Konkurs avsl utan överskott  Limit: 0 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Ägare / Ledning
Ekonomi
Betalningsförmåga

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-03-04-2018-12
2020-05-27-2018-12
2019-07-30C2018-12
2018-08-23B2017-12
2017-11-04AAA5 % av omsättningen2016-12
2017-08-15AA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-05AAA6 % av omsättningen2015-12
2015-05-26AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-27AAA6 % av omsättningen2013-12
2013-04-27AAA8 % av omsättningen2012-12
2012-07-01AAA7 % av omsättningen2011-12
2012-06-13AA6 % av omsättningen2011-12
2011-06-14A2 % av omsättningen2010-12
2010-06-21AA3 % av omsättningen2009-12
2009-05-19AA2 % av omsättningen2008-12
2008-07-09AA3 % av omsättningen2007-12
2007-08-09AA2 % av omsättningen2006-12
2006-07-25A3 % av omsättningen2005-12
2005-07-14A3 % av omsättningen2004-12
2004-07-09B2003-12
2003-09-12A3 % av omsättningen2002-12
2003-09-04B2002-12
2003-07-28A3 % av omsättningen2002-12
2002-06-11NYTT-
2002-02-05--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2002-02-01
Nuv. namn registrerat
2020-05-25
Föregående namn
Aeogop i Stockholm AB
Säte
Haninge kommun
Registrerat aktiekapital
500,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel indragen
Reg. arbetsgivare
Nej
Aktiv i moms
Nej
Reg. moms
Ja
SNI-kod
8122  Rengöring av byggnader
4669  Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Kemna Senise, UrbanSuppleant2018-08-16
Ericsson, OlofRevisor2009-03-24

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Nettoomsättning8,26516,66027,84643,12940,408
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1,7672,0149,4951,5631,613
Total omsättning10,03218,67437,34144,69242,021
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter4812,8616,0075,0816,062
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader7,71513,20317,10619,45717,852
Personalkostnader5,1049,58712,19015,17910,278
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader14,03126,34936,03040,28334,656
Varav avskrivningar731698727566464
Rörelseresultat efter avskrivningar-3,999-7,6751,3114,4097,365
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter141923150
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter141923150
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader311287176428549
Summa räntekostnader311287176428549
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader311287176428549
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto-4,297-7,9431,1583,9956,816
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition-4,297-7,9431,1583,9956,816
Koncernbidrag000-96-2,680
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner0300-30000
Resultat före skatt-4,297-7,6438593,9004,136
Skatt00214866973
Minoritetsintressen00000
Årets resultat-4,297-7,6436453,0343,163

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2018-122017-122016-122015-122014-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier1,2832,0142,7663,3092,483
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)000047
Summa materiella anläggningstillgångar1,2832,0142,7663,3092,530
Andelar i koncern- och intresseföretag0003,3703,370
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar03123123120
Summa finansiella anläggningstillgångar03123123,6823,370
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar03123123,6823,370
Pågående arbete00000
Övrigt varulager02238981,1351,285
Summa varulager02238981,1351,285
Kundfordringar5659091,4263,1331,717
Fordringar hos koncern- och intresseföretag0002,7724,124
Övriga kortfristiga fordringar8,96610,04210,4831,8352,550
Summa kortfristiga fordringar9,53110,95111,9097,7408,391
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank1323303,3653,199
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar9,54411,19712,83712,24012,875
Summa tillgångar10,82713,52415,91619,23118,775
Aktiekapital500500500500500
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital5050505050
Summa bundet eget kapital550550550550550
Balanserat resultat2,1906,8336,1888,0244,861
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott2,5193,000000
Årets resultat-4,297-7,6436453,0343,163
Summa fritt eget kapital4122,1906,83311,0588,024
Summa eget kapital9622,7407,38311,6088,574
Summa obeskattade reserver0030000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner1,8003,0000304668
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder000250250
Summa långfristiga skulder1,8003,0000554918
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner2,80285496400
Leverantörsskulder1,7652,6162,8381,6732,533
Skulder till koncern- och intresseföretag1,3212,5191,75002,139
Övriga kortfristiga skulder2,1781,7962,6815,3974,610
Summa kortfristiga skulder8,0667,7858,2337,0709,282
Summa eget kapital och skulder10,82713,52415,91619,23118,775

Nyckeltal

Nyckeltal
 2018-122017-122016-122015-122014-12Branschmedian
Omsättning kSEK10,03218,67437,34144,69242,021-
Resultat efter finansnetto kSEK-4,297-7,9431,1583,9956,816-
Beräknat eget kapital kSEK9622,7407,61711,6088,574-
Tillgångar kSEK10,82713,52415,91619,23118,775-
Antal anställda1122253118-
Soliditet %8.920.347.960.445.744.9
Kassalikviditet %118.3141145157.1124.9174.4
Balanslikviditet %118.3143.8155.9173.1138.7175.7
Vinstmarginal %-39.7-413.69.917.57.9
Avk totalt kapital %-36.8-56.68.42339.218.1
Avk eget kapital %-446.7-289.915.234.479.540.5
Skuldränta %3.22.72.15.65.40.4
Riskbuffert-40-59.36.317.433.817.6
Skuldsättningsgrad ggr/år10.33.91.10.71.21.2
Räntetäckningsgrad ggr/år-12.8-26.77.610.313.435.2
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.91.42.32.32.22.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2018-122017-122016-122015-122014-12
Företagsinteckningar3,8003,8003,8003,8003,800
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter3,8003,8003,8003,8003,800
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott5,8593,340340340340
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser5,8593,340340340340
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda1122253118
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga10,3857,203
Varav resultatlön00
Sociala kostnader4,0392,194
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit3,0003,0003,0003,0002,500
Utnyttjad checkräkningskredit2,80285496400