,0501,050000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter001,0501,0501,050
Summa säkerheter1,0501,0501,0501,0501,050
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser000328325
Summa ansvarsförbindelser000328325
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00400500150
Antal anställda10111288
Löner till styrelse och VD00000
Varav tantiem00000
Löner till övriga3,7423,5853,9212,6052,419
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader1,5661,3571,415775821
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit001,0001,0001,000
Utnyttjad checkräkningskredit00000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2017-09-17
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
67
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2017-09-17 erhållit information avseende 67 betalda fakturor, totalt belopp 79,827 SEK.