Högsta kreditvärdighet  Limit: 2525 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2024-05-10AAA8 % av omsättningen2023-12
2023-10-10AAA6 % av omsättningen2022-12
2022-07-06AAA5 % av omsättningen2021-12
2021-06-24AAA6 % av omsättningen2020-12
2020-07-24AAA5 % av omsättningen2019-12
2019-09-10AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-08-14AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-07-19AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-15AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-14AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-18AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA5 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA5 % av omsättningen2011-12
2011-11-01AAA4 % av omsättningen2010-12
2011-07-19AA4 % av omsättningen2010-12
2010-05-18AA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-10AA4 % av omsättningen2008-12
2008-06-06AA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-21AA3 % av omsättningen2006-12
2006-09-12A3 % av omsättningen2005-12
2005-09-09A2 % av omsättningen2004-12
2005-07-01A2 % av omsättningen2003-12
2004-06-29AA2 % av omsättningen2003-12
2003-07-01A2 % av omsättningen2002-12
2002-08-29A-kan ej fastställas2001-12
2001-10-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2001-10-04
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Nacka kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Trollpilens Fastighets AB356206813Sverige150,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Eriksson, Jan Erik LambertLedamot2001-10-04
Ahlén, ChristerSuppleant2003-04-25
Sjöberg, JanRevisor2001-10-04

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2023-122022-122021-122020-122019-12
Nettoomsättning31,49633,07627,60323,97423,840
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter7002170
Total omsättning31,56633,07627,62423,98123,840
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter6,73212,1947,7904,8246,392
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,8608,2318,7318,0987,074
Personalkostnader9,93510,3299,7949,5298,935
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader25,61830,81326,39022,67822,687
Varav avskrivningar915975227286
Rörelseresultat efter avskrivningar5,9482,2651,2331,3041,153
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1687145786
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter1687145786
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader04161623
Summa räntekostnader04161623
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader04161623
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto6,1162,2681,3631,3651,136
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition6,1162,2681,3631,3651,136
Koncernbidrag-1,000-1,000-1,00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-1,290-3301,000-220-190
Resultat före skatt3,8279381,3631,146946
Skatt801206275240226
Minoritetsintressen00000
Årets resultat3,0267321,088906720

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2023-122022-122021-122020-122019-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier24612711999325
Summa maskiner och inventarier24612711999325
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar24612711999325
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar3,3674,4293,0922,1142,828
Fordringar hos koncern- och intresseföretag4190170
Övriga kortfristiga fordringar3,3764,0193,8302,1592,220
Summa kortfristiga fordringar6,7848,4576,9224,2905,048
Summa kortfristiga placeringar56200471660
Summa kassa/bank8,6625,1755,2346,0674,990
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar16,00813,63212,15610,82710,698
Summa tillgångar16,25413,75912,27410,92611,023
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat7,2356,5025,4145,2514,531
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat3,0267321,088906720
Summa fritt eget kapital10,2617,2346,5026,1575,251
Summa eget kapital10,3817,3546,6226,2775,371
Summa obeskattade reserver2,1708805501,5501,330
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder8561,6981,8537001,270
Skulder till koncern- och intresseföretag098898801,024
Övriga kortfristiga skulder2,8482,8382,2612,3992,028
Summa kortfristiga skulder3,7045,5245,1023,0994,322
Summa eget kapital och skulder16,25413,75912,27410,92611,023

Nyckeltal

Nyckeltal
 2023-122022-122021-122020-122019-12Branschmedian
Omsättning kSEK31,56633,07627,62423,98123,840-
Resultat efter finansnetto kSEK6,1162,2681,3631,3651,136-
Beräknat eget kapital kSEK12,0738,0407,0517,4866,408-
Tillgångar kSEK16,25413,75912,27410,92611,023-
Antal anställda1618181818-
Soliditet %74.358.457.468.558.145.9
Kassalikviditet %432.2246.8238.3349.4247.5173.5
Balanslikviditet %432.2246.8238.3349.4247.5224.8
Vinstmarginal %19.46.955.84.97.4
Avk totalt kapital %37.616.511.212.610.515.3
Avk eget kapital %50.728.219.318.217.731.9
Skuldränta %00.10.30.50.50.5
Riskbuffert37.616.410.912.21014.3
Skuldsättningsgrad ggr/år0.30.70.70.50.71.2
Räntetäckningsgrad ggr/år056886.186.450.457.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.92.42.32.22.22.3

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2023-122022-122021-122020-122019-12
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning743
Antal anställda1618181818
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2024-05-25
Omfrågad
82
Bransch
79
Antal fakturor
11
Snittdagar före förfallodatum
2

Soliditet har per 2024-05-25 erhållit information avseende 11 betalda fakturor, totalt belopp 35,258 SEK.