Högsta kreditvärdighet  Limit: 1192 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-07-24AAA5 % av omsättningen2019-12
2019-09-10AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-08-14AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-07-19AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-15AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-14AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-18AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA5 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA5 % av omsättningen2011-12
2011-11-01AAA4 % av omsättningen2010-12
2011-07-19AA4 % av omsättningen2010-12
2010-05-18AA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-10AA4 % av omsättningen2008-12
2008-06-06AA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-21AA3 % av omsättningen2006-12
2006-09-12A3 % av omsättningen2005-12
2005-09-09A2 % av omsättningen2004-12
2005-07-01A2 % av omsättningen2003-12
2004-06-29AA2 % av omsättningen2003-12
2003-07-01A2 % av omsättningen2002-12
2002-08-29A-kan ej fastställas2001-12
2001-10-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2001-10-04
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Nacka kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Trollpilens Fastighets AB356206813Sverige150,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Eriksson, Jan Erik LambertLedamot2001-10-04
Ahlén, ChristerSuppleant2003-04-25
Sjöberg, JanRevisor2001-10-04

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Nettoomsättning23,84026,96728,82129,19032,101
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter0572133
Total omsättning23,84026,97228,82829,19232,234
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter6,3927,0557,0807,3848,670
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader7,0748,8198,1268,1318,962
Personalkostnader8,93510,00311,03511,55611,803
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader22,68726,19626,57927,40129,650
Varav avskrivningar286319338330215
Rörelseresultat efter avskrivningar1,1537742,2481,7922,584
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter6627715
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter6627715
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader2363676558
Summa räntekostnader2363676558
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader2363676558
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,1367182,2081,7352,541
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,1367182,2081,7352,541
Koncernbidrag00-1,600-1,600-1,500
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-190-60200-50
Resultat före skatt946658628135992
Skatt22617016050238
Minoritetsintressen00000
Årets resultat72048846885754

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier3255308411,029614
Summa maskiner och inventarier3255308411,029614
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar3255308411,029614
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar2,8282,7123,0702,4692,285
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar2,2202,4062,0333,4681,907
Summa kortfristiga fordringar5,0485,1185,1035,9374,192
Summa kortfristiga placeringar6601,2291,1451,2251,141
Summa kassa/bank4,9904,3095,3005,5876,592
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar10,69810,65611,54812,74911,925
Summa tillgångar11,02311,18712,38913,77812,540
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat4,5314,0443,5765,5364,782
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat72048846885754
Summa fritt eget kapital5,2514,5324,0445,6215,536
Summa eget kapital5,3714,6524,1645,7415,656
Summa obeskattade reserver1,3301,1401,0801,1001,100
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,2701,3539171,884712
Skulder till koncern- och intresseföretag1,0241,9103,5172,0561,956
Övriga kortfristiga skulder2,0282,1332,7112,9983,116
Summa kortfristiga skulder4,3225,3967,1456,9385,784
Summa eget kapital och skulder11,02311,18712,38913,77812,540

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-122018-122017-122016-122015-12Branschmedian
Omsättning kSEK23,84026,97228,82829,19232,234-
Resultat efter finansnetto kSEK1,1367182,2081,7352,541-
Beräknat eget kapital kSEK6,4085,5415,0066,5996,514-
Tillgångar kSEK11,02311,18712,38913,77812,540-
Antal anställda1820212121-
Soliditet %58.149.540.447.951.944.1
Kassalikviditet %247.5197.5161.6183.8206.2148.6
Balanslikviditet %247.5197.5161.6183.8206.2192.6
Vinstmarginal %4.92.97.96.28.13.9
Avk totalt kapital %10.5718.413.120.78.1
Avk eget kapital %17.71344.126.33917.8
Skuldränta %0.51.10.90.910.7
Riskbuffert105.917.512.219.87
Skuldsättningsgrad ggr/år0.711.51.10.91.3
Räntetäckningsgrad ggr/år50.412.43427.744.821.3
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.22.42.32.12.62.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-122018-122017-122016-122015-12
Företagsinteckningar0
Fastighetsinteckningar0
Övriga säkerheter0
Summa säkerheter0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser0
Summa ansvarsförbindelser0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning2,045
Antal anställda1820212121
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0
Löner till övriga8,114
Varav resultatlön0
Sociala kostnader3,366
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2021-06-13
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
27
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2021-06-13 erhållit information avseende 27 betalda fakturor, totalt belopp 82,588 SEK.