Högsta kreditvärdighet  Limit: 1957 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-06-30AAA6 % av omsättningen2021-12
2021-07-03AAA5 % av omsättningen2020-12
2020-06-26AAA5 % av omsättningen2019-12
2019-07-03AAA6 % av omsättningen2018-12
2018-07-03AAA6 % av omsättningen2017-12
2017-05-23AAA6 % av omsättningen2016-12
2016-07-29AA4 % av omsättningen2015-12
2015-07-18AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-07-23AAA5 % av omsättningen2013-12
2013-06-12AAA6 % av omsättningen2012-12
2012-06-06AAA7 % av omsättningen2011-12
2011-06-24AAA6 % av omsättningen2010-12
2010-05-13AAA6 % av omsättningen2009-12
2009-05-26AAA6 % av omsättningen2008-12
2008-04-04AAA7 % av omsättningen2007-12
2007-05-22AAA7 % av omsättningen2006-12
2006-06-01AAA6 % av omsättningen2005-12
2005-04-27AAA6 % av omsättningen2004-12
2004-04-20AAA5 % av omsättningen2003-12
2003-05-12A3 % av omsättningen2002-12
2002-05-01AAA5 % av omsättningen2001-12
2001-05-23AA3 % av omsättningen2000-12
2000-07-21AA6 % av omsättningen1999-12
2000-05-30AAA6 % av omsättningen1999-12
1999-05-13AAA7 % av omsättningen1998-12
1998-06-28A3 % av omsättningen1997-12
1997-07-09AAA5 % av omsättningen1996-12
1996-05-16AAA8 % av omsättningen1995-12
1996-05-04AAA7 % av omsättningen1994-12
1995-06-15AA6 % av omsättningen1994-12
1994-07-02AA5 % av omsättningen1993-12
1993-07-01AA6 % av omsättningen1992-12
1993-04-02A3 % av omsättningen1991-12
1992-07-01A1 % av omsättningen1991-12
1991-07-02AA6 % av omsättningen1990-12
1991-01-03AA6 % av omsättningen1989-12
1990-01-05AA6 % av omsättningen1988-12
1989-01-20AA6 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1984-09-12
Nuv. namn registrerat
1986-04-18
Föregående namn
Prokuristen 4873, AB
Säte
Danderyds kommun
Registrerat aktiekapital
172,400 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
7112  Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
7112  Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Tikab Strukturmekanik Holding AB350322828Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Jönsson, Per-AndersLedamot & vd2017-05-05
Ahlinder, JanLedamot ordförande2017-05-05
Aronsson, RubenLedamot2017-05-05
Stribeck, Per JohanLedamot2019-05-28
Ehrman, Roger AndreasRevisor2016-03-11

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning32,52727,95028,59624,84919,706
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter938610050
Total omsättning32,62028,81128,59624,84919,756
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader6,8205,5607,0996,0465,210
Personalkostnader23,80620,99720,36615,95012,415
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader30,85226,84627,83722,33917,908
Varav avskrivningar226289372343283
Rörelseresultat efter avskrivningar1,7681,9657592,5101,848
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter29001672443
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter29001672443
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader22137114127
Summa räntekostnader22137114127
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader22137114127
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,0371,8289152,4931,864
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,0371,8289152,4931,864
Koncernbidrag-70-70-70-90-100
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00-242911772
Resultat före skatt1,9671,7586033,3132,536
Skatt417390156742571
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,5501,3684472,5711,965

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier392477737618635
Summa maskiner och inventarier392477737618635
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar392477737618635
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag0002,8460
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar669669669669669
Summa finansiella anläggningstillgångar6696696693,515669
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar6696696693,515669
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar4,4393,6423,9223,9422,803
Fordringar hos koncern- och intresseföretag1,590338002,489
Övriga kortfristiga fordringar2,4573,9233,0972,8481,597
Summa kortfristiga fordringar8,4867,9037,0196,7906,889
Summa kortfristiga placeringar863714508716738
Summa kassa/bank3,0762,2607399521,471
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar12,42610,8778,2668,4599,098
Summa tillgångar13,48712,0229,67212,59110,402
Aktiekapital172172172172172
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital222222222222222
Summa bundet eget kapital394394394394394
Balanserat resultat5,9924,6234,1765,6063,641
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,5501,3684472,5711,965
Summa fritt eget kapital7,5425,9914,6238,1775,606
Summa eget kapital7,9366,3855,0178,5716,000
Summa obeskattade reserver2422422420911
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00050250
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00050250
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner0050200200
Leverantörsskulder6644731,0271,005529
Skulder till koncern- och intresseföretag0071000
Övriga kortfristiga skulder4,6454,9212,6252,7642,511
Summa kortfristiga skulder5,3095,3944,4123,9693,240
Summa eget kapital och skulder13,48712,0229,67212,59110,402

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK32,62028,81128,59624,84919,756-
Resultat efter finansnetto kSEK2,0371,8289152,4931,864-
Beräknat eget kapital kSEK8,1246,5735,2058,5716,710-
Tillgångar kSEK13,48712,0229,67212,59110,402-
Antal anställda3230282219-
Soliditet %60.254.753.868.164.542.1
Kassalikviditet %234.1201.7187.4213.1280.8159.6
Balanslikviditet %234.1201.6187.4213.1280.8179.4
Vinstmarginal %6.36.83.210.29.64.9
Avk totalt kapital %15.316.39.620.118.210.8
Avk eget kapital %25.127.817.629.127.827.3
Skuldränta %0.42.50.210.70.2
Riskbuffert14.813.89.319.117.410.1
Skuldsättningsgrad ggr/år0.70.80.90.50.51.4
Räntetäckningsgrad ggr/år93.514.384.261.87065.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.42.4321.92.1

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar2,0001,0001,0001,0001,000
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter397397397397397
Summa säkerheter2,3971,3971,3971,3971,397
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning1,200
Antal anställda3230282219
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2021-10-03
Omfrågad
82
Bransch
79
Antal fakturor
7
Snittdagar före förfallodatum
2

Soliditet har per 2021-10-03 erhållit information avseende 7 betalda fakturor, totalt belopp 31,510 SEK.