Kredit mot säkerhet  Limit: 0 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Ej tillfredsställande
Betalningsförmåga
Tillfredsställande

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-08-23B2017-12
2017-11-04AAA5 % av omsättningen2016-12
2017-08-15AA5 % av omsättningen2016-12
2016-07-05AAA6 % av omsättningen2015-12
2015-05-26AAA5 % av omsättningen2014-12
2014-06-27AAA6 % av omsättningen2013-12
2013-04-27AAA8 % av omsättningen2012-12
2012-07-01AAA7 % av omsättningen2011-12
2012-06-13AA6 % av omsättningen2011-12
2011-06-14A2 % av omsättningen2010-12
2010-06-21AA3 % av omsättningen2009-12
2009-05-19AA2 % av omsättningen2008-12
2008-07-09AA3 % av omsättningen2007-12
2007-08-09AA2 % av omsättningen2006-12
2006-07-25A3 % av omsättningen2005-12
2005-07-14A3 % av omsättningen2004-12
2004-07-09B2003-12
2003-09-12A3 % av omsättningen2002-12
2003-09-04B2002-12
2003-07-28A3 % av omsättningen2002-12
2002-06-11NYTT-
2002-02-05--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2002-02-01
Nuv. namn registrerat
2015-09-15
Föregående namn
All Remove Sweden AB
Säte
Haninge kommun
Registrerat aktiekapital
500,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
8122  Rengöring av byggnader
4669  Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Aktieutveckling i Öland AB775648657Sverige199,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Netzell, PerLedamot2018-08-16
Kemna, UrbanSuppleant2018-08-16
Ericsson, OlofRevisor2009-03-24

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning16,66027,84643,12940,40825,588
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2,0149,4951,5631,613644
Total omsättning18,67437,34144,69242,02126,232
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter2,8616,0075,0816,0622,062
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader13,20317,10619,45717,85214,489
Personalkostnader9,58712,19015,17910,2787,521
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader26,34936,03040,28334,65624,573
Varav avskrivningar698727566464501
Rörelseresultat efter avskrivningar-7,6751,3114,4097,3651,658
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1923150137
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter1923150137
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader287176428549363
Summa räntekostnader287176428549363
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader287176428549363
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto-7,9431,1583,9956,8161,432
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition-7,9431,1583,9956,8161,432
Koncernbidrag00-96-2,6800
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner300-300000
Resultat före skatt-7,6438593,9004,1361,431
Skatt0214866973327
Minoritetsintressen00000
Årets resultat-7,6436453,0343,1631,104

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier00000
Summa maskiner och inventarier2,0142,7663,3092,483655
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)000470
Summa materiella anläggningstillgångar2,0142,7663,3092,530655
Andelar i koncern- och intresseföretag003,3703,370547
Fordringar på koncern och intresseföretag00002,777
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar31231231200
Summa finansiella anläggningstillgångar3123123,6823,3703,324
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar3123123,6823,3703,324
Pågående arbete00000
Övrigt varulager2238981,1351,285248
Summa varulager2238981,1351,285248
Kundfordringar9091,4263,1331,7171,750
Fordringar hos koncern- och intresseföretag002,7724,12435
Övriga kortfristiga fordringar10,04210,4831,8352,550814
Summa kortfristiga fordringar10,95111,9097,7408,3912,599
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank23303,3653,1991,962
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar11,19712,83712,24012,8754,808
Summa tillgångar13,52415,91619,23118,7758,787
Aktiekapital500500500500500
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital5050505050
Summa bundet eget kapital550550550550550
Balanserat resultat6,8336,1888,0244,8613,524
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott3,000000-69
Årets resultat-7,6436453,0343,1631,104
Summa fritt eget kapital2,1906,83311,0588,0244,559
Summa eget kapital2,7407,38311,6088,5745,109
Summa obeskattade reserver0300000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner3,00003046680
Skulder till koncern- och intresseföretag0000110
Övriga långfristiga skulder002502500
Summa långfristiga skulder3,0000554918110
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner854964000
Leverantörsskulder2,6162,8381,6732,5331,037
Skulder till koncern- och intresseföretag2,5191,75002,13917
Övriga kortfristiga skulder1,7962,6815,3974,6102,513
Summa kortfristiga skulder7,7858,2337,0709,2823,567
Summa eget kapital och skulder13,52415,91619,23118,7758,787

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK18,67437,34144,69242,02126,232-
Resultat efter finansnetto kSEK-7,9431,1583,9956,8161,432-
Beräknat eget kapital kSEK2,7407,61711,6088,5745,109-
Tillgångar kSEK13,52415,91619,23118,7758,787-
Antal anställda2225311814-
Soliditet %20.347.960.445.758.140.6
Kassalikviditet %141145157.1124.9127.8124.1
Balanslikviditet %143.8155.9173.1138.7134.8128.5
Vinstmarginal %-413.69.917.56.87.9
Avk totalt kapital %-56.68.42339.220.415.2
Avk eget kapital %-289.915.234.479.52831.5
Skuldränta %2.72.15.65.49.90.9
Riskbuffert-59.36.317.433.810.614
Skuldsättningsgrad ggr/år3.91.10.71.20.71.5
Räntetäckningsgrad ggr/år-26.77.610.313.44.925.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.42.32.32.232

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar3,8003,8003,8003,8003,800
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter3,8003,8003,8003,8003,800
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott3,340340340340340
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser3,340340340340340
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00000
Antal anställda2225311814
Löner till styrelse och VD0
Varav tantiem000
Löner till övriga10,3857,2035,103
Varav resultatlön000
Sociala kostnader4,0392,1941,952
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit3,0003,0003,0002,5002,500
Utnyttjad checkräkningskredit854964000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-07-14
Omfrågad
80
Bransch
80
Antal fakturor
40
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2019-07-14 erhållit information avseende 40 betalda fakturor, totalt belopp 488,137 SEK.