God kreditvärdighet  Limit: 166 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2024-02-01AA6 % av omsättningen2023-06
2023-01-13AAA6 % av omsättningen2022-06
2022-02-02AAA7 % av omsättningen2021-06
2021-02-27AAA8 % av omsättningen2020-06
2020-01-28AA6 % av omsättningen2019-06
2018-12-08A3 % av omsättningen2018-06
2017-12-20AAA7 % av omsättningen2017-06
2017-01-11AA6 % av omsättningen2016-06
2015-12-02AAA5 % av omsättningen2015-06
2015-10-19AAA7 % av omsättningen2014-06
2015-10-03AAA6 % av omsättningen2014-06
2015-10-01AAA7 % av omsättningen2014-06
2015-02-17AAA6 % av omsättningen2014-06
2014-01-15AAA6 % av omsättningen2013-06
2012-12-07AAA7 % av omsättningen2012-06
2012-01-17AAA6 % av omsättningen2011-06
2011-02-09B2010-06
2010-01-22AAA6 % av omsättningen2009-06
2008-12-24AA6 % av omsättningen2008-06
2007-12-03AAA5 % av omsättningen2007-06
2007-01-24AA6 % av omsättningen2006-06
2005-11-02A3 % av omsättningen2005-06
2004-11-09AA4 % av omsättningen2004-06
2004-01-08A3 % av omsättningen2003-06
2003-02-04AA5 % av omsättningen2002-06
2002-01-04A3 % av omsättningen2001-06
2001-03-28A3 % av omsättningen2000-06
2000-11-27AAA6 % av omsättningen2000-06
1999-11-25B1999-06
1999-01-11C1998-06
1998-10-09C1997-06
1998-02-01B1997-06
1997-01-15A2 % av omsättningen1996-06
1996-01-31A2 % av omsättningen1995-06
1995-02-23A3 % av omsättningen1994-06
1994-04-03A2 % av omsättningen1993-06
1993-04-02A2 % av omsättningen1992-06
1992-10-02A1 % av omsättningen1991-06
1992-01-02A1 % av omsättningen1990-06
1991-07-02-1989-06
1990-01-05A2 % av omsättningen1989-06
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1985-04-30
Nuv. namn registrerat
1985-09-26
Föregående namn
Grundstenen 24452, AB
Säte
Sundsvalls kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
274  Tillverkning av belysningsarmatur
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Göransson, HåkanLedamot ordförande1985-09-30
Göransson Ödlund, KarinLedamot1998-01-16
Göransson, Lars JimmyLedamot2020-12-09
Seger, MariaSuppleant1998-01-16
Lindblad, JoakimRevisor2012-11-14
Edling, ElisabethRevisorsuppleant2012-11-14

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2023-062022-062021-062020-062019-06
Nettoomsättning2,7662,5412,4852,9882,652
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter81852466
Total omsättning2,7742,5592,5373,0342,658
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter524457493643519
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader568531494597636
Personalkostnader1,6281,3751,2811,2871,360
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader2,7502,3932,3002,6212,624
Varav avskrivningar30303294109
Rörelseresultat efter avskrivningar2516523741435
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter00022
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter00022
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader03323
Summa räntekostnader03323
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader03323
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2516323441334
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2516323441334
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner88-36-1913
Resultat före skatt3417019839447
Skatt836438511
Minoritetsintressen00000
Årets resultat2613415530936

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2023-062022-062021-062020-062019-06
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier497910914086
Summa maskiner och inventarier497910914086
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar497910914086
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager153167195162165
Summa varulager153167195162165
Kundfordringar575364522406679
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar10284142898
Summa kortfristiga fordringar677448536434777
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank32362650441655
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar1,1521,2421,2351,013997
Summa tillgångar1,2011,3211,3441,1531,083
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital1919191919
Summa bundet eget kapital119119119119119
Balanserat resultat397462507198362
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat2613415530936
Summa fritt eget kapital423596662507398
Summa eget kapital542715781626517
Summa obeskattade reserver248256264228209
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder11082679086
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder302266231208270
Summa kortfristiga skulder412348298298356
Summa eget kapital och skulder1,2011,3211,3441,1531,083

Nyckeltal

Nyckeltal
 2023-062022-062021-062020-062019-06Branschmedian
Omsättning kSEK2,7742,5592,5373,0342,658-
Resultat efter finansnetto kSEK2516323441334-
Beräknat eget kapital kSEK735914986803680-
Tillgångar kSEK1,2011,3211,3441,1531,083-
Antal anställda30333-
Soliditet %61.269.273.469.762.860.1
Kassalikviditet %242.5308.9349285.6233.7183.3
Balanslikviditet %279.6356.9414.4339.9280.1318.3
Vinstmarginal %0.96.49.313.71.45.5
Avk totalt kapital %2.112.517.636.13.48.1
Avk eget kapital %3.417.823.751.4511.5
Skuldränta %00.70.80.60.70.2
Riskbuffert2.111.716.835.52.75.7
Skuldsättningsgrad ggr/år0.60.40.40.40.60.7
Räntetäckningsgrad ggr/år0557920812.36.3
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.31.91.92.62.51.3

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2023-062022-062021-062020-062019-06
Företagsinteckningar500500500500500
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter500500500500500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning200200200200
Antal anställda3333
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2024-06-15
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
10
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2024-06-15 erhållit information avseende 10 betalda fakturor, totalt belopp 7,186 SEK.