Högsta kreditvärdighet  Limit: 23961 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-06-06AAA5 % av omsättningen2018-12
2018-05-25AAA5 % av omsättningen2017-12
2017-04-13AAA3 % av omsättningen2016-12
2017-03-01AAA3 % av omsättningen2015-12
2016-04-15AA3 % av omsättningen2015-12
2015-09-30B2014-12
2014-06-11B2013-12
2013-02-28NYTT-
2013-01-10--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2013-01-09
Nuv. namn registrerat
2013-02-27
Föregående namn
Goldcup 8410 AB
Säte
Katrineholms kommun
Registrerat aktiekapital
500,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4673  Partihandel med virke och andra byggmaterial
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Ljunghold AB355779257Sverige1,000,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Ljungman, TomasExtern vd2013-02-27
Ljungberg, BjörnLedamot ordförande2013-02-27
Hagen, OddbjørnLedamot2013-02-27
Randsted, EspenLedamot2019-02-02
Ljungberg, JuliaLedamot2019-02-02
Eika, ThorSuppleant2019-02-02
Linderoth, PeterSuppleant2013-02-27
Persson, MatsHuvudansvarig revisor2019-09-17
Deloitte ABRevisor2013-02-27

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning479,238391,145263,582183,073116,980
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning479,238391,145263,582183,073116,980
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter424,134342,026230,801161,852108,237
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader9,1388,8468,0347,7398,392
Personalkostnader13,51212,11710,5308,9996,264
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader446,798363,017249,394178,609122,900
Varav avskrivningar142829197
Rörelseresultat efter avskrivningar32,44028,12814,1894,464-5,921
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1447112
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter1447112
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader2884208439241,057
Summa räntekostnader2884208439241,057
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader2884208439241,057
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto32,16627,71113,3533,552-6,975
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition32,16627,71113,3533,552-6,975
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt32,16627,71213,3533,552-6,975
Skatt7,0976,1292,901-2,4000
Minoritetsintressen00000
Årets resultat25,06921,58310,4525,952-6,975

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier216443755
Summa maskiner och inventarier216443755
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar216443755
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0002,4000
Summa finansiella anläggningstillgångar0002,4000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar0002,4000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager46,40144,05941,88528,95739,404
Summa varulager46,40144,05941,88528,95739,404
Kundfordringar74,22254,67940,81622,09315,282
Fordringar hos koncern- och intresseföretag0537269400
Övriga kortfristiga fordringar8,6065,4602,6452,0842,116
Summa kortfristiga fordringar82,82860,67643,73024,21717,398
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank9,1184,1800048
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar138,347108,91485,61553,17456,851
Summa tillgångar138,348108,93085,65955,61156,906
Aktiekapital500500500500500
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital500500500500500
Balanserat resultat43,74422,16211,7105,7587,733
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00005,000
Årets resultat25,06921,58310,4525,952-6,975
Summa fritt eget kapital68,81343,74522,16211,7105,758
Summa eget kapital69,31344,24522,66212,2106,258
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag007,0008,5005,000
Övriga långfristiga skulder002,0003,5000
Summa långfristiga skulder009,00012,0005,000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner0013,79311,86414,869
Leverantörsskulder33,23934,19617,9237,58016,430
Skulder till koncern- och intresseföretag001,500803,596
Övriga kortfristiga skulder35,79630,48920,78111,87710,753
Summa kortfristiga skulder69,03564,68553,99731,40145,648
Summa eget kapital och skulder138,348108,93085,65955,61156,906

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK479,238391,145263,582183,073116,980-
Resultat efter finansnetto kSEK32,16627,71113,3533,552-6,975-
Beräknat eget kapital kSEK69,31344,24522,66212,2106,258-
Tillgångar kSEK138,348108,93085,65955,61156,906-
Antal anställda151411116-
Soliditet %50.140.626.5221146.4
Kassalikviditet %133.2100.38177.138.2128.6
Balanslikviditet %200.4168.4158.6169.3124.5214.5
Vinstmarginal %6.87.25.42.4-5.13.8
Avk totalt kapital %23.525.816.68-10.49.7
Avk eget kapital %46.462.658.929.1-111.523.9
Skuldränta %0.40.61.32.12.10.4
Riskbuffert2325.215.25.9-12.57.8
Skuldsättningsgrad ggr/år11.52.83.68.11.1
Räntetäckningsgrad ggr/år112.76716.84.8-5.627.2
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.53.63.13.32.12.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar34,00026,00026,00020,00020,000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter34,00026,00026,00020,00020,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0009,0009,000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser0009,0009,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning12,000
Antal anställda151411116
Löner till styrelse och VD1,4861,1911,1691,0871,067
Varav tantiem00000
Löner till övriga7,4576,9566,0814,4992,710
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader4,5693,9713,2802,6031,832
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit34,00025,00025,00020,00020,000
Utnyttjad checkräkningskredit0013,79311,86414,869

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-01-19
Omfrågad
82
Bransch
80
Antal fakturor
196
Snittdagar före förfallodatum
2

Soliditet har per 2020-01-19 erhållit information avseende 196 betalda fakturor, totalt belopp 2,845,964 SEK.