Högsta kreditvärdighet  Limit: 1459 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-07-19AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-15AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-14AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-18AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA5 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA5 % av omsättningen2011-12
2011-11-01AAA4 % av omsättningen2010-12
2011-07-19AA4 % av omsättningen2010-12
2010-05-18AA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-10AA4 % av omsättningen2008-12
2008-06-06AA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-21AA3 % av omsättningen2006-12
2006-09-12A3 % av omsättningen2005-12
2005-09-09A2 % av omsättningen2004-12
2005-07-01A2 % av omsättningen2003-12
2004-06-29AA2 % av omsättningen2003-12
2003-07-01A2 % av omsättningen2002-12
2002-08-29A-kan ej fastställas2001-12
2001-10-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2001-10-04
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Nacka kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Trollpilens Fastighets AB356206813Sverige150,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Eriksson, Jan Erik LambertLedamot2001-10-04
Ahlén, ChristerSuppleant2003-04-25
Sjöberg, JanRevisor2001-10-04

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning29,19032,10126,94427,18229,873
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter213315919237
Total omsättning29,19232,23427,10327,37429,910
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter7,3848,6706,1326,2606,824
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,1318,9628,3099,18311,651
Personalkostnader11,55611,80311,14910,2769,403
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader27,40129,65025,82725,91528,100
Varav avskrivningar330215237196222
Rörelseresultat efter avskrivningar1,7922,5841,2761,4591,811
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter715466163
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter715466163
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader6558625677
Summa räntekostnader6558625677
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader6558625677
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,7352,5411,2601,4641,797
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,7352,5411,2601,4641,797
Koncernbidrag-1,600-1,500-1,300-1,3000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0-50330580-190
Resultat före skatt1359922907441,607
Skatt50238100102150
Minoritetsintressen00000
Årets resultat857541906421,457

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier1,029614728525168
Summa maskiner och inventarier1,029614728525168
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1,029614728525168
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar2,4692,2853,5003,4651,639
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar3,4681,9072,4762,6572,646
Summa kortfristiga fordringar5,9374,1925,9766,1224,285
Summa kortfristiga placeringar1,2251,1411,057973500
Summa kassa/bank5,5876,5924,2225,0447,048
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar12,74911,92511,25512,13911,832
Summa tillgångar13,77812,54011,98312,66412,000
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat5,5364,7824,5923,9503,793
Erhållna/lämnade koncernbidrag0000-1,300
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat857541906421,457
Summa fritt eget kapital5,6215,5364,7824,5923,950
Summa eget kapital5,7415,6564,9024,7124,070
Summa obeskattade reserver1,1001,1001,0501,3801,960
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,8847121,0181,1871,394
Skulder till koncern- och intresseföretag2,0561,9562,4562,4562,464
Övriga kortfristiga skulder2,9983,1162,5562,9282,112
Summa kortfristiga skulder6,9385,7846,0306,5715,970
Summa eget kapital och skulder13,77812,54011,98312,66412,000

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK29,19232,23427,10327,37429,910-
Resultat efter finansnetto kSEK1,7352,5411,2601,4641,797-
Beräknat eget kapital kSEK6,5996,5145,7215,7885,514-
Tillgångar kSEK13,77812,54011,98312,66412,000-
Antal anställda2121212121-
Soliditet %47.951.947.745.74636.2
Kassalikviditet %183.8206.2186.7184.7198.2127.8
Balanslikviditet %183.8206.2186.7184.7198.2157.5
Vinstmarginal %6.28.14.95.66.34.8
Avk totalt kapital %13.120.7111215.68.8
Avk eget kapital %26.3392225.332.620.3
Skuldränta %0.9110.81.20.5
Riskbuffert12.219.81011.214.47.6
Skuldsättningsgrad ggr/år1.10.91.11.21.21.7
Räntetäckningsgrad ggr/år27.744.821.327.124.324.2
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.12.62.32.22.52.3

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar0000
Fastighetsinteckningar0000
Övriga säkerheter0000
Summa säkerheter0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning0000
Antal anställda2121212121
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem0000
Löner till övriga8,1147,8377,0866,497
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader3,3662,8972,7972,613
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-05-27
Omfrågad
81
Bransch
79
Antal fakturor
20
Snittdagar före förfallodatum
1

Soliditet har per 2018-05-27 erhållit information avseende 20 betalda fakturor, totalt belopp 142,381 SEK.