Högsta kreditvärdighet  Limit: 1438 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2021-06-24AAA6 % av omsättningen2020-12
2020-07-24AAA5 % av omsättningen2019-12
2019-09-10AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-08-14AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-07-19AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-15AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-14AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-18AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA5 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA5 % av omsättningen2011-12
2011-11-01AAA4 % av omsättningen2010-12
2011-07-19AA4 % av omsättningen2010-12
2010-05-18AA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-10AA4 % av omsättningen2008-12
2008-06-06AA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-21AA3 % av omsättningen2006-12
2006-09-12A3 % av omsättningen2005-12
2005-09-09A2 % av omsättningen2004-12
2005-07-01A2 % av omsättningen2003-12
2004-06-29AA2 % av omsättningen2003-12
2003-07-01A2 % av omsättningen2002-12
2002-08-29A-kan ej fastställas2001-12
2001-10-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2001-10-04
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Nacka kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Trollpilens Fastighets AB356206813Sverige150,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Eriksson, Jan Erik LambertLedamot2001-10-04
Ahlén, ChristerSuppleant2003-04-25
Sjöberg, JanRevisor2001-10-04

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Nettoomsättning23,97423,84026,96728,82129,190
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter70572
Total omsättning23,98123,84026,97228,82829,192
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter4,8246,3927,0557,0807,384
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,0987,0748,8198,1268,131
Personalkostnader9,5298,93510,00311,03511,556
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader22,67822,68726,19626,57927,401
Varav avskrivningar227286319338330
Rörelseresultat efter avskrivningar1,3041,1537742,2481,792
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter7866277
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter7866277
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader1623636765
Summa räntekostnader1623636765
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader1623636765
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,3651,1367182,2081,735
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,3651,1367182,2081,735
Koncernbidrag000-1,600-1,600
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-220-190-60200
Resultat före skatt1,146946658628135
Skatt24022617016050
Minoritetsintressen00000
Årets resultat90672048846885

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier993255308411,029
Summa maskiner och inventarier993255308411,029
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar993255308411,029
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar2,1142,8282,7123,0702,469
Fordringar hos koncern- och intresseföretag170000
Övriga kortfristiga fordringar2,1592,2202,4062,0333,468
Summa kortfristiga fordringar4,2905,0485,1185,1035,937
Summa kortfristiga placeringar4716601,2291,1451,225
Summa kassa/bank6,0674,9904,3095,3005,587
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar10,82710,69810,65611,54812,749
Summa tillgångar10,92611,02311,18712,38913,778
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat5,2514,5314,0443,5765,536
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat90672048846885
Summa fritt eget kapital6,1575,2514,5324,0445,621
Summa eget kapital6,2775,3714,6524,1645,741
Summa obeskattade reserver1,5501,3301,1401,0801,100
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder7001,2701,3539171,884
Skulder till koncern- och intresseföretag01,0241,9103,5172,056
Övriga kortfristiga skulder2,3992,0282,1332,7112,998
Summa kortfristiga skulder3,0994,3225,3967,1456,938
Summa eget kapital och skulder10,92611,02311,18712,38913,778

Nyckeltal

Nyckeltal
 2020-122019-122018-122017-122016-12Branschmedian
Omsättning kSEK23,98123,84026,97228,82829,192-
Resultat efter finansnetto kSEK1,3651,1367182,2081,735-
Beräknat eget kapital kSEK7,4866,4085,5415,0066,599-
Tillgångar kSEK10,92611,02311,18712,38913,778-
Antal anställda1818202121-
Soliditet %68.558.149.540.447.948.7
Kassalikviditet %349.4247.5197.5161.6183.8163.9
Balanslikviditet %349.4247.5197.5161.6183.8207.8
Vinstmarginal %5.84.92.97.96.25.9
Avk totalt kapital %12.610.5718.413.111.3
Avk eget kapital %18.217.71344.126.321.7
Skuldränta %0.50.51.10.90.90.7
Riskbuffert12.2105.917.512.29.7
Skuldsättningsgrad ggr/år0.50.711.51.11
Räntetäckningsgrad ggr/år86.450.412.43427.726.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.22.22.42.32.12.3

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2020-122019-122018-122017-122016-12
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning7432,045
Antal anställda1818202121
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2022-05-14
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
19
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2022-05-14 erhållit information avseende 19 betalda fakturor, totalt belopp 88,314 SEK.