Högsta kreditvärdighet  Limit: 1440 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2021-07-03AAA5 % av omsättningen2020-12
2020-06-26AAA5 % av omsättningen2019-12
2019-07-03AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-07-03AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-05-23AAA6 % av omsättningen2016-12
2016-07-29AA4 % av omsättningen2015-12
2015-07-18AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-07-23AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-06-12AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-06-06AAA7 % av omsättningen2011-12
2011-06-24AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-05-13AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-05-26AAA6 % av omsättningen2008-12
2008-04-04AAA7 % av omsättningen2007-12
2007-05-22AAA7 % av omsättningen2006-12
2006-06-01AAA6 % av omsättningen2005-12
2005-04-27AAA6 % av omsättningen2004-12
2004-04-20AAA5 % av omsättningen2003-12
2003-05-12A3 % av omsättningen2002-12
2002-05-01AAA5 % av omsättningen2001-12
2001-05-23AA3 % av omsättningen2000-12
2000-07-21AA6 % av omsättningen1999-12
2000-05-30AAA6 % av omsättningen1999-12
1999-05-13AAA7 % av omsättningen1998-12
1998-06-28A3 % av omsättningen1997-12
1997-07-09AAA5 % av omsättningen1996-12
1996-05-16AAA8 % av omsättningen1995-12
1996-05-04AAA7 % av omsättningen1994-12
1995-06-15AA6 % av omsättningen1994-12
1994-07-02AA5 % av omsättningen1993-12
1993-07-01AA6 % av omsättningen1992-12
1993-04-02A3 % av omsättningen1991-12
1992-07-01A1 % av omsättningen1991-12
1991-07-02AA6 % av omsättningen1990-12
1991-01-03AA6 % av omsättningen1989-12
1990-01-05AA6 % av omsättningen1988-12
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1984-09-12
Nuv. namn registrerat
1986-04-18
Föregående namn
Prokuristen 4873, AB
Säte
Danderyds kommun
Registrerat aktiekapital
172,400 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7112  Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
7112  Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Tikab Strukturmekanik Holding AB350322828Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Jönsson, Per-AndersLedamot & vd2017-05-05
Ahlinder, JanLedamot ordförande2017-05-05
Aronsson, RubenLedamot2017-05-05
Stribeck, Per JohanLedamot2019-05-28
Ehrman, Roger AndreasRevisor2016-03-11

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Nettoomsättning27,95028,59624,84919,70618,265
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter861005060
Total omsättning28,81128,59624,84919,75618,325
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader5,5607,0996,0465,2104,100
Personalkostnader20,99720,36615,95012,41511,374
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader26,84627,83722,33917,90815,760
Varav avskrivningar289372343283286
Rörelseresultat efter avskrivningar1,9657592,5101,8482,565
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter016724438
Övriga finansiella intäkter0000400
Summa finansiella intäkter01672443408
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader13711412751
Summa räntekostnader13711412751
Övriga finansiella kostnader00007
Summa finansiella kostnader13711412758
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,8289152,4931,8642,915
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,8289152,4931,8642,915
Koncernbidrag-70-70-90-100-200
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0-242911772255
Resultat före skatt1,7586033,3132,5362,969
Skatt390156742571585
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,3684472,5711,9652,384

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2020-122019-122018-122017-122016-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier477737618635775
Summa maskiner och inventarier477737618635775
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar477737618635775
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag002,84600
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar669669669669669
Summa finansiella anläggningstillgångar6696693,515669669
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar6696693,515669669
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar3,6423,9223,9422,8031,697
Fordringar hos koncern- och intresseföretag338002,4891,404
Övriga kortfristiga fordringar3,9233,0972,8481,5971,880
Summa kortfristiga fordringar7,9037,0196,7906,8894,981
Summa kortfristiga placeringar714508716738379
Summa kassa/bank2,2607399521,4712,092
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar10,8778,2668,4599,0987,452
Summa tillgångar12,0229,67212,59110,4028,896
Aktiekapital172172172172172
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital222222222222222
Summa bundet eget kapital394394394394394
Balanserat resultat4,6234,1765,6063,6411,256
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,3684472,5711,9652,384
Summa fritt eget kapital5,9914,6238,1775,6063,640
Summa eget kapital6,3855,0178,5716,0004,034
Summa obeskattade reserver24224209111,683
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner0050250450
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder0050250450
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner050200200200
Leverantörsskulder4731,0271,005529259
Skulder till koncern- och intresseföretag0710000
Övriga kortfristiga skulder4,9212,6252,7642,5112,269
Summa kortfristiga skulder5,3944,4123,9693,2402,728
Summa eget kapital och skulder12,0229,67212,59110,4028,896

Nyckeltal

Nyckeltal
 2020-122019-122018-122017-122016-12Branschmedian
Omsättning kSEK28,81128,59624,84919,75618,325-
Resultat efter finansnetto kSEK1,8289152,4931,8642,915-
Beräknat eget kapital kSEK6,5735,2058,5716,7105,346-
Tillgångar kSEK12,0229,67212,59110,4028,896-
Antal anställda3028221917-
Soliditet %54.753.868.164.560.138.4
Kassalikviditet %201.7187.4213.1280.8273.2155.1
Balanslikviditet %201.6187.4213.1280.8273.2163.1
Vinstmarginal %6.83.210.29.616.26.5
Avk totalt kapital %16.39.620.118.233.412.6
Avk eget kapital %27.817.629.127.854.536.6
Skuldränta %2.50.210.71.40.2
Riskbuffert13.89.319.117.43212.3
Skuldsättningsgrad ggr/år0.80.90.50.50.71.6
Räntetäckningsgrad ggr/år14.384.261.87058.367.7
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.4321.92.12.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2020-122019-122018-122017-122016-12
Företagsinteckningar1,0001,0001,0001,0001,000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter397397397397397
Summa säkerheter1,3971,3971,3971,3971,397
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda3028221917
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit0

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2021-10-03
Omfrågad
82
Bransch
79
Antal fakturor
7
Snittdagar före förfallodatum
2

Soliditet har per 2021-10-03 erhållit information avseende 7 betalda fakturor, totalt belopp 31,510 SEK.