Högsta kreditvärdighet  Limit: 1490 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra - noteringar finns

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-07-03AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-07-03AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-05-23AAA6 % av omsättningen2016-12
2016-07-29AA4 % av omsättningen2015-12
2015-07-18AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-07-23AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-06-12AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-06-06AAA7 % av omsättningen2011-12
2011-06-24AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-05-13AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-05-26AAA6 % av omsättningen2008-12
2008-04-04AAA7 % av omsättningen2007-12
2007-05-22AAA7 % av omsättningen2006-12
2006-06-01AAA6 % av omsättningen2005-12
2005-04-27AAA6 % av omsättningen2004-12
2004-04-20AAA5 % av omsättningen2003-12
2003-05-12A3 % av omsättningen2002-12
2002-05-01AAA5 % av omsättningen2001-12
2001-05-23AA3 % av omsättningen2000-12
2000-07-21AA6 % av omsättningen1999-12
2000-05-30AAA6 % av omsättningen1999-12
1999-05-13AAA7 % av omsättningen1998-12
1998-06-28A3 % av omsättningen1997-12
1997-07-09AAA5 % av omsättningen1996-12
1996-05-16AAA8 % av omsättningen1995-12
1996-05-04AAA7 % av omsättningen1994-12
1995-06-15AA6 % av omsättningen1994-12
1994-07-02AA5 % av omsättningen1993-12
1993-07-01AA6 % av omsättningen1992-12
1993-04-02A3 % av omsättningen1991-12
1992-07-01A1 % av omsättningen1991-12
1991-07-02AA6 % av omsättningen1990-12
1991-01-03AA6 % av omsättningen1989-12
1990-01-05AA6 % av omsättningen1988-12
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1984-09-12
Nuv. namn registrerat
1986-04-18
Föregående namn
Prokuristen 4873, AB
Säte
Danderyds kommun
Registrerat aktiekapital
172,400 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7112  Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Tikab Strukturmekanik Holding AB350322828Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Jönsson, Per-AndersLedamot & vd2017-05-05
Ahlinder, JanLedamot ordförande2017-05-05
Aronsson, RubenLedamot2017-05-05
Stribeck, Per JohanLedamot2019-05-28
Ehrman, Roger AndreasRevisor2016-03-11

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning24,84919,70618,26514,59714,991
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter0506055184
Total omsättning24,84919,75618,32514,65215,175
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader6,0465,2104,1004,0292,267
Personalkostnader15,95012,41511,37410,35111,206
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader22,33917,90815,76014,65113,545
Varav avskrivningar34328328627172
Rörelseresultat efter avskrivningar2,5101,8482,56501,630
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter2443852
Övriga finansiella intäkter004003790
Summa finansiella intäkter24434083842
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader412751345
Summa räntekostnader412751345
Övriga finansiella kostnader00700
Summa finansiella kostnader412758345
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,4931,8642,9153501,628
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,4931,8642,9153501,628
Koncernbidrag-90-100-200-200-460
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner911772255209417
Resultat före skatt3,3132,5362,9693591,584
Skatt74257158588332
Minoritetsintressen00000
Årets resultat2,5711,9652,3842711,252

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier618635775933106
Summa maskiner och inventarier618635775933106
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar618635775933106
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag2,8460000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar669669669437437
Summa finansiella anläggningstillgångar3,515669669437437
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar3,515669669437437
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar3,9422,8031,6971,7022,372
Fordringar hos koncern- och intresseföretag02,4891,404440
Övriga kortfristiga fordringar2,8481,5971,8802,471851
Summa kortfristiga fordringar6,7906,8894,9814,2173,223
Summa kortfristiga placeringar7167383796772,634
Summa kassa/bank9521,4712,0927931,226
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar8,4599,0987,4525,6877,084
Summa tillgångar12,59110,4028,8967,0577,626
Aktiekapital172172172172172
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital222222222222222
Summa bundet eget kapital394394394394394
Balanserat resultat5,6063,6411,256985733
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat2,5711,9652,3842711,252
Summa fritt eget kapital8,1775,6063,6401,2561,985
Summa eget kapital8,5716,0004,0341,6502,379
Summa obeskattade reserver09111,6831,9382,147
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner502504501,0170
Skulder till koncern- och intresseföretag0000396
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder502504501,017396
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner2002002002000
Leverantörsskulder1,005529259311409
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder2,7642,5112,2691,9412,295
Summa kortfristiga skulder3,9693,2402,7282,4522,704
Summa eget kapital och skulder12,59110,4028,8967,0577,626

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK24,84919,75618,32514,65215,175-
Resultat efter finansnetto kSEK2,4931,8642,9153501,628-
Beräknat eget kapital kSEK8,5716,7105,3463,1614,053-
Tillgångar kSEK12,59110,4028,8967,0577,626-
Antal anställda2219171616-
Soliditet %68.164.560.144.853.234.6
Kassalikviditet %213.1280.8273.2231.9262144
Balanslikviditet %213.1280.8273.2231.9262146.4
Vinstmarginal %10.29.616.22.610.86.1
Avk totalt kapital %20.118.233.45.421.412
Avk eget kapital %29.127.854.511.140.237
Skuldränta %10.71.40.90.10.1
Riskbuffert19.117.4324.621.311.9
Skuldsättningsgrad ggr/år0.50.50.71.20.91.9
Räntetäckningsgrad ggr/år61.87058.311.3326.472.7
Kapitalomsättningshastighet ggr/år21.92.12.122.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar1,0001,0001,0001,0000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter397397397397397
Summa säkerheter1,3971,3971,3971,397397
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser00
Summa ansvarsförbindelser00
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning1,000
Antal anställda2219171616
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga7,2967,593
Varav resultatlön00
Sociala kostnader2,6992,996
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit0367

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-03-29
Omfrågad
84
Bransch
81
Antal fakturor
19
Snittdagar före förfallodatum
2

Soliditet har per 2020-03-29 erhållit information avseende 19 betalda fakturor, totalt belopp 126,108 SEK.