Högsta kreditvärdighet  Limit: 4497 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-07-03AAA4 % av omsättningen2018-12
2018-06-28AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-06-27AAA4 % av omsättningen2016-12
2016-08-02AAA4 % av omsättningen2015-12
2015-06-27AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-09-05AA4 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-06-30AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-02-11AAA4 % av omsättningen2010-06
2009-12-07AAA5 % av omsättningen2009-06
2009-02-06AA4 % av omsättningen2008-06
2007-08-16A1 % av omsättningen2006-12
2006-08-15B2005-12
2005-05-26B2004-12
2004-07-13AA4 % av omsättningen2003-12
2003-06-25AA6 % av omsättningen2002-12
2002-07-10AAA5 % av omsättningen2001-12
2001-05-04AA3 % av omsättningen2000-12
2000-05-19AA2 % av omsättningen1999-12
1999-05-07A1 % av omsättningen1998-12
1998-07-21B1997-12
1997-08-19A1 % av omsättningen1996-12
1996-06-16A1 % av omsättningen1995-12
1995-07-05A1 % av omsättningen1994-12
1994-12-01-1993-12
1993-10-03-1992-12
1993-04-02-1991-12
1992-01-02-1990-12
1991-01-03-1989-04
1990-01-05A1 % av omsättningen1988-04
1989-01-20A1 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1986-01-02
Nuv. namn registrerat
1999-10-18
Föregående namn
Plåt Tema i Kalmar AB
Säte
Hässleholms kommun
Registrerat aktiekapital
1,250,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
1623  Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Malmsten i Åhus Förvaltning AB352917449Sverige500,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Petersson, MagnusExtern vd2012-06-02
Bolmstrand, Sven MagnusLedamot ordförande2007-09-26
Malmsten, Arne Tommie VilhelmLedamot2007-09-26
Rosander, JensLedamot2012-06-02
Hagert, CharlottaHuvudansvarig revisor2019-05-31
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2019-05-31
Bendz, MartinRevisorsuppleant2014-09-09

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning112,195106,493102,830117,67897,111
Förändring av lager mm-5-6948208-465
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2591942333211
Total omsättning112,449106,618102,901118,21896,657
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter75,99172,20972,24384,21870,442
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader10,7779,88710,5329,89910,464
Personalkostnader18,58017,48515,31414,55813,352
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader051141238
Summa rörelsekostnader106,561100,77099,254109,71295,205
Varav avskrivningar1,2131,1381,1511,025909
Rörelseresultat efter avskrivningar5,8885,8473,6478,5051,453
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter6938542531
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter6938542531
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader222471355
Summa räntekostnader222471355
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader222471355
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto5,9355,8623,6948,5161,429
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition5,9355,8623,6948,5161,429
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner91491-230-2,225-291
Resultat före skatt6,8495,9523,4656,2911,139
Skatt1,5561,3567821,402264
Minoritetsintressen00000
Årets resultat5,2934,5962,6834,889875

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark1,9972,1602,3232,4862,649
Varav mark00000
Maskiner1,2431,5661,9462,0451,831
Inventarier3,3213,0172,7483,1621,388
Summa maskiner och inventarier4,5644,5834,6945,2073,219
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)138383800
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar6,6996,7817,0557,6935,868
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar138383800
Pågående arbete00000
Övrigt varulager4,6844,2165,1204,0013,873
Summa varulager4,6844,2165,1204,0013,873
Kundfordringar11,8308,36310,21511,3887,479
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar2,9761,7683,0732,3963,052
Summa kortfristiga fordringar14,80610,13113,28813,78410,531
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank16,24217,54816,83018,1547,944
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar35,73231,89535,23735,93922,348
Summa tillgångar42,43138,67642,29343,63228,217
Aktiekapital1,2501,2501,2501,2501,250
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital5050505050
Summa bundet eget kapital1,3001,3001,3001,3001,300
Balanserat resultat4,5773,9814,2984,4094,534
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat5,2934,5962,6834,889875
Summa fritt eget kapital9,8708,5776,9819,2985,409
Summa eget kapital11,1709,8778,28110,5986,709
Summa obeskattade reserver6,6587,5727,6637,4335,208
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar2,1442,0071,7161,3971,260
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00124248372
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00124248372
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner0124124124124
Leverantörsskulder6,1734,3308,8837,9065,685
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder16,28714,76715,50215,9278,859
Summa kortfristiga skulder22,46019,22124,50923,95714,668
Summa eget kapital och skulder42,43138,67642,29343,63228,217

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK112,449106,618102,901118,21896,657-
Resultat efter finansnetto kSEK5,9355,8623,6948,5161,429-
Beräknat eget kapital kSEK16,36315,78314,25816,39510,771-
Tillgångar kSEK42,43138,67642,29343,63228,217-
Antal anställda2928282726-
Soliditet %38.640.833.737.638.244.9
Kassalikviditet %138.2144122.9133.3126133.8
Balanslikviditet %159.1165.9143.8150152.4191.4
Vinstmarginal %5.35.53.67.21.56.1
Avk totalt kapital %1415.28.819.55.313.3
Avk eget kapital %36.337.125.951.913.329.8
Skuldränta %0.10.1000.30.7
Riskbuffert1415.18.719.54.912.4
Skuldsättningsgrad ggr/år1.61.521.71.61.2
Räntetäckningsgrad ggr/år270.8245.2528.7656.22739.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.72.82.42.73.42.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar4,0004,0004,0004,0004,000
Fastighetsinteckningar3,6503,6503,6503,6503,650
Övriga säkerheter0495627760892
Summa säkerheter7,6508,1458,2778,4108,542
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning5,0004,0003,0005,0001,000
Antal anställda2928282726
Löner till styrelse och VD922768731736715
Varav tantiem00000
Löner till övriga11,44111,0159,8519,6278,793
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader5,6115,0214,3924,0403,614
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit3,6504,000
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-08-09
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
383
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-08-09 erhållit information avseende 383 betalda fakturor, totalt belopp 2,502,900 SEK.