Kredit mot säkerhet  Limit: 0 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Ej tillfredsställande
Betalningsförmåga
Tillfredsställande

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-12-05B2018-04
2017-10-31AAA8 % av omsättningen2017-04
2016-10-12AA3 % av omsättningen2016-04
2015-11-25AAA5 % av omsättningen2015-04
2014-12-06AAA7 % av omsättningen2014-04
2013-10-11AAA5 % av omsättningen2013-04
2012-12-06AAA6 % av omsättningen2012-04
2011-12-01AA4 % av omsättningen2011-04
2010-12-02B2010-04
2009-12-08AAA5 % av omsättningen2009-04
2008-12-08AA4 % av omsättningen2008-04
2008-10-17AA5 % av omsättningen2007-04
2007-12-04AAA5 % av omsättningen2007-04
2006-11-28AA4 % av omsättningen2006-04
2005-12-08B2005-04
2004-11-18AA5 % av omsättningen2004-04
2004-01-15AA5 % av omsättningen2003-04
2002-12-06AAA5 % av omsättningen2002-04
2002-05-04AAA6 % av omsättningen2001-04
2001-10-31AA6 % av omsättningen2001-04
2000-11-10A3 % av omsättningen2000-04
1999-11-21AA5 % av omsättningen1999-04
1998-12-15A3 % av omsättningen1998-04
1997-11-18AA4 % av omsättningen1997-04
1996-12-01AA2 % av omsättningen1996-04
1995-10-13AA1 % av omsättningen1995-04
1994-12-16A2 % av omsättningen1994-04
1994-06-13AA3 % av omsättningen1993-04
1994-04-03A3 % av omsättningen1993-04
1992-06-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1992-04-27
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Gävle kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4322  Ventilationsarbeten
7112  Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och vvs-teknik

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Inneklimat i Gefle AB352548669Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Sterner, ThomasLedamot2015-06-03
Östlund, CarinaSuppleant2018-08-22
Johansson, MikaelRevisor-

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-042017-042016-042015-042014-04
Nettoomsättning18,39236,67429,19920,85328,611
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter9126048183
Total omsättning18,48336,70029,19920,90128,794
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter14,17026,81521,46213,57020,656
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader1,1751,6631,2369571,110
Personalkostnader4,6225,2345,4135,0445,389
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader270000
Summa rörelsekostnader20,04033,71228,13119,59127,210
Varav avskrivningar460202055
Rörelseresultat efter avskrivningar-1,5582,9871,0681,3091,584
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter012910
Övriga finansiella intäkter0000108
Summa finansiella intäkter0129118
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader11222
Summa räntekostnader11222
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader11222
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto-1,5582,9871,0681,3161,700
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition-1,5582,9871,0681,3161,700
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner1,603-75000-400
Resultat före skatt442,2371,0681,3161,300
Skatt33512245301273
Minoritetsintressen00000
Årets resultat111,7258231,0151,027

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-042017-042016-042015-042014-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier149002040
Summa maskiner och inventarier149002040
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar149002040
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar2,1442,9336,6201,8371,818
Fordringar hos koncern- och intresseföretag1,0081,0497040
Övriga kortfristiga fordringar1,3588421,4937941,051
Summa kortfristiga fordringar4,5104,8248,1832,6352,869
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank953,0252,0933,2672,796
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar4,6057,85010,2765,9035,665
Summa tillgångar4,7547,85010,2765,9235,705
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat2,3731,9481,1251,1101,583
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat111,7258231,0151,027
Summa fritt eget kapital2,3843,6731,9482,1252,610
Summa eget kapital2,5043,7932,0682,2452,730
Summa obeskattade reserver01,603853853853
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder141566234
Summa långfristiga skulder141566234
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,3131,2495,7201,915882
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder9371,1641,5808481,206
Summa kortfristiga skulder2,2502,4137,3002,7632,088
Summa eget kapital och skulder4,7547,85010,2765,9235,705

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-042017-042016-042015-042014-04Branschmedian
Omsättning kSEK18,48336,70029,19920,90128,794-
Resultat efter finansnetto kSEK-1,5582,9871,0681,3161,700-
Beräknat eget kapital kSEK2,5045,0432,7332,9103,395-
Tillgångar kSEK4,7547,85010,2765,9235,705-
Antal anställda810101112-
Soliditet %52.764.226.649.159.541.6
Kassalikviditet %204.7325.3140.8213.6271.3166.4
Balanslikviditet %204.7325.3140.8213.6271.3177.2
Vinstmarginal %-8.48.13.76.35.95.9
Avk totalt kapital %-32.838.110.422.329.817.8
Avk eget kapital %-62.259.239.145.250.136.1
Skuldränta %0000.10.10.3
Riskbuffert-32.83810.422.229.716.9
Skuldsättningsgrad ggr/år0.90.62.810.71.3
Räntetäckningsgrad ggr/år-1,5582,98853565985138.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.94.72.83.553.1

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-042017-042016-042015-042014-04
Företagsinteckningar1,0501,0501,0501,0500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00001,050
Summa säkerheter1,0501,0501,0501,0501,050
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning000
Antal anställda810101112
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga3,7423,5853,921
Varav resultatlön000
Sociala kostnader1,5661,3571,415
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit1,000
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-05-19
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
28
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2019-05-19 erhållit information avseende 28 betalda fakturor, totalt belopp 45,099 SEK.