Högsta kreditvärdighet  Limit: 7907 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-04-13AAA3 % av omsättningen2016-12
2017-03-01AAA3 % av omsättningen2015-12
2016-04-15AA3 % av omsättningen2015-12
2015-09-30B2014-12
2014-06-11B2013-12
2013-02-28NYTT-
2013-01-10--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2013-01-09
Nuv. namn registrerat
2013-02-27
Föregående namn
Goldcup 8410 AB
Säte
Katrineholms kommun
Registrerat aktiekapital
500,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4673  Partihandel med virke och andra byggmaterial
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Ljungman, TomasExtern vd2013-02-27
Ljungberg, BjörnLedamot ordförande2013-02-27
Hagen, OddbjörnLedamot2013-02-27
Eika, ThorLedamot2017-08-11
Linderoth, PeterSuppleant2013-02-27
Lembrér Åström, ElnaHuvudansvarig revisor2013-02-27
Deloitte ABRevisor2013-02-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning263,582183,073116,98017,711
Förändring av lager mm0000
Aktiverat arbete0000
Övriga rörelseintäkter0000
Total omsättning263,582183,073116,98017,711
Kostnader sålda varor0000
Råvaror och förnödenheter230,801161,852108,23716,805
Handelsvaror0000
Övr externa kostnader8,0347,7398,3923,446
Personalkostnader10,5308,9996,2645,044
Jämförelsestörande poster0000
Övriga rörelsekostnader0000
Summa rörelsekostnader249,394178,609122,90025,298
Varav avskrivningar291973
Rörelseresultat efter avskrivningar14,1894,464-5,921-7,587
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag0000
Ränteintäkt koncernföretag0000
Externa ränteintäkter71129
Övriga finansiella intäkter0000
Summa finansiella intäkter71129
Räntekostnader koncernföretag0000
Externa räntekostnader8439241,057158
Summa räntekostnader8439241,057158
Övriga finansiella kostnader00080
Summa finansiella kostnader8439241,057238
Jämförelsestörande finansiella poster0000
Resultat efter finansnetto13,3533,552-6,975-7,817
Extraordinära intäkter0000
Extraordinära kostnader0000
Summa extraordinära poster0000
Resultat före bokslutsdisposition13,3533,552-6,975-7,817
Koncernbidrag0000
Aktieägartillskott0000
Bokslutsdispositioner0000
Resultat före skatt13,3533,552-6,975-7,817
Skatt2,901-2,40000
Minoritetsintressen0000
Årets resultat10,4525,952-6,975-7,817

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital0000
Balanserade utgifter FoU0000
Patent, licenser0000
Goodwill0000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)0000
Summa immateriella anläggningstillgångar0000
Byggnader och mark0000
Varav mark0000
Maskiner0000
Inventarier44375522
Summa maskiner och inventarier44375522
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)0000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)0000
Summa materiella anläggningstillgångar44375522
Andelar i koncern- och intresseföretag0000
Fordringar på koncern och intresseföretag0000
Lån till delägare och närstående0000
Övriga finansiella anläggningstillgångar02,40000
Summa finansiella anläggningstillgångar02,40000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar02,40000
Pågående arbete0000
Övrigt varulager41,88528,95739,40410,868
Summa varulager41,88528,95739,40410,868
Kundfordringar40,81622,09315,2823,029
Fordringar hos koncern- och intresseföretag2694000
Övriga kortfristiga fordringar2,6452,0842,116833
Summa kortfristiga fordringar43,73024,21717,3983,862
Summa kortfristiga placeringar0000
Summa kassa/bank00481,863
Övriga omsättningstillgångar0000
Summa omsättningstillgångar85,61553,17456,85116,593
Summa tillgångar85,65955,61156,90616,615
Aktiekapital500500500500
Överkursfond0000
Uppskrivningsfond0000
Övrigt bundet eget kapital0000
Summa bundet eget kapital500500500500
Balanserat resultat11,7105,7587,73311,550
Erhållna/lämnade koncernbidrag0000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott005,0004,000
Årets resultat10,4525,952-6,975-7,817
Summa fritt eget kapital22,16211,7105,7587,733
Summa eget kapital22,66212,2106,2588,233
Summa obeskattade reserver0000
Minoritetsintressen0000
Summa avsättningar0000
Obligationslån0000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner0000
Skulder till koncern- och intresseföretag7,0008,5005,0005,000
Övriga långfristiga skulder2,0003,50000
Summa långfristiga skulder9,00012,0005,0005,000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner13,79311,86414,8690
Leverantörsskulder17,9237,58016,4302,535
Skulder till koncern- och intresseföretag1,500803,5960
Övriga kortfristiga skulder20,78111,87710,753846
Summa kortfristiga skulder53,99731,40145,6483,381
Summa eget kapital och skulder85,65955,61156,90616,615

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-120000-00Branschmedian
Omsättning kSEK263,582183,073116,98017,7110-
Resultat efter finansnetto kSEK13,3533,552-6,975-7,8170-
Beräknat eget kapital kSEK22,66212,2106,2588,2330-
Tillgångar kSEK85,65955,61156,90616,6150-
Antal anställda1111650-
Soliditet %26.5221149.6043.7
Kassalikviditet %8177.138.2169.30123
Balanslikviditet %158.6169.3124.5490.80196
Vinstmarginal %5.42.4-5.1-42.804.2
Avk totalt kapital %16.68-10.4-45.6010.9
Avk eget kapital %58.929.1-111.5-94.9022.7
Skuldränta %1.32.12.11.900.6
Riskbuffert15.25.9-12.5-47.5010.1
Skuldsättningsgrad ggr/år2.83.68.1101.3
Räntetäckningsgrad ggr/år16.84.8-5.6-48027.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.13.32.11.102.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar26,00020,00020,0008,000
Fastighetsinteckningar0000
Övriga säkerheter0000
Summa säkerheter26,00020,00020,0008,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott09,0009,0004,000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser09,0009,0004,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning0000
Antal anställda111165
Löner till styrelse och VD1,1691,0871,067
Varav tantiem0000
Löner till övriga6,0814,4992,7103,384
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader3,2802,6031,8321,456
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit25,00020,00020,0006,000
Utnyttjad checkräkningskredit13,79311,86414,8690

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-02-18
Omfrågad
81
Bransch
79
Antal fakturor
157
Snittdagar före förfallodatum
2

Soliditet har per 2018-02-18 erhållit information avseende 157 betalda fakturor, totalt belopp 1,847,443 SEK.