Högsta kreditvärdighet  Limit: 1348 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-09-10AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-08-14AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-07-19AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-15AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-14AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-18AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA5 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA5 % av omsättningen2011-12
2011-11-01AAA4 % av omsättningen2010-12
2011-07-19AA4 % av omsättningen2010-12
2010-05-18AA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-10AA4 % av omsättningen2008-12
2008-06-06AA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-21AA3 % av omsättningen2006-12
2006-09-12A3 % av omsättningen2005-12
2005-09-09A2 % av omsättningen2004-12
2005-07-01A2 % av omsättningen2003-12
2004-06-29AA2 % av omsättningen2003-12
2003-07-01A2 % av omsättningen2002-12
2002-08-29A-kan ej fastställas2001-12
2001-10-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2001-10-04
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Nacka kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Trollpilens Fastighets AB356206813Sverige150,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Eriksson, Jan Erik LambertLedamot2001-10-04
Ahlén, ChristerSuppleant2003-04-25
Sjöberg, JanRevisor2001-10-04

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning26,96728,82129,19032,10126,944
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter572133159
Total omsättning26,97228,82829,19232,23427,103
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter7,0557,0807,3848,6706,132
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,8198,1268,1318,9628,309
Personalkostnader10,00311,03511,55611,80311,149
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader26,19626,57927,40129,65025,827
Varav avskrivningar319338330215237
Rörelseresultat efter avskrivningar7742,2481,7922,5841,276
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter62771546
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter62771546
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader6367655862
Summa räntekostnader6367655862
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader6367655862
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto7182,2081,7352,5411,260
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition7182,2081,7352,5411,260
Koncernbidrag0-1,600-1,600-1,500-1,300
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-60200-50330
Resultat före skatt658628135992290
Skatt17016050238100
Minoritetsintressen00000
Årets resultat48846885754190

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier5308411,029614728
Summa maskiner och inventarier5308411,029614728
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar5308411,029614728
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar2,7123,0702,4692,2853,500
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar2,4062,0333,4681,9072,476
Summa kortfristiga fordringar5,1185,1035,9374,1925,976
Summa kortfristiga placeringar1,2291,1451,2251,1411,057
Summa kassa/bank4,3095,3005,5876,5924,222
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar10,65611,54812,74911,92511,255
Summa tillgångar11,18712,38913,77812,54011,983
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat4,0443,5765,5364,7824,592
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat48846885754190
Summa fritt eget kapital4,5324,0445,6215,5364,782
Summa eget kapital4,6524,1645,7415,6564,902
Summa obeskattade reserver1,1401,0801,1001,1001,050
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,3539171,8847121,018
Skulder till koncern- och intresseföretag1,9103,5172,0561,9562,456
Övriga kortfristiga skulder2,1332,7112,9983,1162,556
Summa kortfristiga skulder5,3967,1456,9385,7846,030
Summa eget kapital och skulder11,18712,38913,77812,54011,983

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK26,97228,82829,19232,23427,103-
Resultat efter finansnetto kSEK7182,2081,7352,5411,260-
Beräknat eget kapital kSEK5,5415,0066,5996,5145,721-
Tillgångar kSEK11,18712,38913,77812,54011,983-
Antal anställda2021212121-
Soliditet %49.540.447.951.947.744.9
Kassalikviditet %197.5161.6183.8206.2186.7133.8
Balanslikviditet %197.5161.6183.8206.2186.7191.4
Vinstmarginal %2.97.96.28.14.96.1
Avk totalt kapital %718.413.120.71113.3
Avk eget kapital %1344.126.3392229.8
Skuldränta %1.10.90.9110.7
Riskbuffert5.917.512.219.81012.4
Skuldsättningsgrad ggr/år11.51.10.91.11.2
Räntetäckningsgrad ggr/år12.43427.744.821.339.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.42.32.12.62.32.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar00
Fastighetsinteckningar00
Övriga säkerheter00
Summa säkerheter00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning2,045
Antal anställda2021212121
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga8,1147,837
Varav resultatlön00
Sociala kostnader3,3662,897
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-07-12
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
51
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-07-12 erhållit information avseende 51 betalda fakturor, totalt belopp 105,472 SEK.