Högsta kreditvärdighet  Limit: 19557 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-05-25AAA5 % av omsättningen2017-12
2017-04-13AAA3 % av omsättningen2016-12
2017-03-01AAA3 % av omsättningen2015-12
2016-04-15AA3 % av omsättningen2015-12
2015-09-30B2014-12
2014-06-11B2013-12
2013-02-28NYTT-
2013-01-10--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2013-01-09
Nuv. namn registrerat
2013-02-27
Föregående namn
Goldcup 8410 AB
Säte
Katrineholms kommun
Registrerat aktiekapital
500,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4673  Partihandel med virke och andra byggmaterial
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Ljungman, TomasExtern vd2013-02-27
Ljungberg, BjörnLedamot ordförande2013-02-27
Hagen, OddbjørnLedamot2013-02-27
Randsted, EspenLedamot2019-02-02
Ljungberg, JuliaLedamot2019-02-02
Eika, ThorSuppleant2019-02-02
Linderoth, PeterSuppleant2013-02-27
Lembrér Åström, ElnaHuvudansvarig revisor2013-02-27
Deloitte ABRevisor2013-02-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning391,145263,582183,073116,98017,711
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning391,145263,582183,073116,98017,711
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter342,026230,801161,852108,23716,805
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,8468,0347,7398,3923,446
Personalkostnader12,11710,5308,9996,2645,044
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader363,017249,394178,609122,90025,298
Varav avskrivningar28291973
Rörelseresultat efter avskrivningar28,12814,1894,464-5,921-7,587
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter471129
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter471129
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader4208439241,057158
Summa räntekostnader4208439241,057158
Övriga finansiella kostnader000080
Summa finansiella kostnader4208439241,057238
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto27,71113,3533,552-6,975-7,817
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition27,71113,3533,552-6,975-7,817
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt27,71213,3533,552-6,975-7,817
Skatt6,1292,901-2,40000
Minoritetsintressen00000
Årets resultat21,58310,4525,952-6,975-7,817

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier1644375522
Summa maskiner och inventarier1644375522
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1644375522
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar002,40000
Summa finansiella anläggningstillgångar002,40000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar002,40000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager44,05941,88528,95739,40410,868
Summa varulager44,05941,88528,95739,40410,868
Kundfordringar54,67940,81622,09315,2823,029
Fordringar hos koncern- och intresseföretag5372694000
Övriga kortfristiga fordringar5,4602,6452,0842,116833
Summa kortfristiga fordringar60,67643,73024,21717,3983,862
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank4,18000481,863
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar108,91485,61553,17456,85116,593
Summa tillgångar108,93085,65955,61156,90616,615
Aktiekapital500500500500500
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital500500500500500
Balanserat resultat22,16211,7105,7587,73311,550
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott0005,0004,000
Årets resultat21,58310,4525,952-6,975-7,817
Summa fritt eget kapital43,74522,16211,7105,7587,733
Summa eget kapital44,24522,66212,2106,2588,233
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag07,0008,5005,0005,000
Övriga långfristiga skulder02,0003,50000
Summa långfristiga skulder09,00012,0005,0005,000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner013,79311,86414,8690
Leverantörsskulder34,19617,9237,58016,4302,535
Skulder till koncern- och intresseföretag01,500803,5960
Övriga kortfristiga skulder30,48920,78111,87710,753846
Summa kortfristiga skulder64,68553,99731,40145,6483,381
Summa eget kapital och skulder108,93085,65955,61156,90616,615

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK391,145263,582183,073116,98017,711-
Resultat efter finansnetto kSEK27,71113,3533,552-6,975-7,817-
Beräknat eget kapital kSEK44,24522,66212,2106,2588,233-
Tillgångar kSEK108,93085,65955,61156,90616,615-
Antal anställda14111165-
Soliditet %40.626.5221149.643.8
Kassalikviditet %100.38177.138.2169.3130.9
Balanslikviditet %168.4158.6169.3124.5490.8202.6
Vinstmarginal %7.25.42.4-5.1-42.84.5
Avk totalt kapital %25.816.68-10.4-45.611
Avk eget kapital %62.658.929.1-111.5-94.925.6
Skuldränta %0.61.32.12.11.90.5
Riskbuffert25.215.25.9-12.5-47.510.4
Skuldsättningsgrad ggr/år1.52.83.68.111.3
Räntetäckningsgrad ggr/år6716.84.8-5.6-4840.2
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.63.13.32.11.12.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar26,00026,00020,00020,0008,000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter26,00026,00020,00020,0008,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott009,0009,0004,000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser009,0009,0004,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00000
Antal anställda14111165
Löner till styrelse och VD1,1911,1691,0871,067
Varav tantiem00000
Löner till övriga6,9566,0814,4992,7103,384
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader3,9713,2802,6031,8321,456
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit25,00025,00020,00020,0006,000
Utnyttjad checkräkningskredit013,79311,86414,8690

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-05-19
Omfrågad
82
Bransch
79
Antal fakturor
177
Snittdagar före förfallodatum
3

Soliditet har per 2019-05-19 erhållit information avseende 177 betalda fakturor, totalt belopp 2,159,430 SEK.