Högsta kreditvärdighet  Limit: 10064 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra - noteringar finns

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-06-28AAA6 % av omsättningen2021-12
2021-07-10AAA6 % av omsättningen2020-12
2020-09-22AAA4 % av omsättningen2019-12
2019-07-03AAA4 % av omsättningen2018-12
2018-06-28AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-06-27AAA4 % av omsättningen2016-12
2016-08-02AAA4 % av omsättningen2015-12
2015-06-27AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-09-05AA4 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-06-30AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-02-11AAA4 % av omsättningen2010-06
2009-12-07AAA5 % av omsättningen2009-06
2009-02-06AA4 % av omsättningen2008-06
2007-08-16A1 % av omsättningen2006-12
2006-08-15B2005-12
2005-05-26B2004-12
2004-07-13AA4 % av omsättningen2003-12
2003-06-25AA6 % av omsättningen2002-12
2002-07-10AAA5 % av omsättningen2001-12
2001-05-04AA3 % av omsättningen2000-12
2000-05-19AA2 % av omsättningen1999-12
1999-05-07A1 % av omsättningen1998-12
1998-07-21B1997-12
1997-08-19A1 % av omsättningen1996-12
1996-06-16A1 % av omsättningen1995-12
1995-07-05A1 % av omsättningen1994-12
1994-12-01-1993-12
1993-10-03-1992-12
1993-04-02-1991-12
1992-01-02-1990-12
1991-01-03-1989-04
1990-01-05A1 % av omsättningen1988-04
1989-01-20A1 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1986-01-02
Nuv. namn registrerat
1999-10-18
Föregående namn
Plåt Tema i Kalmar AB
Säte
Hässleholms kommun
Registrerat aktiekapital
1,250,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
1623  Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Malmsten i Åhus Förvaltning AB352917449Sverige500,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Petersson, MagnusExtern vd2012-06-02
Bolmstrand, Sven MagnusLedamot ordförande2007-09-26
Malmsten, Arne Tommie VilhelmLedamot2007-09-26
Rosander, JensLedamot2012-06-02
Hagert, CharlottaHuvudansvarig revisor2019-05-31
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2019-05-31
Bendz, MartinRevisorsuppleant2014-09-09

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning167,614164,011148,967112,195106,493
Förändring av lager mm-561-1,085731-5-69
Aktiverat arbete0036500
Övriga rörelseintäkter6885920259194
Total omsättning167,741163,518150,063112,449106,618
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter118,134108,970106,97575,99172,209
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader11,95915,35314,26610,7779,887
Personalkostnader22,93420,79820,14318,58017,485
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader2601051
Summa rörelsekostnader154,305146,471142,670106,561100,770
Varav avskrivningar1,2521,3501,2851,2131,138
Rörelseresultat efter avskrivningar13,43717,0477,3935,8885,847
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter15235316938
Övriga finansiella intäkter079000
Summa finansiella intäkter152114316938
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader107692224
Summa räntekostnader107692224
Övriga finansiella kostnader1646000
Summa finansiella kostnader2653692224
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto13,56317,1087,3555,9355,862
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition13,56317,1087,3555,9355,862
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner18-1,329-1,94591491
Resultat före skatt13,58115,7785,4106,8495,952
Skatt2,8763,4171,2011,5561,356
Minoritetsintressen00000
Årets resultat10,70512,3614,2095,2934,596

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark3,7263,8573,9261,9972,160
Varav mark00000
Maskiner1,5631,8121,9621,2431,566
Inventarier2,9722,5452,9023,3213,017
Summa maskiner och inventarier4,5354,3574,8644,5644,583
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)1,5190013838
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar9,7808,2148,7906,6996,781
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar1,5190013838
Pågående arbete00000
Övrigt varulager8,7966,2035,7004,6844,216
Summa varulager8,7966,2035,7004,6844,216
Kundfordringar10,47912,17312,48811,8308,363
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar4,9733,9585,6742,9761,768
Summa kortfristiga fordringar15,45216,13118,16214,80610,131
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank19,21020,04213,47816,24217,548
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar43,45842,37637,34035,73231,895
Summa tillgångar53,23750,59046,13142,43138,676
Aktiekapital1,2501,2501,2501,2501,250
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital5050505050
Summa bundet eget kapital1,3001,3001,3001,3001,300
Balanserat resultat6,4404,0794,8694,5773,981
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat10,70512,3614,2095,2934,596
Summa fritt eget kapital17,14516,4409,0789,8708,577
Summa eget kapital18,44517,74010,37811,1709,877
Summa obeskattade reserver9,9159,9338,6036,6587,572
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,0562,5762,1152,1442,007
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner0000124
Leverantörsskulder6,4816,1805,6096,1734,330
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder17,34014,16119,42416,28714,767
Summa kortfristiga skulder23,82120,34125,03322,46019,221
Summa eget kapital och skulder53,23750,59046,13142,43138,676

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK167,741163,518150,063112,449106,618-
Resultat efter finansnetto kSEK13,56317,1087,3555,9355,862-
Beräknat eget kapital kSEK26,17825,48717,08816,36315,783-
Tillgångar kSEK53,23750,59046,13142,43138,676-
Antal anställda3131312928-
Soliditet %49.250.43738.640.846.8
Kassalikviditet %145.5177.8126.4138.2144138
Balanslikviditet %182.4208.3149.2159.1165.9189.1
Vinstmarginal %8.110.54.95.35.56.7
Avk totalt kapital %25.533.916.11415.211.2
Avk eget kapital %51.867.14336.337.125.8
Skuldränta %000.20.10.10.6
Riskbuffert25.533.915.91415.111.1
Skuldsättningsgrad ggr/år111.71.61.51.1
Räntetäckningsgrad ggr/år1,358.92,451.6107.6270.8245.234.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.23.23.32.72.82.3

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar4,0004,0004,0004,0004,000
Fastighetsinteckningar3,6503,6503,6503,6503,650
Övriga säkerheter0000495
Summa säkerheter7,6507,6507,6507,6508,145
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning10,00010,0005,0004,000
Antal anställda3131312928
Löner till styrelse och VD1,1471,125962922768
Varav tantiem00000
Löner till övriga14,30013,48412,70811,44111,015
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader6,7895,7395,8945,6115,021
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-11-26
Omfrågad
78
Bransch
79
Antal fakturor
202
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2022-11-26 erhållit information avseende 202 betalda fakturor, totalt belopp 13,072,224 SEK.