Högsta kreditvärdighet  Limit: 1984 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-10-10AAA6 % av omsättningen2022-12
2022-07-06AAA5 % av omsättningen2021-12
2021-06-24AAA6 % av omsättningen2020-12
2020-07-24AAA5 % av omsättningen2019-12
2019-09-10AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-08-14AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-07-19AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-15AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-14AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-18AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA5 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA5 % av omsättningen2011-12
2011-11-01AAA4 % av omsättningen2010-12
2011-07-19AA4 % av omsättningen2010-12
2010-05-18AA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-10AA4 % av omsättningen2008-12
2008-06-06AA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-21AA3 % av omsättningen2006-12
2006-09-12A3 % av omsättningen2005-12
2005-09-09A2 % av omsättningen2004-12
2005-07-01A2 % av omsättningen2003-12
2004-06-29AA2 % av omsättningen2003-12
2003-07-01A2 % av omsättningen2002-12
2002-08-29A-kan ej fastställas2001-12
2001-10-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2001-10-04
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Nacka kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Trollpilens Fastighets AB356206813Sverige150,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Eriksson, Jan Erik LambertLedamot2001-10-04
Ahlén, ChristerSuppleant2003-04-25
Sjöberg, JanRevisor2001-10-04

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Nettoomsättning33,07627,60323,97423,84026,967
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter021705
Total omsättning33,07627,62423,98123,84026,972
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter12,1947,7904,8246,3927,055
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,2318,7318,0987,0748,819
Personalkostnader10,3299,7949,5298,93510,003
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader30,81326,39022,67822,68726,196
Varav avskrivningar5975227286319
Rörelseresultat efter avskrivningar2,2651,2331,3041,153774
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter71457866
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter71457866
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader416162363
Summa räntekostnader416162363
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader416162363
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,2681,3631,3651,136718
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,2681,3631,3651,136718
Koncernbidrag-1,000-1,000000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-3301,000-220-190-60
Resultat före skatt9381,3631,146946658
Skatt206275240226170
Minoritetsintressen00000
Årets resultat7321,088906720488

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier12711999325530
Summa maskiner och inventarier12711999325530
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar12711999325530
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar4,4293,0922,1142,8282,712
Fordringar hos koncern- och intresseföretag901700
Övriga kortfristiga fordringar4,0193,8302,1592,2202,406
Summa kortfristiga fordringar8,4576,9224,2905,0485,118
Summa kortfristiga placeringar004716601,229
Summa kassa/bank5,1755,2346,0674,9904,309
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar13,63212,15610,82710,69810,656
Summa tillgångar13,75912,27410,92611,02311,187
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat6,5025,4145,2514,5314,044
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat7321,088906720488
Summa fritt eget kapital7,2346,5026,1575,2514,532
Summa eget kapital7,3546,6226,2775,3714,652
Summa obeskattade reserver8805501,5501,3301,140
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,6981,8537001,2701,353
Skulder till koncern- och intresseföretag98898801,0241,910
Övriga kortfristiga skulder2,8382,2612,3992,0282,133
Summa kortfristiga skulder5,5245,1023,0994,3225,396
Summa eget kapital och skulder13,75912,27410,92611,02311,187

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-122021-122020-122019-122018-12Branschmedian
Omsättning kSEK33,07627,62423,98123,84026,972-
Resultat efter finansnetto kSEK2,2681,3631,3651,136718-
Beräknat eget kapital kSEK8,0407,0517,4866,4085,541-
Tillgångar kSEK13,75912,27410,92611,02311,187-
Antal anställda1818181820-
Soliditet %58.457.468.558.149.545.9
Kassalikviditet %246.8238.3349.4247.5197.5173.5
Balanslikviditet %246.8238.3349.4247.5197.5224.8
Vinstmarginal %6.955.84.92.97.4
Avk totalt kapital %16.511.212.610.5715.3
Avk eget kapital %28.219.318.217.71331.9
Skuldränta %0.10.30.50.51.10.5
Riskbuffert16.410.912.2105.914.3
Skuldsättningsgrad ggr/år0.70.70.50.711.2
Räntetäckningsgrad ggr/år56886.186.450.412.457.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.42.32.22.22.42.3

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-122021-122020-122019-122018-12
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning743
Antal anställda1818181820
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2024-03-02
Omfrågad
82
Bransch
79
Antal fakturor
17
Snittdagar före förfallodatum
2

Soliditet har per 2024-03-02 erhållit information avseende 17 betalda fakturor, totalt belopp 52,629 SEK.