Högsta kreditvärdighet  Limit: 1185 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra - noteringar finns

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-07-03AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-05-23AAA6 % av omsättningen2016-12
2016-07-29AA4 % av omsättningen2015-12
2015-07-18AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-07-23AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-06-12AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-06-06AAA7 % av omsättningen2011-12
2011-06-24AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-05-13AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-05-26AAA6 % av omsättningen2008-12
2008-04-04AAA7 % av omsättningen2007-12
2007-05-22AAA7 % av omsättningen2006-12
2006-06-01AAA6 % av omsättningen2005-12
2005-04-27AAA6 % av omsättningen2004-12
2004-04-20AAA5 % av omsättningen2003-12
2003-05-12A3 % av omsättningen2002-12
2002-05-01AAA5 % av omsättningen2001-12
2001-05-23AA3 % av omsättningen2000-12
2000-07-21AA6 % av omsättningen1999-12
2000-05-30AAA6 % av omsättningen1999-12
1999-05-13AAA7 % av omsättningen1998-12
1998-06-28A3 % av omsättningen1997-12
1997-07-09AAA5 % av omsättningen1996-12
1996-05-16AAA8 % av omsättningen1995-12
1996-05-04AAA7 % av omsättningen1994-12
1995-06-15AA6 % av omsättningen1994-12
1994-07-02AA5 % av omsättningen1993-12
1993-07-01AA6 % av omsättningen1992-12
1993-04-02A3 % av omsättningen1991-12
1992-07-01A1 % av omsättningen1991-12
1991-07-02AA6 % av omsättningen1990-12
1991-01-03AA6 % av omsättningen1989-12
1990-01-05AA6 % av omsättningen1988-12
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1984-09-12
Nuv. namn registrerat
1986-04-18
Föregående namn
Prokuristen 4873, AB
Säte
Danderyds kommun
Registrerat aktiekapital
172,400 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7112  Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Tikab Strukturmekanik Holding AB350322828Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Jönsson, Per-AndersLedamot & vd2017-05-05
Ahlinder, JanLedamot ordförande2017-05-05
Aronsson, RubenLedamot2017-05-05
Österdahl, FredrikLedamot2013-11-21
Ehrman, Roger AndreasRevisor2016-03-11

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning19,70618,26514,59714,99114,226
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter506055184231
Total omsättning19,75618,32514,65215,17514,457
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader5,2104,1004,0292,2671,608
Personalkostnader12,41511,37410,35111,20610,711
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader17,90815,76014,65113,54512,430
Varav avskrivningar28328627172111
Rörelseresultat efter avskrivningar1,8482,56501,6302,026
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter4385221
Övriga finansiella intäkter04003790173
Summa finansiella intäkter434083842194
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader275134512
Summa räntekostnader275134512
Övriga finansiella kostnader07000
Summa finansiella kostnader275834512
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,8642,9153501,6282,209
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,8642,9153501,6282,209
Koncernbidrag-100-200-200-4600
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner772255209417223
Resultat före skatt2,5362,9693591,5842,432
Skatt57158588332542
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,9652,3842711,2521,890

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier635775933106156
Summa maskiner och inventarier635775933106156
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar635775933106156
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar6696694374370
Summa finansiella anläggningstillgångar6696694374370
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar6696694374370
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar2,8031,6971,7022,3722,622
Fordringar hos koncern- och intresseföretag2,4891,4044400
Övriga kortfristiga fordringar1,5971,8802,471851852
Summa kortfristiga fordringar6,8894,9814,2173,2233,474
Summa kortfristiga placeringar7383796772,6343,325
Summa kassa/bank1,4712,0927931,2261,262
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar9,0987,4525,6877,0848,061
Summa tillgångar10,4028,8967,0577,6268,218
Aktiekapital172172172172172
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital222222222222222
Summa bundet eget kapital394394394394394
Balanserat resultat3,6411,25698573334
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,9652,3842711,2521,890
Summa fritt eget kapital5,6063,6401,2561,9851,924
Summa eget kapital6,0004,0341,6502,3792,318
Summa obeskattade reserver9111,6831,9382,1472,564
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner2504501,01700
Skulder till koncern- och intresseföretag000396650
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder2504501,017396650
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner20020020000
Leverantörsskulder529259311409355
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,5112,2691,9412,2952,331
Summa kortfristiga skulder3,2402,7282,4522,7042,686
Summa eget kapital och skulder10,4028,8967,0577,6268,218

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK19,75618,32514,65215,17514,457-
Resultat efter finansnetto kSEK1,8642,9153501,6282,209-
Beräknat eget kapital kSEK6,7105,3463,1614,0534,317-
Tillgångar kSEK10,4028,8967,0577,6268,218-
Antal anställda1917161613-
Soliditet %64.560.144.853.252.537.3
Kassalikviditet %280.8273.2231.9262300.1149.5
Balanslikviditet %280.8273.2231.9262300.1162.6
Vinstmarginal %9.616.22.610.815.45.5
Avk totalt kapital %18.233.45.421.42713.6
Avk eget kapital %27.854.511.140.251.237.2
Skuldränta %0.71.40.90.10.30.3
Riskbuffert17.4324.621.326.712.7
Skuldsättningsgrad ggr/år0.50.71.20.90.91.7
Räntetäckningsgrad ggr/år7058.311.3326.418527.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.92.12.121.82.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar1,0001,0001,00000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter3973973973970
Summa säkerheter1,3971,3971,3973970
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning000
Antal anställda1917161613
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga7,2967,5937,341
Varav resultatlön000
Sociala kostnader2,6992,9962,902
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit0367

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-05-19
Omfrågad
82
Bransch
79
Antal fakturor
19
Snittdagar före förfallodatum
2

Soliditet har per 2019-05-19 erhållit information avseende 19 betalda fakturor, totalt belopp 160,954 SEK.