Högsta kreditvärdighet  Limit: 2213 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-06-15AAA6 % av omsättningen2022-12
2022-06-30AAA6 % av omsättningen2021-12
2021-07-03AAA5 % av omsättningen2020-12
2020-06-26AAA5 % av omsättningen2019-12
2019-07-03AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-07-03AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-05-23AAA6 % av omsättningen2016-12
2016-07-29AA4 % av omsättningen2015-12
2015-07-18AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-07-23AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-06-12AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-06-06AAA7 % av omsättningen2011-12
2011-06-24AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-05-13AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-05-26AAA6 % av omsättningen2008-12
2008-04-04AAA7 % av omsättningen2007-12
2007-05-22AAA7 % av omsättningen2006-12
2006-06-01AAA6 % av omsättningen2005-12
2005-04-27AAA6 % av omsättningen2004-12
2004-04-20AAA5 % av omsättningen2003-12
2003-05-12A3 % av omsättningen2002-12
2002-05-01AAA5 % av omsättningen2001-12
2001-05-23AA3 % av omsättningen2000-12
2000-07-21AA6 % av omsättningen1999-12
2000-05-30AAA6 % av omsättningen1999-12
1999-05-13AAA7 % av omsättningen1998-12
1998-06-28A3 % av omsättningen1997-12
1997-07-09AAA5 % av omsättningen1996-12
1996-05-16AAA8 % av omsättningen1995-12
1996-05-04AAA7 % av omsättningen1994-12
1995-06-15AA6 % av omsättningen1994-12
1994-07-02AA5 % av omsättningen1993-12
1993-07-01AA6 % av omsättningen1992-12
1993-04-02A3 % av omsättningen1991-12
1992-07-01A1 % av omsättningen1991-12
1991-07-02AA6 % av omsättningen1990-12
1991-01-03AA6 % av omsättningen1989-12
1990-01-05AA6 % av omsättningen1988-12
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1984-09-12
Nuv. namn registrerat
1986-04-18
Föregående namn
Prokuristen 4873, AB
Säte
Danderyds kommun
Registrerat aktiekapital
172,400 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7112  Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
7112  Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Tikab Strukturmekanik Holding AB350322828Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Jönsson, Per-AndersLedamot & vd2017-05-05
Ahlinder, JanLedamot ordförande2017-05-05
Aronsson, RubenLedamot2017-05-05
Stribeck, Per JohanLedamot2019-05-28
Ehrman, Roger AndreasRevisor2016-03-11

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Nettoomsättning36,80632,52727,95028,59624,849
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter859386100
Total omsättning36,89132,62028,81128,59624,849
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,9216,8205,5607,0996,046
Personalkostnader24,48523,80620,99720,36615,950
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader33,66530,85226,84627,83722,339
Varav avskrivningar259226289372343
Rörelseresultat efter avskrivningar3,2271,7681,9657592,510
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter90290016724
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter90290016724
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader37221371141
Summa räntekostnader37221371141
Övriga finansiella kostnader3190000
Summa finansiella kostnader356221371141
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,9612,0371,8289152,493
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,9612,0371,8289152,493
Koncernbidrag0-70-70-70-90
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner000-242911
Resultat före skatt2,9601,9671,7586033,313
Skatt625417390156742
Minoritetsintressen00000
Årets resultat2,3351,5501,3684472,571

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier442392477737618
Summa maskiner och inventarier442392477737618
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar442392477737618
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00002,846
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar0669669669669
Summa finansiella anläggningstillgångar06696696693,515
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar06696696693,515
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar4,5544,4393,6423,9223,942
Fordringar hos koncern- och intresseföretag2,8471,59033800
Övriga kortfristiga fordringar3,3792,4573,9233,0972,848
Summa kortfristiga fordringar10,7808,4867,9037,0196,790
Summa kortfristiga placeringar500863714508716
Summa kassa/bank2,7563,0762,260739952
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar14,03612,42610,8778,2668,459
Summa tillgångar14,47813,48712,0229,67212,591
Aktiekapital172172172172172
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital222222222222222
Summa bundet eget kapital394394394394394
Balanserat resultat6,3415,9924,6234,1765,606
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat2,3351,5501,3684472,571
Summa fritt eget kapital8,6767,5425,9914,6238,177
Summa eget kapital9,0707,9366,3855,0178,571
Summa obeskattade reserver2422422422420
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner000050
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder000050
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00050200
Leverantörsskulder1,0106644731,0271,005
Skulder till koncern- och intresseföretag0007100
Övriga kortfristiga skulder4,1544,6454,9212,6252,764
Summa kortfristiga skulder5,1645,3095,3944,4123,969
Summa eget kapital och skulder14,47813,48712,0229,67212,591

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-122021-122020-122019-122018-12Branschmedian
Omsättning kSEK36,89132,62028,81128,59624,849-
Resultat efter finansnetto kSEK2,9612,0371,8289152,493-
Beräknat eget kapital kSEK9,2588,1246,5735,2058,571-
Tillgångar kSEK14,47813,48712,0229,67212,591-
Antal anställda3232302822-
Soliditet %6460.254.753.868.142.5
Kassalikviditet %271.8234.1201.7187.4213.1157.4
Balanslikviditet %271.8234.1201.6187.4213.1166.1
Vinstmarginal %96.36.83.210.27.4
Avk totalt kapital %22.915.316.39.620.118.5
Avk eget kapital %3225.127.817.629.145.5
Skuldränta %0.70.42.50.210.1
Riskbuffert22.214.813.89.319.118.3
Skuldsättningsgrad ggr/år0.60.70.80.90.51.3
Räntetäckningsgrad ggr/år89.693.514.384.261.8239.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.52.42.4322.1

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-122021-122020-122019-122018-12
Företagsinteckningar2,0002,0001,0001,0001,000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter398397397397397
Summa säkerheter2,3982,3971,3971,3971,397
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning2,4001,200
Antal anställda3232302822
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit