Högsta kreditvärdighet  Limit: 1153 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Bra - noteringar finns

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-08-14AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-07-19AAA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-15AAA5 % av omsättningen2015-12
2015-08-14AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-18AAA4 % av omsättningen2013-12
2013-07-25AAA5 % av omsättningen2012-12
2012-07-28AAA5 % av omsättningen2011-12
2011-11-01AAA4 % av omsättningen2010-12
2011-07-19AA4 % av omsättningen2010-12
2010-05-18AA4 % av omsättningen2009-12
2009-07-10AA4 % av omsättningen2008-12
2008-06-06AA4 % av omsättningen2007-12
2007-08-21AA3 % av omsättningen2006-12
2006-09-12A3 % av omsättningen2005-12
2005-09-09A2 % av omsättningen2004-12
2005-07-01A2 % av omsättningen2003-12
2004-06-29AA2 % av omsättningen2003-12
2003-07-01A2 % av omsättningen2002-12
2002-08-29A-kan ej fastställas2001-12
2001-10-09NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2001-10-04
Nuv. namn registrerat
0000-00-00
Föregående namn
Säte
Nacka kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Trollpilens Fastighets AB356206813Sverige150,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Eriksson, Jan Erik LambertLedamot2001-10-04
Ahlén, ChristerSuppleant2003-04-25
Sjöberg, JanRevisor2001-10-04

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning28,82129,19032,10126,94427,182
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter72133159192
Total omsättning28,82829,19232,23427,10327,374
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter7,0807,3848,6706,1326,260
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,1268,1318,9628,3099,183
Personalkostnader11,03511,55611,80311,14910,276
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader26,57927,40129,65025,82725,915
Varav avskrivningar338330215237196
Rörelseresultat efter avskrivningar2,2481,7922,5841,2761,459
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter277154661
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter277154661
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader6765586256
Summa räntekostnader6765586256
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader6765586256
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,2081,7352,5411,2601,464
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,2081,7352,5411,2601,464
Koncernbidrag-1,600-1,600-1,500-1,300-1,300
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner200-50330580
Resultat före skatt628135992290744
Skatt16050238100102
Minoritetsintressen00000
Årets resultat46885754190642

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier8411,029614728525
Summa maskiner och inventarier8411,029614728525
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar8411,029614728525
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar00000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar3,0702,4692,2853,5003,465
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar2,0333,4681,9072,4762,657
Summa kortfristiga fordringar5,1035,9374,1925,9766,122
Summa kortfristiga placeringar1,1451,2251,1411,057973
Summa kassa/bank5,3005,5876,5924,2225,044
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar11,54812,74911,92511,25512,139
Summa tillgångar12,38913,77812,54011,98312,664
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat3,5765,5364,7824,5923,950
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat46885754190642
Summa fritt eget kapital4,0445,6215,5364,7824,592
Summa eget kapital4,1645,7415,6564,9024,712
Summa obeskattade reserver1,0801,1001,1001,0501,380
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder9171,8847121,0181,187
Skulder till koncern- och intresseföretag3,5172,0561,9562,4562,456
Övriga kortfristiga skulder2,7112,9983,1162,5562,928
Summa kortfristiga skulder7,1456,9385,7846,0306,571
Summa eget kapital och skulder12,38913,77812,54011,98312,664

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK28,82829,19232,23427,10327,374-
Resultat efter finansnetto kSEK2,2081,7352,5411,2601,464-
Beräknat eget kapital kSEK5,0066,5996,5145,7215,788-
Tillgångar kSEK12,38913,77812,54011,98312,664-
Antal anställda2121212121-
Soliditet %40.447.951.947.745.740.8
Kassalikviditet %161.6183.8206.2186.7184.7128.5
Balanslikviditet %161.6183.8206.2186.7184.7171.7
Vinstmarginal %7.96.28.14.95.65.5
Avk totalt kapital %18.413.120.7111211.4
Avk eget kapital %44.126.3392225.323.9
Skuldränta %0.90.9110.80.6
Riskbuffert17.512.219.81011.210.1
Skuldsättningsgrad ggr/år1.51.10.91.11.21.5
Räntetäckningsgrad ggr/år3427.744.821.327.120.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.32.12.62.32.22.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar000
Fastighetsinteckningar000
Övriga säkerheter000
Summa säkerheter000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning0000
Antal anställda2121212121
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga8,1147,8377,086
Varav resultatlön000
Sociala kostnader3,3662,8972,797
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-08-11
Omfrågad
81
Bransch
78
Antal fakturor
22
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2019-08-11 erhållit information avseende 22 betalda fakturor, totalt belopp 83,677 SEK.