Högsta kreditvärdighet  Limit: 1867 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-11-04AAA5 % av omsättningen2016-12
2017-08-15AA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-05AAA6 % av omsättningen2015-12
2015-05-26AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-27AAA6 % av omsättningen2013-12
2013-04-27AAA8 % av omsättningen2012-12
2012-07-01AAA7 % av omsättningen2011-12
2012-06-13AA6 % av omsättningen2011-12
2011-06-14A2 % av omsättningen2010-12
2010-06-21AA3 % av omsättningen2009-12
2009-05-19AA2 % av omsättningen2008-12
2008-07-09AA3 % av omsättningen2007-12
2007-08-09AA2 % av omsättningen2006-12
2006-07-25A3 % av omsättningen2005-12
2005-07-14A3 % av omsättningen2004-12
2004-07-09B2003-12
2003-09-12A3 % av omsättningen2002-12
2003-09-04B2002-12
2003-07-28A3 % av omsättningen2002-12
2002-06-11NYTT-
2002-02-05--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2002-02-01
Nuv. namn registrerat
2015-09-15
Föregående namn
All Remove Sweden AB
Säte
Haninge kommun
Registrerat aktiekapital
500,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
8122  Rengöring av byggnader
4669  Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Aktieutveckling i Öland AB775648657Sverige199,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Netzell, PerLedamot ordförande2009-06-01
Svensson, LeifLedamot2014-10-15
Kemna, UrbanLedamot2017-09-01
Kemna, UdoSuppleant2010-12-30
Ericsson, OlofRevisor2009-03-24

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Nettoomsättning27,84643,12940,40825,58825,337
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter9,4951,5631,6136441,334
Total omsättning37,34144,69242,02126,23226,671
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter6,0075,0816,0622,0621,501
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader17,10619,45717,85214,48912,674
Personalkostnader12,19015,17910,2787,5219,652
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader36,03040,28334,65624,57324,354
Varav avskrivningar727566464501527
Rörelseresultat efter avskrivningar1,3114,4097,3651,6582,317
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00001,450
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter2315013710
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter231501371,460
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader176428549363570
Summa räntekostnader176428549363570
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader176428549363570
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,1583,9956,8161,4323,207
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,1583,9956,8161,4323,207
Koncernbidrag0-96-2,68000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-300000900
Resultat före skatt8593,9004,1361,4314,107
Skatt2148669733277
Minoritetsintressen00000
Årets resultat6453,0343,1631,1044,100

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-122015-122014-122013-122012-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier2,7663,3092,4836551,019
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)004700
Summa materiella anläggningstillgångar2,7663,3092,5306551,019
Andelar i koncern- och intresseföretag03,3703,37054750
Fordringar på koncern och intresseföretag0002,7772,862
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar312312000
Summa finansiella anläggningstillgångar3123,6823,3703,3242,912
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar3123,6823,3703,3242,912
Pågående arbete00000
Övrigt varulager8981,1351,285248314
Summa varulager8981,1351,285248314
Kundfordringar1,4263,1331,7171,750871
Fordringar hos koncern- och intresseföretag02,7724,124350
Övriga kortfristiga fordringar10,4831,8352,5508141,470
Summa kortfristiga fordringar11,9097,7408,3912,5992,341
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank303,3653,1991,9621,430
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar12,83712,24012,8754,8084,085
Summa tillgångar15,91619,23118,7758,7878,015
Aktiekapital500500500500500
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital5050505050
Summa bundet eget kapital550550550550550
Balanserat resultat6,1888,0244,8613,524644
Erhållna/lämnade koncernbidrag0000-186
Erhållna/lämnade aktieägartillskott000-690
Årets resultat6453,0343,1631,1044,100
Summa fritt eget kapital6,83311,0588,0244,5594,558
Summa eget kapital7,38311,6088,5745,1095,108
Summa obeskattade reserver3000000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner030466800
Skulder till koncern- och intresseföretag0001100
Övriga långfristiga skulder025025000
Summa långfristiga skulder05549181100
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner9640000
Leverantörsskulder2,8381,6732,5331,037988
Skulder till koncern- och intresseföretag1,75002,139170
Övriga kortfristiga skulder2,6815,3974,6102,5131,919
Summa kortfristiga skulder8,2337,0709,2823,5672,907
Summa eget kapital och skulder15,91619,23118,7758,7878,015

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-122015-122014-122013-122012-12Branschmedian
Omsättning kSEK37,34144,69242,02126,23226,671-
Resultat efter finansnetto kSEK1,1583,9956,8161,4323,207-
Beräknat eget kapital kSEK7,61711,6088,5745,1095,108-
Tillgångar kSEK15,91619,23118,7758,7878,015-
Antal anställda2531181423-
Soliditet %47.960.445.758.163.735.5
Kassalikviditet %145157.1124.9127.8129.7129.8
Balanslikviditet %155.9173.1138.7134.8140.5139.1
Vinstmarginal %3.69.917.56.814.26.5
Avk totalt kapital %8.42339.220.447.114.9
Avk eget kapital %15.234.479.52862.835
Skuldränta %2.15.65.49.919.60.8
Riskbuffert6.317.433.810.627.514.4
Skuldsättningsgrad ggr/år1.10.71.20.70.61.8
Räntetäckningsgrad ggr/år7.610.313.44.96.633.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.32.32.233.32.1

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-122015-122014-122013-122012-12
Företagsinteckningar3,8003,8003,8003,8003,800
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter3,8003,8003,8003,8003,800
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott3403403403400
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser3403403403400
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00000
Antal anställda2531181423
Löner till styrelse och VD00
Varav tantiem0000
Löner till övriga10,3857,2035,1036,914
Varav resultatlön0000
Sociala kostnader4,0392,1941,9522,320
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit3,0003,0002,5002,5002,500
Utnyttjad checkräkningskredit964000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-06-24
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
36
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2018-06-24 erhållit information avseende 36 betalda fakturor, totalt belopp 443,095 SEK.