Högsta kreditvärdighet  Limit: 1381 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-07-06AAA5 % av omsättningen2021-12
2021-06-24AAA6 % av omsättningen2020-12
2020-07-24AAA5 % av omsättningen2019-12
2019-09-10AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-08-14AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-07-19AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-15AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-14AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-18AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA5 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA5 % av omsättningen2011-12
2011-11-01AAA4 % av omsättningen2010-12
2011-07-19AA4 % av omsättningen2010-12
2010-05-18AA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-10AA4 % av omsättningen2008-12
2008-06-06AA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-21AA3 % av omsättningen2006-12
2006-09-12A3 % av omsättningen2005-12
2005-09-09A2 % av omsättningen2004-12
2005-07-01A2 % av omsättningen2003-12
2004-06-29AA2 % av omsättningen2003-12
2003-07-01A2 % av omsättningen2002-12
2002-08-29A-kan ej fastställas2001-12
2001-10-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2001-10-04
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Nacka kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Trollpilens Fastighets AB356206813Sverige150,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Eriksson, Jan Erik LambertLedamot2001-10-04
Ahlén, ChristerSuppleant2003-04-25
Sjöberg, JanRevisor2001-10-04

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning27,60323,97423,84026,96728,821
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter217057
Total omsättning27,62423,98123,84026,97228,828
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter7,7904,8246,3927,0557,080
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,7318,0987,0748,8198,126
Personalkostnader9,7949,5298,93510,00311,035
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader26,39022,67822,68726,19626,579
Varav avskrivningar75227286319338
Rörelseresultat efter avskrivningar1,2331,3041,1537742,248
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter145786627
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter145786627
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader1616236367
Summa räntekostnader1616236367
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader1616236367
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,3631,3651,1367182,208
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,3631,3651,1367182,208
Koncernbidrag-1,000000-1,600
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner1,000-220-190-6020
Resultat före skatt1,3631,146946658628
Skatt275240226170160
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,088906720488468

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier11999325530841
Summa maskiner och inventarier11999325530841
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar11999325530841
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar3,0922,1142,8282,7123,070
Fordringar hos koncern- och intresseföretag017000
Övriga kortfristiga fordringar3,8302,1592,2202,4062,033
Summa kortfristiga fordringar6,9224,2905,0485,1185,103
Summa kortfristiga placeringar04716601,2291,145
Summa kassa/bank5,2346,0674,9904,3095,300
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar12,15610,82710,69810,65611,548
Summa tillgångar12,27410,92611,02311,18712,389
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat5,4145,2514,5314,0443,576
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,088906720488468
Summa fritt eget kapital6,5026,1575,2514,5324,044
Summa eget kapital6,6226,2775,3714,6524,164
Summa obeskattade reserver5501,5501,3301,1401,080
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1,8537001,2701,353917
Skulder till koncern- och intresseföretag98801,0241,9103,517
Övriga kortfristiga skulder2,2612,3992,0282,1332,711
Summa kortfristiga skulder5,1023,0994,3225,3967,145
Summa eget kapital och skulder12,27410,92611,02311,18712,389

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK27,62423,98123,84026,97228,828-
Resultat efter finansnetto kSEK1,3631,3651,1367182,208-
Beräknat eget kapital kSEK7,0517,4866,4085,5415,006-
Tillgångar kSEK12,27410,92611,02311,18712,389-
Antal anställda1818182021-
Soliditet %57.468.558.149.540.448.7
Kassalikviditet %238.3349.4247.5197.5161.6163.9
Balanslikviditet %238.3349.4247.5197.5161.6207.8
Vinstmarginal %55.84.92.97.95.9
Avk totalt kapital %11.212.610.5718.411.3
Avk eget kapital %19.318.217.71344.121.7
Skuldränta %0.30.50.51.10.90.7
Riskbuffert10.912.2105.917.59.7
Skuldsättningsgrad ggr/år0.70.50.711.51
Räntetäckningsgrad ggr/år86.186.450.412.43426.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.32.22.22.42.32.3

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning743
Antal anställda1818182021
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-09-30
Omfrågad
81
Bransch
79
Antal fakturor
20
Snittdagar före förfallodatum
1

Soliditet har per 2023-09-30 erhållit information avseende 20 betalda fakturor, totalt belopp 59,340 SEK.